Planteckning

af

Åbyggnadernes läge å undertecknads
ägande gård No 41 i Nykarleby
Stad, samt dertill gränsande hus.


"Tomtnumreringen är mycket förbryllande. På alla andra kartor jag sett finns tomt nr 41 öster om torget." hade jag skrivit. Men så råkade jag få syn på:

"Stadsplanens tillkomstår. Då i det följande talas om den gamla stadsplanen före branden, menas icke den, som stadfästes 29/4 1844. Den då antagna planen, som dock knappast hann tillämpas i verkligheten, innehöll blott små förändringar i den stadsplan, som dittills varit gällande. Gatlinjerna justerades; samma gata hade nämligen under sin sträckning haft olika bredd. En del tomter sammanslogos och en del oregelbundenheter i tomternas konfiguration avlägsnades. En reglering väster om älven (i den s. k. Nystaden) kom också till stånd, dock endast på papperet. Likaså infördes en ny numrering av alla stadens tomter."

i Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna från tiden kring 1775 till branden (1858) av Woldemar Backman.

Att avståndet mellan "Ny-Karleby Elf" och kyrkan är längre än kyrkan är dock fortfarande märkvärdigt. Tyvärr är kartan varken signerad eller daterad, men någon har med blyerts skrivit "Råd- och handelsmannen Johan Juthe (1759—1836)". Noteringen är förmodligen oriktig. Troligt är att kartan är uppgjord för brandförsäkringsändamål någon gång mellan 1844 och 1858. Med tanke på försäkringspremien kan det ha varit lämpligt att påpeka att spruthus och brunn fanns i närheten och att området söder om tomten var till största delen obebyggt.
Tyvärr fanns inte tillhörande beskrivning, men på detaljutsnittet nedan kan man se några texter.

Rådhusgatan går öster om tomten och Östra gatan väster om den. Omkringliggande byggnader är littererade A—R och några hushörn på tomt 41 är littererade a—h. Notera att byggnaderna D och E ligger på tomtgränsen. Öster om kyrkan (T) finns klockstapeln (S), "Spruthus" (R) och "Brun". Det verkar alltså som om det funnits en brunn tidigare på platsen där "brunnshuset" uppfördes i början på 1840-talet.

Erik Bircks material i Nykarleby stads arkiv.


Läs mer:
I Tomt 10 i gamla Nykarleby av Woldemar Backman beskrivs ett liknande husgytter.
Fler kartor.
(Inf. 2005-09-27.)