Rubriken ”Byggnads- och planeringsarbeten” i Historiska Tidningsbiblioteket gjorde att jag nappade direkt på artikeln, eftersom jag trodde att jag skulle få sig intressanta noteringar om uppbyggnadsarbetet efter branden till livs. Så blev det dock inte, men här kommer korrespondensen i alla fall.Nykarleby d. 4 juli.

Den varma och herrliga väderlek som en tid här varit rådande är sedan i går afbruten genom regn och kall nordlig blåst. — Sädes- och hö samt öfrige vexters närvarande utseende gifva hopp om en god skörd i alla afseenden, men farhåga är att den nu rådande olämpliga väderleken verkar menligt i allo, men i synnerhet på rågen, hvars blomning som bäst pågår.

— En rik skörd detta år är enda räddningsmedlet för jordbrukarene här omkring att kunna afbörda de stora opåräknade skulder de nödgats, till följe af sista årets felslagna jordafkastning, ikläda sig. På penningar är en obeskriflig brist. Större delen af stadens handlande hafva åt från närmare och fjermare trakter hitkomne behöfvande lemnat mjöl och spanmål, mest på kredit, mot ganska liberala priser och möjligaste förmonliga betalningsvilkor. Att en stor mängd skuldsedlar å mjöl- och spanmålslån i år här blifvit utfärdade, erfars deraf att i stadens karta sigillata försäljning sednaste månad icke stått att köpas en tolfkopeks karta, ehuru samma försäljning under årets första hälft lärer tillsändts ett ovanligt stort antal kartor af berörde valör; man har derföre, till dokumenter som bort skrifvas på tolfkopeks stämpladt papper, nödgats ihoplappa till och med tre ark af fyra kopeks valör, hvilken förargelse lätteligen kunnat undvikas om försäljningsmannen i tid reqvirerat behöfliga kartor.

Strömingsfiske, som idkas mycket, har lemnat god fångst. Tjära, i ymnighet inkommen, har i prisvarierat emellan 4 rub. 25 kop. och 4 rub. 60 kop. tunnan. De ringa partier fjortonfots granplankor som införts ha betalts med tre rub. tolften.

— Hornboskap utbjudes dagligen och ganska goda kor hafva sålts till 11 à 16 rub. Smör har stått att ymnigt köpas mot 10 à 12 kop. skålp.

— En mängd arbetare äro sysselsatta med pågående byggnads- och planeringsarbeten i staden, som börjar få ett ganska trefligt utseende.

—f, —l, —n.


P. S.
Ehuru brandsyner äro påbjudna att årligen hållas i sådane byggnader, som finnas försäkrade uti allmänna brandstodsbolaget för landet, så hafva sådana syner icke blifvit anställde inom Nykarleby socken. Ins., som uti nämnde bolag har byggnader och egendom försäkrad till omkring 5,000 rub. värde, har ej ansett sig kunna underlåta att anmärka berörde försummelse, synnerligast som ganska många bland allmogen, hvilka hafva byggnader försäkrade, af vanlig likgiltighet, försumma att sjelfva tillse det eldstäderne befinnas i skick.
D:e.

 

Åbo Underrättelser nr 81 sid 2 den 11 juli 1863. Precis 100 år innan jag föddes!

Läs mer:
Stadens återuppbyggnad besluts och planeras av Erik Birck.
Småningom resulterade missväxtår i Nödåren 1867—1868 av Erik Birck.
Artikeln på Helsingfors universitetsbibliotek, Historiska Tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-10-18, rev. 2012-10-18 .)