[22. Getsemane]


Olof hade gått med i uppbådet för att han fått löfte om nybygget vid Storsjön. Men ju längre han satt här desto mer övertygad började han bli om att han inre längre skulle ha någon nytta av det för egen räkning. Rasmus skulle det ju i alla fall kunna ge en start. Och då skulle inte alltsammans vara förspillt. Dock var Olof inte en så övermänskligt god fader att han skulle känt någon stor glädje vid att dö för den sakens skull. Men han kände det oåterkalleliga i alltsammans. Annas näsa, som för var dag alltmera började likna Simons. Alla välgärningar de hade Simon att tacka för. Det genom åren pinande hatet till Simon, till Marja-Lena — brännvinet. Hur det än gick — i morgon var han löst från allt. I morgon skulle han nå sin så hett eftertraktade frihet. I morgon var det slut med förtrycket. Dog han var han fri, levde han var han fri. Men vad båtade det om han nu blev fri, fick Storsjöliden tillbaka. Alla dessa år av förtrampelse kunde ändå inte svinna bort ur hans sinne. Och hans hustru hade fött barn åt husbonden. Nej, riktigt fri kunde han inte längre bli.

En bit ifrån honom satt Simon Påls. Simon hade ett trött, spänt drag i ansiktet och hans skägg syntes börja spränga i grått, eller var det kanske bara snön som fastnat i det. Olof insåg att det var meningslöst att hata Simon. De var bägge två lika obetydliga just nu. Morgondagen skulle kanske bli bägges slut. Kanske skulle de själva bli den gödsel, som uppbådsmännen så storslaget skrutit skulle ge växtkraft åt kyroböndernas åkrar.

Och om han skulle stå inför sin herre i morgon, var det onödigt att bära med sig hatets barlast.

Han tog en träbit och började tälja på den för att hålla sina händer i styr. Han såg sig själv stå vid spöplatsen och han såg sig som ett hungrande barn snatta hundmat i nämndemannens gård. Han såg den åttaårige vallpojken som kröp högt uppe på en sten i skogen, medan två vargar rev en av hans kor. Så hade det varit hela hans liv. Alltid hade ulvarna varit framme och snattat det han ägde och vårdade. Länsmannen slog honom i lagens järn och tog hans nybygge ifrån honom. Påls tog med ägandets makt hans hustru. Nu bjöds honom alltihop tillbaka. Men till priset av hans liv. Ja, de var sannerligen svåra att vara till lags. Olof kunde trots allt omöjligt komma ifrån sin förbittring. Skar sig i tummen och svor till.

— Skar du de? undrade Simon.

— Int så farlit. Huru sku e vara om vi fesöka sova liti nu. Int var he na likare att vi sitter jär å vakar in dan.

— Om tu kan sova, så sov, ja kan int, sa Simon. Prästren pa tala om huru Jesus gick i Getsemane. Ja byri nästan festa huru an måst ha känd se.

— Ja träffa en soldat i kväld som sto å bedd i en snödrivo, sa Olof plötsligt. Han verka liti skamsin tå an så me, men mitt i alltihop byrja an tala. Han berätta att an ein gang, ja tror han sa att he var i Polen, tå di hold på å plundra en by, så ett bån som lå i en vaggo. Han var på rokot humör sa an, fe he var så fattinan by di hadd råka på, så he fanns vartjin mat elder pengar. Så han tänkt stick ihäl he di båni me sama. Men tå an hadd dreiji svärdi, så råka e komma i solstjini från fönstri, å tå båni så huru svärdi blänkt byrja e skratt å jollder. A tå hadd ja int, sa soldatin, hjärta ti stick ihäl e, utan ja to å vänd vaggon opp å ner me eina fotin — å så stack ja ihäl båni iginom vaggbottni, så behövda ja int si på e. Tå ja fråga å an fe va an nödvändit måsta ha livi ur båni, sa an att di hadd fått order att klubb ihäl allt folk i han di byin, å tå kund ja ju int läta he di båni leva helder, fe he sku ju ha svälta ihäl, tå int e fanns na gambel folk som sku ha kunna ta hand om e. Men nu ha he di båni i alla fall marridi me fleir nätter. Allt ja ha gjort ha ja gjort i kunjins namne, men ja ä äntå rädd att ja sjölv komber att få svara fe he de dråpi. Å om du bond har na oklart i livi dett, så fesök tu me komma ti klarheit i natt, fe i mårron ska ja säj de komber he att smäll hålt jär på fälti.

Simon såg länge och fundersamt på Olof. Men han teg.

Olof sparkade undan snön och sökte åstadkomma ett slags bädd. Så kröp han ihop och försökte sova en stund. Ett tag måste han likväl upp för att hoppa lite värme i kroppen. Mot morgonsidan av natten föll han i en orolig halvdvala. I drömmen såg han sin mor vinka. Hon ropade något med en röst som klang såsom silverklockor. Men blåsten förtog meningen för honom. Och hon var långt borta.

Ungefär en timme sov han. Så gick reveljen.Leo Ågren (1957) Kungsådern.


Nästa kapitel: 23. Upptakten.
(Inf. 2004-06-20.)