Jacob Rijfs ”avgångsbetyg” från Kgl Målar och Bildhugge Academien


Fick kopian av kopia av kopia ... av Håkan Ahlnäs sommaren 1997.
Originalet finns vid Acta ecclesiastica, Sveriges Riksarkiv.

Rijfs begäran att få pastoralier
till hjelp vid Luleå Kyrkobyggnad.
[Verkar vara skrivet i efterhand.]

Som Byggmästaren från NyCarleby
Jacob Thomason Rijf, ett års Tid
uppehållit sig här i Stockholm,
och under den Tiden äfven uti Kgl Mål
och Bildhugge Academien bevistat Öfnin-
garne uti Civil Architecturen; Altså
lemnas honom härmedelst det väl-
förtjenta vittnes börd, att han uti de
delar hvilcka hans Syssla tillhöra
varit särdeles flitig, och omtäncksam
att Så mycket moijeligt varit, samla
och inhämta de Kund Skaper, hvar med
han framdeles må kunna tjena sin
Fädernesort, och hvar och en, Som uti
Byggnader honom tillitande varder.
Stockholm, 28 Juni 1784

C. F. Adelcrantz

Carl Gustaw Pilo
Derektuir af Kungl
academien

Ol. Tempelman
Karin bistod vid tolkningen. Handstilen tyder på att Tempelman skrivit betyget.

Lars Pettersson har kommit fram till en något annorlunda tolkning.