Vid hälsokällor och badorter

O Gud, som har i dina händer
all världen och hvad däri är,
som hälsa och som sjukdom sänder,
var med din hjälp och tröst oss när;
du har i djupens källor lagt
din hälsosamma läkdoms makt.

Sänd nu din kraft af höjden neder,
Bethesdas ängel till oss sänd,
att dessa vatten han bereder
och gör din stora allmakt känd.
Styrk oss till både själ och kropp,
dem du allena håller opp.

Barmhärtig Gud, låt när oss blifva
lifgifvaren, vår Herre Krist,
som oss allena mäktar gifva
en läkedom för all vår brist.
Vår läkare, vår tröst är han,
som af allt ondt förlossa kan.

Han är vår ädla hälsokälla,
hans dop är rätta lifvets bad;
till honom allt vårt hopp vi ställa
och hafve så förtröstan glad.
Af synden är oss sorg och ve,
af Kristus all välsignelse.

Lof ske vår Gud, som oss förunnar,
i Jesus Krist, vår frälserman,
evinnerliga lifvets brunnar,
där själen vederkvickas kan
och af det vatten dricka får,
från livilket ingen törstig går.Zacharias Topelius (1867).