STADENS DRICKSVATTEN

[Bilaga till Allmänna brunnar - vattentillgången]

 

Ett bekant sakförhållande är att Nykarleby stad äger ett dåligt dricksvatten, känt är äfven, att man sökt avhjälpa detta missförhållande genom anställande av djupborrningar, utan att man lyckats erhålla för hälsan oskadligt vatten. Enligt min uppfattning bör bättre vatten sökas i ytlagren. Överom staden finnes en impedimentartad, företrädelsevis av sand och kullerstenar bestående höjdsträckning. I sällskap med hrr K.F. Spolander och G. Roos har undertecknad besiktigat detta område och hafwa vi funnit, att godt watten med all sannolikhet kan fås: 1:o å den sk. Lybeckska lindan norrom tullen (mellan uppsyningsman Jakobssons gård och forman Winqwists), 2:o i en lindartad dalsänkning ett stenkast österom Nymanska slakthuset, 3:o i en dalsänkning österom rådman Nylunds linda (numera inköpt till tomt för sjukhuset). Denna höjdsträckning borde omedelbart inhägnas för att skyddas från förorening av stadens här talrikt vandrande boskap — detta på den grund att gårdarna på dess västra sluttning, begagna vatten just från samma höjdsträckning.

Wid ovannämnda undersökning har jag funnit, att nästan alla brunnar på västra sluttningen av nämnda höjdsträckning befinna sig i det allra bedrövligaste skick. Från latriner och fästall rinner orenligheten i brunnarna. Nymanska slakthuset med utanför huset belägen stor stinkande smutspöl befanns placerad orätt så till vida, att orenligheten därifrån rinner i brunnarna nedanför längs sluttningen åt väster.

Stadsfullmäktige har nyss beslutit att uppföra stadens tilltänkta sjukhus på rådman Nylunds ovannämnda linda. I den kommitté som hade att föreslå plats för sjukhuset, har undertecknad uppmärksamgjort stadsfullmäktige på den våda för stadens dricksvatten uppförande av sjukhuset på nämnda plats kan medföra, alldenstund sjukhuset just kommer att placeras på en del av den höjdsträckning, från vilken gott hopp finnes att kunna förse staden med sundt dricksvatten. Då nu sjukhuset uppföres på denna plats, kommer smutsvattnet i den dosserande riktningen flyta längs sand och kullerstenslagret å ena sidan mot det stenkummel, där stadens enda med drägligt om och otillräckligt vatten belägna pumpbrunn befinner sig, å andra sidan mot de åt väster belägna gårdarna nedanom sjukhuset på den mot staden dosserande sluttningen till där befintliga brunnar.


[Sjukhuset från söder, färdigställt 1910. Folke Holmström tillhandahöll.]

Skall nu rengöringen av sjukhuset ske enligt hygieniska grunder och ej på sätt jag redan haft äran att konstatera, så utgör redan avlägsnandet av badvattnet från tio sängplatser en avsevärd vattenmängd, som då staden saknar kloakledning, kommer att ställa sig dyrbar. Frågan om ett gott dricksvattens erhållande, är ett livsvillkor för denna stad.

Jämte det jag sålunda haft äran uppmärksamgöra Magistraten på ofvannämnda sanitära vådor, får jag med stöd av nådiga förordningen av den 22 dec. 1879 ävensom med stöd av stadens hälsovårdsordning högaktningsfullt anhålla, att Magistraten med allra första ville vaka däröfver, att staden förses med tillräckligt antal med godt vatten försedda brunnar äfvensom att öfriga nyssberörda sanitära wådor undanrödjas.

Nils Durchmann

Provincialläkare

(november 1908)


Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2003-10-13.)