Magistratsprotokoll om byggandet av gråstenskällaren


Utdrag af Protocollet hållet uti Magistraten
i Nykarleby Stad; År 1847.
Den 6 December

§1

Anhängit varande och den 18 sistlidne October under § 1
af protocollet till åtgärd förevordna, men, för deri anteknad
orsak, på vidare tillgörande beroende lemnade ärendet,
rörande Herr Rådmannen Carl Josef Collanders och Handlanden
Matts Sandströms anbud att, emot uppgifna ersättnings an-
språk, anlägga allmän väg, i och för vatten täckt, ifrån kyr-
ko torget ner till elfven utför såkallade Cederbergska backen,
på norra sidan om den öfver elfven ledande bro, invid Rådman
Bergers Magasin, företogs nu af Magistraten, på anmälan
af Rådman Collander, som för denna orsak uppstigit ifrån
Rätten, som likväl förblef domför, och Handlanden Sandström
till vidare laga behandling. Hvarefter den sistnämnde som
till fullgörande af Magistratens, under ofvannämnda dag
gifna föreskrift, hvari dock Magistraten, af förekommande an-
ledning, den 29 sistlidne månad under § 3 af protocollet,
tillåtit sig förändring i afseende å Synemännen, låtit
värkställa den nödig afsedda undersökningen, deröfver
ingaf ett så lydande instrument;

”På anmodan af Handlanden Matts Sandström hafva
undertecknad synat och besiktigat åbacken nedanföre
Kyrkan och dervid funnit, att de af Rådman C. J. Collander
och Handlanden Sandström tilltänkta källar byggnader,
hvardera af sex alnars bredd innom väggarna och med
begagnande af en mellan vägg eller tillsammans med
tvenne väggar om circa aderton alnars bredd — efter vår
öfvertygelse icke i ringaste måtta kan verka menligt för
kyrkan och dess grundvall — så mycket mera som på södra
sidan af den ifrågavarande platsen eller mitt för kyrkans
torn befinnes ett jordfast Bergh som tillräckligen stöder bac-
ken, som till bevis lemnas. Nykarleby den 30 November 1847

H Österbäck                  Anders Cederberg
Byggnads Inspektor       Byggmästare
af J. H. Järnstedt,Som upplästes Härå anhöllo sökanderne, att Magistraten
måtte yttra sig, ej allenast deröfver, huruvida de skulle få
ställa sig Magistratens, redan den 11 sistlidne October, dem
gifna utslag om tillstånd att uppföra tvenne källare i
ofvannämnde backe, till efterlefnad, utan ock öfver deras
gjorda anbud rörande vägen nertill elfven. Hvarefter och
sedan de tagit afträde, härutinnan öfverlades till följande

 

Utslag.

Såvida af sakkunnige män, genom anstäld undersö-
kning å stället, blifvit intygadt, att en sådan gräfning som
komme att göras uti den ifrågavarande Cederbergska backen
för inrättande af källrar i densamma, för mycket mindre
kunde komma att hafva någon menlig invärkan på
den i närheten derintill belägna Kyrkan och dess grund,
som ett jordfast bergh finnes emellan Kyrkan och elfven
hvaraf backen har ett säkert stöd; anser Magistraten den
i ämnet framkastade anmärkning, att Källrarne skulle
inverka menligt på backens bestånd, vara fullkom
ligen vederlagd; I följd hvaraf sökanderna äga att ställa
sig Magistratens ofvan åberopade Utslag till efterrättelse.
Och hvad åter deras Stadens och dess Borgerskap gjorda anbud
om väga-anläggning vidkommer, hvaremot de fleste Bor=
gerskapets äldste i hufvudsaken icke haft något att påminna
eller invända, dock med anmärkning derom, att svårighet
möjligen kunde möta under den torraste tiden på sommaren,
att å ifrågakommande ställe åtkomma Vatten ifrån elfven,
så och emedan Magistraten har sig det kändt, att elf=
stranden nederst mot vattnet är så jemn och grund, att häst och
kärra utan olägenhet kan köras så långt neder att att vatten
äfven vid torraste tid på sommaren kan utan svårighet
upphemtas; ty och enär föröfrigt nyttan och nödvändigheten
af slik väg för vatten släpning ifrån elfven i södra stadsdelen
härförinnan blifvit insedd och förty anläggning deraf
utaf Magistraten föreskrifvits, finner Magistratenskäligt antaga sökandernes anbud och i följd häraf
förklara dem skyldige att, innom September månads
utgång instundande år, hafva i fullt stånd försatt
den ifrågavarande Kör-vägen för vatten täckt ifrån kyrko-
torget ner till elfven, utföre Cederbergska backen, emellan
Rådman Bergers Magasin på norra och de tillämnade
källar byggnaderna på södra sidan, af sådan bredd, att
tvenne vanliga Kärror med beqvämlighet kunna köra förbi
hvarandra; och föröfrigt icke i rak sträckning utan å en
söderut görande svängning ner till elfven till undvikande der
af, att backen icke må blifva alltför brant mycket brant
och svår att komma upp-före, att stadig sten-mur emot
yttra sidan af vägen, för att befordra dess bestånd, uppföres
till den höjd som efter markens beskaffenhet erfodras, samt
att vägen i jemt aftagande ifrån backens översta höjd ledes
förbi Källargrund söderut ner till vattnet. Hvaremot sökanderna
i ersättning för detta arbete, njuta eftergift på de sexton rubel
som af dem för Källar-platserna till staden erlägga
bordt, och dessutom berättigas att ifrån stadskassan upp-
lyfta tjugo rubel Silfver. År och dag som ofvan.

På Magistratens Vägnar

J. Hæggström

Enligheten med Originalet Intyga:
C. W. Sundström      G. M. Hedström


     Under denna dag har jag emot qvitto uppburit
Stads Fiskal Herr J. H. Forsén förestående 20 Rubel Silfver
Nykarleby den 12 December 1849.    M SmLars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.
M Sm = Matts Sandström.


Läs mer:
Gråstenskällaren i kapitlet Fakta.
(Rev. 2015-02-04 )