Prevex 50 år

 

Oy Prevex Ab grundades officiellt den 31 mars 1955, då bolagsordningen undertecknades av kvartetten Sven J. Nyman, Manne Bergman, Gunnar Norrback och Wilhelm Åkerman. Själva undertecknandet gick smidigt, men förarbetet var långt ifrån problemfritt.

Sven J. Nyman, som blev Prevex första verkställande direktör, kan berätta om både spännande och humoristiska händelser under förarbetet.Sven J. Nyman.


I början på 50-talet gällde fortfarande efterkrigstidens hårda regler i Finland. Trots att återuppbyggnadsarbetet var i full gång var det var inte lätt att få tag på maskiner och råmaterial. Men de entusiastiska grundarna gav sig inte. Plast var i ropet och det fanns en stor efterfrågan på både PVC-rör och plastfolie.

Sven Nyman gjorde flera resor till Helsingfors och träffade bl.a. tysken Klein som lovade att tillverka och leverera en 60 mm extruder. Priset var 12.000 mark och Nyman betalade en handpenning på 600 mark när beställningen gjordes. Men leveransen dröjde och till sist stod det klart att Klein inte skulle kunna uppfylla sitt löfte.Artikel om Jeppo-fabriken i Jakobstads Tidning.

God arbetskraftstillgång argument för jeppofabrik
Mera väger det inte, säger fabrikens tekniske ledare diplomingenjören Wilhelm Åkerman och håller upp en rulle plaströr för vattenledning på rak arm.

VATTENLEDINGSRÖR som är böjliga, giftfria, okänsliga för köld, som kan svetsas med blåslampa och levereras i kilometerlängder – det tillverkar en plast ...


De första tre 100 mm extruderna köptes senare av Larsmo Grävmaskinsfabrik.Den första extrudern tillverkad av The Projectile & Engineering Co Ltd. Förstoring.


Ett nytt sammanträffande med branschfolk i Helsingfors gav mera kunskap och receptet för framställning av plastprodukter.

Det var också under en av resorna till Helsingfors som namnet Prevex kom till och blev registrerat. Via en raspig telefonlinje diskuterade Sven Nyman med sin sin kollega Wilhelm Åkerman i Jeppo och försökte förtvivlat komma underfund med vad kollegan menade. Till sist gav Nyman upp och ropade i luren att han registrerar namnet Prevex. Svaret försvann i raspandet och Nyman avslutade samtalet.

Så gick det till då tilltänkta Pervex blev Prevex, ett företagsnamn som visat sig fungera alldeles utmärkt. Men i början väckte det en viss munterhet då kunderna ibland trodde att man sålde helt andra produkter.

Det kom att dröja ett bra tag innan de första plaströren och -slangarna rullade ut på fabriksgolvet. I september 1956 flyttade Prevex in i den gamla mejerifastigheten i Jungar by i Jeppo. Den första extrudern placerades på den långa lastbryggan, som täcktes in med väggar och tak.Gamla mejeriet i Jungar.Slang upprullad på trumma.


Men glädjen över fabriksbyggnaden och extrudern blev kort. Redan samma år, den 28 december 1956, ödelades byggnaden av en förödande brand. Värdet av skadorna uppskattades till dåtida 2.880.000 mk. Prevex var nedläggningshotat redan innan man hunnit komma igång på allvar.

Tre dagar efter branden, på nyårsaftonen 1956, beslöts att Prevex överger den brandhärjade fastigheten i Jeppo och flyttar till Gunnar Villmans gamla verkstad vid Nålören. Produktionen kommer igång igen och det är dags att börja marknadsföra.

Men det blev ingen lång vistelse i Åminne. I februari år 1958 inleddes diskussionerna om att köpa Övergaards snickerifastighet på Frillan och Prevex kunde etablera sig på det område där verksamheten sedan dess har vuxit och utvecklats.Två damer framför gamla fabrikens entré mot öster.


Det hände också en del inom bolagets ledning. På sommaren år 1956, före branden i Jeppo, inträdde Per Erik  Holmqvist som aktionär i bolaget och drygt ett år senare, i oktober 1957, sålde Wilhelm Åkerman och Gunnar Norrback sina aktier till bolaget.Per Erik Holmqvist.


I december år 1959 köper Prevex företaget Jakolon, som tillverkar produkter i EPS [expanderad polystyren], eller mera populärt kallat, styrox. Orsaken till köpet är att Prevex vill utvidga sitt sortiment. Nya produkter blir blomkrukor, flöten, förpackningar för väderlekssonder och styroxförpackningar, bland annat för Finlandia-vodkan.Reklamblad för kylväska.


Prevex har fått ett ben till att stå på.

Utökad produktion kräver mera utrymme och i april 1961 inleds planeringen för en tillbyggnad med två nya verkstadshallar.

Året därpå, i mars år 1962, anställs aktionären Per Erik Holmqvist som merkantil- och administrativ direktör och blir efter bolagsstämman samma år också arbetande styrelseordförande i företaget.

I januari år 1965 köper Prevex företaget Alvi-Plast, som specialiserat sig på formsprutade produkter och Alvi-Plasts ägare, Gösta Lillvik, anställs och blev därmed också aktionär i Prevex. Orsaken till köpet är densamma som tidigare. Prevex vill utvidga sortimentet och få ytterligare ett ben att stå på. Bland de nya produkterna finns dricksglas i plast och burkar för tvålkräm.Gösta Lillvik står i bakgrunden.I takt med att Prevex produktsortiment utökas växer också marknaden geografiskt. Under Prevex första fem år var marknaden regional, men utökas med köpet av Jakolon till att bli mera rikstäckande. Samtidigt riktar Prevex aktivt sin marknadsföring mot de stora partiaffärerna OTK, SOK och Kesko.

I slutet av år 1967 stärker Prevex ytterligare sin ställning på marknaden då man går med i marknadsföringsbolaget Muovitehtaitten Oy och två år senare också i Oy Polyputki Ab. Bland delägarna i Muovitehtaitten Oy finns bland annat också konkurrenterna Wik & Höglund, Rosenlew, Tampella och Rani Plast och i Polyputki både Wik & Höglund och Finlayson.

Det råder en strikt produktfördelning mellan de båda marknadsföringsbolagen. Via Muovitehtaitten Oy marknadsförs all plastfolie och byggnadsfilm från Prevex och via Polyputki alla rör- och slangprodukter. Prevex marknadsför dock själv sina formsprutade produkter och EPS-produkter.
 
Det är ännu en bit kvar till dagens starka Prevex-produkt, vattenlåset, men i slutet på 60-talet gör Per Erik Holmqvist en resa till ett exportseminarium i Stockholm. Med på resan är personal från Jaro i Jakobstad, som vill få in sina rostfria diskbänkar på den svenska marknaden.

Under resan föds tanken på ett samarbete. Prevex får i uppdrag att utveckla och producera vattenlås i plast, som skall marknadsföras och säljas tillsammans med JA-ROs diskbänkar.Reklamblad för diskbänksvattenlås.


Under en annan resa i Sverige träffar Holmqvist JaFo:s ägare Stig Forsman, med rötter i grannstaden Jakobstad. Diskussioner förs kring problemet golvbrunnar. Dåtidens golvbrunnar, som gjöts i metall, var tunga och arbetsdryga att montera.

JaFo vill ha en golvbrunn av plast som är formsprutad i ett enda stycke för att undvika läckage. Projektet blev en verklig utmaning för Prevex, men det lyckades och det var företagets expert på formsprutade produkter, Gösta Lillvik, som löste problemet. Resultatet blev ett samarbete med JaFo som fungerar ännu idag. [En finess var att det i golvbrunnarna fanns en boll som skulle fungera som backventil. Huruvida den gjorde det i verkligheten vet jag inte.]

Nu koncentrerar sig Prevex mera än tidigare på VVS-sidan och försöker aktivt utveckla sin export. De nya produkterna är lättare, de går snabbare att montera och de är konkurrenskraftiga. Men det kommer att ta sin tid innan branschfolket och slutanvändarna har blivit övertygade. Det är först i slutet på 70-talet som marknaden svänger till förmån för plastprodukter inom VVS.Reklamblad för vattenlås.


Efter en intensiv utvecklingsperiod under hela 60-talet går Prevex nu in i en lugnare fas där man koncentrerar sig på de inkörda produkterna. De mest anmärkningsvärda händelserna är att hall A och hall B byggs på den östra sidan av infartsvägen till Nykarleby och att det sker förändringar i ledningen.

I juni 1979 avgår både Per-Erik Holmqvist och Sven J. Nyman ur Prevex styrelse. Holmqvist går i pension samma år och Nyman året därpå. Sönerna tar över. Bjarne Holmqvist blir arbetande styrelseordförande och Stefan Nyman verkställande direktör.

Följande betydande år i Prevex historia är 1985. Nu säljs EPS-avdelningen till Serlachius samt rör- och slangtillverkningen till Wiik & Höglund. Samtidigt köps formsprutningsföretaget Strandén av Wiik & Höglund, som nu också blir delägare i Prevex.

Det betyder att Prevex lägger grunden till den produktionsinriktning som gäller ännu idag; satsningen sker på VVS- och förpackningsprodukter. En del av monteringen läggs också ut till underleverantörer. Företagsledningen inser att man inte har resurser att upprätthålla och utveckla för många olika produktgrupper och produktionsmetoder. Formsprutning blir Prevex specialormråde. Kunskapen och tekniken finns redan inom företaget, vilket är en stor konkurrensfördel.

1988 tas den nuvarande kontorsbyggnaden i bruk och följande år, i november, monteringshall C, som också inrymmer personalmatkök och lagerutrymmen.Kontorsbyggnaden från 1988 byggdes till 2015.Monteringshall C från 1989.


I början på 90-talet börjar omstruktureringarna och de målinriktade satsningarna visa resultat. 1993 erhåller Prevex Scanstar-priset för sin förpackningsteknologi och följande år visar den första kvartalsrapporten att omsättningen ökat med drygt 23 procent. Förpackningsenheten, med storsäljaren glassburkar, står för den största ökningen och samtidigt sker en betydande inbrytning på exportmarknaden. Man förser alla nordiska glassproducenter, däribland Sun Ice, Ingman Food, Sia Glass, Åhus Glass, Diplom Is etc. med förpackningar.Scanstar-prisets diplom.


Prevex tecknar i december 1994 ett agenturavtal med JVA Scandinavia Ab i Södertälje om försäljning av livsmedelsförpackningar i Sverige, Norge, på Island samt i Storbritannien och på Irland, till alla Nordiska glassproducenter, däribland Sun Ice, Ingman Food, Sia Glass, Åhus Glass, Diplom Is etc.

Senare har även tecknats agenturavtal, som rört bl.a. Danmark, Holland och Norge.

En utvidgad marknad är viktig. Konkurrensen både i Finland och utomlands har pressat priserna och nu gäller det att få volym, hög automatisering och långa serier. Företaget har sett om sitt hus i tid och håller ställningarna på marknaden.

Prevex firar med tillförsikt och framtidstro sitt 40-års jubileum den 7 april år 1995.

Två år senare, i september 1997, tar Prevex ytterligare ett strategiskt steg. VVS-produkterna och förpackningsprodukterna separeras organisatoriskt. Samma år presenteras en investeringsplan som ofattar en ny maskinpark och en ny produktionshall för tillverkning av livsmedelsförpackningar. Ett år senare är produktionen igång.

Men det händer också stora saker på VVS-sidan. I februari 1998 undertecknas ett avtal med den svenska möbeljätten IKEA. Prevex skall leverera vattenlås till samtliga IKEA-kök runtom i världen. För att klara leveranserna till IKEA investerar Prevex i nio nya formar och mera maskiner. De första leveranserna sker bara åtta månader efter undertecknandet.

Samarbetet blir en succé. Redan ett år efter den första leveransen får Prevex IKEA:s hedersomnämnande för bästa leverantör i Norden 1999. Samma år erhåller Prevex certifikatet för kvalitetssystemet SFS-EN ISO-9001 och tre år senare kvalitetsledningssystemstandarden ISO 9001:2000 och miljöledningssystemstandarden ISO 14001:1996.Diplom från IKEA 1999.


Nu förbereds också nästa generationsskifte. I januari 1999 säljer Bjarne Holmqvist sina aktier till KWH, som blir majoritetsägare. Samtidigt blir Prevex ett dotterbolag inom KWH. En ny era har inletts.

När Stefan Nyman för över ett år sedan sålde sina aktier till KWH och senaste år avgick med pension avslutades två familjers gedigna insatser för ett framgångsrikt företag.

Bjarne Holmqvist. Bjarne Holmqvist.


Därmed är numera Prevex ett dotterbolag i KWH-koncernen som idag äger Prevex.

Men Prevex tycks fortfarande locka dem som haft band till företaget. 2004 utnämndes Mikael Lillvik till företagets vd, som för övrigt är son till Gösta Lillvik, som för dryga 50 år sedan sålde sitt företag Alvi-Plast till Prevex och sedan tjänade företaget till pensioneringen år 1999. Han var den person som talade varmt för produktutvecklingen och var en ytterst central person i att sätta grunderna för de produkter Prevex utvecklar och tillverkar och säljer till alla världsdelar.*     *     *


Prevex 60 år

Det är med både stolthet Prevex firar 60-års jubileum 2016.

Vi tackar dem som har varit med och byggt upp företaget och som trots många motgångar aldrig gav upp. Prevex är idag ett välskött och lönsamt företag, som fortfarande ser framåt och vill utvecklas och utvecklas.

Detta tack vare en väldigt solidarisk och kunnig personal, trogen sin arbetsgivare både i med och motvind.

Nu är det bara att fortsatt förvalta den fina grund som är lagd i detta företag och säkra samarbetet och utvecklingen både internt och med våra kunder och leverantörer på ett sådant sätt så att samarbetet kommer att vara fortsatt framgångsrikt.  

Teamwork-anda både inom den egna organisationen och med alla samarbetspartners är nyckelordet som vi tror på för att säkra Prevex framtid.

2005 fusionerade Prevex bort sin förpackningsenhet till ett av systerföretagen inom KWH-koncernen.

Detta var ytterligare ett betydande strategiskt val för Prevex för att säkerställa fokuseringen på vattenlås och ytterligare nischa in oss på ett snävt produktområde med målet att vara världsbäst.

I och med fusioneringen miste Prevex 30 procent av sin omsättning, men målet var klart att denna andel skulle på rätt kort sikt kunna tas tillbaka.

2010 konstater vi att hela de tappade 30 procenten av omsättningen var tillbaka och utvecklingen av vårt företag hade gått helt enligt våra mål och planer.

Prevex utvecklas fortsättningsvis mycket positivt och är nu känt i hela Europa för sina unika vattenlås modeller.

Försäljningsnätverk över hela Europa är vardag och dryga 80 % av våra produktion går på export.

Antalet anställda i Prevex-koncernen år 2016 är 240 anställda med två dotterbolag i flottan varav ett av dessa finns beläget i den västra delen av Polen.

Prevex omsätter idag cirka 30 miljoner euro och befinner sig i en tillväxtfas.


Texten är sammanställd av presentationer hållna vid företagets 50- och 60-årsjubileer.
Mikael Lillvik tillhandahöll.


*     *     *


Synd att det inte finns ett företagsmuseum med alla produkter som tillverkats, för förutom det som nämnts kunde där finnas till exempel:

  • Plastlangar.
  • Blomkrukor

 

En del av åmaterialet kom till järnvägsstationen som knappnålsstora svarta och vita granulat. Ibland kunde man hitta sådant som spillts vid lossning och då kallade vi det krut.


Läs mer:
Plastindustrin av Erik Birck.
(Inf. 2016-08-22, rev. 2024-02-25 .)