Lektor Fougstedts tal vid Floras invigning


På Nykarleby stads vägnar får jag uttala stadens stora tacksamhet och glädje över att ha fått mottaga detta konstverk av konstnären Viktor Malmberg, som här i Nykarleby levat sin barndoms- och ungdomstid. Det kommer för all framtid att vara en prydnad och en sevärdhet på vår ort och vara en erinran därom, att i närheten av denna plats föddes en framstående konstnär, som vunnit ryktbarhet och vars konst har många beundrare.

Vår stad är ringa och fattig. Men den kan dock skatta sig lycklig och känna sig rik därför, att den har stora minnen; flera framstående personer, författare, skalder och även en stor konstnär ha här fötts och vuxit upp. Och den kan skatta sig lycklig och rik därför, att den är föremål för en varm kärlek hos talrika här hemmahörande personer, som numera är bosatta och ha sin verksamhet på andra orter. Ty denna vackra gåva är ett bevis på den tillgivenhet och de varma känslor, som dessa givare hysa för sin hemstad, på samma gång som den också vittnar om deras pietet för och uppskattning av den i deras hemstad födde store konstnären, då de velat hugfästa hans minne härstädes på detta sätt.

Jag ber att få ge uttryck för stadsbornas vördsamma och djupt kända tacksamhet mot den avlidna konstnärens änka, fru Daisy Malmberg, som med utsökt tillmötesgående och förståelsefull godhet beviljat donatorerna rätt att låta taga en bronsavgjutning av det vackra skulpturverket Flora för att uppställas i denna park, som en gång tillhört Viktor Malmbergs far.

Till ingenjör Frankenhauser, som är ägare till skulpturverket och som bredvilligt ställt det till förfogande samt även iklätt sig kostnader därför, får jag att å stadens vägnar få uttrycka dess varma tacksamhet.

Gjutare A. Halonen, som med stor skicklighet utfört avgjutningen, har gjort sig förtjänt av det bästa erkännande för sitt arbete, och det vilja vi även öppet skänka honom idag.

Stud. Tor Erik Herler, som utfört ritningen till sockeln är även förtjänt av erkännande.

Även ber jag att på stadens vägnar få uttala ett varmt tack till alla de högt aktade f.d. och nuvarande nykarlebybor, som undertecknat det gåvobrev medels vilket Florastatyn överlämnats till Nykarleby stad och vilka stått bakom insamlingen av medel för bekostande av densamma samt genom uppoffrande intresse möjliggjort donationen. Likaså får jag tacka alla andra, som med större och mindre belopp bidragit till att staden fått mottaga detta värdefulla konstverk.

I särskilt stor tacksamhetsskuld står staden till teologiestuderanden Rolf Herler, emedan det är han som tagit initiativ till att denna donation kommit till stånd och emedan han med outtröttligt intresse och hängivenhet verkat för insamlingen av medel därför. Den kommité, som fått sig anförtrodd den grannlaga uppgiften att utse plats för konstverket och anskaffa sockel till det, är också honom mycken tack skyldig för den energiska och initiativrika hjälp, som den fått av honom. Och här vill jag ge honom det bästa erkännande därför samt på stadens vägnar uttala till honom ett uppriktigt tack för allt som han uträttat, för att Flora nu står på denna plats och är Nykarleby stads egendom.

En stor glädje bereder det stadsborna, att konstnärens dotter, rektorskan Helsingius infunnit sig till detta tillfälle och att även hans åldriga syster, fröken Elin Malmberg vistas här i närheten i staden, men av hälsoskäl ej kunnat vara med här.

Genom att anhöriga till konstnären behedra avtäckningstillfället med sin närvaro vinner det i högtidlighet och värde.

För mig personligen är det en glädje, att det fallit på min lott att å stadens vägnar mottaga Florastatyn av Viktor Malmberg, ty Viktor Malmberg var en gång min skolkamrat och klasskamrat. Och då lärde jag mig uppskatta honom som den goda och fina kamraten med de konstnärliga anlagen och med konstnärshänderna. Genom sitt försynta och stilla väsen, sitt tillbakadragna men dock alltid vänfasta uppträdande vann han alla skolkamraternas tillgivenhet, vänskap och aktning.

Nykarleby stad känner sig stolt över att nu äga detta vackra hantverk, utfört av en av dess egna söner. Och den känner glädje över att vara föremål för många f.d. nykarlebybors stora och varma kärlek, ty just denna känsla har utgjort motivet till att staden nu erhållit denna värdefulla gåva.

Det skall bli en kär plikt för staden att vårda detta konstverk, och denna plats, och vi hoppas att Florastatyn skall för all framtid erinra om dess skapare, den framstående skulptören, nykarlebysonen Viktor Malmberg och väcka vördnad för hans minne.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll lektor Alarik Fougstedts handskrivna orginal vid Herlers museum.


Läs mer: Flora.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2016-10-01, rev. 2016-10-01 .)