Myrman 1760

AFFATTNING öfwer NY CARLEBY
STAD uti NJE CARLEBY SOCHN KORSHOLMS NORRA FÖG-
derie och Österbottns Höfdingedömme.

 

Myrman 1760
Förstoring.

Skalan i nedre högra hörnet upptar 600 alnar i ”Svänskt — Alne — Mått”, vilket mosvarar ca 360 meter.

 Kjennetecknens Uttydning.
aGrundritningen på Kÿrckan
bKlockstapelen
cIngång på Kyrckiogården
dKyrckiogården
eRådhuset
fTorget
gScholan
hSochnstugan
iTullstugor
kGator och Gränder
lKyrckio Torget
mBroar
nStadens Kåhlland
oEn Bäck
pWachthus
qEn fä wäg utan för Staquetet
rlinien som Staden påstår Staquetet skall uprättas efter häldst Tomter der i
innom allaredan utsynte blifwit hwar af en dehl äro tagne i possession.
sStaquetet omkring Staden
tOdugligt Staquet
uNågorlunda dugligt Dito
xAldeles borta
 
NyCarleby den 23 maij 1760
 
A: Myrman     


Fotot i Nykarleby stads arkiv, Erik Bircks material är här utbytt mot färgbild tillhandahållen av Peter Gullback. Original vid Kungliga bibliotekt, Stockholm.


Läs mer:
Myrman skrev 1759 en stadsbeskrivning som citerats av bl.a. P. W. Lybeck.
Förstoring.
Fler kartor och stadsplaner.
(Inf. 2007-05-06, rev. 2017-12-14.)

AFFATTNING öfwer NY CARLEBY STAD uti NJE CARLEBY SOCHN KORSHOLMS NORRA FÖGderie och Österbottns Höfdingedömme.