Anders Nordströms AV-arv


Anders Nordströms arvingar har överlåtit följande material till staden:

Dia-kassettaskar

 1. 4 st. innehållande ett drygt hundratal dior från diverse sammankomster, sammanträden, mindre evenemang och exkursioner av olika slag.


Magnetofonband

 1. 6 st. på öppna spolar berörande Nykarleby på olika sätt. Bborde överföras till CD.


Smalfilm
, dels filmat på Super 8, dels på den äldre Standard 8, som det i dagens läge är svårt att få fungerande projektor till.

 1. Stadens 350-års jubileum.
 1. Stumpar som hör ihop med föregående  samt en del annat spillmaterial.
 1. Nykarlebyvyer 1970, från Södra tullen över bron, längs Sollefteågatan och Esplanaden till Norrtull.
 1. Några inledande nykarlebyvyer samt firandet på torget nyårsafton 1974 av kommunsammanslagningen – ”Nykarleby storstad”.
 1. Byggandet av 110 kV transformatorn på Kampen samt reningsverket vid Ragnören.
 1. Mirkaprodukter.
 1. Nykarleby landskommun i bilder.
 1. Primärkommunerna vid sammanslagningen 1975.
 1. Diverse Nykarlebybilder.
 1. Kraftverksbygget och Kanäsbygget på 60-talet.
 1. Kaivontutkija Kultalahti.
 1. Forts. på föregående
 1. Red. Sten Westerholms intervjuer om det blivande ”Stornykarleby”.
 1. HAB 100 år, torget, hälsocentralen m.fl. snuttar.
 1. Nykarleby landskommun sammanträde.
 1. Grävningsarbeten på Kyrkogatan, vinterbilder från Topeliusparken, skidtävling.
 1. Vänortsträff, besök vid Juthas och Oravais.
 1. Forsman, Raak, Blom, Nordström i bastun.
 1. Forts. på föregående.
 1. SFP:s partidag i Nkby.
 1. Stadsdirektör Eklunds begravning.
 1. Edvin Marklund.
 1. Tekniska nämndens sammanträde 18.7.1974, Anders Nordströms avskedsblommor.
 1. Gunnar Segerstam och Edvin Marklund.
 1. Avtäckningen av Josef Herler reliefen på museigården. Ture Granqvist talar.
 1. En film av privat karaktär som borde återlämnas till A. Nordströms arvingar.

  
I detta sammanhang kan nämnas att Museiföreningen på 1980-talet lät överföra på VHS-kassett filmen om stadens 350-års jubileum, samt en del snuttar från kraftverksbygget bl.a. samt en sekvens när formarna runt vattentornet rivs. Sistnämnda sekvens har jag inte återfunnit i detta material.

Rekommenderas att åtminstone 1. Stadens 350-årsjubileum och 3. Nykarlebyvyer 1970 överförs till DVD och att några säkerhetskopior bränns av dessa. Naturligtvis är allt material värt att bevaras, men en del av materialets kvalitet, inaktualitet, samt redan nu svårigheten att identifiera personer som skymtar på bilderna, gör att en del av materialet kan få förbli i nuvarande form. Och inget material är beständigt för evigt och bör på nytt kopieras  med något decenniums mellanrum.

Lars  Pensar
Nykarleby den 5 aug. 2004

Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Anders Nordström av Woldemar Backman.
(Inf. 2017-10-30, rev. 2017-10-30 .)