M I N N E S R U N O R


EMIL ALEXANDER KJELLBERG


Läraren Emil Kjellberg avled i Nykarleby den 15 februari 1946. Han var född i Korsholm den 11 sept. 1873 och således vid sitt frånfälle 73 år gammal. Kjellberg dimitterades från Nykarleby seminarium 1899 och blev samma år lärare vid Kovjoki folkskola i Nykarleby lkm. och innehade denna tjänst, tills han 1940 avgick med pension.

Emil Kjellbergs fostrargärning omspände sålunda fyra decennier vid samma skola. Han utförde därunder en betydande kulturgärning i sin by och hemkommun. Som lärare var han klar och redig och förstod att fängsla sina lärjungars intresse. Med humorns hjälp övervanns de tråkigaste situationer, varför hans alumner var varmt fästa vid sin lärare. Inga strävanden inom hans verksamhetskrets blev honom främmande, vare sig kulturella eller ekonomiska. Ledningen av de allra flesta föreningarna i byn överlämnades åt honom som en alldeles naturlig sak. Hans sångkör deltog även i många av SFV:s allmänna sångfester, och i Nykarlebynejdens sång- och musikförbunds strävanden tog Kjellberg verksamt del.

Hembygds- och fornforskning låg honom särskilt varmt om hjärtat. Värdefulla fornfynd har gjorts i Kovjoki vid grävningar på det s. k. Helga berget genom Emil Kjellbergs intresserade medverkan och samarbete med fackmän på området. På mångahanda sätt tjänade lärare Kjellberg kommunen under sin långa livsgärning. Ordförande i kommunalstämman och i vårdnämnden var han under olika perioder. Med synnerligen varmt intresse tog han sig an de små i samhället. Sin sista helhjärtade insats för dem som hamnat på livets skuggsida gjorde han i den s. k. Fria vården, vars ledare han var från denna förenings bildande till sin död. I församlingens kyrkoråd satt han som medlem under en lång följd av år.

De korta sakuppgifter, som här lämnats om Emil Kjellbergs verksamhet under en lång och rik livsgärning i folkundervisningens och samhällets tjänst, är endast en smal ram, som dock i någon mån torde ge bilden av en verksam och god medborgare. Med Emil Kjellbergs bortgång förlorade vårt samhälle en varmhjärtad personlighet, trofast i vänskap, fast i sina åsikter, fin och försynt i sitt uppträdande.


T. G. [kanske Ture Granqvist], Svenska Folkskolans vänners kalender (1947).
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll ur Jakobstads stadsbiblioteks referensavdelning.


Läs mer:
Kjellberg av Hans von Schantz.
(Inf. 2019-12-15, rev. 2020-01-09 .)