Utdrag från stadsstyrelsens årsberättelse 1935


Skogsdikningar har utförts inalles 15271 löpmeter.
I östra hushållningsblocket har utplanterats 6520 6-åriga granplantor.
Under året har avverkats 587 m³ props samt 626 m³ brännved och 353 m³ pappersved. För pappersveden har erhållits -95 penni och för propsen -55 penni per m³.

Frihemmet har undergått en grundlig reparation och avlopps- och vattenledning har införts.

Brandalarminrättningen har omändrats och iordningställts och signalklockor har anbringats hos varje brandkårist.

Brunnen vid Ebba Brahes ruddamm har försetts med cementringar. Väg har letts från landsvägen och avloppsledning till älven grävts för ytvattnet.

Sedan gästgiveriet vid Kovjoki station indragits, har vid stationen inrättats ett telefonskåp, vilket allmänheten gratis får använda. [!]

Karleborgsgatan utanför skyddskårshuset har dränerats.

Staden har av handl. J. E. Nordling inlöst Stenbackaåkern om 1,015 tnd, och Intaga vid Koppelbacken om 1 tnd för ett pris av 3500 mk, samt av fiskaren Johan Nyman Nålörnsåkern om 0,970 tnd för 2000 mk. Häri ingå även lador och hägnader.

Stadens hamn har besökts av fartyg om tillsammans 22,660 reg.ton, vilka i hamn- och trafikavgifter erlagt tillsammans 54,622 mk.

Kraftverket har arbetat med tillfredsställande vattentillgång, varför driftsresultatet också ställer sig gynnsammare än tidigare.
     Överskottet för året vid kraftverket utgör 213.106 mk som bokförs som vinst på vinst och förlustkontot.Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentarerna:

Som prisjämförelse kan antecknas att en lagårdspigas lön detta år var 3600 mk.

Kusttrafiken hade ju egentligen upphört och därför antar jag dessa inkomster främst kommer från propslastande fartyg på Torsö och Alörsfjärden. Förtullningen måste utföras via Jakobstad.

(Inf. 2006-12-10.)