Fredrik Lindholm 1884—1952

[Matriklar är svårlästa med alla sina förkortningar, så därför kommer här överst ett försök till tolkning av dem. Några gick jag bet på och några kan jag ha gissat fel. Originalet nedanför.]


Lindholm
, Fredrik Karl f. 1884 Helsingfors d. 1952. Student från Läroverket för gossar och flickor, Helsingfors 1902. Fil.kand 1907, P 1915, Pp 1915. Lärare vid Tammerfors svenska samskola 1907—08, Svenska Fruntimmersskolan i Viborg 1909. Lärare i engelska Jakobstad Arbetarinstitut. Förestått 3 fortbildningskurser i Nyland. Uppställt i Jakobstads museum etnografiska samlingar. Museiintendent 1911—20. Ordförande i stadsbibliotekets direktion 1912—18. Sekreterare i Drätselkammaren 1919—20. Stadsfullmäktigemedlem 1917—27 m.fl. nämnder. 1918 sekreterare vid kretsstaben i Jakobstad, senare skyddskårens kretschef 1918—21. Medlem i Svenska Litteratursällskapet, Uppsala geografiska förening, Svensk Österbottniska samfundet. Ombudsman för Helsingfors Universitetsbibliotek 1915—52. Edsvuren engelsk translator från 1913. Studieresor till Astrakan 1904, Oxford 1909, 1910, London 1909. Publicerat uppsatser, artiklar, dikter i olika tidningar och tidskrifter. JR—JSL årsberättelser 19—34. Mmed. 39—40. Frimurare. Pensionerad 1951. Rektor 1919—34. Svenska, historia, geografiska, engelska, nationalekonomi 1909—51.

 *

Lindholm Fredrik Karl f. 1884 H:fors d. 52. St. Lärov. f. g. o. fl. H:fors 02. FK 07, P 15, Pp 15. Lär T:fors sv. samsk. 07—08, sv. Frunt.sk. i Viborg 09. Lär i engelska J:stad AI. Förestått 3 fortbildn.kurser i Nyland. Uppställt i J:stads museum etnografiska samlingar. Museiintendent 11— 20. Ordf. i stadsbibi, direktion 12—18. Sekr. i Drätselkammaren 19—20. Stadsfullm.medl. 17—27 m.fl. nämnder. 1918 sekr. v. kretsstaben i J: stad, senare skyddskårens kretschef 18—21. Medl. i Sv. Litteratursällsk. Uppsala geografiska fören., Svensk Österb. samf. Ombudsman för HU bibl. 15—52. Edsvuren engelsk translator fr. -13. Studieresor till Astrakan -04, Oxford -09, -10, London -09. Publ. uppsatser, artiklar, dikter i olika tidn. o. tidskr. JRL—JSL årsberättelser 19—34. Mmed. 39—40. FRM. Pens. -51. Rektor 19—34. Svenska, hist., geogr., engelska, nat. -ekon. 09—51.


Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.


Läs mer:
14/1 1918 av F. K. Lindholm.
(Inf. 2019-10-25, rev. 2019-10-25 .)