Dödsfall. Senaste tisdag avled plötsligt i följd av hjärtförlamning häradsskrivaren i Korsholms härad Berndt Alexander Dyhr i en ålder av något över 48 år.

Berndt Dyhr var född i Nykarleby den 16 februari 1865. Efter avlagd studentexamen 1884 vistades han några år i Helsingfors. Våren 1887, efter avlagd förvaltningsexamen, antogs han till senatskopist och kort därefter till kanslist vid länsstyrelsen i Uleåborgs län. Mellan åren 1888 och 1898 tjänstgjorde han som kronolänsman i Pyhäjärvi. Det sistnämnda året utnämndes han till häradsskrivare i häradet med samma namn. Hösten 1902 erhöll han transport till enahanda tjänst i Pedersöre härad, där han tjänstgjorde till våren 1911, då han utnämndes till häradsskrivare i Korsholms härad. Han bosatte sig nu i Vasa.

Med Berndt Dyhr har bortgått en för ideella strävanden varmt intresserad personlighet. Tack vare sina vinnande personliga egenskaper har han överallt, där han haft sitt verksamhetsfält, förvärvat sig många vänner, i vars krets han var en städse gärna sedd, allmänt avhållen kamrat och förtrolig umgängesbroder.

Varmt hängiven sin österbottniska hembygd, dess svenska folkstam och ärorika minnen var han även den drivande och sammanlänkande kraften, då föreningen Brage i Jakobstad bildades. Efter överflyttningen till Vasa visade han samma varma intresse för alla, på folklig grund, fotade kultursträvan den. Även Vasa Brage har haft Berndt Dyhr som en av sina bästa och säkraste stödjepelare. Också här har man ofta fått taga hans vida vyer och stora livserfarenheter i anspråk.

För omkring två veckor sedan besökte Berndt Dyhr sin födelsestad. Han kom då för att följa sin ungdomskamrat till hans sista vilorum. Nu har han själv vandrat hädan, och hans vänner stå sörjande vid hans kallnade stoft. Länge skall minnet av den varmhjärtade fosterlandsvännen leva i våra bygder.

Den avlidne sörjes närmast av maka, född Ingman, och 8 barn. Den äldste sonen är för närvarande inrest till Helsingfors för att om några dagar avlägga studentexamen.


Läs mer:
Dyhr och hans ursprung i Gamble Leutinanten och hans släkt: 400 år med släkten Dyhr-Hèrnod: en släktkrönika.


På sidan fanns även:

Automobiltrafik. Chauffören I. Lillqvist har hos magistraten i Jakobstad anmält sig ärna i staden bedriva chaufförsverksamhet. Liksom tillförene skall herr Lillqvist främst uppehålla auto-trafik mellan Jakobstad och Nykarleby.


Läs mer:
Kommunikationerna förbättras, cykeln och biltrafik av Erik Birck.


Kyrkans reparation. Såsom redan tidigare omnämnts, beslöt kyrkostämman den 25 maj att omedelbart påbörja de föreslagna reparationsarbetena i kyrkobyggnaden. Nu har emellertid från flere håll missnöje med kyrkostämmans beslut, vad särskilt målningen vidkommer, uttalats. I fall ej några förändringar i beslutet under arbetets utförande göres, kommer kyrkan snart att ståta i ljusgul oljefärg med vita knutar och listverk. Den övre delen mot tornspiran får ljusgrå färg och vita pelare. Vore det ej skäl att utlysa ett allmänt möte för att ännu ytterligare diskutera saken. Endast sålunda, på ett talrikt besökt möte, kan saken fås avgjord till majoritetens fulla belåtenhet.


Läs mer:
Mer om reparationerna.
Kyrkan i kapitlet Fakta.


Österbottniska Posten, 13 juni 1913, nr 24, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-10-29, rev. 2022-10-29 .)