Komplettering till Wold. Backmans presentation av
och
Jacob Ahrenbergs intressanta berättelse om sin morfar

Erik Johan Bäck


Efter att striderna i Österbotten hade upphört på hösten 1808 och de svenska och ryska trupperna hade dragit vidare norrut, upptecknades de skador som drabbat civilbefolkningen i nejden. Detta skedde redan i november 1808. I Socklot var det omkring 50 gårdar som lidit någon form av förstörelse. Fältkamreren Fredrik Basilier var bosatt hos Jacob Rijf vid Ransvik under 1808–1809. Basilier skrev omkring hälften av rapporterna om vad som hade tagits eller förstörts. Resten eller omkring 25 rapporter skrevs av den unga Erik Johan Bäck. Eftersom rapporterna är skrivna på liknande sätt som Basiliers rapporter, anser jag att Erik Johan Bäck var vidtalad av Basilier att skriva dessa rapporter. Värderingarna är också de samma för hö, spannmål och gärdesgårdar m.m. Under tiden E-J Bäck var i Socklot bodde han också troligen hos Jacob Rijf vid Ransvik där Basilier bodde. Dessa rapporter är skrivna under november 1808. Skulle man granska olika skrivelser under perioden 1808–1810 där F. Basilier verkade, skulle man troligen hitta många andra protokoll som är skrivna av Erik Johan Bäck.
De förteckningar av egendom som E-J Bäck skrev när han var i Socklot är verkligen välskrivna och lättlästa i motsats till de ofta svårlästa dokument som yrkesskrivarna skrev.

Här är väl också förklaringen till att Fredrik Basilier skrev ett rekommendationsbrev när E-J Bäck sökte tjänst vid den nyinrättade länsstyrelsen i Viborg.

Klipp från Jacob Ahrenbergs berättelse:

då nämndes äfven unge Bäck. Han kom med intyg af fältkamreraren och kronofogden i Kronoby F. Basilier och häradsskrifvaren Gabr. Palmqvist „att han förhållit sig redeligen”.

 

En förenklad sammanställning av den förteckning som Erik Johan Bäck skrev hos Erik Björn den 23 november 1808 i Lillsocklot.

Enligt Nådigste Befallning och löfte om ersättning får jag underskriven här nedanföre uppge den förlust som Kejserliga Ryska Trupperne under deras loge här i Lillsoklot by samt fram och åter Marcher mig tillskyndat – – –

September 17.  Ankom armen och vistades här i åtta dagars tid under vilka dagar mig afhändes följande.

300 lispund hö,
tre tunnor korn,
två tunnor råg,
uppbränt 113 famnar gärdesgård,
60 st. brödkakor,
5 famnar ved,
2 skrindor kornhalm,
50 st. filbunkar,
mat för 40 man à 2 skilling,
samt för två officerare à 4 skilling,
söndrat fönsterglas för 3 Rd 16 skilling,
en viol (violin?) 2 Rd,
en kopparkittel,
en koppar skopa,
en bleck sil,
skopa och tratt,
ett ten stop,
5 st. buteljer,
3 st. sten skålar,
en träpipa med beslag,
1 st. kärraxel,
lim panna med pensel,
1 st. silkesduk,
2 st. bomulls dito,
3 st. cattuns dukar,
4 st. lärfts lakan,
1 st skjorta,
1 st. förkläde,
2 st linnedukar,
1 st. svart valdmatts kjortel,
1 par ullstrumpor,
1 par pjäxor,
5 famn tågverk,
6 kannor sötmjölk,
6 skålpund smör.

Summa 150 Rd. 33 skilling.

Socklott den 23 november 1808.

Af Erik Johan Bäck Erik Björn hemmans åbo Socklot by  Bild av vad E-J Bäck upptecknade hos Erik Björn i Socklot den 23 november 1808. Förstoring. Från Riksarkivet.Nykarleby februari 2020
Lars Smeds


Läs mer:
En nykarlebyättling. Erik Johan Bäck av Woldemar Backman.
Erik Johan Bäck av Jac Ahrenberg
(Inf. 2020-03-03, rev. 2020-03-03 .)