Som en förelöpare till

NYKARLEBY GILLET

Kan på ett visst sätt anses de c:a 60 helsingforsare, med Nykarleby som tidigare hemort, vilka år 1933 lät avgjuta i brons nykarlebyskulptören Viktor  Malmbergs

                 F L O R A  -  STATY

Och uppställde den i ”Lilla fåfängan” i sin gamla hemstad. (1937)

I spetsen för detta initiativ och denna insamling stod:

John Nylund, Thure Svedlin, T. A. Heikel, 
Evert  Ekroth,Ragnar R Eklund och Rolf Herler.


Handskriven lapp i Nykarleby Gillets arkivmaterial. [Och en förelöpare till det, de som 1915 samlades till En hembygdsafton i Helsingfors.]

 

*     *     *                NYKARLEBY GILLETS STIFTELSEURKUND.

Gillets uppkomst:

        Några Nykarlebybor träffades efter en söndagspromenad hos fru Saga Heino i Kottby. Där väcktes tanken på att samla så många i Helsingfors bosatta Nykarlebybor som möjligt till ett knytkalas. Så skedde även och den 8 februari 1947 samlades 17 personer i fru Heinos hem. Den 26 april förnyades kalaset på samma ställe med 22 deltagare. Efter ett längre uppehåll samlades Nykarlebyborna för tredje gången i Kottby hos fru Heino den 17 januari 1948 och vid detta tillfälle väckte folkskolläraren Verner Harjulin förslaget om att hyra en lokal och genom annons kalla alla i Nykarleby med omnejd hemmahörande personer till gemensamt samkväm.
Lärar Harjulin åtog sig, att sköta om annonseringen och fru Heino att anskaffa lämplig lokal för festen.
        Till den 28 februari 1948 kallades så genom annons Nykarlebybor till samkväm i hot. Helsinkis festvåning. Kallelsen åtlyddes av 54 personer och under samkvämet gjordes förslag till grundandet av en hembygdsförening i fastare form. Förslaget omfattades med stort intresse och beslöts enhälligt starta NYKARLEBY-GILLET.

Gillets organisation:

        Gillets medlemmar utgöras av i Nykarleby stad och landskommun, Jeppo och Munsala tidigare boende huvudstadsbor samt deras fruar och män samt barn. Medlem anses den vara, som besöker Gillets samkväm och antecknar sitt namn i Gillets samkvämsjournal, vilken gäller som föreningens medlemsförteckning.

Gillets finansiering:

        Vanlig medlemsavgift uppbäres icke men kan en tilläggsavgift inräknas i avgiften för samkvämen i och för finansierandet av Gillets verksamhet. Dessutom kan Gillet för sin verksamhet mottaga och förvalta donationer och gåvor.

Gillets verksamhetsprogram:

        Gillet har på sitt verksamhetsprogram att c:a fyra gånger i året samla medlemmarna till samkväm i nöjets tecken. Om möjligt sammankommer Gillets medlemmar till en Topeliefest den 14 januari, vilket samkväm samtidigt är årsmöte. En vårfest hålles under april månad. Under september månad firas en höstfest och vid månadsskiftet november-december arrangeras en "lilla-jul"-fest, som samtidigt är valmöte.
        Förutom nöjessamkväm skall föreningen i mån av möjligheter hjälpa till med bostäder för de personer från hemorterna som i studiesyfte anlända till huvudstaden.

Gilllets förvaltning:

        Gillets verksamhet ledes av en styrelse bestående av ordföranden samt fyra ledamöter. Dessutom utses en festkommitté bestående av två medlemmar och en finanskommitté av likaledes två medlemmar. I dessa två kommittéer utser styrelsen den tredje medlemmen ur sin krets. För att granska Gillets bokföring och verksamhet utses två revisorer. Styrelsen utser inom sig viceordf. sekreterare och kassör samt andra behövliga funktionärer.

Gillets upplösning:

        Ifall Gillet av orsak eller annan besluter upplösa sig överföres Gillets medel och annan egendom till Nykarleby Samskolas stipendiefond.*  *  *


        N Y K A R L E B Y   G I L L E T.

        [De första förtoendevalda, adresser utelämnade.]

        Styrelsen:
Ordförande Wictor Fagerholm, prokurist,
Viceordf. Rektor Hjalmar Blomqvist,
Sekreterare Sigrid Svedberg, kontorist,
Kassör fru Saga Heino,
St. medlem Verner Harjulin, folkskollärare,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Festkommittén:

Sammankallare Lärar Verner Harjulin,
Gunnlög Söderlund, folkskollärarinna, frk.,
Ingegärd Ekman, folkskollärarinna, fru,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Finanskommittén:

Sammankallare Rektor Hjalmar Blomqvist.
Uno Ahlnäs, kontorschef,
Birger Svedberg, ingeniör,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Revisorer:

Valter Gyllenberg, ingeniör,
Anders Nordström, ingeniör,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        I denna nya förteckning över funktionärer i Nykarleby Gillets styrelse och kommittéer har det beklagliga misstaget, vad beträffar viceordförandeposten, rättats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Ett av Nykarlebygillets samkväm i Helsingfors. Ett bevis på att aktivitet fanns i sinnevärlden och inte endast till pappers. Tack och lov har pappa skrivit årtalet på baksidan, våren 1976. Mötet hölls i Helsingfors Sparbanks lokaler på Mannerheimvägen.


I bakgrunden ordföranden, Rolf Herler längst till höger, Viola Segerstam i mitten och möjligen Gunilla Josefsson (dotter till Viola) längst till vänster (vid ett piano?). De övriga mötesdeltagarna är för mig okända, men kanske sidornas läsekrets kan hjälpa?
I bakgrunden ordföranden, Rolf Herler längst till höger, Viola Segerstam i mitten och möjligen Gunilla Josefsson (dotter till Viola) längst till vänster (vid ett piano?). De övriga mötesdeltagarna är för mig okända, men kanske sidornas läsekrets kan hjälpa?
     Och det gjorde Bosse Ahlnäs den 30 oktober 2007: Det är min far Uno Ahlnäs som sitter framför den vita pelaren till vänster.
Foto: Hjalmar Blomqvist.


Viola Segerstam och okänd äldre herre vid kaffebordet. Den 30 oktober 2007 meddelade Bosse Ahlnäs att mannen är hans far Uno Ahlnäs.
Viola Segerstam och okänd äldre herre vid kaffebordet.
     Den 30 oktober 2007 meddelade Bosse Ahlnäs att mannen är hans far Uno Ahlnäs.
Foto: Hjalmar Blomqvist.


Mats Blomqvist tillhandahöll. Gillet avsomnade i samband med Rolf Herlers död år 1977.

I augusti 2012 meddelade Hans-Ole Josefsson:

Lars Pensar har fått Viola Segerstams portfölj innehållande bl.a. protokollbok och diverse dokument från Nykarlebygillet i Helsingfors där hon ju var sekreterare en tid. Portföljen finns nu i rådhusarkivet.


Läs mer:
En hembygdsafton i Helsingfors i Österbottniska Posten. 1915
Nykarlebygillets vårsamkväm 1950.
NYKARLEBY-JUL och stjärnor över Nykarleby! 1974
Nykarlebygillet förärade Brostugan en ljuskrona av Inger Luoma. 1975
Föreningsväsen i Uppslagsverket Finland.
Axel Lindholm var medlem i gillet.
En litografi ur gillets samlingar.
(Inf. 2005-06-05, rev. 2022-03-07 .)

samlingar