L u f t a l a r m s i g n a l e r  för
N y k a r l e b y.
 
1.   T Y S T   A L A R M
L J U S S I G N A L:  Flere korta blinkningar givas i belysningsnätet. - -
Signalen innebär, att fientliga flygplan röra sig mot alarmgränsen.
2.   A L L M Ä N   L U F T V A R N I N G
— U — U —L J U D S I G N A L:
10 sek. jämnt ljud — 10 sek. avtonande ljud —
10 sek. jämnt ljud — 10 sek. avtonande ljud —
10 sek. jämnt ljud.
3.   L U F T A L A R M
. . . . . . L J U D S I G N A L: Flere korta signaler (1-5 sek. ljud, 1-5 sek. paus).
L J U S S I G N A L: Flere korta blinkningar givas i belysningsnätet.
Signalen innebär, att fientliga flygplan röra sig inom alarmgränsen och kunna fälla bomber efter 5—15 minuter.
4.   L U F T F A R A N   Ö V E R

_____

L J U D S I G N A L: 60 sek. lång oavbruten signal gives.
L J U S S I G N A L: Långa blinkningar givas i belysningsnätet.
ANM. Ljussignalerna givas endast under den mörka delen av dygnet.
Ifall l u f t a l a r m gives (även under allmänt luftvarningstillstånd) böra samtliga för luftalarm givna bestämmelser ofördröjligen och ovillkorligen efterföljas.
  B r a n d a l a r m. Då luftvarningssignaler icke givits, kan brandalarm givas genom ljudsignal.
5.   B R A N D A L A R M
—  —  —   L J U D S I G N A L: Minst tre 30 sek. långa signaler.
Brandalarm gives icke såsom ljudsignal under luftalarmtillstånd.
6.   P R O V A L A R M
            U   

L J U D S I G N A L: Varje måndag kl. 12,00 gives en kort och en lång signal.

 

Stadens Is-föreskrifter följas av Nygård, Frill, Smedsbacka och Högbacka. —
Under alarm skall all onödig belysning släckas och total mörkläggning iakttagas, d. v. s. icke ens en ljusstrimma får tränga ut. — Följes icke denna föreskrift, måste kraftverket släcka hela belysningen i staden, varför det är skäl att ha reservbelysning till hands.
Att ringa till kraftverket eller besöka detta under alarm är absolut förbjudet.
Under alarmtillstånd bör telefonen nyttjas så litet som möjligt. — Behärska nyfiken heten, tills faran är över!

 


Is= ilmasuoja= luftvärn. Fick föreskriften av Lars Pensar.


Läs mer:
Ett annat luftskyddsdokument.
Luftskyddsmeddelande och kommentar av Tege.
Bomber över Nykarleby av Lars Pensar.
Luftlarm av Anita Wikman.
(Rev. 2014-02-09 .)