En släkt Backman
jämte ättlingar
på kvinnolinjen


av

Wold. Backman.

[Gick som följetong i augusti 2006.]

 


Tab. 1.

I. Christian Backman, är den älsta i släkten, som kunnat uppspåras. Han avled i Stockholm, där han då var bosatt, 19 juli 1772 vid 63 års ålder. På vilken ort han var född, känner man icke till. Till yrket var B. sjökapten (coopvaerdie capitain), en tid — åren 1758—64 — bosatt i Gamlakarleby, där han år 1757 tillhandlat sig gården N:o 29, som vid hans bortflyttning inropades på auktion av Johan Kyntzell. I en förteckning över skepp och skutor, som mellan åren 1741 och 1765 byggts av Gamlakarleby stads handlande, är Christian B. upptagen för år 1759 såsom byggare av skeppet »Baron v. Höpken» (130 fot över stäv) samt 1762 av skeppet »Nego» (127 ½ fot över stäv). Skeppsbyggmästare i vartdera fallet var Eric Storhonka; varvplatserna voro Kelviå, resp. Jotsjoki. — Christian B. var gift med Johanna Lexell. Vid den av »Högtärade Justitia Collegii och Förmynderkammarens Deputerade» i Stockholm den 26 oktober 1772 förrättade bouppteckningen efter Christian B. närvar å änkans vägnar — hon vistades själv i Kristina — »Rector Scholae i Gamlakarleby, Herr Magister Eric Jouvelius».


II. Barn:

Catharina, född i Kelviå 1742 enligt anteckning i Gamlakarleby stads kyrkböcker, men återfinnes icke i Kelviå historieböcker.

Philippus, född 1744, sannolikt död mellan 1764—1772.

Christian, död mellan 1761—67.

Johanna, i bouppteckningsinstrumentet uppgiven såsom 14 år gammal, således född 1757 eller 1758.

Margareta (Greta), född i Gamlakarleby 19 januari 1759, död i Kuopio 12 april 1814. — Hon var gift med den (i Sverige?) år 1734 födda Erik Johan Ingman. Denne, som mellan åren 1773—82 var biträdande kamrer vid kammarkollegiet i Stockholm, utnämndes 1782 till landskamrer i Kuopio, där han dog 8 januari 1788.

Av deras trenne barn kom endast ett till mognare ålder, nämligen Erik Johan Ingman, född i Stockholm 28 aug. 1779, student 1798, sedan 9 sept. 1811 häradshövding i Rautalampi domsaga, död 1 febr. 1823. Han efterlämnade talrika efterkommande (se om dessa Bergholm, Sukukirja).

Samuel, född 23 mars 1760. Tab. 2.

Reinhold Vilhelm, född 1769. Tab. 5.

Carl, född 27 augusti 1770. Tab. 14.Tab. 2.

II. Samuel Backman (son till sjökaptenen Christian Backman, tab. 1), född i Gamlakarleby 23 mars 1760. Flyttade till Kuopio 1787. Handlande därstädes, men överflyttade 10 augusti 1810 till Viborg. Bodde vid Klostergatan, sannolikt i egen gård. Död därstädes 12 maj 1814 av skorbut. — Gift med Margareta Charlotta Nicander, dotter till kaptenen Petter Magnus Nicander och Ulrika Christina Carpelan. Hon var född 1774 och dog 8 februari 1836 av »vattusot». Vid sin död bosatt på Rakkolanjoki nära Viborg.

III. Barn (alla födda i Kuopio):

Christian Vilhelm, född den 11 april 1794. Bokhållare vid hospitalet i Viborg. Död i Viborg 7 december 1833 i» gikt». Ogift.

Carl Magnus, född 1795, död i Kuopio.

Johanna Christina, född 1797, död i Kuopio.

Samuel Johan, född 23 juni 1800. Tab. 3.

Margareta Charlotta, född 26 mars 1802, död i Petersburg 21 april 1833. Ogift.

Emilia Sofia, född 26 februari 1805. Tab. 4.

Gustava Fredrika, född 11 juni 1806. Död i Kuopio 18 juli 1808.Tab. 3.

III. Samuel Johan Backman (son till handlanden Samuel B., tab. 2). Född i Kuopio 23 juni 1800. Flyttade 1828 till Petersburg. Handlande därstädes. Död 13 november 1872. — Gift med Louise Fechner, dotter till apotekaren i Petersburg Johan Fechner.

IV. Barn (födda i Petersburg):

Julia, född 10 februari 1834. Var under 36 år lärarinna vid tyska kyrkoskolan i Peterhof. Ogift.

Alexandra, född 24 mars 1836, död 1843.

Catarina, född 24 december 1837, död 1843.

Louise, född 21 oktober 1839. Föreståndarinna för engelska skolan i Petersburg. Ogift.

Ludvig Samuel, född 2 februari 1842. Studerade i Dorpat 1862—67. Guvernementspräst för lutherska församlingen i Olonetz 1868—76. Guvernements- och divisionspräst i Novgorod 1876—87. Från 1887 pastor primarius vid lutherska S:t Michaels kyrkan i Moskva. Från 22 februari 1901 t.f. generalsuperintendent för Moskovska lutherska stiftet (omfattande halva europeiska och hela asiatiska Ryssland). Död 1911. — Gift med Natalia Hiedell, från Dorpat, död före mannen. — Barnlösa.

Sofie, född 1 februari 1845. — Gift med pastorn i Klöstiz i Bessarabien Julius Peters.

Nikolai, född 16 februari 1847, död såsom filosofie studerande i Petersburg 1867.

Emilia, född 5 februari 1849. Lärarinna i tyska vid flickgymnasium i Novgorod. Död därstädes 1881. Ogift.

Samuel, född 1852, levde endast en timme.

Alexandra, född 22 april 1854. Lärarinna i tyska vid fruntimmersgymnasium i Novgorod. Ogift.

Otto, född 28 maj 1855, levde en månad.

 
Tab. 4.

III. Emilia Sofia Backman (dotter till handlanden Samuel B. tab. 2). Född i Kuopio 26 februari 1805. Död 18 maj 1859 i »tärsot» i Borgå, dit hon inflyttat från Viborg 1857. — Gift med landssekreteraren i Kuopio (sedan 8 nov. 1826) Jacob Lindebäck, född i Uleåborg 8 december 1795, död i Björneborg 19 januari 1845, son till provinsial- och stadsläkaren i Björneborg Jacob Lindebäck och Margareta Nylander.


IV. Barn:

Margareta Jaquette Lindebäck, född i Kuopio 25 oktober 1828. Lärarinna i Borgå privata flickskola. Flyttade efter moderns död jämte sin syster till Vasa 1862 samt därifrån till Viborg 1867. Lärarinna vid Viborgs flickskola 1867—1889. Död i Viborg 14 mars 1897.

Beata Emilia Julia Lindebäck, född i Kuopio 1 december 1830, död i Vasa 8 okt. 1907. Sinnessvag.

Emil Lindebäck, född i Kuopio 19 jan. 1834. Student 1851. Hovrättsauskultant 1859. Vicehäradshövding 1862. Direktör i Finlands bank 1873. Död i Helsingfors 12 mars 1882. Ogift.Tab. 5.


II. Reinhold Vilhelm Backman (son till sjökaptenen Christian B., tab. 1). Född 1769. Sjökapten. Flyttade från Sverige först till Brahestad; när detta skedde har ej kunnat utrönas, sannolikt var det i början av 1790-talet. (Finnes ej upptagen i kyrkoböckerna.) Förvärvade där burskap som handlande. År 1798 förde B. Som kapten barken Toivo. Anhöll 19 oktober 1801 att bliva antagen som handelsborgare i Nykarleby, vilken ansökan bifölls 2 november s.å. Efter sin flyttning till Nykarleby bodde B. först i sin broder Carls gård N:o 20 vid kyrktorget (se tab. 14), men år 1804 köpte han egen gård tomterna N:o 2 och 3, vartill fogades år 1812 den bredvid liggande lilla tomten N:o 1. Han synes efter sin flyttning till Nykarleby blott företagit korta sjöresor såsom sjökapten, huvudsakligen egnande sig åt handel. Rådman. Tog första gången säte som rådman 13 juli 1818, sista gången 14 mars 1825. Anhöll 16 november 1815 om lagfart å Nybacka hemman, som han tillhandlat sig för 1,700 riksdaler svenska riksgäldssedlar. 11 maj 1824 försålde han sin stadsgård åt handlanden Gustaf Adolf Lindquist för 1,337 ½ rubel silver samt flyttade 21 september 1825 med familj (hustru, svärmoder, 4 söner och 4 döttrar) till Karkaus hemman i Alahärmä, Heikkilä by, som han tillhandlat sig. Hemmanet skattade för 5/72 mantal. Dog därstädes 17 mars 1832 i lungsot. — Gift i Nykarleby 5 maj 1803 med Christina Sofia Wacklin, född i Stockholm 6 mars 1783, död i Nykarleby 21 febr. 1853 av ålderdom, dotter till viceborgmästaren i Nykarleby Isak Wacklin och Catharina Christina Backman. (Denna tillhörde en Vasasläkt Backman, var dotter till magistratssekreteraren och handlanden i Nykarleby Reinhold Vilhelm Backman och Christina Wessler).

Efter kapten Backmans död flyttade änkan kort därpå till Vasa jämte döttrarna Charlotta, och Vilhelmina samt sönerna Alfred och Axel, medan Karkaus var utarrenderat. Sedan denna lägenhet försålts, inflyttade familjen 22 oktober 1835 till svågern sjökaptenen Kerrmans hemman, Harald, på östra sidan av älven i Forsby by av Nykarleby socken. Hit flyttade också år 1838 sönerna Vilhelm och Carl. År 1844 inflyttade änkan jämte döttrarna Emelie, Charlotta och Vilhelmina till Nykarleby stad. [Backman hade intressen i hälsobrunnen.]


III. Barn (samtliga födda i Nykarleby stad):

Christina Sophia, född 15 december 1803. Flyttade 1840 till Viborg samt 1842 till Petersburg. Återvände till Nykarleby 1843. Död därstädes 17 maj 1848 i bröstkräfta.

Vilhelm, född 4 februari 1806, död i Nykarleby 23 juni 1811 i »trånsjuka».

Johanna (Jeana), född 26 november 1807. Skötte på 1830—40-talet om hushållet hos forsrensningschefen baron v. Rosenkampf i Helsingfors, som var gift med en småkusin till henne, Augusta Turdin. Synes liksom syskonen ha varit musikalisk (sång och gitarrspel). Skalden Zachris Topelius uppskattade sin 11 år äldre småkusin mycket (mödrarna voro kusiner), vilket framgår av talrika ställen i Dagböckerna. »J., som är en levande berättelse, roade oss med sitt outtömliga förråd av små historier». — »J. är verkligen ett fruntimmer av inre värde med upphöjda grundsatser och en tänkande själ» m.m. Under senare delen av sitt liv vistades hon i Nykarleby, där hon dog 14 april 1881 i lunginflammation.

Vilhelm, född 25 augusti 1812. Sjöman. Bosatte sig i Australien.

Emilie, född 8 oktober 1813. Flyttade från Vasa till Helsingfors, något av åren 1832—35, återvände därifrån till Nykarleby 18 juni 1849. Sysslade till en början med sömnad. Inlämnade 3 mars 1861 till magistraten i Nykarleby i och för fastställelse ritningar till ett boningshus på tomten N:o  3 (nuvarande Strandénska gården). [Nuv. Rafael Sjöblom.] Bedrev med systern Vilhelmina ett hembageri. Död i Nykarleby 4 januari 1888 i en feberåkomma.

Carl, född 22 april 1816. Styrman. Seglade 30 oktober 1839 omkull med en segelbåt på Helsingörs redd och drunknade. »Arma pojke, du hade ändå troligen ej gjort någon lysande bana», har Z. T. antecknat i sin dagbok vid underrättelse om dödsfallet.

Anna Charlotta, född 22 januari 1818, död på Jutbacka egendom invid Nykarleby 16 augusti 1900 av ålderdom. Ogift.

IV. En son:

Herman, född 25 september 1840. Tab. 6.

Alfred, född 3 januari 1820. Tab. 7.

Axel, född 1 mars 1822. Tab. 9.

Carolina Vilhelmina, född 27 maj 1825, död i Nykarleby 16 december 1881 i smittkoppor, ogift.Tab. 6.

IV. Herman Backman (son till Anna Charlotta B., tab. 5), född i Nykarleby landskommun (Forsby, Harald) 25 september 1840. Avlade styrmansexamen för större farkoster i Borgå 19 april 1858, skeppare-examen i Kristinestad 7 april 1862, ångbåtsbefälhavareexamen i Åbo 21 februari 1878, samtliga examina med vitsordet berömligt. Kapten på nedanstående fartyg i följande ordning: briggen Niobe, barkskeppen Laine, Vellamo och Iris, samtliga tillhörande Z. Durchman i Brahestad samt augusti 1878 till maj 1887 å fregattskeppet Imatra (Wendelin, Kristinestad). Inköpte Jutbacka egendom (11/24 mantal) 11 april 1885. Död på Jutbacka 19 maj 1887 efter en veckas hemmavaro i följd av en akut ledgångsreumatism och därav framkallad akut hjärtåkomma. — Gift i Nykarleby (på Jutbacka) 16 september 1866 med sin småkusin Johanna Matilda Kjellman (tab. 15), född i Nykarleby socken 27 juni 1844. Efter mannens död sköttes Jutbacka av änkan till 14 oktober 1898, då egendomen försåldes åt svågern, bankdirektören Elis Oskar Söderström. Under namn av Jutbacka gård utbröts dock som parcell bostadstomten med sina byggnader och en invid belägen äng (totalareal 4,5 hektar) och behölls av den förra ägarinnan till hennes död 21 juni 1924 (dödsorsak magkräfta).


V. Barn (födda i Nykarleby, de två äldsta på Jutbacka):

Annie Matilda, född 7 juli 1867. Genomgått fortbildningsläroverket i Helsingfors 1893. Föreståndare för en förberedande skola i Nykarleby 1892—1897. Lärarinna vid primärskolan i Vasa 1897—1900. Folkskollärarinna i Vasa. Sedan 1906 lärarinna vid hjälpskolan för andesvaga barn i Vasa. Företagit studieresor till England 1896 och 1911 samt Norge 1906. Död på Jutbacka 5 september 1929 på grund av sviter av en kronisk lung- och mesenterial-körteltuberkulos.

Herman Woldemar, född 9 mars 1870. Student (österb.) 2 juni 1888. Med. kand. 31 maj 1892. Med. licentiat 13 maj 1896. Med. o. kirurg. doktor 11 november 1899. E. o. professorstitel 17 juli 1918. Kommunalläkare i Pedersöre, Purmo och Larsmo 26 juli 1898. Stadsläkare i Jakobstad 26 juni 1907. Läkare vid Malmska sjukhuset i Jakobstad 25 september 1908. Första stadsläkare i Vasa 18 januari 1917. Provinsialläkare i Nykarleby distrikt 26 januari 1923. — Gift i Nykarleby 27 febr. 1898 med dåvarande medicine kandidaten Augusta Elisabet Nylund, född i Nykarleby 12 dec. 1870, dotter till rådmannen i Nykarleby Carl Nylund och Johanna Silfvast. Student (österb.) 15 sept. 1891. Med. kand. 23. dec. 1897, med. lic. 30 maj 1903. Läkare vid Strengbergs tobaksfabrik i Jakobstad 1906—17, 1921—22. Förestått ett eget med statsbidrag understött barnbördshus i Jakobstad 1905—17. Stadsläkare i Nykarleby sedan 26 jan. 1923.

Elna Ester Matilda, född 12 februari 1872. Genomgått fortbildningsläroverket i Helsingfors 1892. Lärarinna vid Nykarleby fruntimmerskola 1894—1909. Avlagt examen vid Nykarleby seminarium 1907. Folkskolärarinna i Helsingfors sedan hösten 1909.

Helga Aline Matilda, född 22 juni 1875. [Foto av fröknarna.]Tab. 7.

III. Alfred Backman (son till sjökaptenen Reinhold Vilhelm B., tab. 5), född i Nykarleby 3 januari 1820. Student (sydösterb.) 18 juni 1839. Flyttade detta år till Helsingfors. Prästvigd i Åbo 16 december 1843 och förordnad till kapellansadjunkt i Kelviå. Död därstädes i lungsot 8 februari 1849. — Gift med Beata Louise Staudinger, född i Kronoby 26 maj 1825, död i Kannus 25 oktober 1900, dotter till den tyskfödda hospitalläkaren i Kronoby Johan Georg Staudinger och Beata Helena Borg. Hon ingick andra gången gifte 16 juni 1867 med kyrkovärden i Kannus Johan Herman Vidgren (född 18 okt. 1834, död 22 okt. 1911).

["Alfred Backman och Beata Louise Staudinger vigda i Lochteå 25 maj 1845." enligt tillägg i fäljande årsbok.]

IV. Barn (födda i Kelviå):

Johanna Helena, född 28 april 1846. Tab. 8.

Reguel, född 30 september 1848. Sjöman. Slog sig senare ned som farmare i Nordamerikas Förenta Stater. Besökte hemlandet i slutet av senaste sekel och medförde då som hustru till sin farm en bonddotter från Himango eller Kannus. Levde åtminstone 1911, då han i brev meddelade, att han egde en stor farm i Syd-Dakota samt var far till sju barn.

[Inf. 2006-07-25.]

 


Tab. 8.

IV. Johanna Helena Backman (dotter till kapellansadjunkten Alfred B., tab. 7). Född i Kelviå 28 april 1846. Genomgick Jyväskylä seminarium. Död i Helsingfors 25 september 1897 av hjärtfel. — Gift i Padasjoki 21 juni 1871 med Gabriel Lindeqvist, född i Padasjoki 6 augusti 1814, son till kyrkoherden i Padasjoki, kontraktsprosten Jakob Lindeqvist och hans andra hustru Karolina Gustava Hedenlund. Student 13 maj 1831, fil. kand. 25 maj 1840, prom. fil. mag 20 juli s.å., prästvigd 12 juni 1841, kapellan i Padasjoki 10 okt. 1849, vicepastor 12 maj 1852, kyrkoherde där 24 mars 1869. Död i Padasjoki 30 juli 1897 i en akut tarmkatarr med tillstötande parotitis purulenta.

V. Barn (födda i Padasjoki):

Ester Gabriella Helena Lindeqvist, född 29 november 1872. Student 1891 — Gift i Padasjoki 8 augusti 1895 med Emil Olof Lindén, född i Helsingfors 5 april 1866, son till lanthushållaren Adolf Lindén och Matilda Henriette Ginman. Student 1885, fil. kand. 30 jan. 1888, prom. fil. mag. 30 maj 1890, med. lic. 17 maj 1894, kommunalläkare i Jockas 19 juni 1894 och i Kyrkslätt 1 juli 1897, järnvägsläkare i Helsingfors sedan 7 oktober 1910.

VI. Barn:

Greta Gabriella Lindén, f. 30 april 1896 i Jockas. — Gift i Helsingfors 1919 med sjökaptenen Rolf Eric Hjelt, född i Sibbo 30 maj 1896, son till sjöfartsinspektören Theodor Christian Hjelt och Carolina Amalia (Lina) af Tengström.

VII. Barn:

Margareta Christina Hjelt, född i Helsingfors 13 september 1920, död i Helsingfors 19 juni 1927 i en hjärnåkomma.

Hedvig Elisabet Hjelt, född i Åbo 17 november 1921.

Eric Gabriel Lindén, född i Kyrkslätt 20 november 1897. Genomgått tekniska högskolan i Helsingfors. Diplomingenjör 1926. Sedan november 1927 anställd vid A. B. Systema. Deltagit i prof. J.  J. Sederholms geologiska expedition till Centralasien (Urian-Hai). Under frihetskriget genomgått Vindala och Vörå krigsskolor.

Hjördis Elisabet Lindén, född i Kyrkslätt 5 februari 1899. Student 1917. Musiklärarinna.

Elna Johanna Sofia Lindeqvist, född 6 april 1874. Student 1892. Studerat inom hist. fil. sektionen för kandidatexamen, men måste lämna studierna för sjuklighet. Anställd vid statsjärnvägarna 1899. Andra bokhållare vid järnvägsstyrelsens kontrollbyrå 1913.

Evi Karolina Lindeqvist, född 19 april 1878. Student 1896. Genomgått Helsingfors musikinstitut. Musiklärarinna vid svenska missionsförbundet.Tab. 9.

III. Axel Backman (son till sjökaptenen Reinhold Vilhelm B., tab.  5), född i Nykarleby 1 mars 1822. En tid förvaltare vid Östermyra järnbruk. Flyttade 18 november 1845 till Utajärvi socken; var bruksförvaltare först på Myllyranta samt sedan på det år 1854 anlagda Kurimo järnbruk, i vilket han också var delägare (år 1858 masugn och gjuteri, 1861 valsverk; järnet togs från kringliggande sjöar, brukets drift inställdes 1879). Bodde å sin ägande lägenhet, Jurvila N:o 2 i Särkijärvi by. Flyttade 1873 till Maaninka samt 17 april 1875 till Idensalmi landsförsamling såsom förvaltare av Salahmi bruk samt 1879 till Idensalmi stad, där han öppnade handel. Död därstädes 16 oktober 1883. — Gift i Nykarleby 24 juni 1842 med Anna Sofia Hjelte, född i Nykarleby 30 september 1815, död i Uleåborg 7 oktober 1893, dotter till skräddarmästaren Matts Hjelte (född i Pemar) och hans andra hustru Anna Greta Sjöberg.

IV. Barn:

Sofia Vilhelmina, född i Nykarleby 11 april 1843, död i Etseri 27 februari 1904. Flyttade 1868 från Utajärvi till Viborg. — Gift med arbetsledaren Josef (Säilinoja) Säilinen, f. i Sievi 20 aug. 1844, d. i Mohia 19 mars 1898.

Alfred Elieser, född i Nykarleby 20 april 1844. Tab. 10.

Joel, född i Nykarleby 22 augusti 1845, död i Utajärvi 17 april 1868 i lungsot.

Hanna, född i Utajärvi 5 november 1846. Tab. 11.

Gustaf, född i Utajärvi 23 april 1848. Tab. 12.

Matilda, född i Utajärvi 12 december 1849, slöjdlärarinna. Död i Etseri 21 januari 1898 i kräfta.

Maria Charlotta, född i Utajärvi 12 maj 1851. Idkat sång- och musikstudier i Köpenhamn och Paris. Musiklärarinna; var bosatt i Köpenhamn, varest hon dog 1922.

Axel, född i Utajärvi 25 Januari 1852. Tab. 13.

Emilia, född i Utajärvi 31 mars 1854, död därstädes 12 januari 1855 i smittkoppor.

Karl Vilhelm, född i Utajärvi 4 augusti 1856. Handlande i Idensalmi. Död därstädes 6 februari 1880 efter en förkylning, ådragen på en jaktfärd. Ogift.

Anna Emilia, född i Utajärvi 17 juni 1859, död i Idensalmi 4 juni 1877 i galopperande lungsot.
Tab. 10.

IV. Alfred Elieser Backman (son till handlanden Axel B., tab. 9), född i Nykarleby 20 april 1844. Student 18 september 1867. Prästvigd 26 augusti 1875. Pastor i en luthersk församling i Michigan i Nordamerikas Förenta Stater 4 maj 1876—1883. Avlade pastorsexamen 30 april 1884. T.f. kapellan i Frantsila 1884—85. Stadskapellan i Uleåborg 1 maj 1885. Samtidigt t.f. kollega i finska flickskolan 1886—88, även lärare i geografi och finska språkets satslära vid Uleåborgs navigationsskola under 1 ½ år från 1886. Kyrkoherde i Etseri 14 juli 1892, tilltr. 1 maj 1894. Medlem i emigrantkommittén 21 april 1898. Tjänstledig 21 apr. 1901—1 maj 1902, då han avgick från sin tjänst. Vistades under denna tid ända till slutet av år 1902 som präst i Astoria. T.f. kyrkoherde i Urdiala 8 jan. 1903 samt d:o i Hauho från 1 maj 1903. Kyrkoherde i Hauho 23 apr. 1903, tilltr. 1 maj 1905. Död i Hauho 18 februari 1909 i hjärtslag. —Gift 1:o i Padasjoki 24 november 1873 med Hildegard Gertrud Arvida Rahm, född i Stockholm, död i Uleåborg 7 juli 1876; 2:o i Calumet, Mich. 10 december 1878 med Anna Therese Mark, född i Vadsö, Norge, 10 december 1863, dotter till egendomsägaren i Minnesota Peter Mark och Maria Johanna Carlsén.


V. Barn (ur andra giftet):

Matilda Therese, född i Hancock 4 mars 1880, död därstädes 18 december s.å.

Nanna Gertrud, född i Hancock 12 december 1880, död följande dag.

Anna Hildegard, född i Hancock 20 april 1883. Haft anställning vid Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi och Ab. Systema. — Gift i Helsingfors 4 juni 1913 med Paavo Nikodemus Raittinen, född i Tammerfors 26 apr. 1886, son till handlanden i Tammerfors Nikodemus Raittinen och Emilia Mäkinen. Student 1906. Andre direktör i Osuustukkukauppa r. l. 1918. Verkställande direktör för Livförsäkringsaktiebolaget Kansa sedan 1923.

Matilda Gertrud, född i Uleåborg 22 maj 1885. — Gift i Hauho 10 december 1904 med Karl Anton Arvid Grönlund, son till vaktmästaren Anton Vilhelm Grönlund och Amanda Alexandra Kulander. Född i Åbo 5 juli 1877, med. licentiat 31 maj 1904, kommunalläkare i Kimito 29 sept. 1905, föreståndare för Åbo stads tuberkulosdispensär sedan 1 dec. 1911.


VI. Barn:

Lars Axet Arvid Grönlund, född i Kimito 28 juli 1906. Student 1924, med. kand. 1928.

Tyra Margareta Grönlund, född i Kimito 26 november 1908. Student 1928. Teologiestuderande vid Åbo akademi.

Matts Anton Alfred Grönlund, född i Kimito 3 mars 1910. Student 1928. Idkar studier i Handelshögskolan vid Åbo akademi.

Märta Ingrid Grönlund, född i Åbo 18 december 1912.

Siiri Johanna, född i Uleåborg 16 september 1886. Bosatt i Helsingfors.

Thyra Ingrid, född i Uleåborg 5 oktober 1887. Konstnärinna. Massös. — Gift i New York 17 september 1917 med gravören Gösta Dagobert Högström, från Göteborg, och född där. Bosatta i New York. Barnlösa.

Maria Axelia, född i Uleåborg 22 augusti 1889. Besökt 5 klasser i Nya samskolan i Helsingfors. Genomgått Finska konstföreningens skola samt högre kursen vid centralskolan för konstindustri. Verkat som ritlärarinna i Helsingfors. Med stats- och kordelinskt stipendium studerat kyrkodekoreringskonst i Italien och Frankrike. — Gift i Helsingfors 9 april 1917 med Heikki Pekka Kansanen, född i Leppävirta 3 maj 1887, son till lantbrukaren och handlanden i Leppävirta Abel Vilhelm Kansanen och Hilda Katarina Turtiainen. Student från Nya samskolan i Helsingfors 1608. Studerat för professor Auer i Petersburg, i Berlin och Paris med stats- och kordelinskt stipendium. Violinist. Givit konserter i Finland och utlandet. Ordinarie lärare vid Helsingfors konservatorium samt vid folkkonservatoriet.

Märta Sofia, född i Uleåborg 8 januari 1891, död i Etseri 3 september 1899 i »hjärtåkomma».

Gustaf Axel Alfred, född i Uleåborg 23 augusti 1893. Bokhållare i Helsingfors.

Seth Karl Vilhelm, född i Etseri 21 september 1895. År 1918 antagit namnet Kurimo. Student 1915. Diplomingenjör 1923. Föreståndare för lärlingsskolan vid Maskin och Bro A. B., samt assistent vid Tekniska Högskolan i Helsingfors. — Gift i Helsingfors 23 mars 1924 med Siiri Alfhild Haka, född i Helsingfors 9 maj 1896, dotter till övervaktmästaren Gustaf Haka och Emilia Sofia Nyberg.


VI. Barn:

Siiri Leena (Kurimo), född i Helsingfors 14 november 1925.

Daisy Alfhild Therese, född i Etseri 22 maj 1899, död i Helsingfors 1916 i lunginflammation.Tab. 11.

IV. Hanna Backman (dotter till handlanden Axel B., tab. 9), född i Utajärvi 5 november 1846. Flyttade 18 febr. 1873 till Maaninka, i vars kyrkoböcker hon är antecknad som ägare av Vainikkala hemman (1/6 mantal) i Käärmelahti by. Hos henne bodde föräldrarna, systrarna Matilda, Maria Charlotta samt Anna Emilia jämte brodern Karl Vilhelm. Hela familjen flyttade 17 april 1875 till Idensalmi landsförsamling. Förestod här en handel på Salahmi bruk, där fadern var förvaltare. Död i Kemi 15 juli 1925 av hjärtslag. — Gift på Salahmi bruk 14 juli 1876 med dåvarande pastorsadjunkten i Kärsämäki Karl Gustaf Elfving, född i Ullava 24 maj 1844, son till kyrkoherden i Pyhäjoki Karl Henrik Elfving och hans första hustru Gustava Charlotta Borg. Student 25 jan. 1867, prästvigd 7 sept. 1874. Vicepastor 3 mars 1882, kapellan i Nedervetil 31 mars 1885, tilltr. 1 maj, s.å., kyrkoherde i Kärsämäki 17 nov. 1887, tilltr. 1 maj 1888. Kyrkoherde i Kelviå 12 nov. 1896, tilltr. 1 maj 1898, prost 24 dec. 1896. Död i Kelviå 14 oktober 1907 av hjärtslag.

V. Barn:

Thyra Matilda Elfving, född i Kärsämäki 28 maj 1877. Genomgått Svenska flickskolan i Uleåborg 1893. — Gift i Kärsämäki 14 januari 1897 med Bror Viktor Friman, född i Pulkkila 20 augusti 1870, son till länelantmätaren Abraham Viktor Friman och Gustava Lindström. Fil. kand., 28 mars 1896, fil. mag. 30 maj 1907, rektor för Kemi samskola 20 aug. 1897, därjemte folkskoleinspektör i Kemi 1899, död i Helsingfors 21 maj 1926 i kräfta.


VI. Barn:

Meri Viktoria Friman, född i Kemi 28 september 1897. Student 1916. Kontorist 1917—20. — Gift i Kemi 23 Jan. 1921 med Ivar Ferdinand Lindroos, född i Åbo 1 febr. 1893, son till sjökaptenen Isak Ferdinand Lindroos och Emilia Charlotta Granit. Student 1911. Idkat universitetsstudier 1911—14. Redaktör vid Åbo Underrättelser 1915—20. Huvudredaktör för Tammerfors Aftonblad 1920—24. Sedan 6 aug. 1924 reklamchef vid Tammerfors Tapetfabriks A. B. och D. Winter &.C:o O.Y.


VII. Barn:

Eigil Viktor Merivar Lindroos, född i Tammerfors 1 juni 1921.

Meri Inga-Lill Lindroos, född i Tammerfors 3 dec. 1922.

Sirkka Hellevi Tuulikki Lindroos, född i Tammerfors 21 Jan 1926.

Kaarle Vihtori Friman, född i Kelviå 7 juli 1900. Student 1919. F.n. kontorschef vid norska bolaget Allmänna trävaru A. B., Ivalo. — Gift i Rovaniemi 8 aug. 1924 med Toini Maria Elisabet Grönlund, född i Övertorneå 18 april 1903, dotter till direktören Artur Grönlund och Liisa Haataja.

Atso Kustaa Vihtori Friman, född i Kemi 10 mars 1907, drunknade i Kemi 12 nov. 1916.

Sirkka Johanna Friman, född i Kemi 10 mars 1910.Tab. 12.

IV. Gustaf Backman (son till handlanden Axel B., tab. 9), född i Utajärvi 23 april 1848. Efter att ha inhämtat teoretisk och praktisk undervisning i handelsverksamhet i Uleåborg, var B. bokhållare på Kurimo, Ämmä och Jyrkkä järnbruk 1864—73 samt förvaltare på Suovu ång- och vattensåg i Kuopio landskommun 1873—79. Handlande i Idensalmi 1879—83. Vågskrivare vid Saima kanal 26 juli 1883. Kanaluppsyningsman och kassör vid Vesijärvi kanal sedan 1 febr. 1896 samt också fr.o.m. samma dag förrådsförvaltare i Anianpeito ingenjörsdistrikt. Kamrer i Sparbanken i Asikkala från 1906 till sin död. Hugnad med guldmedalj för nit 20 april 1914. Död i Asikkala 13 nov. 1916 i magkräfta. — Gift i Idensalmi 17 februari 1881 med Vilhelmina Pitkänen, född i Kuopio 29 juli 1857, död i hjärtslag i Asikkala 30 nov. 1925, dotter till arbetsledaren Henrik Pitkänen och Albertina Pietikäinen.


V. Barn:

Helmi Maria, född i Juustila 26 mars 1885, död i njurlidande i Asikkala 12 april 1898.

Siiri Matilda, född i Juustila 20 april 1887. — Gift i Asikkala 17 dec. 1916 med Antti Oijala, född i Gustav Adolfs 2 juli 1892, äldre kanalskrivare vid Saima kanal 1917—26, kanalbokhållare därstädes sedan 1926.

VI. Barn:

Maj-Lis Sinikka Tellervo Oijala, född i Viborg 18 mars 1924.Tab. 13.

IV. Axel Backman (son till handlanden Axel B., tab. 9), född i Utajärvi 25 januari 1852. Begav sig till sjöss 1869. Avlade 2:a styrmansexamen 1876, 1:a styrmansexamen 1877 samt kaptensexamen 1880 (alla avlagda i Ostindien). Förde här olika fartyg gående dels på Iravadifloden i Birma, dels mellan kuststäderna i Ostindien. Hade som ångbåtskapten deltagit i det 1885 pågående kriget mellan Birma och England, för vilket han erhöll Viktoria-medaljen. Anlade en riskvarn i Akgab (Birma) år 1893. Överflyttade 1901 till Georgia i Nordamerikas Förenta Stater, där han köpte en farm. Återvände till Finland 1904; inköpte Runsas lägenhet i Ylöjärvi. Flyttade 1909 till Asikkala, där han tillhandlade sig en villa vid Vesijärvi kanal. Död i Heinola 25 mars 1921. — Gift i Amerika 1901 med Ann Maria Kangas, född i Etseri 22 oktober 1877, dotter till jordbrukaren i Etseri Herman Kehäkangas.

V. Barn:

Axel Valdemar, född i Georgia 17 oktober 1902. Student 1923. Reservfänrik 1924. Folkskollärare 1927.

Aili Matilda Cecilia, född i Georgia 6 december 1903. Farmaceut 1925. — Gift i Asikkala 2 juni 1927 med jordbrukaren Oscar Carlson, född i Gustav Adolfs 1905.

Gustaf Alfred, född i Ylöjärvi 8 april 1904. Student 1924. Reservfänrik 1926.

Anna Sylvia, född i Ylöjärvi 18 november 1907.

Harry Walter, född i Ylöjärvi 21 januari 1909. Skolelev.

Elna Mariatta, född i Asikkala 29 november 1915. Skolelev.
Tab. 14.

II. Carl Backman (son till sjökaptenen Christian B., tab. 1), född 27 augusti 1770. Fänrik. Slog sig jämte sin näst äldre broder Reinhold först ned i Brahestad, vilket torde ha varit strax i början av 1790-talet (se sid. 315). Förvärvade där handelsrättigheter. Första gången har B:s namn påträffats i Nykarleby rådstuvurättsprotokoll 25 november 1799. Han var då instämd av sin namne handlanden Christian Backman i Nykarleby i ett mål, som gällde »uppbyggande och utredning av brigantinen Neptunus», i vilken de ägde var sin hälft. 17 mars 1800 ansökte B. om burskap i Nykarleby, vilket också 12 maj s.å. av magistraten beviljades; trots utlåtande av stadens »äldste», som ansågo, att det redan fanns ett tillräckligt antal handlande i staden. Samma år (29 maj) inköpte han handlanden Israel Kempes gård (N:o 20 vid Kyrkotorget och Ågatan) och fortsatte dennes handelsrörelse. I början av 1808 erhöll B. löjtnantsgrad. Han deltog icke aktivt i kriget, men försedde de genom staden tågande svenska trupperna med proviant. Sin handelsrörelse fortsatte han till 3 augusti 1812, då han sålde sin gård jämte tjärbodar till handlanden J. J. Kerrman. B. Slog sig nu huvudsakligen på jordbruk. Redan tidigare hade han innehaft Kojonen hemman i Överjeppo, vilket han 4 april 1812 utbytte mot ett av Forsbacka fem hemman (13/64 mantal). Genom köpebrev av 15 mars och 3 april 1813 tillhandlade B. sig genom köp av handlanden Samuel Kempes arvingar Jutbacka hemman (11/24 mantal). Köpet vann dock laga kraft först 3 maj 1815. År 1814 utbytte, han sitt Forsbacka hemman mot ett av Nygårds tre hemman (5/24 mantal) samt inköpte 1822 ytterligare ett av Nygårdshemmanen. Löjtnant Backman uppförde på Jutbacka, där han var bosatt, en fullständigt ny karaktärsbyggnad (färdigbyggd 1821) med egen kvarn och såg. Ehuru boende på landsbygden, var han mellan åren 1816—18 rådman i Nykarleby stad.

Död på resa till Vasa 30 oktober 1824 i »tvinsot». — Gift i Nykarleby socken (på Jutbacka) 31 augusti 1817 med Brita Regina Ferngren, som sedan 1816 förestått hans hushåll. Hon var född i Kaskö 22 oktober 1786 och dotter till snickaren Jonas Ferngren och Catarina Sundlin samt gift 1:a gången 6 augusti 1810 med hovrättsvaktmästaren Jonas Hedengren, född i Vasa 23 juli 1781, död därstädes 27 april 1815. Detta äktenskap var barnlöst. Efter andra mannens död skötte hon med kraft och omtanke jordbruket på Jutbacka och Nygårds hemman, till dess hon genom dotterns giftermål år 1839 erhöll hjälp av mågen, som flyttade till Jutbacka. Hon dog på Jutbacka 19 november 1844.

III. Barn (födda i Nykarleby socken):

Carolina Vilhelmina, född 19 juni 1818. Tab. 15.

Karl Fredrik, född 1 november 1820, död i Nykarleby socken 10 mars 1821 i »bukrev».

[Inf. 2006-08-10.]

 Tab. 15.

III. Carolina Vilhelmina Backman (dotter till löjtnanten Carl B., tab. 14), född i Nykarleby socken 19 juni 1818. Om henne yttrar Zachris Topelius i sin dagbok (31/1 1839): »är en av de sensibla naturerna, något för vek både till det yttre och inre, därför icke alltid lika och konsekvent, men hjärtat gott och lynnet ganska trevligt ibland». Dog på Jutbacka 30 november 1867 i »hjärtslag».—Gift i Nykarleby socken (på Jutbacka) 12 mars 1839 med häradsskrivaren Gustaf Adolf Kjellman, född i Laukas 13 augusti 1803, son till kommissionslantmätaren i Laukas Magnus Kjellman och Johanna Schöneman. Auskultant i Vasa hovrätt 9 maj 1828 samt vid generallantmäteriet 11 augusti 1831. E.o. kammarskrivare i senaten 12 april 1836. Häradsskrivare i Korsholms mellersta härad (Lappo) 15 augusti 1837. Erhöll ansökt avsked 2 mars 1875 efter att året förut hava hugnats med utmärkelsetecken för 40 års oförvitlig tjänst samt med Stanislai ordens 3:dje klass. Bosatt på Jutbacka efter sitt giftermål ända till sin på grund av ålderdom timade död 12 december 1884. — På 1840-talet hade de båda Nygårdshemmanen försålts.

IV. Barn (samtliga födda på Jutbacka i Nykarleby socken):

Carl Gustaf Kjellman, född 15 januari 1840. Forstuppsyningsman och lantbrukare å sitt ägande Laukka hemman i Pulkkila, Död därstädes 31 november 1891. — Gift i Jakobstad 7 januari 1860 med Maria Lovisa Nyberg, född i Jakobstad 24 januari 1835, död i Pulkkila 30 januari 1903, dotter till handlanden i Jakobstad Karl Johan Nyberg och Maria Ulrika Ekman.

V. Barn:

Paul Gustaf Väinö Kjellman, född i Pulkkila 26 juli 1869. Andre bokhållare å Pihlajavesi station 1896—1898. Affärsman i Raumo sedan 1903. Död i Lahti 28 december 1915 i lunginflammation. — Gift (den off. vigseln i Raumo 29 dec. 1905) med Sofia Vilhelmina Lagerbohm, född i Raumo landsförsamling 6 augusti 1873.

VI. Barn:

Gertrud Sofia Kjellman, född tvilling i Raumo 16 dec. 1900. Drogeribiträde.

Gerda Vilhelmina Kjellman, född tvilling i Raumo 16 dec. 1900. Kontorist i Raumo.

Carl Runar Kjellman, född i Pulkkila 2 mars 1871. Egendomsägare (Laukka hemman). Död på en resa i Säräisniemi i hjärtslag 27 september 1926, ogift.

Carolina Adolfina Kjellman, född 12 maj 1841, död i Nykarleby socken 9 mars 1900 i bröstkräfta med tillstötande lunginflammation.— Gift i Nykarleby socken (på Jutbacka) 5 december 1872 med sjökaptenen Gustaf Häggström, född i Petatax 28 juli 1840, son till kapellanen i Nykarleby Leonard Per Häggström och Christina Amalia Kemmer. Under de sista 15 åren av sitt liv kvarnägare (nuv. Vernamo kvarn). Död i Nykarleby socken 22 mars 1900 i ryggmärgslidande.

Magnus Kjellman, född den 3 januari 1843. Student 1862. Fil. kand. 1866, prom. fil. mag. 1869. Pedagog, kand. 1867. Kollega vid 4-klassiga realskolan i Åbo 29 sept. 1873. Död i Åbo 21 januari 1888 i lunginflammation.

Johanna Matilda Kjellman, född 27 juni 1844. — Gift med sin småkusin sjökaptenen Herman Backman, tab. 6.

Frans Oskar Kjellman, född 2 augusti 1846, död i Nykarleby socken 17 april 1847 i »tvinsot».

Oskar Vilhelm Kjellman, född 14 februari 1848, död i Nykarleby socken 8 april 1851 i »nervfeber».

Alexander Kjellman, född 14 november 1849, död i Nykarleby socken 27 september 1850.

Selma Konstantia Kjellman, född 9 januari 1852, död i Nykarleby stad 22 juli 1929 i hjärtfel. — Gift i Nykarleby socken (på Jutbacka) 1 oktober 1889 med handlanden i Kauhava Josef Salin, född i Nykarleby stad 22 oktober 1846, död i Kauhava 21 febr. 1895, son till sjötullvaktmästaren Axel Salin och Maja Lena Werfving.

Selim Alfred Kjellman, född 4 maj 1855, död i Nykarleby socken 18 juni 1856 i tandsprickning.

Olga Alexandra Kjellman, född 4 maj 1856. Föreståndarinna för Nykarleby landskommuns kommunalhem 1900—1907 och 1917—21. Antog sistnämnda år kallelse till husmoder vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, vilken post hon innehade till sitt frånfälle. Död i Nykarleby socken 24 februari 1927 (hjärtmuskelfel).

Rosa Aline Kjellman, född 20 juni 1857, död i hjärtslag 23 mars 1923 i Nykarleby, dit hon flyttade efter mannens död. — Gift i Nykarleby socken (på Jutbacka) 22 augusti 1886 med dåvarande sågförvaltaren Mauritz Joel Hedström, född i Nykarleby 5/3 1854, son till handlanden i Nykarleby Gustaf Mauritz Hedström och Maria Josefina Sund. Student 1871. Genomgått handelsskolan i Åbo 1873. Handlande i Nykarleby samt drätselkamrerare 1878—85. Förvaltare av Houra såg i Pyhäjoki 1885—90. Kontorschef hos firman F. A. Juselius i Björneborg 1890—1908. Syssloman vid länssjukhuset i Korsholm 1909 till sin död därstädes juni 1922 (hjärtfel).

Oskar Atle Teodor Kjellman, född 9 november 1861, död i 1 februari 1863 i »tandsjuka».

Fanny Ultima Elise (Tima) Kjellman, född 3 juni 1859. — Gift i Nykarleby socken (på Jutbacka) 25 september 1879 med Elis Oskar Söderström, född å Domarnas gård i Etseri 32 september 1854, son till kronofogden i Ilmola härad, kollegiiasessorn Olof Fredrik Söderström (född i Jomala 22 mars 1816) och Agnes Julia Victoria Kullberg (född i Vadstena 28 april 1823). Stadsfiskal i Kaskö 15 apr. 1875, i Nykarleby 24 okt. 1876. Kronolänsman i Kelviå och Ullava 20 maj 1882 samt 24 apr. 1884 transporterad till enahanda tjänst i Lochteå, Himango och Kannus samt 9 jan. 1891 till kronolänsman i Nykarleby distrikt. Avsked 1903. Kamrerare i Nykarleby Sparbank 1 jan. 1895—1 mars 1896 och ordförande i direktionen 1 jan. 1893—1 mars 1896. Direktör i Nykarleby aktiebank 9 sept. 1899, för bankens filialkontor i Vasa 1906. Innehavare av Jutbacka stomlägenhet 1898—1911 samt därefter av Vernamo parcell, som utbrutits därifrån. Flyttade med familjen till Helsingfors 1913. Död därstädes 7 februari 1924 i hjärtförlamning under en akut lungkatarr.

V. Barn:

Torsten Osvald Söderström, född i Nykarleby 9 juni 1880. Andre bokhållare på Björneborgs station 1906, på Inha station 1908—1914. Död i Norge genom en olyckshändelse 19 Juni 1920. — Gift i Nykarleby socken (på Jutbacka) 28 dec. 1902 med Hanna Fogelström, född i Vasa 9 september 1881, dotter till postiljonen Erik Fågelström och Maria Rodas.

VI. Barn:

Maj-Lis Söderström, född i Björneborg 23 juli 1903.

Stig Olof Torstenson Söderström, född i Inha 17 december 1907. Student 1927.

Bror Erik Söderström, född i Inha 6 juni 1910. Skolelev.

Karin Söderström, född i Nykarleby 16 januari 1882. Genomgått Nykarleby flickskola 1898. Utdimitterad från Ekenäs seminarium 1906. Sedan 1926 anställd vid Helsingfors stadsbibliotek.

Elise Söderström, född i Kelviå 10 februari 1883. Genomgått flickskolan i Nykarleby 1898. Bankkontorist 1899—1912, på advokatbyrå i Helsingfors 1912—22. Föreståndarinna för Borgå Hattfabrik 1922—25. Reste 1927 till Amerika. [Elise blev sedermera föreståndare för semesterhemmet på Juthbacka.]

Ruth Söderström, född i Himango 28 juni 1884, död därstädes 30 mars 1885.

Anna Söderström, född i Himango 7 december 1885. Genomgått Nykarleby flickskola 1901. Bankkontorist 1906—20. — Gift i Helsingfors 6 juni 1920 med sjökaptenen Runar Ekblom, född i Borgå 17 februari 1883, son till kommerserådet Robert Ekblom och Emmy Branders [EB torde vara fel, det skall vara Emma Westling] Hamnkapten i Åbo.

VI. Barn:

Birgitta Ekblom, född i Åbo 29 juni 1921.

Anne-Marie Ekblom, född i Åbo 5 november 1922.

Eric Olof Söderström, född i Himango 13 september 1887. Student 1906. Lägre förvaltningsexamen 1909. Senatsextrakopist. Kronolänsman i Evijärvi 1910, i Lochteå 1911, i Nykarleby 1913. Ägare av Jutbacka hemman 1911—1915. Ledare för Kotka arbetsgivarekontor 1918, därjämte stadsfogde i Kotka sedan 1920. — Gift i Nykarleby socken (på Vernamo) 24 april 1911 med Hilma Tomasson, från Luleå i Sverige, född i Arjeplog 3 juli 1889, dotter till stormannen Gustaf Tomasson och Elisabet Enroth, båda födda i Oravais.

VI. Barn:

Nils Olof Oskar Söderström, född i Kannus 24 februari 1912.

Hans Göran Söderström, född i Nykarleby 15 juli 1913, död där 3 juli 1918 i hjärnhinneinflammation.

Per Olof Ultimus Söderström, född i Nykarleby 2 december 1915.

Lars Olof Fredrik Söderström, född i Kotka 16 december 1918.

Torbjörn Olof Gustaf Söderström, född i Kotka 21 februari 1923.

Kaj Olov Gunnar Söderström, född i Kotka 5 augusti 1924.

Maria Söderström, född i Himango 18 januari 1889. Genomgått Nykarleby flickskola 1904, Helsingfors handarbetsskola och Borgå vävskola 1914. Lärarinna vid Martaföreningens vävkurser i Sibbo 1914—15. Sedan 1917 anställd hos bankirfirman Mikael Höckert & C:o i Helsingfors.

Elis Ragnar Söderström, född i Himango 25 december 1890, död därstädes i mars 1891 i hjärnhinneinflammation.

Sigrid Söderström, född i Nykarleby 12 oktober 1892. Död i Vasa 26 augusti 1908 i akut ledgångsreumatism.

Elis Gunnar Söderström, född i Nykarleby 26 september 1893. Student 1914. Avlagt ekonomisk examen; Åbo 1916, lägre förvaltningsexamen 1917. Senats extrakopist s.å. Tjänsteman vid Ab. Nordiska Föreningsbanken 1916—19. Prokurist i Holger Schildts förlags ab. 1919—24. Biträdande direktör i samma firma 1924. Motsvarande plats hos Åhlén & Åkerlund i Stockholm sedan våren 1929. Deltagit i Pfadfinder-kursen i Lockstedt år 1915. Reservfänrik 1918. — Gift i Helsingfors 30 oktober 1917 med Sigrid Renholm, född i Heinola 14 januari 1894, dotter till postförvaltaren Ossian Renholm och Meri Colliander.

Lars Oskar Söderström, född i Nykarleby 12 december 1894, död därstädes 27 mars 1895.

Ragni Söderström, född i Nykarleby 24 maj 1896. Genomgått svenska flickskolan i Vasa 1913. Anställd vid bankirfirman Tom Sahlberg och Helsingfors skyddskårs stab 1916—20. — Gift i Helsingfors 22 maj 1920 med Bertil Ekman, född i Helsingfors 13 oktober 1896, son till rådmannen Oskar Ekman och Ina Matilda Qvist. Student 1914, studerat vid Polytekniska institutet 1914—16. Sedan 1919 i tjänst hos firman Sören Berner & C:o i Helsingfors.

VI. Barn:

Nils Erik Oskar Ekman, född i Helsingfors 13 juni 1923.

Per Olof Magnus Bertilsson Ekman, född i Helsingfors 5 mars 1929.

Gurli Söderström, född i Nykarleby 24 november 1897. Student från Helsingfors svenska flickskola 1916. Anställd hos Holger Schildts förlag ab. 1916—25. — Gift i Helsingfors 26 december 1925 med kaptenen vid Tammerfors regemente Carl Vilhelm Huldén, född i Alajärvi 28 maj 1896, son till kronofogden Karl Emil Huldén och Hilda Kovala. Student 1915. Medicinestuderande 1915—18. Inskrevs i militären 1918, fänrik 31 juli 1919, löjtnant 16 maj 1921, kapten 6 dec. 1926.

VI. Barn:

Gunn Huldén, född i Helsingfors 27 mars 1926.

Carl Johan Huldén, född i Lahtis 19 juli 1928.

Verna Söderström, född i Nykarleby 25 april 1899. Kontorist 1916—23; reste sistnämnda år till Amerika. — Gift i New-York 26 september 1925 med affärsmannen i New-York William Nyström, från Stockholm, född 30 januari 1898, son till telegrafchefen William Nyström.

[Inf. 2006-08-17.]

 


KÄLLOR.

Rådhusarkiven i Stockholm (genom Svenska Arkivbyrån) och Nykarleby.

Kyrkoarkiven i Borgå stads- och landsförsaml., Brahestad, Etseri, Gamlakarleby, Hauho, Helsingfors norra svenska förs., Idensalmi, Kelviå, Kuopio, Maaninga, Nykarleby stads- och landsförsamling, Urdiala, Vasa, Viborgs svenska församl.

Meddelanden av rektorskan Thyra Friman, doktorinnorna Gertrud Grönlund och Ester Lindén, fru Maija Kansanen, fru Siiri Oijala, fru Tima Söderström, ingenjör Hj. Björkman m.fl.


Woldemar Backman (1929) En släkt Backman jämte ättlingar på kvinnolinjen. Genealogiska samfundets årsbok 12. Även utgivet som särtryck och ingår i Nykarlebynejden I.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Juthbacka i kapitlet Fakta.