M I N N E S R U N O R


PAUL NYBERGDen 28 december 1968 avled fil. dr, professor h.c. Paul Bernhard Nyberg, Helsingfors, 79 år gammal. Han var född den 4 januari 1889 i Borgå.

Paul Nybergs vetenskapliga håg ledde honom snart fram till forskningar kring ett flertal centrala problem i vårt lands kulturhistoria. Han blev filosofie kandidat 1917 och filosofie doktor 1932. Universitetsbiblioteket utgjorde den yttre ramen för hans verksamhet och han var genom sin egen karriär från amanuens till överbibliotekarie en av samtidens mest boksynta samhällsmedlemmar. Därutöver var han verksam i Genealogiska samfundet, i Finlands svenska författareförening, i styrelsen för Stiftelsen för Topelius barndomshem och i ett flertal andra organisationer.

Nyberg var dotterson till skalden Zacharias Topelius, och det var därför naturligt att han i sin forskning särskilt kom att fördjupa sig i det topelianska tidevarvet. Bokfilmen Från Kuddnäs till Björkudden och biografin Zachris Topelius kommer för många generationer framåt att levandegöra skaldens minne. Nyberg kunde på ett sällsynt lyckligt sätt förena sträng vetenskaplighet med förmåga till popularisering, varigenom hans arbeten vunnit spridning i vida medborgarkretsar. Nyberg var en rikt utrustad personlighet, som i sin verksamhet städse vägleddes av kärlek och osjälviskhet.


Svenska Folkskolans vänners kalender (1969).


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Införd 2004-10-22.)