för

STÄDERNAS ALLMÄNNA BRANDSTODS-BOLAG I FINLAND

antager härigenom, under N:o 13,333, till försäkring emot brandskada, för ett värde af Tretusen trehundra /3,300/ finska mark, nedannämnde byggnader å gården N:o 16 i åttonde qvarteret och första stadsdelen i Nykarleby stad tillhörig samma stad samt fastställer årliga inträdesavgiften derför följande belopp, att uti fem års tid erläggas, nemligen: [utelämnat]


Helsingfors, den 18 Mars 1885.

Agentens exemplar.


Till försäkring i Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland, anmäler undertecknad härmedelst åbyggnaderna i Nykarleby stad tillhöriga gård och tomt No 16 vid Södra torggatan i 8de qvarteret och 1sta stadsdelen af Nykarleby stad.

Tomten innehåller 3061 qvadrat alnar i areal vidd; dessa norra sida är 44 alnar och möter till Södra torggatan 20¾ alnar bred. Östra sidan är 70 alnar och gränsar till Kyrkogatan 25 alnar bred; södra sidan 52 alnar begränsas af en 13 alnar bred väg, och vestra sidan som är 64 alnar stöter till Handlandeenkan Sofia Sundströms under samma nummer upptagna Gårdstomt; å hvilken sistnämnda brun med tillräklig vattentillgång finnes. Gården är försedd med följande brandredskap: 1 stege 1 brandhake 2 brandämbare 1 assuransspruta.

 

 Wärde i Mark Guld
Åbyggnaderna som till försäkring anmäles och hvilkas läge bilagde planteckning närmare utvisar äro följande.af under
tecknad
af wärde-
ringsmän

No 1. Ett boningshus af Timmer i godt stånd icke brädfordradt; målad med kompositions färg under tak af kakel. Huset som är 29½ aln lång 11 alnar bred, 6½ aln hög från marken till takbandet, består af en våning med 5 rum innehållande tillsammans 4 kakelugnar uti nischer och en köksspis med bakugn och hällspis. Wärderas till

2,5002,500


No 2. En Matbod af stock, målad med kompositions färg i försvarligt stånd under tak af bräder. Huset är 8 alnar lång, 8 alnar bred, 6½ aln hög från marken till takbandet. Wärderas till

250250

No 3. En Uthusbyggnad, dels af stock dels af korsvirke och bräder i försvarligt stånd målad med kompositionsfärg under tak af bräder. Huset som är 30½ aln lång, 6½ aln bred 5½ aln hög, innehåller fähus, spillningskast, afträde och vedlider. Wärderas till
500500

Inkörs port och plank af bräder Oljemålad. Wärderas till
5050
Summa Fmg3,3003,300
Följande hus å tomten anmäles icke till försäkring
No  4.Ett magasin af stock.
  ”   5.Ett redskapslider af korsvirk och bräder.
  ”   6.Skol- och Rådhusbyggnad af träd, hvilken är, år 1844 under No 12,972 i bolaget försäkradt för Fmg 5,000.

 

På gården eller i dess granskap förekommer icke någon eldfarlig inrättning, och å ofvannämnde angränsande tomt finnes trädgård med lummiga löf träd, lika som och på andra sidan af Södra Torggatan midtemot tomten belägen kyrkoplan är planterad med lummiga löf träd.

Nykarleby drätselkammare den 10 mars 1885.
På Drätselkammarens vägnar:

Gustaf Hedström.


Sålunda besiktigadt och värderat, samt att de i instrumentet upptagne brandredskap finnas å stället att tillgå och är i behörigt skick intyga Nykarleby den 11 mars 1885.

P. Aug. Lybeck

Kl. Henr. Ekroos.                    Carl Nylund


Uträkning på årliga inträdes afgiften i Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland för gården No 16 vid södra torggatan i 8de qvarteret och 1sta stadsdelen af Nykarleby stad. [Utelämnad.]Planteckning af åbyggnadernes läge i Nykarleby stad tillhöriga gården No 16 i 8de qvarteret och 1sta stadsdelen af nämnda Stad, samt intill närgränsande hus.

 

 [Notera att husen nr 1 och 6 inte är ihopbyggda. Mellandelen tillkom 1891. Att husen ligger så konstigt i förhållande till tomtgränserna beror på att de klarade sig vid stadsbranden 1858 och att rutnätsplanen som uppgjordes inte tog hänsyn till dem.]

 


Beskrifning

Tomten No 16 i 8de qvarteret och 1sta stadsdelen. Dess inneholl samt derå befintliga byggander äro i Värderingsinstrumentet närmare beskrifna.


Tomten No 15.
C. Uthus af stock.
D. Envånings trädhus.

Tomten No 16.
A & B. Magasin af stock.

Tomten No 17.
E. Uthus af stock.
F. Envånings trädhus.

Kyrkoplan.
G. Klockstapel af stock.

Afståndet byggnaderne emellan på tomten No 16 är

Från huset No 1 till huset No 6 ½ aln
   ”       ”          1  ”      ”         2 16   ”
   ”       ”          2  ”      ”         4   ”
   ”       ”          4  ”      ”         3 3   ”
   ”       ”          3  ”      ”         5 6   ”
   ”       ”          5  ”      ”         6 16   ”


Afståndet från byggnaderna vid samma tomts yttre linien till närmaste hus å kringliggande tomter:

Från huset No 1 till huset F 25 alnar
   ”       ”          2  ”      ”    E 32    ”
   ”       ”          4  ”      ”    C & D 13    ”
   ”       ”          3  ”      ”    A & B 2    ”
   ”       ”          6  ”      ”    G 32    ”


Nykarleby drätselkammare den 10 mars 1885.
På Drätselkammarens vägnar:

Gustaf Hedström.

Förestående planteckning och dertill hörande uppgifters riktighet bestyrker Nykarleby den 11 mars 1885.

P. Aug. Lybeck


Läs mer:
Rådhuset i kapitlet Fakta.
Panorama från gårdsplanen.


Stig Haglund
tillhandahöll.
(Inf. 2005-11-02.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kompositionsfärg

     Efter en hel del försök på Målarnas Försöksstation i Teknologiska Institutet i Köpenhamn gavs följande anvisning på god kompositionsfärg.
     1 kg läderlim lägges i blöt och kokas påföljande dag i den vattenmängd som limmet uppsugit. I den varma limlösningen upplöses 125 gr kalciumbikromat, varefter 1,5 à 2 kg linolja tillsättes, dock ej mer olja än den inblandade vattenmängden.
     Efter kraftig omröring, varvid emulsionen äger rum, förtunnas färgen med 10 kg vatten. Den sålunda framställda emulsionen kan hålla sig i tre dagar om den skyddas mot ljusets inverkan. Efter denna tid gelatinerar färgen, men om den blott skyddas för ljus kan den åter bringas i brukbart skick genom uppvärmning. Efter en längre tids förlopp blir den oanvändbar.

Hantverkets Bok, Måleri (1937), sid 252.

 

.