BESKRIFNING och WÄRDERING af Åbyggnaderne på underskrifvens ägande K U D  D  N  I  S  S   Hemman, N:o 8 i NyCarleby Sockens Kyrkoby, Korsholms Medledels Härad och Wasa Län, som till delaktighet uti Allmänna Brandstods Bolaget i Finland anmäles:
     Hemmanet är af Skatte natur och består af 7/24-dels mantal, samt är sambohl med  F R I L L  11/24-dels mantals Skatte hemman, köpte åren l8l[?] och 1815, för 12,000:- Rubel Banco Assignationer, belägne 1/3-dels verst norrom NyCarleby Stad.
     På Tomten, tillydande Kuddnis hemman, utgörande 5.863 qvadrat alnar, är en Caracters byggnad, 126 alnar ifrån Elfven samt ifrån brunn 24 alnar, af äldre timmer uppsatt år l8l4, och begränsas ej på närmare afstånd än 60 alnar af några andra gårdar. Å gården finnes för närvarande tvänne brandstegar, en handspruta, en större brandspruta, tvänne svabbar, tvänne läder ämbaren och tvänne brandhakar.
     Åbyggnaderne, hvilkas läge bilaggde plantekning närmare utreder, äro följande, som till försäkring anmäles:

 

 

Wärde i Banco Assign.

     N:o 1. En byggnad med Fronte espice, uppförd af äldre grantimmer 1814 och rappad samma år, består, i nedra wåningen, af en sal, 5 kamrar, 2ne garderober, kök och förstuga, samt i öfra wåningen af tvänne kamrar, 4 garderobber och förstuga. Denna byggnad, som är uppförd på 2 alnars hög stenfot, under tegeltak, innehåller i höjd till takkammen l4½ alnar, i längd 33 alnar samt i bredd 15 alnar, och finnes deruti en Porcellains-, fem kakel- och en tegel kakelugn samt en köksspis.

 

   

     Stenfoten med grund för eldstäderne

240:-

Byggnadens stom med taklister, rappning och målning

2.150:-

Bjelklagen i nedra och öfra wåningen

250:-

Yttre taket af tegel med dess tillbehör

800:-

Golfven i nedra rummen med trossbotten och fyllning

500:-

Dito i öfra rummen med dito dito

175:-

Inre taken med dess panelning och målning i nedra och öfra rummen

305:-

Trappan till öfra rummen

50:-

Yttre trappan

50:-

12 stycken fönsterlufter i nedra och 2-ne st i öfra rummen, 2 3/4-dels alnar höga och l 3/4-dels alnar breda med 6 glas och dubbla fönster med målning, posterbågar och fordring

350:-

14 st mindre fönster i öfra wåningen

35:-

12 st Spegeldörrar med lås, gångjern, målning och tillbehör

190:-

4 dörrar till garderoberna med tillbehör

15:-

Ett stycke Porcellains kakelugn med nich

50:-

5 kakel kakelugnar

150:-

Ett st Tegel kakelugn

20:-

En större köksspis

60:-

Tapetsering och oljemålning i alla rum

260:-

2-ne st Skorstenar

50:-

Summa Rubel l5.700:-

 

Af Brandstods Commitén pröfvadt 5450:-

 


     N:o 2. En Träd-byggnad, upptimrad af grantimmer 1828, består af en sal, trenne kamrar och förstuga, på l½ alns hög stenfot, under papperstak, med en hvälfd stenkällare i wästra ändan af byggnaden, utgörande i längd 28 alnar, i bredd 17½ alnar samt i höjd 10½ alnar, knutarne brädfordrade och hela byggnaden med rödmylla målad år 1836.

 

   

     Stenfoten med grund för eldstäderne

150:-

Stommen, som den nu  befinnes Mellantaken med full höjd

850:-

7 st fönsterlufter, 3 alnar höga och 2 alnar breda med 6 glas och dubbla fönster med målning, posterbågar och fordring

180:-

5 st Spegeldörrar med lås, gångjern, målning och andre tillbehör

80:-

En större hvälfd stenkällare med tegelhvalf, dubbla dörrar, lås och gångjern

330:-

2-ne skorstenar

40:-

En huggen stentrappa till huset

100:-

Summa Rubel 2.700:-

 

Af Brandstods Commitén upptagit 2.700:

 

 

 

     N:o 3. En mindre Trädbyggnad, af gammalt timmer uppförd år 1833 på 3/4-alns hög stenfot, bestående af bagarestuga, tvänne kamrar och förstuga, under näfver och takveds tak, utgörande i längd 18 alnar, i bredd 11 samt i höjd 8 alnar med rödmylla struken

 

   

     Stenfoten

30:-

Stommen

180:-

Bjelklagen

30:-

Golfven med trossbotten af plankor

90:-

Yttre taket med dess tillbehör

75:-

2-ne spisar med 2-ne ugnar

75:-

5 st fönsterlufter l 3/4 aln höga och l 3/4aln breda, utan dubbla fönster, med målning, posterbågar och fordring

30:-

3-ne st dörrar med lås och gångjern

30:-

2-ne skorstenar

20:-

Summa Rubel 600:-

 

Af Brandstods Commitén profvadt 600:-

 

 

 

     N:o 4. En Trädbyggnad, bestående af 4 rum, neml. Stall med lada, ett vedlider samt ett afträdeshus, uppsatt af grantimmer år 1819, på 3/4-dels alns hög stenfot, under näfver och takvedstak, utgörande i längd 38 alnar, i bredd 11 alnar samt i höjd 10 alnar.

 

   

     Stenfoten

30:-

Byggnadens stom

300:-

Bjelklagen 

30:-

Golfven af plankor

100:-

Mellantaken af plankor

100:-

5 st dörrar med lås och gångjern

40:-

Yttre taket med dess tillbehör

60:-

Summa Rubel 750:-

 

Af Brandstods Commitén åsatt värde 750:-

 

 

 

S A M M A N D R A G  af förestående wärden:  
 

 

   
Huset

N:o l

5.700:- 5.450:-
 

N:o 2

2.700:- 2.700:-
 

N:o 3

600:- 600:-
 

N:o 4

750:- 750:-
 

Summa hela åbyggnadernes värde

 9.750:- 9.500:-
       
 

N:o 5 Ett magazin.

   
Alla dessa

N:o 6 En gammal fähus byggnad.

   
hus äro

N:o 7 En Svinstiga.

   
under 10

N:o 8 Ett Bränhus.

   
alnars

N:o 9 En Sqvaltqvarn.

   
höjd

N:o 10 En Boda.

   
 

No 11 En Smidja.

   
 

No 12 Ett Lusthus i trädgården.

   

 

NyCarleby, den 17 Januarii 1839.

S.  T o p e l i u s.

 

B E S K R I F N I N G

Åbyggnaderne å Tomtplanen äro i wärderingsinstrumentet upptagne och närmare beskrefne.
     a. brunn, b. inkörsport, A En äldre trädbyggnad, under näfver och takvedstak, 8½ alnar hög, tillhörig Enkefru Engström.


 Afståndet emellan åbyggnaderne äro:

             
Ifrån Huset N:o 1, hörnet d till huset N:o 11 73 alnar
Ifrån huset N:o 1, hörnet a till huset Litt:A hörnet m 65 dito

dito

N:o 1,

hörnet

b till

huset N:o 3

12½ do

dito

N:o 4

till

huset N:o 3

  25

d:o

dito

N:o 2

till

d:o

d:o

  43

d:o

dito

N:o 4

till

d:o

N:o 5

  43

d:o

dito

N:o 5

till

d:o

N:o 6

  10

d:o

dito

N:o 5

till

d:o

N:o 7  

  5

d:o

dito

N:o 7

till

d:o

N:o 8

 23

d:o

dito

N:o 8

till

d:o

N:o 6 

  23

d:o

dito

N:o 2

till

d:o

N:o 6

  9

d:o

dito

N:o 8

till

d:o

N:o 2

  25

d:o

dito

N:o 1 hörnet c till

huset N:o 2

  8½

d:o

dito

N:o 10 till huset N:o 11 11 d:o
           
             


Plan Teckning
af
ÅBYGGANDERNES LÄGE
å undertecknads ägande Kudnis Skatte Hem-
man i NyCarkleby Sockens Kyrckoby, och
de till Tomtplanen angränsande Hus.


Ort, och tid, som ofvan.

Sålunda besigtigadt och värderat, samt att den i instrumentet upptagne Brandredskap, finnes å stället att tillgå och är i behörigt skick.
Intyga: NyCarleby den 19 Januari 1839.

M:  L i t h é n

I.  L i n d q v i s t                          .   C. B e r g e r


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
(Inf. 2015-10-19, rev. 2022-05-04 .)