HELSINGFORS AKTIEBANK
Telegramadress HELSINGFORSBANK


Nykarleby den 2 oktober 1937.     


Kontorschef G. Sundberg,

Wasa.


              För den överraskande gåva jag av Eder fått mottaga i
form av 1750-års Karta över Nykarleby stad, har jag härmed att få
uttrycka min synnerliga tacksamhet. Kartan verificerar ett tidigare
antagande, att en i stadens ägo befintlig Karta, daterad 1841, i själ-
va verket är långt äldre, d. v. s. i stort sett en kopia av den av Eder
sända, som påtagligen är den äldsta kartan över staden.
              Ni nämner i Edert brev något som väcker mitt stora in-
tresse, nämligen gamla kartor över inloppen till de österbottniska
städerna. Häradsh. Boucht nämnde även något därom. Jag har såväl för
belysandet av landhöjningen som för de gamla skärgårdsnamnens skull
försökt överkomma gamla skärgårdskartor och tager mig därför frihe-
ten fråga, huruvida ni tror att dylika kunde anskaffas över Nykarle-
by skärgård (event. även Munsala ?) samt på vilket sätt detta i så
fall kunde ske.
              Bedjande om ursäkt för att Jag dristar mig anhålla här-
om i omedelbart samband med Eder intressanta gåva, tecknar

Högaktningsfullt:
[Einar Hedström

 

 

 

 

 Henning Hellund tillhandahöll.


Läs mer:
Originalet.
Fler brev.
Nykarleby min barndoms och ungdomsstad.
(Inf. 2008-05-14, rev. 2008-05-14 .)