[Notera vad arrendeavgiften baseras på!]Arrendekontrakt.

            I stöd av Stadsfullmäktiges i Nykarleby den 10 november 1932 fattade
beslut har stadsstyrelsen å stadens vägnar upprättat följande arrendekontrakt:
            Åt   
Fröken Ellen Nylund    utarrenderar Nykarleby
stad härmed   
av Nr 504-5 545 Villatomt    benämnda äga av stadens do-
nationsjord till arealen 0,671 tunnland eller 0,335 hektar på följande villkor:
            Arrendetiden är 25 år från den 21 mars 1933 och utgår arrendetiden
således den 21 mars 1958.
            Årliga arrendeavgiften utgör Fmk   
50:10    och erlägges på av staden
utlyst uppbördstermin till stadskassan. Arrendeavgiften regleras för varje femårs-
period sålunda, att arrendeavgiften för följande femårsperiod fastställes i förhål-
lande till prisen på hö och spannmål vid periodens början och nu gällande pris
på sagda produkter, vilka pris nu äro: hö, odlat 60 p. per kg, korn, 1:60 per kg,
råg 2:10 per kg och havre 1:10 per kg.
            Arrenderegleringen verkställes i december månad av det femte arrende-
året för följanale fem års period av en nämnd bestående av fem medlemmar, vilka
utses, 2 av stadsstyrelsen, 2 av arrendatorerna gemensamt, och utse dessa 4 ge-
mensamt den femte som ordförande.
            Vid arrendetidens utgång avträder arrendatorn utan att han erhåller er-
sättning av vad slag som hälst ovannämnda äga till stadens fria förfogande.
            Lador och hägnader förbliva vid avträdandet arrendatorns egendom.
            Skulle staden före arrendetidens utgång behöva ägan för annat än od-
lingsändamål, är arrendatorn skyldig att densamma avstå mot ersättning enligt
opartisk värdering med beaktande av den återstående arrendetiden.
Skulle arrendatorn före arrendetidens utgång önska till annan överlåta
arrenderätten är denne skyldig hembjuda densamma staden till inlösen.
            Av detta kontrakt hava tvänne likalydande exemplar utgivits, ett för
staden och ett för arrendatorn.

På Stadsstyrelsens vägnar:

Oskar Wilkman
Stadsdirektör.


            Förestående kontrakt med däri ingående arrendevillkoren godkänner un-
dertecknad.
                                                                                           
 Ellen Nylund

            Bevittna.

            Astrid Andell                                                  K Wenelius


Mats Blomqvist tillhandahöll.
Handskrivna texter skrivna med typsnittet Courier.


Läs mer:
Blomqvist / Nylund / Ahlqvist villa vid Andra Sjön.
(Inf. 2006-01-05.)