Connoissement

 

 


Jag     Otto Ravander     ifrån     Uleåborg     Skeppare, förande
Ångf. Uleåborg     nu liggande i
Uleåborg färdig att afgå
till    Jakobstad     hvarest min last skall lossas, erkänner härmed att under däcket
af mitt förande fartyg hafva emottagit af
The Finland Charcoal-Iron-Works Company, Limited:

1Knippa 1 ½ ' ¼" Jern, 8 £ 03
7 st¾ " av 4kant ... 11 "  06.
61
"
Fotpannor 6/½ . 18/1. 13/1½ . 24/2.
39
"
Grytor: 6/2 . 6/3 . 6/6 . 12/8 . 3/10 . 3/11 . 3/12
12
"
Spjeld …
10
"
Wigtlod: …

allt väl conditioneradt, och försedt med jemtestående märke; och förbinder jag mig att vid
lycklig framkomst i samma beskaffenhet aflemna ofvannämnde gods till     Ång-
båtsagenten f. v. b. till Herr Carl
Nylund i Ny Carleby
    eller Ordres emot
en betingad frakt    aux Main
vid ansvar enligt lag och författningar. Af detta connoissement har jag underskrifvet   
3
lika lydande exemplar, hvaraf blott ett är gällande
                                                                                               
Uleåborg, den    23 okt 1876.

[Med reservation för misstolkning av den handskrivna texten.]

Mats Blomqvist tillhandahöll.


Läs mer:
Connoissement i Främmande ord och namn.
Förstoring av ångfartyget under vilket det står ... "AKTIE BOLAGET, NORRKÖPING".
Carl Nylund av Erik Birck.
Fakta om ångfartyget Uleåborg.
(Inf. 2005-08-10, rev. 2023-12-26 .)