Striden vid Nykarleby midsommardagen 1808


Äntligen ett minnesmärke:

Slaget vid Jutas blev odödligt tack vare att Runeberg skriver om det i sin dikt om Döbeln.

Men redan Midsommardagen 1808 drabbade de ryska och svenska trupperna samman i Nykarleby, inne i staden och brände bland annat upp Stora bron framför kyrkan. Men fast detta slag egentligen var större har det nästan helt fallit i glömska, men för 100 år sedan, i januari 1908, tog stadsfullmäktige i Nykarleby ett beslut om att man ska uppmärksamma även detta slag med ett minnesmärke invid Stora bron.

Ibland mal de kommunala kvarnarna som känt långsamt, men hundra år är väl något av ett rekord. Men skam den som ger sig. Nu ska minnesmärket förverkligas och i samband med minneshögtiderna i september ska en minnesplakett över slaget i Nykarleby midsommardagen 1808 avtäckas vid klippan intill Stora bron. Härefter ska det vara allom känt att ett slag stod i Nykarleby också flera månader före slaget vid Jutas. Ett slag som i och för sig kunde ha ändrat på historiens gång då Döbeln närapå drunknade, men mer om detta kan ni läsa i andra artiklar i denna bilaga.

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f har gett stöd till minnesmärket.


Två ödesdagar 1808, bilaga i Vasabladet och Österbottens Tidning utgiven den 2 september 2008 med anledning av att 200 år förflutit sedan slagen vid Juthas och Nykarleby.
Tavlan tillverkades av ...


Till minnet av slaget i Nykarleby
midsommardagen 1808
”Striden vid Nykarleby” på tavlan är militärtekniskt en betydligt riktigare term än ”Slaget vid Nykarleby” på kransbandet.Stensliperiets mannar prövar ut placeringen med schablon.


Foto:
Lars Pensar.

 


Till Herrar Stadsfullmäktige i Nykarleby.

     Undertecknade, utsedda af Stadsfullmäktige i Nykarleby att uppgöra förslag till en minnestafla öfver striden vid Nykarleby midsommardagen 1808 få härmed för Herrar Fullmäktige förslå:
      att ansökan om tillstånd till minnestaflans uppsättande fordersammast göres hos vederbörande myndigheter,
     att minnestaflan blifver sådan närslutet utkast visar inhuggen i berget mellan stadens brovaktsstuga och Backmanska tomten. Skriften skulle lyda: ”Till minne af striden vid Nykarleby midsommardagen 1808” — ”Nykarleby taistelun muistoksi juhannuspäivänä 1808.”
     Nykarleby den 29 januari 1908

Ernst V. Knape K. E. Wichmann Otto Nylund


Ur stadsfullmäktiges protokollbok. Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Hällen 1926.
Eirik om minnesmärket 1927.
Erk om minnesmärket 1935.
100-årigt beslut verkställdes i Österbottens Tidning av Britt Sund.
Innehållsförteckning till Striden vid Nykarleby i kapitlet 1808–09 års krig.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2008-09-17, rev. 2023-10-15 .)