BibliografiAllmänt

Litteratur med anknytning till Nykarleby och före detta Nykarleby landskommun som bestod av Kyrkoby, Forsby, Kovjoki, Markby, Socklot och Ytterjeppo. Varken litteratur om Munsala eller Jeppo, inkorporerade 1975, medtagna. Artiklar i tidningar och tidskrifter till viss del medtagna. Tips på kompletteringar mottages gärna. Ibland kan en bok passa under flera rubriker.

  Innehåll  
Historia Poesi Topelius
Historiker Prosa 1808–09
Fakta Genealogi o emigration Akademiska
Memoarer Seminariet Varia
Biografier Folkhögskolan Vykort


Förklaringar
klick på: visar i detta fönster fakta om den aktuella boken i:
- FRE den svenskösterbottniska biblioteksdatabasen Fredrik@.
- LIB

den svenska bokdatabasen LIBRIS.

 
* Ingår i min boksamling, K*= kopierat exemplar. F*= faksimiltryck. Om du har en icke-asteriskmärkt bok som du inte behöver, hör av dig!
[ ] Min kommentar.
(1911/1945) Första utgåva/utgåva i min ägo.
I Ingår i verket.
Ur Särtryck/övertryck ur.
FSL Finlands svenska lärarförbund.
GSÅ Genealogiska Samfundets årsbok.
SFV Svenska folkskolans vänner.
SHA Skolhistoriskt arkiv
Vbl Vasabladet, Vasa.
ÖP Österbottniska Posten, Nykarleby.
  Länk vid titel leder till hela boken eller ett utdrag.
  Ny litteratur.

Sök vad du vill på:

- fredrik@
- SökSam
- Fennica
- LIBRIS

Historia och kulturhistoria


Ahlbäck, Ragna (1945) Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland. LIB*

— (1971) Socklot byrätts protokoll 1751—1761. LIB*

Backman, Lars-Otto (1984) Brott mot annans liv i Syd-Österbotten under 1800-talet. [Några exempel.] LIB

Backman, Woldemar (1927) Jutbacka Några anteckningar. Ur ÖP. (Faksimiltryck 1985, Kulturnämndens publikation nr. 1) LIB F*

— (1929)  Tvenne Nykarleby-studier: (Folkmängdsförhållandena 1730—1920. Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna från omkring 1775 till branden 1858). I Arkiv för Svenska Österbotten II.  LIB* 

— (1935) Några befolkningsstatistiska data rörande Nykarleby socken. Ur ÖP. LIB*

— (1944) Keppo gård. [Något om Nykarleby och personer som varit bosatta där.]*

Bergman, E. W. (1894) Några blad ur Carleborgs grefskaps historia 1652—59. LIB*

Birck, Erik (1970) Nykarleby stad 1620—1970. Ur SFV kalender.*

(2???) Nykarleby stads historia del I, 1620—1809. [Väntar jag med spänning på. Hösten 2005 aktualiserades utgivning. Få se om boken kommer ut till stadens 400-årsjubileum år 2020.]

(1980) Nykarleby stads historia del II, 1810—1875. LIB*

(1988) Nykarleby stads historia de IIIl, 1876—1975. LIB*

 (1981) En nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845—55. I Historiska och litteraturhistoriska studier 56. LIB*

Birck, Johan Ludvig (1954) Erik Olin och hans byskola. I SHA II. LIB*

— (1970) Nykarleby i sina skalders minnen. Föredrag på en Nykarlebyafton i Jakobstad den 13 nov. 1966. LIB*

Björkqvist, Heimer (1970) Handelsflottan och dess betydelse för sysselsättningen i de svensk-österbottniska städerna åren 1815–1858. I Österbotten. LIB

Björkstrand, Carita (1998) Som ringar på vattnet, Svensk damkörssång i Finland 1948–1998. [Nykarleby damkör av Paula Bonäs.] LIB

Björkstrand, Mats (1992) Klockare och orgelnister i Nykarleby församling 1809–1899. FRE

(1997) Musiken i Nykarleby stad 1858–1897. FRE

(2020) Heliga sång som samman oss band. [Presentation.] FRE

von Bonsdorff, Carl (1887) Blad ur Nykarleby historia. LIB K*

Calonius, Ingmar (1947) Den geografiska kartläggningen i mellersta Österbotten före stora ofreden. [?] LIB

— (1957) Orsakerna till städerna Nykarlebys, Jakobstads och Gamlakarlebys uppkomst. [Inte särdeles mycket om Nykarleby.] LIB*

Eimer, Gerhard (1961) Die Stadtplanung im schwedischen Ostseereich 1600—1715. LIB

Forsman, Rabbe, red. (2008) En spegling av himlen. Sankta Birgitta kyrka 300 år. [Presentation.] LIB*

Frilund, Göran m.fl. (2011) Mitt i verkligheten. Dagcentret i Nykarleby 10 år. [Presentation.] LIB*

Dumell, Gurli, red. (2012) Alla dessa dagar. [Förord.] LIB*

Hagfors, K. J. (1914) Sång- och musikfesten i Nykarleby 26—28 juni 1914.*

Hallberg, Annagreta (1959) Tjärexport och handelskompanier under stormaktstiden. I Historiska och litteraturhistoriska studier 34. [Behandlar ej Nykarleby specifikt.] LIB*

Hedström, Einar (1958) Nykarleby min barndoms och min ungdomsstad. [1880- och 90-tal. Boken kunde också platsa under rubriken ”Memoarer”.] LIB*

Hellström, Torkel (1939) Från gångna tider i Nykarleby I. Ur ÖP. LIB*

Herlitz, N. m.fl. (1927—1946) Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. LIB

Huldén, Alfred
(1928) Självstyrelsen inom byalagen i Nykarleby och Munsala efter 1742. Ur ÖP. FRE 

(1932) Några österbottniska byordningar. En urkundsskatt tillhörig byalag i Nykarleby och Munsala. LIB

Högnäs, Hugo (1938) Sytning och arvslösen i den folkliga sedvänjan uti Pedersöre- och Nykarlebybygden 1810—1914. Arkiv för svenska Österbotten III. LIB

Kovjoki byaforskargrupp (2009) Kovjoki – byn med vattnet och de många vägarna. [Presentation.] LIB*

Jeppo hembygdsförening (1988) Historik över Jeppo. [En del om Nykarleby.] LIB

Kummel, Bengt (1996) Från militärläger till fångläger: Nykarlebys ryska år 1915—1918. I Väst möter öst. LIB

Lindahl, Herbert (1990) Torpare i svenska Österbotten. [Torpare i Nykarleby landskommun.] LIB

Luukko, Armas (1945) Etelä-Pohjanmaan historia III. [Kan finnas något om Nykarleby.]

Markby byforskare
(2002) Markby — som vi minns. FRE*

Munsala byaforskare
(1997) Mellan Lojlax och Åkvarn. Berättelser och hågkomster från gången tid samlade av Munsala byaforskare. [En del av En enkel allmogemans liv - Abraham Andersson Gästgivars.] LIB

Nikula, Oscar (1986) De österbottniska städernas tillkomst och befolkning. I Meddelanden från Folkkultursarkivet 8. LIB 

Nikander, Gabriel (1947) Gamla byggnadsplatser och skeppsvarv i Österbotten. Ur Sjöhistorisk Årsbok. [Några utdrag.] LIB 

Nitovuori, Håkan (2019) Sparvboet – Ett hem i 100 år. [Presentation.] LIB

Nygård, Bertel (1982) Huset mitt i byn.

Nykarleby-Oravais Hembygdsförening i Vasa r. f. (2005) Vår hembygd under 60 år 1945—2005, red. Wolmar Strengell, Ole Asplund, Rigden Stubb och Carl Erik Wingren.*

Nylander, Stefan (2009) Vapenbröder – fem frivilliga i jägarrörelsen 1917–1918. [Presentation.] LIB*

Nylund, Gunnar (1999) Ringen. [Ytterjeppo.] LIB

Skrifvars, G. m.fl. (1943) För frihet och fädernesland Minnesskrift över svenskösterbottningar, som gåvo sina liv i kampen för Finlands självständighet under ofärdsåren eller i frihetskriget 1918. [Nykarlebybor.] LIB

Smedberg, Ulf (2013) Krigsmans tid. [Presentation.] LIB* [Soldaternas äktenskapsbild.]

Smeds, Lars (2019) Ransvik krog – Historik över 1700-tals gård i Socklot. [Presentation.] LIB*

— (2023) Socklot 600 år. Från medeltiden till svenska tidens slut. [Presentation.] LIB*


Stenwall, Edvin (1968). Kyrkorna i Svenska Österbotten: en presentation av kyrkor och församlingar i Närpes, Korsholms och Pedersöre prosterier. [Nykarleby tillhör Pedersöre prosteri.] LIB

Svanljung, Knut (1895) Österbottens pedagogier och trivialskolor. LIB

Svenska Österbottens historia del I—V (1977—1985) [Några artiklar ur del V som behandlar kyrkorna.] LIB*

Talvio, Tuukka (1991) Fynd av förhistoriska mynt i Österbotten i Studia Archaeologica Ostrobotniensia 1989/1990.

Weegar, Johannes m.fl. (1954). Lantbruket i svenska Österbotten. [Något om Nykarleby.] LIB*

Westermarck, Nils (1945) Svenska Österbottens jordbruk och befolkningsförhållanden i nationalekonomisk belysning. LIB

Wichmann, V. K. E. (1920) Nykarleby stad 1620—1920. LIB*

Wik, William (1972) Bidrag till studiet av släkten Rijfs kyrkobyggarverksamhet. LIB*

Åkerblom, Bror (1972) Munsala sockens historia. [En del om Nykarleby.] LIB

Åkerblom, K. V. (1927) Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1620—1680. Genos 11 s. 446–476.

— (1928) Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1680—1750. Genos 12 s. 287–307.

— (1948) Pedersöre storsockens historia intill 1865. [En del om Nykarleby.] Del I. LIB*

(1948) Pedersöre storsockens historia intill 1865. [En del om Nykarleby.] Del II. LIB*

Österbottens förbund (2001) Maritimt arv i Österbotten. [Delvis Nykarleby.] LIB

? (1918) Befrielsekriget i Österbotten i midvintertid 1918. [Frigörelseverket i Nykarleby och Skyddskårernas marsch.]* LIB


Historiker


50 år Samfundet Finland-Sovjetunionen, Nykarleby avdelning r.f. 1944—1974—1994. LIB*

Ahlstrand, Karin m.fl.
(1981) Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 50 år. LIB*

Andtbacka, Mårten m.fl. (2019) Blue Fox: 30år av innebandy. [Presentation.]

Backman, Elisabet
(1932) Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo. 10-årsberättelse 1922—1932. Ur ÖP.

Backman, Woldemar (1927) Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-årsberättelse 1870—1920. LIB*

(1932) Nykarleby stamapotek 150 år. Några anteckningar. Ur ÖP. LIB

Bergman, Wald. (1934) Nykarleby sparbank 1874—1934. *

Bergström, Matti m.fl.
 (1993) Kapeat kiskot. Suomen yleiselle avatut yksityiset kapearataiset rautatiet. [Sid 169–178 om Nykarleby Jernväg av Anders Fors.]

Birck, Erik (1985) Fruntimmersskolan i Nykarleby 1874—1909. I SHA XVIII. FRE*

Birck, Johan Ludvig (1963) Kvinnlig filantropi i Nykarleby nu och förr (1858—1963). Ur ÖP. LIB

 (1964) Föreningen De Gamlas Hem i Nykarleby 1923—1963. LIB*

Björkskog, Rolf, Hofman, Gustav och Strang, John (2005) Lions Club Nykarleby 1965—2005.

Edman, Lars (1984) Nykarleby manskör r.f. 1934—1984. LIB*

Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening (1991). Publikation. LIB

(1995) Juthas Ungdomsförenings verksamhet under åren 1906—1961. FRE*

(2012) Publikation nr 5. [Presentation.]

Granqvist, Ture (1937) Nykarleby nykterhetsförening 1886—1936. Vasa.*

— (1972) Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo, 50 år 1922—1972.

Hausen, Reinhold (1910—35) Finlands medeltidsurkunder. [Delvis Nykarleby.] LIB

Holmqvist, Oskar (1965) Nykarleby Stadsbibliotek 1865—1965.*

Huldén, Alfred (1941) Nykarleby trivialskola. Festföredrag i Nykarleby kyrka den 3 februari 1941. Ur ÖP.

Karlsson, Svenolof (1987) Hundra år i ledningen, Telefonbolaget i Jakobstad 1887—1987. [En del om Nykarleby.] LIB*

Kjellberg, Emil (1933) Kovjoki ungdomsförening 1903—1933. En minnesskrift.

Krook, Tor (1928) 1700-talets väckelserörelser i Österbottens svenska församlingar. LIB*

— (1931) Väckelserörelser i Österbottens svenska församlingar under 1800-talet. LIB

— (1934) August Jern. En minnesteckning. [Behandlar kanske inte så mycket Nykarleby, men boken torde ändå innehålla en del information kring de kyrkliga väckelserörelserna i staden.] LIB

— (1947) En österbottnisk väckelsehövding. En levnadsteckning över Jonas Lagus. [Handlar kanske inte så mycket om Nykarleby, men Lagus har påverkat det kyrkliga livet i Nykarleby.] LIB

— (1973) Minnen. [Behandlar Krooks besök i Nykarleby bl.a. på 1920-talet; postumt utgiven. Mats Björkstrand tipsade om de fyra ovanstående.] LIB

Käld, Iris och Enström, Viola (2020) Hågkomster. Salemförsamlingen i Nykarleby 1920–2020. Presentation. *

Lundqvist, Karl Viktor (1986) Kovjoki skola i Nykarleby 100 år 1886—1986. LIB K*

Luoma, Inger (1974) 100 år Sparbank i Nykarleby. FRE*

— (1974) Jakobstads Bokarbetarförening r.f. 1924—1974 [Nykarleby av Inger Luoma.] LIB

Mannil, Ragnar (1961) Juthbacka, jubileumsskrift. LIB*

Nordqvist, Anna (1943) Barnhemmet i Nykarleby. Minnesskrift i anledning av dess 25-åriga tillvaro 1918—1943.*

Nyholm, Runar (1964) Andelsringen 1904—1964.

— (1981) Nykarleby-Jeppo försäkringsförening 1881—1981. LIB*

Nykarleby skogsvårdsförening (1986) Nykarleby skogsvårdsförening r.f. 1936—1986. LIB*

Nykarlebynejdens krigsveteraner (1998) Nykarlebynejdens krigsveteraner 1968—1998.*

Nylund, Gun-Britt (2006) Nykarleby marthaförening 1926—2006. LIB*

Nylund, Gunnar (1985, nytryck 2015) Ytterjeppo, Vår by vid älven. LIB*

Portin, Peter (2015) Kyrkans ungdom i Nykarleby 100 år. *

Schalin, Sigmund  (1927) Nykarleby kyrka. En kort historik. Ur ÖP. FRE  K*

Segerstam, Helen  (1976) Nykarleby marthadistriktsförbund r.f. Årberättelse 1975. Historik 1926—1976LIB*

Sjöholm, Leif  (2004) Från gödsellastare till industrirobotar. Norcar-BSB 25 år 1979–2004.

—  (2006) Medströms i  80 år. Nykarleby Kraftverk 1926–2006. [Presentation.] LIB*

 — (2015) Andelskassorna i Munsala, Nykarleby och Jeppo 1926–1976.

 — (2020) Boken om Nykarleby landskommun 1865–1974. Presentation. LIB

Skolhistiskt arkiv [Skolhistoriska föreningens webbplats.]

— I (1952) V. K. E. Wichmann — Gånge Rolfs lektorsår i Nykarleby av K.V. Åkerblom.

— II (1954) Erik Olin och hans byskola av J. L. Birck.

— IV (1957) Min barndomsskola av J. L. Birck.

— XI (1971)
      - Nykarleby samskola femtio år av Erik Åhman.
      - Kristliga folkhögskolan i Nykarleby femtio år Runar Hedberg.
      - V. K. E. Wichmann — Gånge Rolf av K.V. Åkerblom.

— XIII (1975) Skolhistoriskt dokument: Zacharias Schalins skolgång i Nykarleby elelementarskola 1863—1867 av Gösta Cavonius.*

— XV (1979) Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.

— XVIII (1985) Fruntimmersskolan i Nykarleby 1874—1909 av Erik Birck.

— XXII (1993) Svenskhetshövdingen V.K.E. Wichmann — lärare, diktare, läroboksförfattare av Samuel Lindgrén.

— XXIII (1995) Min utbildning till lärare och min första lärartjänst av Gunnar Nybond.

— XXX (2005) Tre porträtt (Frans Edvard Conradi, Karl Johan Hagfors, Hans F. von Schantz) av Samuel Lindgrén.

— XXXIV (2013) Undantagsutbildningen i Nykarleby på 1950-talet, K-G Jossfolk.

Stenwall, Erik (1985) IF Minken 1975—1985. Nykarleby.*

(1989) Nykarleby IK 70 år, l917—1987LIB*

Sundkvist, Nils (1983) Socklot skola i Nykarleby 100 år. FRE*

Tonberg, Pehr (1986) Nykarleby Nykterhetsförening 1886—1986, kortfattad redogörelse med huvudvikt fäst vid de senaste 50 åren.* 

(1995) Nykarleby stråkorkester 1970—1995. FRE*

(1996) Forsby och Kyrkoby folkskolor i Nykarleby landskommun. Forsby byaråd i Nykarleby.*

— och Eva Sundstén (2008) Normen 100 år, historik 1908–2008. [Presentation.] LIB*

Topelius, Z., Björk, E., Sahlström, A-L, Ågren, G. (2002) Lippjärv by. FRE K*

Yrkesträningsskolan Optima (1985) Yrkesträningsskolan 20 år 1985–2005. Även upplaga 2008.*

Åbonde, Johannes (1950) Gymnastikfesten i Nykarleby 17—18 juni 1950. [Förutom program ingår även en historik.] K*

Åhman, Erik (1971) Nykarleby samskola femtio år. I SHA XI. FRE*

? (1959) Nykarleby Handelslag m. b. t. 1917—1959.Fakta


Appelgren, Kari (1974) Johan Alm, hantverksmålare i Vasa på 1700-talet. Folklivsstudier X. [Målningar i kyrkan.] LIB*

Bergström, Matti m.fl. (1993) Kapeat kiskot. Suomen yleiselle liikenteelle avatut yksityiset kapearaiteiset rautatiet. [Kapitlet om Nykarleby järnväg av Anders Fors.]

von Born, Eric (1944) i Svensk-Finland. Bilder från svenskbygden i Nyland, Åboland, Österbotten och Åland. [Nykarleby.] LIB

Carpelan, Bert, red. m.fl. (1975) Österbotten. [Sid 122—125.] LIB*

Finlands stadsförbund (1974) Suomen kaupungit ja kauppalat: Finlands städer och köpingar. [Nykarleby.] LIB

Forss
, Uno huvudred. (1958) Andelsmejerierna i Finlands svenskbygd. [Nykarleby Centralandelsmejeri och Kovjoki andelsmejeri.]

Forshaell, Johan
(1784) Kårt Beskrifning öfver NyCarleby Stad. Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo. LIB

Geisor, Johan, Gleisner, Marita, Nykvist, Inger och Onnela, Sonja (2010)
Hällgrund. 63°38,5'N 22°25,3'E. [Presentation.] LIB*

Holmberg, M[ichael] (1932) Genom svenska Österbotten. Resehandbok omfattande städerna Vasa, Nykarleby, Jakobstad, Gamlakarleby, Kristinestad och Kaskö jämte kringliggande landsbygd. [Sex sidor text och bilder samt en sida annonser om Nykarleby.] LIB*

— (1936) Genom Svensk-Finland. Vägledare för turister. [Innehållet i princip samma som ovanstående. Munsala, Nykarleby och Jeppo.] LIB*

Hägg, William (1965) Österbotten — hembygd, svenskbygd. [Nykarleby.] LIB

Karlsson, Patrik & Granlund, Johan (1990) Naturinventering i Nykarleby. Miljövårdsnämnden i Nykarleby.*

Kivioja, Karin (1996) Gatunamn i Nykarleby. Pro gradu vid Turun yliopisto, nordisk filologi. K*

Kronqvist, Bo, ordf. i red. (2007) Juthbacka – en oas i småstadsidyll.*

Lilius, Henrik (1985) Trästaden i Finland. [Grisinins teckning av gamla Nykarleby samt Claessons och Edelfelts stadsplaner. Dessutom 7 st. sv/vita foton.] LIB

Lindberg, Carolus (1935) Finlands kyrkor. [Nykarleby.] LIB*

Nikander, Gabriel
(1921—23) Det Svenska Finland. [Nykarleby.] LIB

Nykarleby-Oravais Hembygdsförening i Vasa r. f. (2000) Vår bygd i bild.*

Nyman-Kurkiala, Pia (1996) Ung och finlandssvensk. [Sid 33—50.]

Nykarleby stad (1988) Handikappguide.

Poutavaara, Matti (1958) Suomen kaupungit sanoin ja kuvin. [Uusikaarlepyy; översättning av text av Alfred Huldén.]*

Rosberg, Johan (1895) Österbottens finska deltan. LIB 

Monica Sandström, Anne-Lie Haglund, Catrin Wiik, Johanna Häggblom
Författarstigen i Nykarleby (2020) Presentation. LIB*

Schalin, Zachris (1907) Om Nykarleby kyrkas bildskrud, målarena D. Hjulström samt J. och E. Alm. I Suomen Museo—Finskt Museum XIV, s. 76–90. LIB

Segerstråle, Curt (1939) En fiskevårdsförening för Nykarleby-nejden. Ur ÖP. K*

Sjöholm, Leif (2009) Upptäck Nykarleby i bild. Presentation. LIB*

Sjöström, Ingrid, red. (2000) Kyrka af träd: kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige. LIB*

Storå, Nils (2008) Nättingar, nejonögonfisket i Nykarleby älv. [Presentation.] LIB*

Tonberg, Pehr, red. (1992) Vår hembygd Nykarleby. LIB

Turistfrämjandet i Jakobstad (1951) Två österbottniska grannstäder, Jakobstad, Nykarleby. [Nykarleby.] FRE*

Vidberg, Maria (2007) Stadsnamn i Nykarleby – en socioonomastisk studie av ortnamn och attityder till dem. Pro gradu vid Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. K*

Vikstedt, J. (1926) Suomen kaupunkien vanhaa rakennustaidetta. [Nykarleby.] LIB*

Ågren, Gösta
(2003) Nykarleby-målet. FRE*

? Finlandia (1919) [Nykarleby såsom turistort av Gånge Rolf.]

? Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938. [Föreningar i Nykarleby landskommun.] LIB

Memoarer

Birck, Johan Ludvig
 (1954) Julljus — livsljus, barndomsminne från Nykarleby. Ur De dövas jul. Borgå.*

— (1957) Min barndomsskola Ur SHA IV. FRE

Blomqvist, Kurt (2023) Nätbyggaren. [Presentation.]

Fagerholm, Gösta (2006) Livets debet och kredit. Berättelser från åren 1934–1985.*

Granqvist, Eirik (2023) Det är ju huvudlöst, sa pappa. [Presentation. Två utdrag.]

Heikel, Ivar (1945) Minnen från min barndom och skoltid. Helsingfors. [1860—70-talet.] LIB*

— (1946) Minnen från min studenttid och mina studieår. 1878—1888. [Ej Nykarleby.] LIB*

Hauta-aho, Paavo (1985) ”Purilfinnan”, Lapuanjoen rantajätkän muistoja. [1920- och 30-talet.]*

— (1987) ”Purilfinnan” En flottares minnen från Nykarleby älv. Översättning av ovanstående av Anna-Lisa Sahlström. [1920- och 30-talet.] LIB*

Johansson, Bror (2006) Gutta-Kallis två bröder. Grispojkan från Nykabi 1921–1937.*

Kirsilä, Sinikka (2003) Från krigstiden: Personliga berättelser. LIB*

Laurén, Ludvig Leonard (18?? ) Minnen från skolan och hembygden. [Har inte hittat boken i en enda katalog, möjligt att titeln är en sammanblandning med följande bok.]

(1877) Minnen från skolan och universitetet. [?] LIB

(1884) Wasa trivialskola 1684—1884 Anteckningar med anledning af skolans tvåhundraåriga tillvaro, gjorda af läroverkets n.v. rektor. [Delvis Nykarleby när skolan var utlokaliserad dit efter Vasa brand.] LIB

Liljeström, Doris
(2012) Livet på Pysbacka: Pärlor och törnen ur minnenas korg. . [Presentation.]*

Nybond, Gunnar (1995) Min utbildning till lärare och min första lärartjänst (30 s.). I SHA 23. FRE

Nystedt, Linn (2008) Mormor berättar. [Presentation.]

Olson, Hilda
(1900) Minnen från barnaåren i Nykarleby.K* [Manuskript.]

Sandman Lilius, Irmelin och Böckman, Heddi (1996) Hand i hand. [”Prostgårdsminnen”.] LIB

Thurman, Janne
(1931) Janne Thurman berättar om sig själv. [Förord och Nykarlebytiden.] LIB

Topelius, Zacharias
. (1921) Resebrev och hågkomster. LIB*

Weber, Aage (2013) Nykarleby–Øksfjord tur-retur. September 1964 och augusti 2010. [Presentation.]

Wichmann, Gertrud
(1986) Där forsen sjunger, 1893—1907. LIB*

(1990) Ungdomsår i moll och dur, 1907—18. ISBN 952-90-1852-5.*

Wichmann, V. K. E. (1933) Hågkomster från min Nykarleby-tid 1883—1916. LIB*Biografier

Aho, Kalevi (redaktör) (1995): Laulava puu: Erik Bergman musiikkikirjoittajana, säveltäjänä ja ihmisenä. Gaudeamus; Suomalaisten säveltäjien kijroituksia VII.

Barck, Ghita (1983) Boken om Mirjam. [Presentation]

Björkstrand, Carita (1993) Maria Castrén. En kvinnlig musikers banbrytande insatser i kyrka och samhälle. Pro gradu vid Musikvetenskapliga institutionen vid Åbo akademi.

Eklund, Vivi (1957) Jag minns min bror. [Om R. R. Eklund.] LIB*

Fransberg, Klas (1994) Film på finlandssvenska. [Innehållsförteckning.]

Herberts, Arne (2 uppl. 1969) Ett trons äventyr. Anna Nordkvists livsgärning. LIB K*

Kihlman, Erik (1932) Mikael Lybeck, Liv och diktning. LIB*

Korsström, Tuva (2018) Älvan och jordanden. [En biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström. Presentation.]

Bo Kronqvist och Anna-Maria von Schantz (2013) Josef Herler och hans museum. LIB* [Presentation.]

Lindgrén, Samuel (1993) Svenskhetshövdingen V.K.E. Wichmann — lärare, diktare, läroboksförfattare. I SHA XXII.*

Mannil, Ragnar (1965) Woldemar Backman, en levnadsteckning. I Österbotten 1965. LIB

— (1967) Carl Synnerberg, skolman och filolog. I Österbotten. LIB 

— (1983) Johan Kaldén — österbottnisk publicist på 1800-talet. I Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr 512, Presshistoriska och andra studier.

Mustelin, Olof (1964) Ivar August Heikel — kulturpolitikern och bildningsentusiasten. Ur Finländska gestalter IV. Ekenäs. LIB*

Nikula, Oscar (1943) John Nylund. En minnesskrift över John Nylunds liv och verksamhet. [Första kapitlet.] LIB

Nyberg, Paul (1936) En likpredikan över råd- och handelsmannen i Nykarleby Josef Calamnius Genos 7, s. 127–130. [På Genealogiska samfundets webbplats, medlemskap krävs.]

Nygård, Henry (2020 ) Hygien, arv och svenskhet. Provinsialläkaren Herman Woldemar Backman. [Presentation.]

Parsons, Jeremy, red. (1981) Erik Bergman, festskrift. [Ur ett liv, intervju med E. B. och Bidrag till Nykarlebyområdets ljudhistoria av Lars Huldén.] LIB*

Pensar, Lennart (1946) Ernst V. Knape. En österbottnisk diktare. [En analys av Erik Falander.] LIB*

Pettersson, Torsten (1991) Att vara seende. En studie i R. R. Eklunds författarskap. I Historiska och litteraturhistoriska studier 66 (s. 183–220).*

Sahlström, Anna-Lisa
(med Carita, Nyström och Gösta Ågren) (1984) Två berättare. [Erik Ågen.] LIB

— red. (1986) Gösta Ågren 50 år, 3 augusti 1986. LIB*

Sandström, Peter (1999) ”Vi ska arbeit opp oss”. Om Sigfrid Bertlin i De snackar nog mest om min svarta Opel. Ett år i svenskfinland, redaktör Niclas Erlin (1999).

Tönnes, Ingeborg
(1970) Viktor Karl Emil Wichmann, Gånge Rolf. Åbo.

Welander, Martin (2013) Grå verklighet, gyllne fantasi. Skapandets problematik i R. R. Eklunds aforistiska författarskap. [Doktorsavhandlling. Presentation.]

Warburton, Thomas (1984) Åttio år finlandssvensk litteratur. [Nykarlebyförfattare.] LIB*

Wenelius, Karl (1998, otryckt) Petter Jacob Falck — Tullförvaltare och personlighet i 1800-talets Nykarleby.

Ågren, Britt (1996) En bok om Leo. [Leo Ågren] LIB*

Ågren, Gösta (1981) Liv. Inga Ågrens samlade dikter. LIB*

— (1984) En man gick genom stormen. Leo Ågrens liv och diktning. LIB*

Åkerblom, K. V. (1952) V.K.E. Wichmanns — Gånge Rolfs lektorsår i Nykarleby. I SHA I. LIB*

— (1971) V. K. E. Wichmann — Gånge Rolf. I SHA XI.*

Åström, Margit (1972) K. J. Hagfors. LIB*

? (2001) Erik Bergman 90 år. FREPoesi

Backlund, J. R.
(1972) Hemlandstoner i fjärranland. [Delvis Nykarleby.] LIB*

(1984) Torpa Matt, Med pojken på färden och Skropel-Jobb. LIB*

(1984) Hemlandstoner, andra samlingen, nya sånger till gamla toner. [Delvis Nykarleby.] LIB

Knape, Ernst Viktor (1907) Akvareller. [Nykarleby ingår.] LIB*

Lindholm, Axel (1965) Vid älven. [Barndomsminnen från 1920-talet.] LIB *

— (1979) I kyrktuppens hägn. [Barndomsminnen från 1920-talet.] LIB*

(1980) Barndomsland. [Barndomsminnen från 1920-talet.] LIB*

— (1983) Mot aftonen.

Nylund, Gunnar
(1978) Alla de dagar. [Ytterjeppo.] LIB

— (1982) Solvarv: ballader, sånger, skrönor, undringar. [Ytterjeppo.] LIB*

(1984) Oändlighetens eftermiddag. [Delvis Ytterjeppo.] LIB

— (1987) Gnistor av liv. [Delvis Ytterjeppo.] LIB

Rundt, Joel (1933) Kantat vid Nykarleby seminariums 60-årsfest den 10.6. 1933. Wasa.*

Wikman, Anita (1983) Balladen om Siimas-Fii och Sjunga-Matt. LIB

(974) De blå bergen. [Nälkämäkis miljonärer.] LIB*

Ågren, Leo (1960) Stämmor i nordannatten. [Kapitlet Ballader från Nykarlebynejden.] LIB*

Ågren, Gösta (1988) Jär. LIB*

— (1990) Städren. LIB*

— (1992) Hid. LIB*

— (2003) En arkadisk sång. LIB*Prosa

Eklund, Bertil
(1945) Gunnel utmanar ödet. [Delvis Nykarleby; seminariet på 1930-talet.] LIB*

Eklund, R.R.
(1943) Liten drömmarpilt. LIB*

— (1944) Ny dag börjar. LIB*

— (1945) Loggbok på landbacken. [Kapitlet Evig stad är en epilog till Liten drömmarpilt.] LIB*

Erlandsson, Karin (2014) Minkriket. [Presentation.]

— (2016) Missdåd. [Presentation.]

— (2018) Pojken. [Presentation.]

— (2020) Flickan? [Presentation.]

Fors, Stefan (2022) När älven strömmade fritt. [Presentation.]

Grahn, Gunnar (2000) Uppbrottstider. [1940-talet, Aune och Roy kommer till Nykarleby.LIB*

Hagfors, K. J. (1901—02) Dagens hjälte. LIB

Huldén, J. J. Österbottningar i vardagsdräkt (1934) [Ada Hongell.] LIB

(1941) Österbottnisk lustresa. [Stridsluren och vindharpan samt Topelius´ stad.] LIB*

— (1962) Människor och medaljer. Ett urval artiklar i tidningar och tidskrifter 1917—1959. [Några om nykarlebybor.] LIB*

Huldén, Lars, red. (1976) Österbottnisk läsebok. [Texter av Zachris Topelius, Gånge Rolf, Mikael Lybeck, Ernst V. Knape, R. R. Eklund, Joel Rundt, Leo Ågren och Gösta Ågren samt ur Finlandssvensk folkdiktning.] LIB*

Knape, Ernst Viktor (1925) Erik Falander. LIB*

Levlin, Kurt (2000) En andra chans. [1990-tal, noveller, delvis Nykarleby.] LIB*

Lybeck, Mikael (1893) Allas vår Margit. LIB*

— (1911/1960) Tomas Indal. LIB*

Lybeck, Paul Werner (1911) Den siste Majgreven och andra Österbottningar. LIB*

Nielsen, Ulrica [f. Sandvik] (2001) Små springor som värmen tränger ut ur. LIB*

Nordmann, Petrus (1912) Furu-Jutte. [Minnen från Nykarlebytrakten och Tjärbrännaren i Nedervetil.] LIB

— och J. E. Rosberg (1912) Bilder från svenska bygder. [Nykarleby.] LIB

Ruusuvuori, Juha och Sjöström, Leif (2011) Upptäcktsresande bland kustsvenskar. [Nykarleby: Fortfarande Finlands lyckligaste?] LIB

Sahlström, Anna-Lisa (1990) Doft av järn och syren. [1834–nutid.] LIB*

Sandman Lilius, Irmelin (1976) Skeppet Flygande Gedda. [Min röda karamell och Mormors hundar.] LIB

— (1978) Storsjöhamnen. [Morfar och jag samt Den flygande schäsen.] LIB

Sandström, Peter (1998) Plebejerna. [1980 och -90-tal, noveller, delvis Nykarleby.] LIB*

(2001) Syster måne. [1980- och 90-tal, noveller, delvis Nykarleby. Röik.] LIB*

(2004) Manuskript för pornografiska filmer. [”Kraftverket” och ”Mästarns samling”.] LIB*

(2008) Gigant. [1950-tal fram till nutid och delvis framtid. Presentation.] LIB*

(2012) Till dig som saknas. [Presentation. Första maj.] LIB*

(2014) Transparente blanche. [Presentation.] LIB*

(2015) Rööluuvån En liiti hemsken saago. [Presentation.] LIB*

(2016) Laudatur. [1980- och 10-tal, hälften Nykarleby. Presentation. Gräftan.] LIB*

(2018) Mamma november. Åtta betraktelser. [Presentation.] LIB*

(2020) Kärleken är ett tamdjur. [Presentation.] LIB*

(2022) Den stora blondinens sista sommar. [Presentation.] LIB*

(2024) ? [Presentation.] LIB

Sund, Lars (1991) Colorado Avenue [Behandlar inte Nykarleby, men ger en mycket bra bild av emigrationen kring sekelskiftet från Svenskösterbotten till USA.] LIB*

(1997) Lanthandlerskans son [Behandlar inte Nykarleby specifikt, men ger en bra bild av Svenskösterbotten på 1920- och 30-talet.] LIB*

(2003) Eriks bok. [Behandlar inte Nykarleby specifikt, men ger en bra bild av Svenskösterbotten. Filmen spelades in i Nykarleby sommaren 2006 och vintern 2007 vid bl.a. Leppolötet.] LIB*

Sundqvist, Christel [f. Sandvik] (2009) Flickan i flaskan. [Presentation]. LIB*

(2018) Nu spränger vi taket.[ Presentation]. LIB*

Svedlund, Max (2002) Wärväkull [Stora ofreden, utspelar sig delvis i Nykarleby.] LIB*

Topelius, Zacharias. Några sagor och noveller finns under Prosa.

— Fältskärns berättelser (1853—67/1883—84) [Några berättelser som utspelar sig i Nykarleby.] LIB*

— Boken om vårt land. (1875/1918) [Några kapitel.] LIB*

— Sägner i dimman (1902)* LIB

Tuominen, Mirjam (1942) Visshet [För allt det liv jag önskade mig och Två.] LIB

(1946) Kris [”Mårtens förvandling” och ”Gideons ensamhet”.] LIB

(1947) Besk brygd [Utspelar sig i Nykarleby.] LIB*

(1949) Stadier [”R. R. Eklund i det österbottniska landskapet.”] LIB K*

(1949) Bliva ingen [”Barnet och demonerna” och ”Öppet landskap” har småstads- och Österbottenanknytning.] LIB

(1952) Tema med variationer [”Diktarmodern”, porträtt av R. R. Eklunds mor(?).] LIB

Tuuri, Antti (2008) Surmanpelto. [Presentation.] LIB*

Wikman, Anita (1987) Kråkvals. [Slutet på1930-talet.] LIB*

(1991) Kråkögat. [1941–1942] LIB*

(1996) Vingklippt. [1942–1945] LIB*

(2011) Allan, Sandra och vi andra [Presentation.] LIB*

(2016) Nykarleby i backspegeln [Presentation.] LIB*

Ågren, Erik (1983) Sången om byn. LIB*

(1991) Edvin. [1930—50-talet.] LIB*

— (2004) Olga, historien om en mor. LIB*

Ågren, Gösta (1956) Jordlös bonde. LIB*

— Detta liv (2001). [Ett modersmål, en hembygd och Släktträdet.] LIB

— von Bödelns nattvard (2007). [Kort presentation.] LIB*

Ågren, Leo (1954) Hunger i skördetid. [1930-talet.] LIB*

(1955) Motsols. [1930-talet.] LIB*

(1957) Kungsådern. [Början av 1700-talet.] LIB*

(1959) När gudarna dör. [1930-talet.] LIB*

(1961) Fädrens blod. [1930-talet.] LIB*

Åsbacka, Robert (1992) Ögats bok. [1980-talet.] LIB*

(2000) Döbelns gränd. [1980-talet. Några utdrag.] LIB*

(2008) Orgelbyggaren. [2000-talet. Presentation.] LIB*

(2014) Orgelbyggaren. [Bearbetning av Bosse Hellsten.] Presentation.] LIB*

(2019) Till livets slut. [Presentation.] LIBGenealogi och emigration


Ahlbäck, Ragna m.fl. (1976) Amerikatrunken, Emigranter berättar om sig själva. [Hade man tur så blev man rik, Man höll sig mjuk i knäna anyway, Jag har tänkt på den där fattigdomen.] LIB*

Appelberg, Eilif, Berg, Bergh från Nykarleby. — I Släktbok, Ny följd 1:1. Hfors 1941.

Arbetsgruppen för gårdar i Socklot (2012) Vem bodde i huset? Gårdar och bybor i Socklot under 200 år. [Presentation.]*

Backlund, Axel, Björklund Nils och Brunell Allan (1988) Fem grenar på Knuts träd, en släktutredning. (Uppföljning till Woldemar Backmans bok från år 1938: En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar.)*

Backman, Woldemar (1929) En släkt Backman jämte ättlingar på kvinnolinjen. Ur GSÅ 12. LIB*

(1931) Något om tidpunkten för släktnamnens tillkomst hos Nykarleby stads borgerskap 1675—1729. Ur ÖP. LIB

(1931) Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter: I Sund*; II Ahlström K*; III Björklund (Danielsson); IV Schytén. Ur ÖP. LIB

(1931) Smedsbacka och dess ägare. Några anteckningar. LIB K*

(1932) Högbacka hemman i Nykarleby och dess ägare, den s.k. Högbackasläkten. Ur ÖP. LIB

(1932) Nygård och dess ägare. LIB

(1932) Harald och släkten Kerrman. Några anteckningar. Ur ÖP. LIB

(1932) Smeds i Soklot. Hemman och släkt. LIB*

(1969) Smeds i Soklot. Hemman och släkt. Vasa. [Woldemar Backmans utredning från 1932 kompletterad 1968—69 av Oskar Fors. Sonen Tor Fors har fortsatt arbetet i Smeds-bladet nr 1–25.] LIB*

(1933) Forsbacka och dess ägare. Ur ÖP. LIB

(1933) Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet. Ur ÖP.

(1933) Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. Hemman och släkt 1618—1933. LIB*

(1933) De föddas (döptas) namn i Nykarleby stad under 200 år 1730—1929. Ur GSÅ*

(1933) En släkt Nylund. Genos 4. Artikeln på genealogiska samfundets webbplats., medlemskap krävs.

(1933) Borgerskapet i Nykarleby år 1808 i Bothnia.

(1934) Tornskär och släkten Boman. Ur ÖP. LIB*

(1935) Bäck i Forsby by av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549—1934. Ur Vbl. LIB*

(1935) Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Hemman och släkt 1565—1935. Ur Vbl. LIB*

(1938) En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar. Ur Vbl. LIB*

(1938) En släkt Juvelius. Ur Genos 9. [Artikeln på Genealogiska Samfundets webbplats, medlemskap krävs.] 

(1938) Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgaresläkter 1721—1857. Ur Vbl. LIB*

(1938—1939) Bonäs hemman och släkten Bonäs. Ur ÖP. LIB*

(1940) Till min faders minne. Ur ÖP.*

(1941) Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun. Ur Vbl. LIB*

(1943) Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden. Ur Vbl. LIB*

(1945) Emigrationen från Munsala socken. En enquéte av samfundet folkhälsan i svenska Finland. LIB*

(1945) Lagman Christian Sundius i Munsala. Hans härstamning och efterkommande. LIB

— Nykarlebynejden, Släkter och gårdar I och II. [En stor del av ovanstående i sambindning. Innehållsförteckning.]

Tidningsartiklar av Backman.

Birck, Johan Ludvig (1966) Släktforskning i svenska Österbotten, förteckning över släktforskare och deras arbeten. [Skriften på Loffe.net.] LIB*

Björklund, Gustav (1970) Släkten Gleissner i Nykarleby Finland. Släktföreningen Benedictus Gleissners publikation.

Björkman, Hjalmar (1926) Bidrag till Nykarleby stads personhistoria. I GSÅ 10.

Blomqvist, Mats (2011) Anders & Evelina. [Presentation.] LIB*

Dyhr Sylvin, Ingeborg (1991) Gamble Leutinanten och hans släkt. 400 år med släkten Dyhr-Hèrnod. LIB*

Fors, Tor, red. (1978–2001) Smeds-bladet nr 1–25.*

Helenelund, Edvard (1972) Befryndade bondesläkter i Österbotten: Schultz, Snåre-Remahl och Smeds med förgreningar. LIB

Hellström, Torkel (1940) Några österbottniska släkter från 1700—1800-talet. LIB

Heselius, Axel Gösta (1987) Släktkrönika över släkten Heselius i Österbotten. LIB

Holmberg, Håkon (1956) En stadsfiskal i Nykarleby på 1730- och 1740-talen. Ur Genos 27. [Artikeln på Genealogiska Samfundets webbplats, medlemskap krävs.] 

Häger, Carita
, red. (1996) Berättelsen om Sorvist-Gust. Fakta, historier och anekdoter från Sorvist-släkten berättade av Carita Häger.*

Karlebynejdens bygde- och släktforskare r.f. (1988) Nykarleby stads och Moderkyrkia Lähns Wijgnings Book för åren 1730—1929. Karleby.

Kummel, Bengt (1974) Emigrationen från Nykarleby stad 1880—1914 till länder bortom haven. [Pro gradu-avhandling, Åbo Akademi.]

Lagström, Hugo (1926) Några Nykarleby borgarsläkter före stora ofreden. I GSÅ 10.

—  (1927) Tillägg till Björkmans Bidrag till Nykarleby stads personhistoria. I GSÅ 11.

Levlin, Eugén & Pär-Erik (1979) Levälä-släkten, del 1.1. LIB

(1982) Levälä-släkten, del 1.2. LIB

(1984) Levälä-släkten, del 2. LIB

(1989) Levälä-släkten, del 3.1 (Bärs-släkten). LIB

(1994) Levälä-släkten, del 4. LIB

Levlin, Pär-Erik och Nordback, Christina (2012) Bärs-släkten, del 2 och Levälä-släkten, del 3.2. LIB [Levälä släktförenings webbplats.]

Migrationsinstitutet (2002) Siirtolaismuistot talteen — Emigrationsminnen. [Grusade förhoppningar av Bror Johansson.]

Myhrman, Anders (1972) Finlandssvenskar i Amerika. [Nykarleby nämns på ca 40 av 550 sidor.] LIB*

Olin, Karl-Gustav

— (1988) Våra första amerikafarare. LIB [Slutsåld.]

— (1992) Öden och äventyr: plock ur finländarnas historia i Latinamerika. LIB*

— (1993) Grafton-affären. LIB*

— (1995) Alaska. D. 1, Ryska tiden: Den okända historien på jordklotets baksida. [Slutsåld.] LIB

— (1996) Alaska. D. 2, Guldrushen: Det sista stora äventyret. LIB*

— (1996) Alaska. D. 3, Namnlistan: Vad gjorde farfar i Alaska? LIB*

— (1998) Klippiga bergen. LIB*

— (1998) Vad gjorde farfar i Klippiga bergen. [Under Nykarleby i registret står: ”Förekommer på s.g.s. varje sida.”] LIB*

— (2000) Afrikafeber. LIB*

— (2001) Våra första Västindienfarare. LIB*

— (2002) Guld och röda skogar. LIB*

— (2004) Egen lyckas smed. LIB*

— (2006) Amerikafararna. LIB*

— (2008) Tärningskast på liv och död. LIB*

— (2009) Alaska. Del 1. Ryska tiden. LIB

— (2010) Ärans medalj. LIB

— (2012) Brännvinskriget. LIB

— (2013) Alaska. Del 2. Guldrushen. Det sista stora äventyret. LIB

— (2014) Spionkriget. LIB

— (2017) Gränskriget. LIB.

— (2020) En ny värld del 1. LIB.

— (2022) En ny värld del 2. LIB.

Förlaget Olimex, en närmare presentation av böckerna.

Olson, Rudolf
(1981) Släkten Malin och Henrik Storgård från Edsevö i Pedersöre. [Min härstamning på mödernet.] Otryckt.* 

(1981) Släkten Olson i Finland och USA. Otryckt. 

(1990) Sigfrids i Soklot. Del 1.  

(1992) Sigfrids i Soklot. Del 2.

(1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950. Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening publikation nr 3. Otryckt.* 

(1998) Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550—1850. Otryckt.*

(1999) Hans Henriksson Haralds släkt. Otryckt.*

Se även separat förteckning.

Smeds, Lars (2009) Kyrkobyggarna Rijf. [Presentation.] LIB*

Smeds, Lars m.fl. (2012) Vem bodde i huset? Gårdar och bybor i Socklot under 200 år. [Presentation.] LIB*

Sg, O. (1930) Några blad ur Kronohemmanet Leväläs historia.*

Wingren, Carl-Erik (2009) Anfäder och ättlingar till August Wingren. [Presentation.]*

— (2018) En familjs livsöden under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal: Johan Erik Eriksson, 1853-1908, och Maria Isaksdotter (Wikmora) f. Pesonen, 1849-1939, Wik och deras efterkommande i Socklot och Amerika

Åman, Emil (1989) Släkten Kronqvist i Markby. LIBSeminariet


Ahlbeck, Rafael (1976) Musiklivet vid Nykarleby seminarium 1873—1971.

(1979) Musiken vid Nykarleby seminarium 1873—1971. LIB*

Björkstrand, Mats (1993) Musiken vid Nykarleby seminarium 1873—1897. FRE

Cavonius, Gösta (1984) Nykarleby seminarium. Matrikel 1873—1971. LIB*

— (1978) Från läroplikt till grundskola. Finlandssvensk folkskola under ett halvsekel 1921—1972. LIB

(1988) Den svenskspråkiga folkskollärarutbildningen i Finland 1871—1974. LIB*

Eklund, Bertil (1945) Gunnel utmanar ödet. [Delvis Nykarleby; seminariet på 1930-talet.] LIB*

Hagfors, Karl Johan (1923) Nykarleby seminarium 1873—1923. LIB*

Kull, Magnus (1979) Nykarleby seminarium och jägarrörelsen. I SHA XV. LIB

Lindgrén, Samuel (1974) Historieundervisningen vid Nykarleby seminarium 1873—1970.

 (1978) Fostran till fosterlandskärlek. En analys av det patriotiska inslaget i några läroböcker i historia vid Nykarleby seminarium.  

Nylander, Stefan (2009) Vapenbröder – fem frivilliga i jägarrörelsen 1917–1918. [Presentation.] LIB*

Nybond, Gunnar (1995) Min utbildning till lärare och min första lärartjänst. I SHA 23. LIB

Nystén, Leif (2009) Rampljus: Caj Ehrstedt, ett konstnärsliv. [Nykarlebytiden och lite till.] LIB

Schalin, Zachris (1898) Folkskollärarseminariet i Nykarleby 1873—1898. Berättelse öfver dess uppkomst och 25-åriga verksamhet, afgifven till årsexamen 1898. [Skogsparken.] LIB

von Schantz, Hans (1958) Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957. LIB

Sjöstrand, Karl (1980) Händelser ur minnets dagbok. [Tiden i Nykarleby.] LIB.*

Wahlström, Erik (2004) Den dansande prästen. [Seminarieinvigningen.] LIB

Weckström, Stefan (1992) Religionsundervisningen vid Nykarleby seminarium: En studie av religionsundervisningens mål, innehåll och metod. [Gradu vid Österbottens högskola.]Kristliga folkhögskolan/Kredu

Ahlnäs Görel m.fl. (2010) På starka vingar, 90 år av minnen. LIB*

Björkstrand, Gustav (1981) Johannes Nyström Folkhögskolföreståndaren på Himmelsbacken.*

(2020) Skolan för livet. [Hundraårshistorik; presentation.]

Mats Björkstrand (2020) ”Heliga sång som samman oss band”
Kyrkliga sångfester i Nykarleby 1923–1939 i deras politiska,kyrkliga och musikaliska kontext. [Presentation.]

Hedberg, Runar
 (1970) Ett halvsekel på Himmelsbacken. Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1920—1970.  LIB

(1971) Kristliga folkhögskolan i Nykarleby femtio år. I SHA XI. FRE*

Nyström, Johannes m.fl. (1934) Sångfesten vid Kristliga folkhögskolan 7—8. 7. 1934.

Sigfrids, Elly (1990) De gyllene åren. [Lärare vid Folkhögskolan 1945—56.] LIB*

Tonberg, Pehr, red. (1995) 75 år på Himmelsbacken. LIB*

? (1924) Program: Kristliga ungdoms- och sångfesten i Nykarleby 4—6 juli 1924.*

? (1926) Program: Ungdoms- och sångfesten vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 25—28 juni 1926. [Några sevärdheter från gången tid.]*

? (1927) Program: Ungdoms- och sångfesten vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 1—4 juli 1927. K*

? (1946) Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. FRE

? (1952) Kristliga folkhögskolan Nykarleby 1920—1950. LIB*Zacharias Topelius, Kuddnäs och Majniemi

Asp, Pia och Kilpelä, Eliel (2018) Zacharias Topelius dagböcker [Presentation.]

Birck, Erik (1983) När studenterna räddade Majniemi. I SFV kalender.*

Biskop, Gunnel (1998) Zachris Topelius i dansens virvlar: en studie i den unge Topelius upplevelser i dansnöjena på 1830-talet. LIB*

Bruhn, Karl (1952) Zachris Topelius och Mathilda Christina Lithén. I Österbottnisk årsbok 1951—52. LIB*

Edquist, Märta (1928) Gossen från Nykarleby. [Julafton på Kuddnäs. ”... med den djärvaste fabulering i Selma Lagerlöfs stil och åsidosättande av sanningskravet. Skada på den livliga skildringen!” skriver Zachris Schalin i Om betydelsen av Zachris Topelius' barndomshem för hans utveckling under uppväxtåren.] LIB*

Enckell, Olof (1970) Zachris Topelius 120 dikter. LIB*

Forsgård, Nils-Erik
[Uppvuxen i Nykarleby.] (1998) I det femte inseglets tecken: en studie i den åldrande Zacharias Topelius livs- och historiefilosofi. Doktorsavhandling.] LIB*

Gustafsson-Pensar, Ull-Britt (1997) I gröna björkens skugga. Med Topelius på Kuddnäs och i Nykarleby. LIB*

Holm, Anci, projektledare (2018) Topelius spår. Topeliuksen jäljisä. [Presentation.] LIB*

Ingo, Rune, red. (1999) Topelius och Österbotten. LIB

Kevin, Pelle (1999) Topelius barndomshem Kuddnäs. LIB*

Klinge, Matti (2000) Idyll och hot. LIB*

Kronqvist, Bo (1983) Kuddnäs Zacharias Topelius´ barndomshem. LIB*

Lagerlöf, Selma (1920) Zachris Topelius, utveckling och mognad. LIB*

Lunelund-Grönroos, Birgit (1954) Zachris Topelius tryckta skrifter. LIB*

Mannil, Ragnar (1986) Zacharias Topelius d.ä. röjde väg för Kalevala. Ur Svenskbygden nr 2/1986. 

Mattsson, Laura och Herberts, Carola (2006) Ephemerer. Zacharias Topelius första tidning 1834—1835. [Presentation.] LIB*

Meriläinen, Anneli (1988) Sininen silkkiviitta. LIB*

Nyberg, Paul (1918—24) Zacharias Topelius dagböcker. LIB*

(1922) Zacharias Topelius självbiografiska anteckningar. LIB*

(1938) Från Kuddnäs till Björkudden, en bildkrönika om Zachris Topelius. LIB*

— (1941) Herrar och herrgårdar [Resebilder ur topeliuska dagböcker och familjebrev, En bilresa på de minnesrika vägarna samt Topeliusmuseet på Kuddnäs.] LIB*

(1949) Zachris Topelius, en biografisk skildring. LIB*

(1956) Konstnärsbrev I. Urval ur den Topeliuska samlingen. LIB*

(1960) Konstnärsbrev II. Urval ur den Topeliuska samlingen. LIB*

Schalin, Lars  (1960) Alörn, tvenne skalders sommarparadis. I SFV kalender. [Z. Topelius och M. Lybeck.] LIB*

Schalin, Sigmund (1931) Zachris Topelius som fiskare. Ur Finlands Jakt- och Fisketidskrift. LIB

(1934) Några drag av Kuddnäs historia. Ur ÖP. LIB*

Schalin, Zachris (1934) Om betydelsen av Zachris Topelius' barndomshem för hans utveckling under uppväxtåren. Ur ÖP. LIB K*

(1935) Skalden Z. Topelius forna hemgårds historia. LIB*

Siegfrids, Peter (1988) Zacharias Topelius in English Dress. An Introduction and Bibliography. Pro gradu vid ÅA.

Svenska Litteratursällskapet i Finland (1918) Zacharias Topelius hundraårsminne, Festskrift den 14 januari 1918. LIB*

Törnudd, Arne (1948) Flickan från Kahra. LIB*


Valtiala, Nalle (2018) Fiskarkrönika2.[Presentation.] LIB

(1934) Några drag av Kuddnäs historia. Ur ÖP. LIB*

Vasenius, Valfrid (1913—1930) Zacharias Topelius: hans lif och skaldegärning. [6 volymer.] LIB*

Vest, Eliel (1905 ) Zachris Topelius: en biografisk studie. [8 volymer.] LIB

(1906) Zachris Topelius: en biografisk studie. LIB*

Det finns hur mycket som helst skrivet om Z. T. Ovanstående är endast ett litet urval.

1808—09 års krig och von Döbeln


Dahlbäck, Sigurd (Pseud. Erik Fahlman) (1915) General Döbeln. LIB

Ehrström, Christman
(1986) Erik Gustaf Ehrströms dagbok från 1808 och 1811. [Fredagen den 16 september 1808.] LIB*

Forsgård, Nils Erik (2008) September 1808. [Presentation.] LIB*

Hårdstedt, Martin, red (1998) Krig kring Kvarken: finska kriget 1808—09 och slaget vid Oravais i ny belysning. LIB

Kummel, Bengt (1998) Georg Carl von Döbeln 1758—1820: liv och känsla. [Nykarleby och Juthas.] LIB

Nordensson, Stefan (1935) Georg Carl von Döbeln, Hjälten, fosterlandets tjänare, människovännen. LIB

Nordensvan, Carl Otto (1895) Finska kriget 1808—1809. [Nykarleby och Juthas.] LIB

Petander, Carl-Birger Johan (1955) Slaget vid Nykarleby under kriget 1808—09. LIB

 (1955) Slaget vid Jutas under kriget 1808—09. Sammanfattning och bearbetning, Vasa. LIB 

 (1955) Juuttaan taistelu Suomen sodassa 1808—09. Vasa. LIB *

Rauta, Viljo (1939) Döbeln. LIB

Sandström, Allan (1994) Sveriges sista krig. [Krigsråd, Slaget vid Oravais och Strategin.] LIB*

Hugo Schulman (1909) Striden om Finland 1808—1809. [Nykarleby och Juthas.] LIB

Stolpe, Sven
(1941) Döbeln, en berättelse från 1813. LIB

 (1941) Döbeln, skådespel i fem akter. LIB

Svedelius, Wilhelm Erik (1884) Georg Carl von Döbeln, minnesteckning. LIB

Söderhjelm, Alma (1937) Georg Carl von Döbeln. LIB*

Waller, Sture M. (1947) Georg Carl von Döbeln, studier i Sveriges militäriska och politiska historia 1808—1813. LIB

Det finns hur mycket som helst skrivet om kriget. Ovanstående är endast ett litet urval.

Varia


Andersson, Otto (1947) Finlandssvenska musikfester under femtio år. [3 sidor om sång- och musikfesten 1914.] LIB*

Blåman, Johan
(1985) Johan Blåmans dagbok 1798—1813. [J. B. var från Munsala, men Nykarleby nämns.] FRE

Bruhn, Karl
(1949) Svenska Finland bygd och folk. [Svenska småstäder och stadsminoriteter.] LIB

Bruun
, Patrick, red. (1962/1982) Efter 1809. [Nykarleby omnämns på följande sidor.] LIB*


Dahlbacka, Carol m.f.l.
(1995) Vår hembygd Nykarleby, Oravais, Vörå och Maxmo. [”Skvallerbok”. Texterna om Nykarleby stad och Nykarleby landskommun.] LIB

Ekberg, Mayvor m.fl. (2016) Lika som bär? Det religiösa landskapet i Hortlax och Nykarleby. Bottniska Studier 3. [Presentation.]

Finlands landskapsförlag (1985) Pälsdjur och grönsaker: specialnäringarnas Svenska Österbotten. [2 volymer, delvis Nykarleby.] LIB*

Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening (1994) Publikation nr 2/1994.*

Fotoklickarna (2011) Nykarleby 365. [Presentation.] LIB*

Gyldén, Claes Wilhelm (1844) Historiska och statistiska anteckningar om städerna i Finland. [Sid. 77–80 om Nykarleby.] LIB*

Heikel, Yngvar (1986) Svensk-Finlands bygdedräkter. H. 11, Pedersöre-Nykarleby-trakten: Larsmo, Pedersöre, Esse, Purmo, Nykarleby, Socklot, Jeppo och Munsala. LIB*

Holmberg, Jan-Eric, red. (1988) Guldkusten. [?] FRE –

Härö, Elias och Kaila, Panu (1978) Österbottensgården: handbok för renovering. [Ej specifikt Nykarleby, men boken behandlar den österbottniska byggnadstraditionen]. LIB*

Juthbacka Teater r.f. (1984) Juthbacka Teater. [Katalog över pjäser som spelades vid Juthbacka.]*

— (2001) Nykarleby En vandring i tiden ”He läätt ti vaa bilda” Sa Sjungos Tilda. [Programblad från teaterföreställning.]*

Juvelius, Eric (1772) Om nejonögons-fisket i Österbotten. [Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo] LIB

Karsten, T. E. (1921—23) Svensk bygd i Österbotten. LIB

Lessing, Rune, red (1965) Svenska Österbottens bebyggelse. En skildring i ord och bild. [”Skvallerbok”. Nykarleby och Nykarleby landskommun.] LIB

Nybond, Gunnar, red. (1994) Lokalhistorisk bibliografi över svenska Österbotten, Arkiv för svenska Österbotten nr 20. [Förutom böcker ingår också artiklar i tidningar och tidskrifter.] LIB

Nykarleby stad
m.fl. (1989) Nykarleby trafiksäkerhetsplan. LIB*

Nylund, Brylle
(2004) Dans till Brylle Nylunds orkester. [Legenden om Åke Knus.] LIB*

Nylund, Gunnar
Ingmar (1961) Studier över adjektivets böjning och syntax i Kovjokimålet.

Osala, Tapio, red.
(1987—88) Vasa skärgård. [En del om Nykarleby skärgård.] LIB

Sjökvist, Anne (1993) Ung konst: Svenska konstskolan i Nykarleby 1983—1993. LIB

Smeds, Helmer m.fl. (1943) Den Österbottniska byn. [Förord. Av byarna i den forna landskommunen behandlas Kovjoki och Socklot. Även senare upplagor finns.] LIB*

Svenska Finlands folkting (1992) Svenska i Vanda, finska i Nykarleby: språkstadgor i tvåspråkiga kommuner. LIB

Tuneld, Eric (1792) Finlands geografi (Fjerde bandet, nionde och tionde delarne, som beskrifva Finland och Sweriges utrikes besittningar). [Nykarleby.] LIB

Turistföreningen i Finland (1890) Reseruter i Finland. [Nykarleby.] LIB

Uppslagsverket Finland (1982—85) [Artiklar och personartiklar.] LIB*

Willman, Gösta (1979) Kulturellt utbud och kulturvanor i Nykarleby. [Stadsdirektör sedan år 2001.] LIB*

? (1921) Genom svenska Österbotten: Etthundra bilder jämte litet text. [Ett fotografi av kyrkan.] LIB

? (1900) Österbottens svenska kommuner: deras historia, traditioner och nutid. [6 sidor.] LIBAkademiska uppsatser och avhandlingar

Fack-/Proseminarieuppsatser


Björkstrand, Mats (1992) Klockare och orgelnister i Nykarleby församling 1809—1899. Åbo Akademi. Fackupsats. FRE

— (1993) Musiken vid Nykarleby seminarium 1873—1897. Åbo Akademi. Fackupsats. FRE

Vidberg, Maria (2005) Inofficiella ortnamn i Nykarleby. Proseminarieuppsats vid Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.


C-uppsatser

Maria Hellström (HT 2005) Finlandismer i Helsingfors och Nykarleby – en jämförande studie. Uppsala universitet, FUMS, Svenska språket/Nordiska språk. Handledare: Kerstin Thelander.Pro gradu


Ahlbeck, Rafael  (1979) Musiken vid Nykarleby seminarium 1873—1971. Framlagd 1976. LIB*

Björkstrand, Carita (1993) Maria Castrén. En kvinnlig musikers banbrytande insatser i kyrka och samhälle. Musikvetenskapliga institutionen vid Åbo akademi.

Björkstrand, Mats (1997) Musiken i Nykarleby stad 1858—1897. FRE

Kivioja, Karin (1996) Gatunamn i Nykarleby. Turun yliopisto, Nordisk filologi.

Kummel, Bengt (1974) Emigrationen från Nykarleby stad 1880—1914 till länder bortom haven. Åbo Akademi, för laudatur i svenska.

Lundqvist, Anna-Sara (1916) Begravningslandskapet och dess betydelse i Finland. En fallstudie av Nykarleby gravgård som symboliskt landskap.

Nihtilä (f. Pensar), Helena (1981) Studier i Mikael Lybecks utveckling som stilkonstnär. Åbo Akademi.

Siegfrids, Peter (1988) Zacharias Topelius in English Dress. An Introduction and Bibliography. Åbo Akademi.

Vidberg, Maria (2007) Stadsnamn i Nykarleby – en socioonomastisk studie av ortnamn och attityder till dem. Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.

Willman, Gösta (1979) Kulturellt utbud och kulturvanor i Nykarleby. LIB*Gradu


Högnäs, Hugo (1938) Sytning och arvslösen i den folkliga sedvänjan uti Pedersöre- och Nykarlebybygden 1810—1914. Arkiv för svenska Österbotten III. LIB

Weckström, Stefan (1992) Religionsundervisningen vid Nykarleby seminarium: En studie av religionsundervisningens mål, innehåll och metod. Österbottens högskola.


Licentiat


Pfäffli, Heidi (1999) Käsityöläismaalari Daniel Hjulström. Behandlar förmodligen delvis målningarna i Nykarleby kyrka. Konstvetenskapliga institutionen vid Åbo akademi.

Mats Björkstrand (2020) ”Heliga sång som samman oss band”
Kyrkliga sångfester i Nykarleby 1923–1939 i deras politiska,kyrkliga och musikaliska kontext. [Presentation.]


Doktorsavhandling

Mäkelä, Paula (2015) Kirkonrakentajasuku Rijf: Pohjalaisen kirkonrakentajasuvun rakennus- ja suunnittelutuotanto sekä toiminta kustavilaisen aikakauden Suomessa. [Presentation.]

Welander, Martin (2013) Grå verklighet, gyllne fantasi. Skapandets problematik i R. R. Eklunds aforistiska författarskap. [Presentation.]


?


Nylund, Gunnar Ingmar (1961) Studier över adjektivets böjning och syntax i Kovjokimålet.Vykort


Björklund, Guy (1993) Hälsningar från Jakobstad! LIB

Eklöf, Tom (1989) Borgåvykort från sekelskiftet. LIB

Gram, Magdalena (1998) Hälsning från Stockholm. LIBLäs mer:
Kortare beskrivningar av staden i diverse skrifter och böcker finns i kapitlet Stadsbeskrivningar.
Ny litteratur.
(Rev. 2024-04-14.)