1858 Stor Al Örn och Lill Al Örn

Uppmätt 1753—54 och 1756—58 på "Högädle Herr Directeuren Ephraim Otto Runebergs (skaldens farbror) Order" av "Commissions Landtmätare M. G. Fillmer". Renoverad 1848 och kopierad 1898.


Originalskala 1:4000. Skalan i nedre kanten motsvarar 300 meter.

 

Utdrag af Geometrisk Karta
öfver
Kyrckebys NyCarleby Stads Donerade och afhyste hemmans Ägor
uti
Österbottens Höfdingedömme, Korsholms Norra Fögderie, NyCarleby Socken,
afmätte efter Högädle Herr Directeuren Ephraim Otto Runebergs Order År 1753, 54, 56, 57 och 1758
af undertecknad Commissions Landtmätare. M. G. Fillmer.

Sjuttonde delen

Rätteligen afkopierad ifrån härstädes förvarade, vid Öferstyrelsen för
Landtmäteriet och Forstväsendet den 24 September 1858 bestyrkta renovation, be-
styrker: Wasa Länelandtmäterikontor, den 27. Augusti 1898
Jonas Pärikkö

Läs mer:
Detalj av Stor Al Örn och Lill Al Örn.


Dage Byggmästar tillhandahöll.
(Inf. 2005-02-13.)