M I N N E S R U N O R


Fredrik Vilhelm Illberg


I Helsingfors avled den 27 januari förre lektorn vid Nykarleby seminarium Fredrik Vilhelm Illberg, 67 år gammal. Känd och afhållen blef den bortgångne särskildt af vårt lands svenska folkskollärarekår, af hvilken en stor del varit hans elever i sång vid ofvannämnda seminarium. Äfven genom kompositioner till sånger af J.L. Runeberg och K. R. Malmström, m.fl. gjorde I. sig bekant. Högt skattade han vår fäderneärfda kultur och hängifvet var han fäst vid sitt svenska modersmål.


Svenska Folkskolans vänners kalender (1904).
Mats Björkstrand tillhandahöll.


*


Apropå att Runeberg nämndes, googlade jag Illberg Runeberg och detta dök upp:

 

Tecknarens slutord till första upplagan.


Då denna illustrerade upplaga af Fänrik Ståls Sägner öfverlemnas åt allmänheten, är det mig en kär pligt att offentligen uttala min förbindelse till alla dem som välvilligt bistått mig under de årslånga studier och forskningar, som legat till grund för mitt arbete. Svårigheterna att erhålla fullt tillförlitliga upplysningar om de under åren 1808 och 1809 kämpande och lidande hjeltarnes utseende, klädedrägter, yttre lefnadsvanor o. s. v. hafva ej varit obetydliga.

— — —

Under resor i Finland åren 1880 och 1881 har jag varit i tillfälle att lära känna landets natur och besöka en stor del af de ställen, som utgjort skådeplatsen för de skildrade tilldragelserna. Jag har i detta ändamål besökt Ala Lemo, Willmanstrand, Idensalmi (Wirta bro), Siikajoki, Nykarleby, Oravais, Vasa, Lappo, Alavo m. fl. från Finlands sista strid välbekanta ställen, äfvensom Runebergs ungdomshem, det vackra Ruovesi. Det har icke ingått i arbetets plan att meddela afbildningar af dessa historiskt bekanta ställen; men för framställningen af den yttre naturomgifningen, i hvilken »Sägnernas» hjeltar stridde sina ärofulla strider, har det icke varit utan vigt att på ort och ställe hafva tagit kännedom om det vidsträckta landets naturförhållanden. Sakkunniga och välvilliga följeslagare och rådgifvare under dessa resor hafva icke saknats. Må det tillåtas mig att särskildt uttrycka min förbindelse till literatören A. Hertzberg i Helsingfors, d:r Rancken i Vasa samt lektor Illberg i Nykarleby, hvilka alla med råd och dåd härvid stått mig bi och af hvilkas välvilja jag under dessa resor erfarit talrika prof.

— — —

Stockholm i november 1883.
Aug. Malmström.


Fänrik Ståls sägner. Med teckningar af A. Malmström på projekt Runeberg, sidan 165 f.
Döbeln vid Juthas ur boken.
Förstoring.


Läs mer:
Fredrik Vilhelm Illberg av K. J. Hagfors.
(Inf. 2024-04-07, rev. 2024-04-07 .)