M I N N E S R U N O R


Runar Nyholm

Pensionerade läraren Runar Nyholm avled den 5 oktober 1999, 86 år gammal. Han föddes i Munsala den 24.8.1913.

Runar Nyholm dimitterades från Nykarleby seminarium 1936, och fick sin första tjänst vid Lotlax folkskola i Vörå. Liksom så många andra unga män kom Runar Nyholm att offra många år i fosterlandets försvar.

1946 knöts Runar Nyholm som lärare och föreståndare för Gunnar folkskola i Jeppo. I Jeppo kom han att utföra sin lärargärning ända till pensioneringen 1973, de sista åren som föreståndare för Jeppo Centralfolkskola.

Runar Nyholm gjorde sig känd i bygden som en samvetsgrann och omtyckt lärare.

Men trots att skolan var hans arbetsfält kommer många i vår bygd att minnas Runar Nyholms insatser även på många andra områden i samhället. Att kort teckna ner en minnesruna är nästan omöjligt, så rikt och omfattande var hans arbete.

Församlingen hade i Nyholm en arbetare i många olika uppgifter. Förutom insatser i de ledande kyrkliga organen skötte han kantorstjänsten ett helt år, och när Jeppo kyrka fyllde 100 år tecknade han ner kyrkans historik.

Intresset för historia och människornas liv i vår bygd var säkert en drivfjäder för Runar Nyholm, när han så ofta gav sig i kast med att skriva ner föreningars och företags historia. Vi minns med behållning hans många artiklar och uppsatser i våra dagstidningar och tidskrifter. Utan att förringa någon skrift, vill vi gärna lyfta fram utgivningen av ”Historik över Jeppo”. De flesta historiska artiklarna i boken har skrivits av Runar Nyholm.

Hembygdsforskningen hade i Nyholm en kunnig och energisk företrädare. Han var aktivt med när hembygdsföreningen bildades, och likaså arbetade han aktivt för tillkomsten av ett hembygdsmuseum i Jeppo. Under tidigt 60-tal insåg Runar Nyholm det viktiga i att på film dokumentera byggnation, arbete, kultur och församlingsliv. Resultatet med många likasinnade vänners hjälp, blev den hembygdsfilm som i dagarna visats i vår lokal-TV.

För sina insatser tilldelades Runar Nyholm Sv. Finlands folktings medalj 1988.

Även den kommunala förvaltningen hade i Nyholm en kraft i många olika nämnder, och under några år fungerade han även som bibliotekarie vid Jeppo stambibliotek.

Också idrotten hade i honom en vän. Under en rad år ledde han Jeppo Idrottsförenings verksamhet som dess ordförande.

Som ovan nämndes fungerade Runar Nyholm som kantor ett år i församlingen, vilket betyder att han var en musikalisk människa, som gärna delade med sig av den rikedom sången och musiken kan ge. Han deltog aktivt i arbetet inom Nykarlebynejdens sång- och musikförbund. Bl.a. blåste han nytt liv i Jeppo Hornorkester 1954. Det initiativet var en milstolpe för bl.a. undertecknad, som genom denna satsning fick inspiration att musicera, och delvis fortsätta Nyholms verk både inom skola och musikliv.

Runar Nyholms stämma har tystnat, hans penna har lagts till sidan. Vi, hans elever, kolleger och vänner känner vemod och saknad, men ännu större är tacksamheten för en medmänniska som betytt så mycket för en hel bygd.


Ole Nordström, Svenska Folkskolans vänners kalender (2001).
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll ur Jakobstads stadsbiblioteks referensavdelning.


Läs mer:
Nyholm av Stefan Nyholm.
(Inf. 2020-01-29, rev. 2020-01-29 .)