II Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna från tiden kring 1775 till branden (1858)

av

Woldemar Backman


[5. Gårdsnummer 80—119]

80. Garvaränkan Eva Pilkar (f. 1721 i Ytterjeppo). Skänkte gården 3. 10. 1800 till sin systersons hustru Greta Cajsa Frilund (f. 1776 i Kyrkby). Denna ingick nytt äktenskap med bondesonen Hans Rehnström (f. 1797 i Kyrkby). Dessa sålde 19.12.1843 till lands- och stadsfiskalen J. H. Forssén, men synes ingen bebott gården sedan dess. 


81. Smeden Erik Brunberg (se 75). Denna sålde gården i två hälfter den 7.4.1777: a) till försvarskarlen Anders Vidlund (f. 1744 i Karby, d. 1789). Arvingarna dottern Greta, gift med Johan Lundgren och dotterdottern Catarina Lilljander sålde sin hälft till stads- och provinsialläkaren Zakarias Topelius (f. 1781 i Uleåborg. d. 1831) genom kb. av 20.3.1813; b) till »invånaren» Siqfrid Vicklin. Efter honom var sjömanshustrun Maria Brita Eklund ägare och hon sålde sin hälft 10.2.1810 till stadsbetjänten Israel Lööf, som sålde denna hälft till Z. Topelius (kb, 5.4.1813). Denne kom således sagda dag i besittning av hela gården. Han sålde gården till muraren Henrik Nyberg (III U 16 6.1828). Gården synes enligt kyrkböckerna varit obebodd ända från 1802 tills den inköptes av Nyberg (f. 1766 i Lappo, d. 1841). Denne sålde 1/2 av 81 till sjömannen Gustaf Dahlund (kb. 24.1.1840) och denne kort därpå till sjömansänkan Maria Sofia Nyberg, vars son Gustaf erhållit den andra hälften i gåva av föräldrarna (17.10.1836). Änkan Maria Sofia Nyberg gifte om sig med garvaren Matts Savander och dessa sålde gården den 19.4.1846 till f. d. postiljonen Carl Fredrik Hammarlund (f. 1799 i Åbo, d. 1883) 


82. Fiskaren Carl Schytén d. ä. (se 77) bodde enligt kyrkböckerna 1777—80 här samt sjömannen, mjölnaren Sigfrid Vickln (f. i Kangasalmi, d. 1809), enligt kyrkboken 1780—88 jämte dennes måg, sjömannen Kilian Eklund (f. i N:by 1773). Ifrån tiden kring 1810 obebodd. Inköptes av kommerserådet Johan Turdin och användes som kryddgård. Gick i arv till dennes båda barn, varvid sonen handl. Vilhelm T. övertog sin systers andel. På dennes konkurs 16.11.1838 inropades den av svågern friherre Carl von Rosenkamff samt försåldes 18.22.40 till stadsfiskalen Johan Henrik Forssén. Ägdes vid branden av skepparen Jakob Kerrman. 


83. Sjömannen Olof Sjölund (f. i Pedersöre 1746, varit borta i många år utan att lämna underrättelse). Hustru men inga barn. Sjömannen Johan Hallberg (f. 1762 i N:by, flyttar 1804 till Vasa), möjligen styvson till Sjölund. Hallberg sålde gården 3.11.1804. Den ena hälften till sjömannen Anders Backlin. Den andra hälften till borgaren Josef Verfving, som ägde granntomten (68). Efter Backlin hans änka och son Josef. Enligt kyrkboken 1824—33 skulle ingen denna tid bott där. Enligt kyrkboken 1833—44 åter sjömannen Erik Vinsten, troligen som hyresgäst, ty arvinge efter Backlin torde varit arbetaren Erik Brunberg (f. 1793 i N:by, d. 1845), som också är där boende enligt kyrkboken 1844—50 samt också familjen, änkan och sonen, sjömannen Gustaf Brunberg under perioden 1851—57. Vid branden är änkan Anna Lena Brunberg, född Rofgren, upptagen som ägare. 


84. Sjömannen Henrik Nyberg (f. 1719 i Saarijärvi). Sålde gården till tullbesökaren Olof Hällman enligt kb. av 13.2.1794. Sedan synes en Johan Kaitsor ha ägt gården, ty han sålde den den 23. 4. 1801 till sjömannen Erik Blomqvist (f. 1779 i Karby, d. 1808). Sedan ha följande personer innhaft denna hälft: sjöman Jakob Sandström (f. 1796 i Jeppo, d. 1839) (kb. 9.9.1811), styrman Carl Jakob Nyberg, dottersonen till den förstnämnda med samma namn (f. 1816 i N:by) (kb; 18.3.1840), sjöman Johan Sundqvist (f. 1814 i Forsby) (kb. 8.5.1847). Den andra 1/2 av 84 innehades av den förstnämndes döttrar Maria och Anna Nyberg och den sistnämndas &011 sjömannen Jakob Nyberg (f. 1784 i N:by, d. 1825). Dennes barn sålde också denna hälft 8.5.1847 till sjömannen Johan Sundqvist, som således blev ägare till hela gården. 


85. Enligt kyrkböckerna skulle här mellan åren 1777—94 bott skomakaren Cristoffer Adam (namnet otydligt) (f. 1722) och sjömannen Isak Åberg (f. 1748 i Ytterjeppo). Från och med 1795 var tomten obebodd och användes som kryddgård och innehades av olika personer. Vid branden ägdes den av viktualiehandlanden Robert Ahlqvist (65). 


86. Försvarskarlen Johan Grönlund (f. 1754 i Keuru, d. 1808). Innehades sedan av änkan och sönerna, sjömannen Henrik och drängen Jakob G., tills dessa sålde gården 15.10.1808 till sjömannen Johan Henrik Backlund (f. 1795 i Kyrkby) och dennas mor änkan Maria Varg. Då den förra varit försvunnen under lång tid gifte hustrun om sig med sjömannen lotsen Carl Efraim Broman (f. 1805 i N:by, d. 1869). 


87. Sjömannen Henrik Sund (f. 1732 i N:by, d. 1781). Efter änkans död 1792 ägdes gården av sonen Daniel S. (f. 1760 i N:by) som sålde den 23.1.1797 till sjömannen Isak Sandström (f. 1759 i Karby, d. 1818). Enda arvinge, änkan Brita Krigsman (från Soklot) avyttrade gården 11.8.1841 till sjömannen Erik Hannula (f. 1810 i Kovjoki, d. 1853). Vid branden ägdes gården av sjömannen Karl Björkman (f. 1815 i N:by). 


88. Skomakaren Anders Broman (f. 1721 i kyrkbyn, flyttat till Ytterjeppo 1788). Arvingarna: mågen, skomakaren Erik Björkman (f. 1752, d. 1798) och sonen Anders änka Valborg Broman, som vardera fingo sin hälft. Den norra halvan såldes av arvingarna den 18.8.1816 och inropades av stadskassör Michael Rönnqvist, men övergick på grund av börd till borgaren Johan Broman. Änkan och barnen bortauktionerade gården den 13.4.182.4 och den tillföll sjömannen Gustaf Nyberg, som åter försålde den till sjömannen Jakob Paulin (kb. 7.1.1832). Änkan sålde den till garvaren Johan Forssell (se 38) (kb. 1.9.1835) och denne i sin tur till organisten Anders Gestrin (f. 1820 i Munsala, d. 1904) kb. 13.4.1842). Den södra halvan hade följande ägare: Valborg Broman gav densamma till sin svåger siömannen Jakob Broman, som försålde den till arbetskarlen Anders Svanbäck (f. 1764 i N:by, d. 1828) (fbr. 2.2.1816). Övertogs av änkan Catarina S., mågen skräddargesällen Anders Carlberg (f. 1806 i Kronoby), sonen Anders och dottern Sanna Lisa. Dessa sålde sin halva 26.9.q846 till sjömannen Jakob Törnblom (f. 1823 i Munsala). Vid branden ägdes denna del av arbetaren Matts Löfholm (f. 1809 i N:by). 


89. Styrman Anders Häggström (f. 1727 i N:by, d. 1790). Änkan jämte mågen, sjömannen Erik Lindbäck (f. 1779) och sonen tullfiskalen Johan Häggström. Denne sistnämnda, som förvärvat sig gården, gav den som gåva till systern, änkan Susanna Brita Lindbäck. Hon skänkte 1/2 gården till sin dotter och måg garvaren Johan Savander (18.10.1831) (f. 1802 i Borgå, d. 1861). Den andra gårdshalvan övertogs av sadelmakaren Frans Vinterbäck (f. 1796 i Åbo, d. 1854) (kb. 7.7.1841). Familjen flyttade 1856 till Kaskö, men denna del av tomten ägdes vid branden av Vinterbäcks barn. 


90. Sjömannen, sedan styrman Erik Ahlström (f. 1740 i Ytterjeppo, omkom 1787 i Stockholm). Änkan, Valborg A. jämte mågarna sjömännen Johan Backlin (f. 1784 i N:by) och Erik Vinqvist (f. 1780 i Vörå) sålde gården till klensmeden Jonas Holmström (f. 1783 i Nyland, bortfl. 1816) (kb. 10.4.1811). Denne åter den 30.8.1816 till råd- och handelsmannen Johan Svahn (f. 1775 i Muhos, d. 1852). På auktion 28.11.1856 inropades av tullförvaltar Petter Falk (se N:o 94—96), som åter sålde den till änkedoktorinnan Maria Henriette Ticklén (kb. 25.7.1857). Vid branden var den dock obebodd. 


91. Borgaren Gustaf Häggroth (f. 1733 i N:by) och sjömannen Johan Vik, troligen svåger till den förstnämnda (f. 1742 i N:by, d. 1784 i Battavia). Dessa sålde 21.2.1791 till kyrkoväckaren Petter Carlberg (f. 1736 i Stockholm), som avyttrade gården 10.2.1792 till sjömannen Johan Vik (f. 1767 i N:by, d. 1827), troligen son till den ovannämnda Vik. På auktion efter Johan Vik inropades gården av kommerserådet Turdin 31.3.1832, som sålde den 20 8 1832 till smeden Johan Åberg (f. 1812 i Oravais). Denne bytte den 17.11.1835 mot en del av 24, som tillhörde handl. G. M. Turdin. Denne åter avstod gården 29.2. 1836 till skepparen Henrik Josef Engström (f. 1812 i J:stad) och denne åter 10.9.1844 till kakelugnsmakaren Gustaf Herrman Löfgren (f. 1818 i Tammerfors). 


92. Sjömannen Isak Lindqvist, som erhållit gården i byte med borgaren Simon Lööf, sålde den 27.5.1782 till sjömannen Johan Ahlström (f. 1749 i N:by, d. 1826). Av sönerna synes sjömannen Fredrik Ahlström (f. 1786 i N:by, d. 1845) samt mågen, skepparen Carl Johan Pettersson (f. 1811 i J:stad) övertagit gården. Vid 1858 års ingång är endast den senare upptagen som gårdens ägare. 


93. Försvarskarlen Anders Blom (f. 1732 i Lohteå, flyttat till Munsala 1803). Halva gården såldes av änkan Blom 14.4.1810 till sjömannen Abraham Björkman (f. 1784 i N:by, d. 1821), som också köpte den andra halvan, vilken i slutet av 1700-talet sålts till sjömannen Henrik Svedlin (f. 1765 i Munsala). Änkan Björkman sålde gården (mellan åren 1822 och 1827) till kyrkoväktaren Elias Vill (f. 1776 i Soklot, d. 1845). Dennes änka sålde gården 24.8. 1846 till mågen, styrmannen Matts Brunberg. Vid branden synes gården åter ha varit delad. Den ena halvan ägdes av sjömannen Anders Skrifvars (f. 1819 i Munsala), den andra av sjömannen Matts Hintz (f. 1819 i Soklot, d. 1858). 


94. Skräddaren Johan Sundman (f. 1735 i N:by). År 1788 bodde här änkan, Hedvig Tengdahl från Sundsvall jämte 2 döttrar. På auktion 23.6.1801 efter den kvarlevande dottern inropades gården av glasmästaren Johan Berg (se 44) samt såldes av honom 23.11.1801 till löjtnanten och handlanden Carl Backman (se 20), som sålde den 29. 12. 1807 till stadsnotarien Matts Källström, men 26.6.1810 kom gården i rådman Adolf Hammarins ägo (se 22—23). Tomten, obebodd sedan 1802, användes som kryddgård (på tomten fanns dock en gammal stuga). Hammarin sålde den 23.2.1852 till tullförvaltar Petter Falck (f. 1801 i Heinola, d. 1867). 


95. Snickaren Matts Holländer. Denna synes ha delat tomten. 1/2 av 95 övergick till skräddarmästaren P. Bergström (f. 1750 i N:by) och den andra 1/2 av 95 till änkan efter Petter Svahn, Lisa Kierman (f. 1722 i Soklot). Denna 1/2 övergick 10.6.1783 till fiskaren och sjömannen Anders Kärrman (f. 1761 i N:by, d. 1809). Han synes ha ägt hela gården. Efter hans död änkan och sonen Anders Kierrman eller Kärrman (f. i N:by 1794). Såldes av dennes änka 5.12.1840 till sjökaptenen Johan Petter Högdahl (f. 1803 i Gamlakarleby, d. 1875). I 1851—57 års kyrkbok finnes där upptagna såsom boende den förres styvson Johan Nils Astrén (f. 1826 i N:by, d. på Medelhavet 1851). Genom frivillig auktion inropad 2.4.1852 av tullförvaltaren Petter Falck. 


96. Enl. kyrkboken 1777—80 bodde här försvarskarlen Lindströms änka Maria samt 1781—87 dennes dotter och måg Erik Johansson (f. i N:by 1760). Under tiden 1794—1816 obebodd. Tomten hade denna tid ägts i tur och ordning av borgmästar J. Christian Gadd, rådman Gustaf Litzberg, handl. och sjökapten Reinhold Vilh. Backman, sockneadjunkten Stenbäck, fabrikören Carl Fredrik Sager, tullförvaltar Jonas Johan Giers, borgaredottern Susanna Birgitta Svahn. Genom giftermål med sistnämnda person fick Jakob Hägglund tomten (f. 1781 i Ytterjeppo, flyttat bort 1818), han bosatte sig också där. Han bytte den 23.1.1825 med styrman Johan Astrén (f. 1777 i Ingå, försvunnen) mot gården 120. Efter honom sedan kapten Johan Fredrik Astrén (f. 1801, d. 1834) och dennes son, senare styrman Nils Astrén. Genom giftermål med kapten Astréns änka fick Johan Petter Högdahl tomten, liksom också tomten 95. Båda tomterna övergingo genom auktion den 2.4.1852 till tullförvaltaren Falck, som tidigare också ägde tomten 94. Den var från denna tid obebodd. 


97. Sjömannen Carl Ström. Försvarskarlen Erik Brax (f. 1727 i Lappo). Änkan Anna Brax, som 1801 flyttat till Jakobstad, sålde gården 6.5.1805 till mjölnaren Erik Brandberg (f. 1778 i Karstula, d. 1828). Köptes efter dennes död av sjömannen Carl Gustaf Åkerblad (f. 1797 i Gamlakarleby) (II U 7.9.1829). Hans omyndiga barn sålde gården efter hans död 27.9. 1838 till färgaren Carl Johan Brännholm (f. i Uleåborg 1780, d. 1839). Innehades sedan av änkan Anna Stina Paulin och sonen skomakaren Carl Fredrik Brännholm (f. 1813 i N:by). 61/144 delar av tomten var obebyggd. Inropades på auktion 7.3.1811 av rådman Matts Lithén, samt på dennes konkursauktion av glasmästar E. G. Sundberg samt 8.5.1844 av kyrkväktaren Hans Henrik Lingonblad. Ägdes vid branden av rådman Albert Dyhr. 


98. Fiskaren Olof Hållman (f. 1726 i Vörå, d. 1793). Efter honom mågen sjömannen Samuel Blom (f. 1760 i N:by, försvunnen i obekanta öden). Från och med 1817 obebodd. Ägdes vid branden av rådman Albert Dyhr. 


99: Sjöman Michael Aulin (f. 1734 i N:by, flyttade till kyrkbyn 1782). Enl. 1795 års kyrkbok voro där bosatta änkan (f. 1807) samt mågen, sjömannen Matts Sund (f. 1761, d. 1812) samt dessas 4 söner, men senare en av sönerna, sjökapten Erik Sund (se 38). Änkan Maja Lena Verfving gifte om sig med sjötullvaktmästaren Axel Salin (f. 1816 i N:by), som tog gården i besittning. Vid branden obebodd. 


100. Arbetaren Johan Nyström, som den 28.5.1777 sålde gården till klockaren Hans Rönnblad (f. 1735 i Närpes, d. 1790). Efter änkans död (1813) gick den till fosterdottern och hennes man, skomakaren Matts Lingonblad (f. 1781 i Vörå, d. 1850). Efter dennes död var gården bebodd av dennes söner, tjäruvräkaren, kyrkväktaren Hans Henrik Lingonblad (f. i N:by 1803, d.1888) och brodern, skomakaren, rådhusvaktmästaren Johan Lingonblad (f. 1819, d. 1902). 


101. Sjömannen Sellmans änka Brita (f. 1735 i N:by, d. 1797). Skepparen Henrik Saarman (se 106) synes ha kommit i besittning av tomten, ty hans dotter och änkan, som gift om sig med urmakaren Johan Fellman sålde den 1.11.1823 till sjömannen Matts Björker. Sedan stod den efter 1802 obebodd. Matts B. var född i N:by 1790. Bouppt. 2.2.1837. Änkan, som ärvt 1/2 tomten sålde den på auktion den 25.11.1840 till rådman Johan Adolf Lybeck, som den 11.1841 [1.1.1841?] av barnen köpte den andra halvan. Lybeck sålde 21.8.1841 gården till blockmakaren Anders Johan Holmström (f. 1818 i Jeppo, d. 1868). 


102. Sjömannen Erik Hällström (f. 1744 i Keuru, flyttat 1788 till Keuru). Sjömannen Johan Häggman (f. 1768 i Jeppo, d.1809), gift med Maria Hällström, troligen dotter till den förstnämnda. Änkan gifte om sig med snickaren Johan Kantlin (f. 1770 i Munsala). Under åren 1817—33 bodde här den förstnämndes son, pjäxskomakaren Johan Petter Hällström (f. 1781 i N:by). Från 1834 är tomten obebodd. 


103. Borgaren Nils Pensin (f. i N:by 1742, d. 1785) samt efter honom sonen styrman Erik Pensin (skrevs 1810 Pentzin) (f. 1762 i N:by, d. 1846). Därefter änkan till sin död 1852. I mantalslängden för 1858 är färgaren J. V. Forssberg angiven som boende i gården, som dock äges av Brita Pentzins arvingar (se 4). 


104. Handl. Anders Juthe (f. i N:by 1731, d. 1807). Såldes 22.11.1784 till svågern handl. och rådmannen Johan Turdin (f. i N:kby 1731, d. 1807). Kom åter 3.12.1795 tillbaks i den förras ägo. Denne sålde sedan gården till barnen, skepparen och handl. Erik Juthe (f. i N:by 1758, d. 1819) samt dottern Brita Lena (f. 1766, d. 1837), gift 1801 med skepparen Matts Holmberg (f. i Jeppo 1770, d. 1832). som synes bekommit hela gården. Efteråt änkan till sin död 1837. Hon testamenterade gården till sina brorsdöttrar Maja Vilhelmina och Brita Lovisa Juthe, döttrar till konstapeln, senare åkaren Herman Anders Juthe, 1/2 gården till vardera. Den förra flyttade år 1843 till Gamlakarleby. Den senare gifte sig med skräddaren Fredrik Vilhelm Holmqvist (f. i Jakobstad 1824, d.1858, kort före döden flyttat till N:o 116). Gården i sin helhet hade övergått (när?) till rådmansänkan Johanna Sofia Lindqvist, vars arvingar sålde 1/2 gården den 20.7.1857 till hökaränkan Anna Sofia Berg (f. 1812 i Pedersöre, d. 1866) och 1/2 till fiskaren Matts Boman (f. 1822 i Kyrkoby). 


105. Sjömannen Johan Häggroth (f. i N:by 1728, d. 1789). Innehades sedan av änkan och mågarna, sjömannen Anders Frisk (f. 1759 i Borgå), arbetskarlen Simon Björklund (f. 1773 i Munsala, d. 1808) och lotsen Erik Svanström (f. 1780, d. 1850). Den ena 1/2 övertogs av mågen Björklund. Dennes änka sålde 3.7.1830 till bonden Vik, som sålde till skräddaren Simon Sundqvist (f. 1805 i Pedersöre) och denne kort därpå 7.7.1832 till skräddaren Anders Adolf Grönqvist (f. 1804 i H:fors, d. 1852). Den andra hälften gavs av änkan Häggroth till mågen, lotsen Erik Svanström, samt ägdes efter dennes död (1850) av änkan (d. 1853) och sonen, sjömannen Johan S. (f. 1810 i N:by), men vid branden ägdes dock denna hälft av sjömansänkan Greta Rank (f. 1813 i Oravais, d. 1861). 


106. Sjömannen Anders Sundman (f. 1737 i N:by, d. 1787). Änkan död 1795. Änkan hade sålt 1/2 av 106 till sjömannen Anders Frisk 5.5.1781 (se 105). Den andra (södra) 1/2 av 106 hade (snus)-fabrikören Carl Fredrik Sager erhållit i arv efter sin svägerska, Brita Sundman, men sålt den den 4.1.1796 till handelsbetjänten Anders Grönberg junior. Den 13.12. s. å. sålde denne till sjömannen Jacob Braman. Jag har icke enligt lagfartshandlingarna kunnat följa äganderätten längre men enligt kyrkböckerna är det sannolikt, att gården ägdes i tur och ordning av följande personer: skomakaren Gabriel Enberg (f. 1750 i Pojo) samt dennas måg, styrman Henrik Saarman (f. i N:by 1786, d. 1817). Efter dennes död gifte änkan om sig med urmakaren Johan Fellman (f. 1788 i Vasa, d. 1864), som sedan delade gården med mågen skomakaren Johan Edvard Strömberg (f. i Tenala 1827). 


107. Stadsbetjänten Bäcks änka, Carin Renlöf (f. 1721 i Vesterbotten). Sedan sonen, skräddaren och rådmannen Petter Bäck (f. 1750 i N:by, d. 1809). Änkan sålde gården 8 9.1817 till snickaren Johan Jacobsson. Gården kom sedan i rådman Carl Johan Bergers händer. Han sålde 1/2 den 16.4.1821 till stadsfiskalen Johan Jakob Löfroth (f. 1797 i Löfånger, d. 1833) samt den andra 1/2 den 13.3.1822 till kyrkväktaren Elias Vill, som dock bytte den mot tomt 93, som ägdes av Löfroth, vilken således blev ägare till hela tomten. På Löfroths konkursauktion inropades gården 23.3.1835 av skepparen Hans Holmström (f. 1803 i N:by, flyttade till Vasa 1859). 


108. Enligt kyrkböckerna bodde i gården år 1777 sjömannen Jonas Öhman (f. 1711 i Arnäs, d. 1793) samt år 1788 densamma jämte Johan Nyström (f. 1753 i N:by, d. 1810). Öhmans fosterson tunnbindaren Elias Asplund (f. 1763 i Munsala, gift med Nyströms dotter Lisa (f. 1808). Asplund sålde gården 14.1.1814 till stadsnotarien Matts Källström (f. 1784 i Gamlakarleby). Den ena 1/2 (den norra) har sedermera haft följande ägare: bonden Erik Tröst i Soklot (kb. 27.10.1817), tullförvaltar Pehr Engström (kb. 19.1.1819), Gustaf Adolf Lindqvist, änkefru Catarina Palmlöf (kb. 5.4.1823). Efter den sistnämndas död (1833) ärvdes den av dottern Anna Stina Juthe. Hon sålde till sjömannen Johan Fredrik Vörgren (f. 1807 i Vörå, d. 1847), samt dennes änka till styrmannen Mathias Brunberg (f. 1816 i N:by) (kb. 18.8.1848). Angående ägarna till södra hälften har jag ej kommit till någon klarhet genom lagfartshandlingarna. I 1858 års kyrkbok är tomten antecknad som tillhörig rådman Berger, men där bodde ovannämnda Brunberg. Enligt mantalslängderna ägde Berger ½ tomten, Brunberg andra häflten. 


109. Guldsmeden Johan Fredrik Hoppe (f. 1735 i Göteborg). Efter honom voro hans barn ägare till 2/3 av gården, Erik Svanbäck med syskon till 1/3. Dessa sålde den till klensmeden Isak Hedman (f. 1753 i Kalajoki, d. 1819) (kb. 2.11.1782). Den 7.6.1797 inropad på auktion av handelsbetjänten Johan Adolf Lybeck. Kom sedan i bonden Pehr Styrmans från Kovjoki ägo, som sålde den till organisten Jonas Molander (kb. 19.1.1801). Denne åter till handl. Carl Backman (se 20), som igen sålde den till sjömannen Jakob Broman (f. 1764, d. 1814) (kb. 16.5.1803). Efter dennes död övertogs gården av mågen, sjömannen Jakob Rönning (f. 1796 i N:by, d. 1857). Vid branden den sistnämndas änka Sanna Lena R. (f. 1798 i N:by, d. 1860). 


110. Borgaren Simon Törnqvist (f. 1720 i Vasa, d. 1797). Efter honom mågen, handl. Jakob Lindqvist (f. 1754 i Kovjoki), som på konkurs auktion 17.5.1784 köpte 1/2 av 110. Den andra 1/2 erhöll bonden Daniel Vannäs, som sålde den till tullskrivaren Anders Häggroth (f. 1748 i N:by, d. 1831) (kb. 17.3.1792). Denne förvärvade också den andra 1/2 19.3.1799. På auktion efter honom 21.6.1824 inropades gården av skepparen Synnerbergs änka Maria Elisabeth (f. 1768 i J:stad, d. 1844). Efter honom sonen, skepparen Carl Adrian S. (f. 1802 i Kyrkby, d. 1876). 


111. Åtminstone sedan 1777 obebodd. Användes som kryddgård, gått i flere händer, köptes senast av kapten C. A. Synnerberg (kb. 10.3.1837). 


112. År 1777 bodde där sjömannen Simon Lööf samt 1781 försvarskarlen Isak Lindqvist samt i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet brandvakten Olof Hällman (f. 1802). Därefter obebodd, använd som kryddgård. Ägdes vid branden liksom 110 och 111 av skepparen Carl Adrian Synnerberg. 


113. År 1777 bodde här tullskrivaren Anders Häggroth (f. 1748 i N:by, försvunnen från kyrkböckerna 1787), samt 1788 klockaren Johan Kaitfors (f. 1767 i Gamlakarleby). Denne, som köpte gården 127, sålde 113 åt amiralitetscapitainen (svensk marinlöjtnant och sjökapten) Johan Christian Berger(f. 1764 i Göteborg, drunknade på Östersjön 1801), Dennes änka dog 1816 och gården ärvdes av ende sonen, handl. och rådmannen Carl Johan Berger (se 20). Han sålde den därpå åt sjötullvaktmästaren Petter Högdahl (f. 1777 i Löfånger), som åter 11.12.1841 föryttrade den till sjömannen Johan Backlund (f. 1816 i N:by). 


114. Först år 1788 är angiven någon såsom boende här, nämligen sjömannen Anders Vidblom (f. 1742 i Storsoklot, d. 1803). Gavs av honom som, gåva till dottern Helena och dennes man sjömannen Matts Garbén (f. 1772 i Karby, d. 1801). Dennes änka gav gården till sonen skomakaren Hans Henrik Garbén, som sålde den och i stället köpte N:o 120 den 22. 12. 1846. Den nya ägaren (enl. kyrkboken) brandvakten Jakob Pät (f. 1824 i Kovjoki). 


115. Först bebodd 1788, då av försvarskarlen Johan Åhman (f. 1749 i Keuru, d. 1786). Därefter av sjömannen Johan Hedman (f. 1765 i Vörå, d. 1807 i Köpenhamn). Änkan gifte om sig med tunnbindaren Elias Asplund (f. 1763 i Munsala, d. 1839) (se 108). Ägdes sedan av denna jämte döttrarna och deras män. Lena Lisa var först gift med sjömannen Jakob Neuman (f. 1791 i Kyrkby, d. 1822) och sedan med sjömannen Jakob Sundqvist (f. 1777 i Pedersöre, d. 1849). Dottern Anna Stina var åter gift med sjömannen Johan Erik Blom (f. 1797 i N:by, d. 1850). Sist ägdes gården av Sundqvists och Bloms barn. 


116. Fiskaren Carl Lax sålde den 15. 2. 1792 till mågarna sjömannen Thomas Saarman (f. 1755 i Saarijärvi, d. 1808) och Matts Öberg (f. 1757 i Gamlakarleby, hustrun död 1807. Mannen flyttade till Pedersöre 1808). Det ser ut som om hela gården åter kommit i änkan Saarmans ägo. Hon avled 1830. Mågen, sjömannen Per Sundqvist (f. 1795 i Kovjoki, d. 1836). 1/2 av 116 hade kommit i sjömannen Erik Anderssons ägo (f. 1808 i Ytterjeppo) (1 U 5.6.1837), som dock den 16.3.1848 sålde sin del till sjömannen Henrik Holmström (f. 1808 i Ytterjeppo, d. 1854) Efter Pehr Sundqvist ärvdes hälften i 1/2 av 116 av änkan, andra 1/2 av barnen. Änkan sålde sin 1/2 till mågen fiskaren Carl Jakob Ahlström (f. 1815 i N:by). Vid 1858 års ingång är antecknad som ägare, utom nämnda Ahlström, skräddaren Vilhelm Holmqvist (f. 1824 i J:stad, d. 1858). 


117. Sjömannen Erik Rank (f. 1728 i Pedersöre, d. 1805). Änkan dog 1815. Mågen sjömannen Anders Lindström (f. 1759 i N:by, d. 1790 på sjukhus i Åbo). Änkan (d. 1832) jämt 2 döttrar den ena gift med sjömannen Johan Sundqvist (f. 1780 i N:by, d. 1812), den andra med sjömannen och hemmansägaren Johan Paulin (f. 1798 i N:by). Efter änkan Lindströms död sålde arvingarna gården till rådman Matts Lithén (kb. 13.5.1834). Den sista ägaren var skepparen och handl. Hans Holmström, som dock själv ej bodde där. 


118. Sjömannen Matts Limming (f. 1732 i Limingo). Sonen, sjömannen Henrik L. (f. 1763 i N:by, flyttade 1801 ss. hyresgäst till 94). Mågen Johan Axelqvist flyttade till Gamlakarleby 1802. På offentlig auktion inropades gården 24.8.1805 av kopparslagaren Goldback (se 79), som sålde tomten till studeranden (sedan handl.) Josef Reinhold Calamnius (kb. 8.8.1812). Var obebodd tills den 10.10.1835 köptes av sjömannen Erik Vinsten (f. 1783 i N:by). Denne flyttade som hyresgäst till 34 och sålde gården 19.6.1850 åt sjömannen kronolotsen Matts Jungell (f. 1821 i N:by). 


119. Sjömannen Johan Rolins änka och son, stadsfiskalen Samuel Rolin (f. 1747 i Kyrkby, d. 1821). Den sistnämndes änka sålde gården 5. 4. 1824 till beckbrännaränkan Greta Saarman, född Svanström (f. 1781 i Pedersöre). Sedan 1851 bodde där sjömannen Carl Fredrik Svanström (f. 1792 i Ijo) och tullvaktmästaren Carl Adolf Svanström (f. 1826 i N:by). Den sistnämnde var ägare av tomten vid ingången av 1858. Woldemar Backman, (1929) Tvenne Nykarlebystudier i Arkiv för svenska Österbotten, band II, häfte 1. 


Fortsättning: Gård 120—139.
(Inf. 2004-03-03.)