Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden
av
Wold. Backman

 

KAP. III.
Nya, uppbyggande krafter.


Efter fredsslutet år 1721 — i en del fall något tidigare — hade de flyktande återvänt till sin hemstad och sina mer eller mindre skövlade hem. Vi ha dock i föregående kapitel sett, att icke så få avgått med döden samt en och annan föredragit att välja andra orter för sin verksamhet. En hel del återvände icke, fastän vi om flere sväva i ovisshet, om de avlidit eller bortflyttat; vardera alternativet har säkert förekommit. I en del fall ha flyktingarna återvänt som sjuka och utfattiga, i andra fall har det varit barnen, som trätt i föräldrarnas ställe i uppbyggnadsarbete eller åtminstone hjälpt dessa. Sådana familjer som Turdin, Aulin, Paulin m. fl. nämnas därför icke i detta kapitel, utan hänvisas till föregående. Här följa endast uppgifter om nyinflyttade personer, baserad på mantalslängderna 1723—1729.

 

Borgmästare och råd.

73) Hr Borgmästaren Kluwensich, hustru Maria, dräng Johan, pigor Brita och Lisa. Josef Kluwensich, som tidigare varit mantalskommissarie i Uleåborg och sedan 1712 hospitalsföreståndare i Kronoby, blev utnämnd till borgmästare i Nykarleby den 17/6 1719, men den första allmänna rådhusdagen hölls först 14/2 1722. År 1726 erhöll han transport till Uleåborg. Hans första hustru hette Maria Haak, dotter till guldsmeden i Uleåborg Jakob H. (8).


74) Hr Borgmästaren Samuel Brinck, hustru Catarina, dräng Carl, pigor Karin och Anna. Borgmästare mellan 1727—1753. Tidigare häradsskrivare i Korsholms södra härad (1722) samt borgmästare i Jakobstad (1725). Han dog 2/6 1753 i Nykarleby. Han var gift med Catarina Bladh, dotter till handlanden Johan B. och Kerstin Broms (se nr 8).

Vi ha sett, att av stadens fyra rådmän tre återvände till sin hemstad, nämligen Niels Brask, Petter Giädda och Johan Juniander. År 1723 avgick den förstnämnda och ersattes med stadskassör Jakob Rörvik (se nr 6). Nytillkommen rådman var:


75) Hr Notarien Hans Brennander, hustru Elisabet, pigor Kirstin och Susanna. F. d. mönsterskrivaren Hans Brenander, kom till Nykarleby 1725 som notarie och stadskassör, blev samma år i december rådman; omtalas död 1736. Hustrun hette Elisabet Wijdbohm (8).

 

Stads (socken) tjänstemän.

Av stadstjänstemännen återvände både stadskassören Jakob Rörvik och stadsfiskalen Erik Möllner. Den förre efterträddes dock 1721 av tullnären Petter Giädda, samt efter honom 1725 av Hans Brenander (se 75). Nya voro:


76) Hr Commissarie Haak. Endast mantalsskriven 1723. Sannolikt svåger till borgmästaren Kluvensich. Det är sannolikt samma person som 1738 är antecknad som hospitalföreståndare och mantalskommissarie i Kronoby, 61 år gammal (Gösta Näse).


77) Petter Runberg (Rönberg) och hustru Brita. Länsman. Hustrun hette Brita Carlsdotter Kass (se 22); hon nämnes änka redan 1724.


78) Anders Cederberg och hustru Malin. Han var son till kyrkoherden i Pedersöre Benedictus C. och Margareta Ulvina. På flykt med föräldrarna till Sverge, där han »varit dels vid militien, dels hos en häradsskrivare att lära Bokhålleri». Efter återkomsten bosatte han sig i Nykarleby, där han köpte gård och erhöll burskap 6/5 1723. Sockenskrivare. Överflyttade till Pedersöre 1734. Död där omkring 1744. Hustrun dog 1751, 63 år gammal. Hustrun var dotter till Pehr Mattsson Kass och dennes hustru Lisa (se 21).

De hade inga söner, som uppnått vuxen ålder. En av döttrarna, Maria, var gift med bonden Anders Sten, som antog hustruns släktnamn. Från dessa härstamma den yngre Cederbergska släkten, som vunnit stor utbredning, främst som bönder i Österbotten, men med flere framstående representanter både på den lärda och affärsmannabanan (1).

 

Tulltjänstemän.

Tullnären Petter Giädda samt tullskrivaren Henrik Ström återvände efter fredens avslutande.


79) Besökaren Alexander Feder och hustru Lisa. Hovslagare i Gamlakarleby (Lagström). Besökare i Nykarleby 1723. Borgare och fiskare 1734. Hustrun var dotter till borgaren Erik Hängelsson Lööf (se 54). De hade en son Gabriel (f. 1710, d. 1771), som var stadsfiskal i Nykarleby.

80) Gustaf Nohrman och hustru Anna (Mårtensdotter). Tullnär. Död 1735.

81) Carl Schytten, hustru (Barbro Häggrot) och svåger Carl Mattsson (Häggrot). Namnet skrevs senare Schytén. Strandridare (se 11) (13).


82) Tullskrivaren Johan Viberg och hustru Maria (Tingstadia). Första gången mantalsskriven 1723. Enligt kyrkböckerna voro de här anno 1728—33 (se 33).

 

Präst och pedagog.

83) Sacellanen Höglärde mag. Michael Jesenhaus, hustru Anna, dräng Hans och pigan Lisa. Mantalsskriven i staden sedan 1725. Fil. magister 1712. Han blev kapellan i Nykarleby 1713. Under flykten uppehöll han sig i Bygdeå, Sverge. Kyrkoherde i Nykarleby 1742. Död 1761, 80 år gammal. Hustrun hette Anna Gammal, dotter till pastorn i Vörå Gustaf Gabriel G. samt tidigare gift med kapellanen i Nykarleby Claudius Juniander.


84) Pädagogus Hr Johan Degerman (d. ä.), hustru Margareta (Gammal) och pigan Karin. Pedagog 1713, tillika sockenadjunkt 1724. Död 1734, änkan 1744, 46 år gammal.

 

Handlande.

Av handlandena hade som vi sett en rätt stor del icke återvänt, flertalet av dessa, emedan de under flykten överraskats av döden. I verksamhet voro dock ännu av den gamla stammen (delvis genom sönerna): Lars Andersson Nyman, Matts Aulins tre söner, alla handlande, Nils Brask, Johan Juniander, Simon Mattsson Backström, Nils Turdins söner, Olof Turdin.

 

D e  n y a  k r a f t e r n a  p å  o m r å d e t  v o r o:

85) Carl Finelius och hustru Kierstin. Han var son till handlanden och rådmannen i Nykarleby Carl Jönsson, som dödades av ryssarna under flykten på Karlö 1709. Han vann burskap som handlande 1723. Död i Nykarleby 1755 vid 65 års ålder. Hustrun död 1757 vid 76 års ålder. De hade endast en dotter Kierstin (f. 1723, d. 1786), gift 1:o med handlanden Matts Juthe 2:o med handlanden Jakob Glansk (2).


86) Philip Granberg, hustru och dotter Brita. Erhöll burskap 1725. Brofogde, sedan handlande. Hustrun Elisabet Munselia var dotter till gästgivaren och länsmannen i Munsala Henrik Eriksson och änka efter länsmannen Mathias Chichow (4). Hon avled 25/1 1754, 82 år gammal. Vart dottern tagit vägen känner jag ej (hon är försvunnen från 1734 års kyrkbok). Mannen omgift samma år med Susanna Henriksdotter (f. i Kauhava 1710, d. 1795), Han dog 1760 i en ålder av 75 år. I det senare äktenskapet föddes Jakob (f. 1755, d. 1786 i Stockholm), sjöman. Denna hade sönerna Isak och Jakob, båda sjömän (f. 1772 och 1778). Den förra försvunnen och efterlyst, den senare avled 1824.


87) Erik Juth (senare Juthe) och hustru Karin. Han var med största sannolikhet hemma från Jutas hemman i Nykarleby landsförsamling. Hustrun var dotter till handlanden i Nykarleby Per Mattsson Kass och hans hustru Lisa (se 21), vilka dogo under flykten. Övertog sannolikt svärfaderns affär. Han dog 1744 57 år gammal. Änkan först 1772, 79 år gammal. Stamföräldrar för en stor släkt i Nykarleby i fyra släktled; av släkten voro nio handlande. En son till Erik Juthe, som också hette Erik, gick den lärda vägen och antog namnet Juvelius. Han blev först rektor vid Gamlakarleby trivialskola och sedan kyrkoherde i Kronoby dennes sondotter var Fredrika Juvelius, som gått till eftervärlden som Runebergs första fästmö (2).


88) Daniel Kiempe (Kempe), döttrarna Brita och Anna, dräng Hendrik, pigor Susanna och Kerstin. Han var bosatt i Nykarleby, sedan 1712 i tjänst hos handlanden Grels Ryss änka. Han var nämligen första gången gift med dennes dotter Susanna i hennes tredje äktenskap. Rådman 1724 —1735. Död 1739. Andra gången gift med Helena Calamnius dotter till kapellanen i Kalajoki, Josef C. och Elin Torvöst, omgift med handlanden Erik Rydman. Släkten levde i Nykarleby i tre släktled till medlet av 1800-talet (2).


89) Christian Kuhlberg och hustru. Erhöll burskap som handlande 1723. Gift i Sverge under flykten med en prostdotter. Är upptagen ensam i 1728—33 års kyrkbok, men är sedan försvunnen.


90) Samuel Lithovius. Han var son till prosten i Lappo, Mikael L. Erhöll burskap 1724. Rådman 1736. Blev borgmästare i Brahestad 1758. Hans första hustru, med vilken han gifte sig efter flytten till Nykarleby var Katarina Bullich (f. i Vasa 1708. d. i Nykarleby 1753).


91) Erik Aspegren och hustru, svärmor hustru Karin, dotter Karin. Hustrun hette Brita Holmbäck (f. 1700, d. 1770). Mannen var född 1698, dog 1766. Jag har icke kunnat utreda, om han stod i något släktskapsförhållande med den bekanta prästsläkten i Pedersöre. Handlande 1722. De hade tre flickor, som nådde vuxen ålder (11).


92) Dominicus Bong och hustru Sara. Han var född i Högsjö socken i Sverge [ska vara Hässjö]. Erhöll burskap som handlande 1723. Avled 1735. Hustrun dog 1767. En dotter Cecilia var gift med rådmannen Lars Wessler (se nr 101) och en son Augustinus var handlande i Nykarleby. Släkten fortlevde här i tre generationer.


93) Herman Calamnius och hustru Greta (Neostadia). Inflyttade till Nykarleby 1723 som handelsbetjänt åt sin svåger Daniel Kempe. Egen affär 1728. Han var född 1701, dog 1766. I fyra släktled handlande i Nykarleby; den sista Reinhold C. avled 1742. Herman Calamnius var farfarsfar åt skalden Zacharias Topelius' moder.


94) Mathias Malm och hustru Maria (Kindelia). Erhöll burskap 1724. Han avled 1739 vid 50 års ålder. Sonen Nils, också handlande, flyttade till Jakobstad år 1750 och var grundare av det malmska handelshuset därstädes. En annan son Kilian stannade i Nykarleby, där han avled 1777 barnlös.


95) Jakob Mullander. Erhöll burskap 1725, men flyttade redan 1728 till Gamlakarleby.


96) Clemens Nyman. Han synes icke som redan framhållits, varken varit son till Matts Andersson eller stå i släktförhållande till den utbredda släkten Nyman eller Neuman (se 17). Han var ursprungligen skeppare. Erhöll 1722 burskap som handlande. Han var född 1680, död 1740. Gift med Brita Neostadia, dotter till kapellanen i Nykarleby Henrik N. och Susanna Ryss. De hade en son Henrik (f. 1726, d. 1765), handlande i Nykarleby samt postmästare. Med honom utdog släkten på den manliga sidan.


97) Sigfrid Andersson, som senare antagit namnet Nyman utan att vara åtminstone närmare befryndad med den tidigare nämnda släkten Nyman (Lagström). Han var son till bonden på Sigfrids, Soklot, Anders Mattsson. Han var född 1698 och dog 1779. Erhöll burskap som handlande 1727. Gift med bonddottern Kerstin Månsdotter Högbacka. De hade endast en dotter Katarina (f 1735, d. 1777), gift med styrmannen Abraham Hellman (f. 1723, d. 1796).


98) Mårten Pentzelius. Erhöll burskap som handlande 1726. Ägde en skuta, som förliste 1730, då han också själv drunknade (Åkerblom).


99) Fänrik Johan Raase (Rasse). Erhöll burskap som handlande 1724. I manlalslängden för 1727 står vistas i Stockholm. I kyrkboken 1728—33 står han som gift med en Greta Bäckman. I Nykarleby äro åren 1731 och 1733 födda två döttrar.


100) Anders Raj och hustru (Karin Rörvik). Första gången mantalsskriven 1724. Handlande. Död 1757, 95 år gammal. De hade två söner, Carl, skräddare och Anders, blockmakare.


101) Lars Wessler och hustru (Cecilia Bong, se 92). Född i Högsjö socken, Sverge, 1698. Burskap som handlande i Nykarleby 1723. Rådman 1736. Riksdagsman 1751. Död 1755. Änkan död 1779, 82 år gammal. De hade två döttrar Sara och Kristina, den förra gift 1:o med fänrik Carl Tujulin, 2:o med kaptenen Eric Johan Stjerncrans, den senare med handlanden i Nykarleby, magistratssekreteraren Reinhold Wilhelm Backman (2).

 

Sjöfarande.

102) Matts Häggström och hustru (Susanna, dotter till Knut Markusson (se 61) och svägerska Brita. Han erhöll burskap som sjöman 1724. Han avled 1757, troligen på främmande ort. De hade två söner: Anders (f. 1727, d. 1790) styrman och Matts (f. 1732, d. 1783) fiskare och tullbesökare, den förres son, som också hette Anders var garvare (f. 1763, d. 1832). Den senare var barnlös.

 

Hantverkare.
G l a s m ä s t a r e.

103) Jakob Forsberg och hustru (Anna Neostadia, dotter till kapellanen i Nykarleby Henrik N. och Susanna Ryss). Hemma från Vasa. Glasmästare 1722, handlande 1730. Död före 1762, vilket år hustrun namnes änka. De hade tre söner: Daniel, Johan och Fredrik, alla handlande i Nykarleby. Den sista av släkten i Nykarleby är den ovannämnda Johans sonson färgaren Johan Vilhelm Forsberg (död 1869) (2).

 

H a t t m a k a r e.

104) Anders Nyman och hustru Anna. Om han står i släktskapsförhållande med handelssläkten Nyman har ännu ej utretts. Han dog 1738. Efterlämnande en dotter Barbro, gift med sjöman Karl Holmlund.

 

M j ö l n a r e.

105) Johan (Jakobsson) Möllnare och hustru Margareta. Stadsmjölnare. Första gången mantalsskriven 1723. Finnes också i 1728—33 års kyrkbok, men ej senare.

 

S k o m a k a r e.

Vi sågo av föregående kapitel att ingen av de fem skomakarna återfinnes efter freden. Nyinflyttade äro:


106) Johan Persson och hustru Malin (Eriksdotter). I 1723 års mantalslängd står: komna från landet. Han dog 1738.


107) Jakob Skomakare och hustru Susanna. Antog namnet Högberg. Erhöll burskap 1724. Han dog 1760 vid 74 års ålder. Släkten levde här i tre generationer som skomakare (11).


108) Erik Boström, hustrun Lisa Bertelsdotter. Mantalsskriven sedan 1727 (hon sedan 1728). I kyrkböckerna ännu 1741—47, sedan försvunna.

 

S k r ä d d a r e.

Av de två skräddarna återvände endast den ena, Olof Holm efter freden. Nyinflyttade voro:

109) Jakob Johansson. Mantalsskriven 1728. År 1729 står: »till Cajana med commendanten».


110) Herman Schwarts (Svart) hustru Ingeborg. Mannen levde nog. Avled 1752 vid 90 års ålder. Han var gammal soldat.

 

S m e d e r.

111) Anders Smed och hustru Liskin. Mantalsskrivna endast 1727.


112) Joackim Esenberg. Erhöll burskap 1726. Död 1754 (58 år). Hustrun Brita Bonde, död 1773 (89 år gammal), änka efter Eric Jönsson (se 58).


113) Smeden Matts Mattsson. Mantalsskriven 1725—27.

 

S n i c k a r e,  s v a r v a r e.

114) Erik Eriksson Röijer och hustru Brita (Eriksdotter Hjerp). F. d. handlande. Erhöll burskap som snickare 1725. Avled i Vasa, dit han flyttat 1756, år 1767 vid 80 års ålder. Hustrun död 1774 vid 87 års ålder. En dotter Katarina, död i Jakobstad, ogift.

115) Gustaf Zachariasson (Engman) och hustru Susanna (Simonsdotter). Hemma från Piteå. Anhöll om burskap 1728. Svarvare. Enligt kyrkboken begravad 1737. En son Jonas (f. 1732), vars öden jag icke kunnat följa.

 

Andra borgare med känt yrke.
(F i s k a r e,  a r b e t a r e,  t i m m e r m ä n)

116) Mårten Olsson och hustrun Anna (Gabrielsdotter). Han var hemma från Vuorikoski i Härma. Inflyttat före fredsslutet. Vann burskap 1722 som fiskare. Dog 1755, 60 år gammal. De hade en dotter.


117) Abraham Hellmans hustru (Margareta). Första gången mantalsskriven 1727. Mannen vistades tidvis på Holmön, tidvis på Oxkangar, senare bosatt i Nykarleby, död i sjönöd 1754, 70 år gammal. Hustrun var född 1699, avled 1762.

De hade två söner: Abraham (f. 1723 på Holmön, död 1796) styrman, och Olof (f. 1726 på Oxkangar), fiskare. Den förra hade bl. a. sönerna Anders (f. 1759, d. 1809), sjöman, och Olof (f. 1766 d. 1808), samt dottern, Brita Helena (f. 1791, d. 1854), gift med snickaren Johan Jakobsson i Nykarleby. Dessa hade en dotter Karolina (f. i Nykarleby 1821, d. i Gamlakarleby 1891), gift, i Vasa 1849 med skomakarmästaren Jakob Björklund (f. i Nykarleby 1821, d. i Gamlakarleby 1905), från vilka den kända släkten i Gamlakarleby härstammar.


118) Johan Mattsson (Kierman) och hustru Barbro (Odolfsdotter). Vann burskap som fiskare 1725. Han var född 1685, dog 1764. Hustrun var född 1689, dog 1777. Släkten fortlevde här i fyra generationer. Sonen Matts (f. 1722, d 1776) var fiskare sonsonen Anders (f. 1761, d. 1809) var sjöman och sonsonsonen som också hette Anders (f. 1794, d. 1837) var sjöman, gift med Anna Maria Ahlström (f. i Nykarleby 1780, d. genom drunkning 1832), dotter till styrman John Ahlström; de voro barnlösa.


119) Johan Isaksson och hustru (Maria Mårtensdotter). Vann burskap som timmerman 1726. Han var född 1688, levde ännu vid hustruns död 1772.


120) Lars Jönsson. Hemma från Arnäs i Sverge. Vann burskap som arbetare 1723. Står i mantalslängden 1728 som gift med en Kirstin. Deras söner Jonas (f. i Arnäs 1711, d. 1799), styrman och Petter (f. i Arnäs 1715, d. 1781), tunnbindare, antogo namnet Öhman.

 

Borgare utan känt yrke.

121) Jakob Flagga och hustru (Margareta Hansdotter). Vann burskap 1724. Enligt kyrkboken dog han år 1730.


122) Hans Gustafsson och hustru Beata (Mårtensdotter). Köpte gård i Nykarleby under stora ofreden. Avled därstädes 1745 (finnes ej i de dödas bok). Vann burskap 1725. Sonen Anders Hansson, styrman, antog släktnamnet Schjoman, som dock uppträtt under olika former: Schoman, Skogman, Sioman, Schioman för att dock slutligen stanna vid den förstnämnda formen. Släkten levde här i 160 år. Dess medlemmar tillhörde såväl handlandenas, skepparnas och hantverkarnas (repslagare) klass. Den sista medlemmen av släkten var Stina Amalia (f 1818, d. 1884), gift med Petter Högdahl (f. i Gamlakarleby 1803, d. 1875), sjökapten och sedan 1856 ägare av Smedsbacka hemman (15).


123) Jonas Jält (Hielte) och hustru. Han var hemma från Medelpad i Sverge, varifrån han som 50-åring, år 1722, kom till Vasa, men därifrån han flyttade till Nykarleby redan följande år. Vad hans egentliga yrke var känner jag ej, men han har gått till eftervärlden som en på landsbygden vandrande kvacksalvare och »trollkarl», som framgår av tingsprotokoll från Vörå och Nykarleby. Vid tinget i Nykarleby 4/3 1730 dömdes han till 40 daler silvermynts böter för »vidskeplig undervisning med mera oanständigt, igenom vilket det enfaldiga folket lätteligen kan förledas till misstankar över sin oskyldiga nästa och misströsta om Guds den alra högstes beskydd» (Hugo Svedberg, 6). Han är försvunnen från 1734 års kyrkbok. En dotter Catarina (f. 1710) var gift med borgaren i Nykarleby Johan Sundström (d. 1748 vid 40 års ålder). [Sundströms gård.]


124) Mårten Davidsson (Hällström) och hustru Karin (Larsdotter). Han var son till klockaren i Munsala David Henriksson H. Erhöll burskap 1723. Flyttade dock redan 1729 till Munsala, där han köpt Gästgivars hemman och blev gästgivare. (Lagström).


125) Benjamin Krook och hustru Brita (Carlsdotter). Vann burskap 1725. Död 1767, 71 år gammal. En dotter Margareta (f. 1725) var gift med styrmannen Johan Schytén (f. 1726, d. 1781 på främmande ort), en son till den tidigare nämnda Carl Schytén.


126) Carl Lund och hustru Anna (Brandt, barnmorska, se 50). Han var född 1692, död 1762.


127) Anders Pilkar och hustru (Margareta). Han var född 1677, d. 1780, 102 år gammal. Tre gånger gift. En son Gabriel var besökare, sedan mjölnare (f. 1724, d. 1766).


128) Tomas Sigfridsson och hustru Margit. Han var son till handlanden Sigfrid Mattsson. Erhöll burskap 1726, död 1730.


129) Johan Andersson (Skrifvar) och hustru Margareta (Davidsdotter Hällström, dotter till klockaren i Munsala David H.). Vann burskap 1723 (köpte då gård). Han var son till bonden i Pedersöre Anders Styrman och Kristina Hansdotter. Han dog 1764 vid 85 års ålder, hustrun 1767, 75 år gammal. En dotter Margareta var gift med handlanden i Nykarleby Josef Calamnius. Deras son handlanden Samuel C. Var Zacharias Topelius morfar.


130) Johan Slått och hustru (Margareta Hansdotter). Vann burskap 1724. I 1728 års mantalslängd är endast änkan upptagen.


131) Johan Carlsson Sund och hustru Anna. Varifrån han inflyttade är okänt (Kronoby?). Död i Nykarleby 1756 vid 81 års ålder. Hustrun död 1782 vid 78 års ålder. Släkten fortlever ännu i Nykarleby i 6:e och 7:e släktled genom tull uppsyningsmannen, hamnmästaren Matts Julius Ossian Sund (f. 1876) och hans barn.


132) Jakob Vellman och hustru (Brita Gabrielsdotter, änka efter borgaren Erik Loo (se 48). Vann burskap 1726. Han dog 1754.


133) Mårten Pehrsson Vira och hustru Regina. Vann burskap 1726. Soldat vid Österbottens infanteriregemente 1738.

 

F. d. soldater.

134) Johan Frisk och hustru (Karin). Korpral vid Österbottens regemente.


135) Olof Lundberg (jämte dräng och piga). Avskedad soldat. Död i Nykarleby 1755, 86 år gammal. Hade gift sig 1749 med Brita Löfquist (se 60).


136) Anders Dani och hustru Stina (Kroger). Avskedad 1720 såsom oboist vid Björneborgs infanteriregemente. Vann burskap 1722. Sista gången mantalsskriven 1726 (flyttade till Sund, Kronoby).

 

Översikt.

I stället för den under flykten avlidna borgmästaren Isak Falander finna vi på hans plats sedan början av 1722 Josef Kluvensich, som dock efter fyra år avgick och efterträddes av Samuel Brinck. Av rådmännen ha vi endast en nyinflyttad, Brennander, efter rådman Schepper, som bortflyttat.

Från de kommunala tjänstemännens sida ha vi kommissarien Haak, länsman Runberg (Rönberg) och sockenskrivaren Cederberg; de två förstnämnda endast för ett år.

Av statstjänstemännen kvarstod tullnären Petter Giädda, men biträdenas antal hade ökats, bl. a. uppträder för första gången en strandridare.

Handelskåren hade under de första åren efter freden erhållit en förstärkning av icke mindre än 17 man, nämligen Aspegren, Bong, Calamnius, Finelius, Granberg, Juthe, Kempe, Kuhlberg, Lithovius, Malm, Mullander, Clemens Nyman, Sigfrid Andersson Nyman, Pentzelius, Raase, Raj och Wessler. Av dessa flyttade dock Kuhlberg, Lithovius, Mullander, Pentzelius och Raase bort efter relativt kort vistelse härstädes. Den släkt som fortlevde här längst var släkten Juthe, vars sista medlem var ogifta Stina Sofia, som avled 1871. Släkten Kempes sista medlemmar i Nykarleby voro Carl Reinhold K., som såsom sjötullvaktmästare flyttade till Jakobstad 1859, där han dog 1884, samt hans moder, sjötullvaktmästaren Fredrik Reinhold Kempes änka, Catarina Helena, född Giers, som avled härstädes 1875. Släkten Calamnius fortlevde också här i fyra släktled, den sista medlemmen handlanden Josef Reinhold C. dog 1842. Släkten Bong utdog här i tredje generation med handlanden Reinhold B år 1806. Släkten Malm slutade här med handlanden Kilian M. som avled 1777. Handlanden Mårten Forssén (10), som icke nämnts här tidigare, emedan han inflyttat från Vasa först i början på 1730-talet, har här en direkt avkomling, nämligen: en sonsonsonsonsdotter, fröken Agnes Forssén, tidigare kosthållerska på seminarium (1874—1909), dotter till kronolänsmannen Fredrik Samuel F. och hans hustru Agnes Långhjelm och född 1814. Om henne har redan varit tal i föregående kapitel.

Bland sjöfarande nämnes endast en sjöman, men troligen finnes ett antal bland borgarna utan känt yrke.

Bland hantverkare påträffades en glasmästare, en hattmakare, en mjölnare, tre skomakare, två skräddare, tre snickare, en svarvare, en timmerman samt en arbetare, vartill komma tre fiskare.

Ytterligare förekomma tretton borgare utan känt yrke. Bland dessa var Johan Carlsson Sund, som, såsom redan nämndes, i rätt nedstigande led har efterkommande i Nykarleby enligt följande kedja:

I Johan Carlsson Sund   borgare (1675—1756)
II Nils Sund skomakare (1725—1797)
III Matts Sund sjöman (1761—1812)
IV Matts Sund styrman (1792—1864)
V Julius Sund handlande, sjöman, fiskare (1846—1910)
VI Matts Julius Ossian Sund tulluppsyningsman (1876—

Av det föregående framgick att de mantalsskrivnas antal år 1712 var 155 och den därav beräknade folkmängden 350. Huru motsvarande siffror voro under de närmaste åren efter freden visar nedanstående förteckning;

År Mantals-
skrivna
Beräknad
folkmängd
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
109
135
181
197
190
191
197
272
337
452
492
475
478
492

Ännu 1724 hade folkmängden ej uppnått siffran för 1712, men därefter stiger den tydligt, om ock med en viss tvekan, utan att ännu på långt när uppnå maximisiffran 606, som förekom 1706.


Woldemar Backman (1943) Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden.


Nästa kapitel: Rättelse och tillägg.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-05-21.)