Wi Sten Sture Den Äldre

Mängder av stenar kom i dagen vid schaktningsarbeten i samband med kyrkrenoveringen där hela golvet är uppbrutet.Schaktet norr om kyrkan. Förstoring.
Foto: Stig Haglund 2022-08-28.Schaktmassor norr om kyrkan. Förstoring.
Foto: Stig Haglund 2022-08-28.

Av vilken anledning och av vem detta skämtbrev skrivits är än så länge obekant.

 


*     *     *


 

Wi Sten Sture Den Äldre

Med Guds Nåde före detta Riksföreståndare nu mera President i BergsCollegium i Hans Majestäts Plutos Rike, Herre till Stenhölstra, Kivik och Kinnekulla m. m.

Hälse eder

Råd- och Handelsman i Nykarleby Stad. Oss älskelig Mathias Lithen hårdeligen dock nådeligen!

Wäl hafva Wåra utskickade Bergtroll och Andar med bekymmer
anmäldt hurusom I med outtröttlig ifver spränger berg och i grus
förvandlen de mäktigaste klippor, ej en gång skonande
Kyrkogården och de dödas hviloställen, hvilket förfarande i
längden fortsatt, kunde medföra den största fara för Berglagets
och det underjordiska Rikets framtida bestånd, men då Wi å
andra sidan betänkte att Edra ihärdiga och Steniga
bemödanden ej allenast åsyftadt de sammanlefvandes nytta,
samt Sjö- och Stapel Staden Nykarlebys prydande utan ock
genom sin varaktighet komma att gagna en sen efterverld,
alltså och för att lämna Eder ett vedermäle af Wår flinthårda
bevågenhet och nådiga bifall till detta Edert manhaftiga och
bergfasta förfarande och i betraktande deraf att Ni äger en röst
och stämma, som efter hvad en hederlig Daneman yttrat sig
kommer liksom ur bjerjet ävensom i öfrigt för Edert städse
ådagalagda, kalla, lugna och stadiga uppförande, hafve Wi
beslutit att med till delande af Bergs Råds namn och heder,
upphöja Eder i adeligt stånd och värdighet, under namn af
Lithen af Hartenstein, med rättighet att skrifva till Ragnören,
Djupsten och Soklotthällan, af hvilka ställens förbättrande Ni
jämte Eder värde Svärfar gjort Eder högeligen förtjänte.
Önskande vi föröfrigt, att I mågen ???? gikt- och Stenpassion i
långa tider behålla Edra Stenar i välstånd till nytta fröjd och
gamman för Eder sjelf, och den det i öfrigt angå kan. Wi befalle

Eder i Wåra Bergandars Beskydd nådeligen, vänligen. Gifvet i
vårt Residens på Kackur Dunten den 24 december 1826.

Sten Sture

v. Flintberg

 Örnsigill på det relief-
pressade brevpapperet.
Förstoring.Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll dokument ur Nykarleby museums samlingar.


Läs mer:
Om familjen Lithén av Erik Birck.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2022-08-31, rev. 2022-09-01 .)

 

 

 

"Det vita är något mindre än tidigare efter renoveringen." Hösten 2001.