BORGERSKAPET I NYKARLEBY ÅR 1808.

Av Wold. Backman.

 

[OBS!]

Den, som är intresserad av sin hembygds öden under framfarna dagar, ställer säkerligen ofta den frågan till sig: huru såg det ut i denna hembygd vid den och den tidpunkten, huru bodde man, vad sysslade man med, vilka personer överhuvud voro vid denna tidpunkt där verksamma?

Särskilt ställer man dessa frågor för tidsperioder, som varit skickelsedigra antingen för landet i dess helhet eller för ifrågavarande del därav. Sådana tidsperioder voro främst de stora missväxt- och nödåren med de härjande farsoterna, bland dem främst koppor, kolera, tyfus och rödsot, krigsåren m.m.

Vad Nykarleby stad (grundlagd 1620) beträffar och varom här uteslutande är fråga, är det främst stora ofreden, närmast åren 1714—21, som djupt ingripit i den lilla stadens liv. En stor del av staden blev härjad och bränd av fienden, liksom också de kringliggande hemmansgårdarna (Kuddnissas, Smedsbacka, Högbacka, Jutbacka m.fl.). Innevånarna flydde, till stor del till Sverge, och allt förvaltningsmaskineri låg nere. Efter fredsslutet var befolkningen till stor del en annan än före flykten.

En annan viktig period i stadens liv var den, som innefattas av åren 1808— 1809 och som främst rör Nykarleby såsom en del av vårt land. Också skadorna av fiendehand voro då icke utan betydelse.

En tredje viktig epok i stadens historia var enbart av lokal natur. Det var aftonen den 13 januari 1858, då staden inom några timmar lades i aska genom en vådeld, från vilken endast kyrkan jämte fem gårdar kunde räddas. Av dessa gårdar måste en vid nyregleringen av staden bortflyttas.

Här nedan blir det endast fråga om förhållandena 1808—1809 och vad jag om dem har att anföra är uteslutande av personhistorisk art.

Nykarleby är och har alltid varit en av våra minsta städer. År 1808 hade staden enligt mantalslängderna en befolkning av 711 personer, av vilka endast 421 ingingo i mantalsräkningen, medan 28 voro uteslutna såsom överåriga, 231 såsom minderåriga samt 31 av andra orsaker (sjukdom m.m.). År 1809 hade innevånarantalet sjunkit till 605, varav 364 voro mantalsskrivna.


Det var inga stora namn staden hade att bjuda på vid denna tid. Skalden Zacharias Topelius var ännu icke född och för övrigt föddes han 50 meter utanför stadens gränser. Hans fader Zacharias Topelius d.ä., senare stads- och provinsialläkare i Nykarleby, hade visserligen tidigare under olikare priser uppehållit sig därstädes såsom praktiserande fältskär, men hade sedan flere år vistats i Uppsala i och för studier för sin läkarexamen och tjänstgjorde dessutom som militärläkare under krigsåren.

Tjänstemännens antal var icke stort. De representerades främst av borgmästaren med 5 rådmän vid hans sida, valda på allmän rådhusstämma bland stadens handlande och hantverkare. Vidare ha vi en stadsfiskal med tvenne stadsbetjänte under sig, en stadsnotarie och en stadskassör. Statens intressen voro tillgodosedda genom en tullnär (tullförvaltare) med underlydande (tullskrivare, tullvaktmästare) och en postförvaltare; ofta voro tullnärs- och den sistnämnda tjänsten förenade. År 1807 hade tullnären och postförvaltaren Abraham Holm bortflyttat från staden och finnes i mantalslängderna för 1808 och 1809 endast upptagen en tullkammarskrivare (Jonas Johan Giers), som något år senare blev tullförvaltare. Prästerskapet bodde på landsbygden. Sockneadjunkten, magister Johan Stenbäck, ägde visserligen år 1808 gård i staden (N:o 127), men bodde själv ej där. Klockaren och orgelnisten bodde inom staden. Lärarståndet var representerat av »pädagogen», d.v.s. föreståndaren för stadens enklassiga pedagogi. Stadens medicinalkår bestod av en apotekare med en »lärling» och en barnmorska (åtminstone fanns en sådan år 1811). Bland stadens funktionärer bör ej bortglömmas dess trumslagare. Det stora flertalet av stadens invånare livnärde sig och sina familjer med handel, sjöfart eller något hantverk.

Här nedan meddelas en förteckning över stadens borgare år 1808 jämte några underrättelser om deras släkter. Denna förteckning är uppgjord med ledning av röstlängden vid rådmansvalet 7/8 1809, vilken röstlängd dock synbarligen är uppgjord redan år 1808. Dessa borgare äro endast 48 och äro de här uppställda efter dem tillkommande röstetal vid valet, så att den kommer främst, som har det högsta röstetalet, därefter den med det nästhögsta o.s.v. För varje inkomst av 100 riksdaler erhölls en röst och var röstskalan såsom synes obegränsad. Det högsta röstetalet av 468, det lägsta 3. Det var således endast en ringa del av stadens mantalsskrivna invånare, som hade kommunal rösträtt. Vid jämförelse med mantalslängderna kan man konstatera, att stadens apotekare och pedagog, stadens fiskal, notarie och kassör samt betjänte, liksom också betjänte vid tullen saknade rösträtt vid rådhusstämmorna. Likaså äro 36 sjömän, 8 hantverkare, 6 timmermän och arbetskarlar och en fiskare utan rösträtt.

Jag har här nedan för varje person upptagit den gård, där han bodde år 1808, i regel som ägare. Reproduktioner av stadens plankarta före branden ingå i flere arbeten (Topelii dagböcker, utgivna av Paul Nyberg, i Arkiv för svenska Österbotten Bd II, H. l—2 samt i Genealogiska Samfundets i Finland årsskrift XVI).


1) Turdin, Johan, d.y. (468 röster). Född i Nykarleby 1778, död där 1834. Handlande, senare rådman och kommerseråd. Stor skeppsredare och ägare av flere donationshemman. Ägde gården 11, en stor tvåvåningsbyggnad vid torget, som under 1808—09 års krig var högkvarter, turvis försvenska och ryska officerare samt också för Alexander I vid hans besök i Nykarleby under rundresan i Finland. — Gift med Anna Sophia Backman (född i Nykarleby 1770, död där 1830), änka efter hans förre principal, Samuel Calamnius (död 1796) samt dotter till handlanden i Nykarleby, magistratssekreteraren Reinhold Vilhelm Backman och Christina Vessler.

Släkten härstammade från Bygdeå, Sverge, därifrån fyra bröder dels i slutet av 1600-talet, dels i början av 1700-talet inflyttat till Nykarleby. Den ovannämnda Johan Turdin var sonsonson till en av dessa, Nils Larsson Turdin, som vann burskap i Nykarleby såsom handlande 1691. Släkten utdog i Nykarleby, då den ovannämndas sonson, studeranden Gustaf Turdin, år 1869 flyttade till Ilmola såsom brandstodsagent, där han dog år 1882 såsom ogift. En bror till denne, Johan Emil, hade tidigare flyttat till Stockholm såsom banktjänsteman.2. Schale, Johan (387 röster). Född i Kongsbacka, Sverge 1766. Kom via Jakobstad till Nykarleby. Amiralitetsfänrik. Sjökapten. Handlande i Nykarleby 1808. Rådman 1813. Död i början av oktober 1814, då den av honom ägda och förda briggen Fri Bonde påträffades på Ölands södra udde, liggande i marvattnet och med kaptenen och fyra man döda ombord. Ägde gården 10. — Gift med Anna Cajsa Forsberg, född i Nykarleby 1768, död där 1833, dotter till handlanden i Nykarleby, rådman Fredrik Forsberg och Anna Häggblad och änka efter rådmannen Johan Jakob Kempe (död 1805). Änkan bosatt i Nykarleby till sin död. Äktenskapet barnlöst.3) Hammarin, Adolf (342 röster) var född i Lövsta, Sverge. Inflyttade till Nykarleby i slutet av 1780-talet. Handlande. Rådman 1797. Ägde tomterna 45 och 24 (i den senare, belägen vid torget, hade han sin handelsbutik). Stor skeppsredare. Död i Nykarleby 1824. — Gift med Maria Aulin, född i Nykarleby 1770, död där 1833, dotter till handlanden och rådmannen Niklas Aulin och Anna Christina Forssén.

Släkten utdog med dessas söner, båda handlande i Nykarleby, Nils (död 1826) och Adolf (död 1857). Den senares änka (tidigare gift med den äldre brodern) flyttade 1858 till Stockholm, där hon hade en dotter Maria Elisabet från föregående gifte och gift med svenska underlöjtnanten Uno Teodor Enegren. Senare bosatt i Kuopio hos sin syster, doktorinnan Frosterus.

4) Backman, Carl (306 röster). Född, troligen i Stockholm 1770, son till sjökapten Christian Backman och Johanna Lexell. Fänrik. Inflyttade i början av 1790-talet till Brahestad såsom handlande samt år 1800 till Nykarleby därhän köpte gården 20. I början av 1808 erhöll han löjtnantsgrad. Upphörde med sin handelsverksamhet år 1812, sedan jordbrukare (Jutbacka och två av Nygårds hemman). Bodde på Jutbacka, där han uppförde den nuvarande gården år 1821. Åren 1816—18 rådman i Nykarleby stad. Död på resa till Vasa 1824. — Gift med Brita Regina Ferngren, född i Kaskö år 1786, död på Jutbacka 1844, dotter till snickaren i Kaskö Jonas Ferngren och Catarina Sundlin samt änka efter hovrättsvaktmästaren Jonas Hedengren.

Varifrån släkten ursprungligen härstammar har i detta nu icke kunnat med säkerhet utredas. Den ovannämndas fader Christian Backman är möjligen son till kassören Philip Backman i Gamlakarleby. Carl efterlämnade endast en dotter och är tecknaren av dessa rader jämte systrar, bosatta i stadens närhet, direkta avkomlingar av henne. Andra avkomlingar finnas spridda i olika delar av landet under namnen: Kjellman, Söderström, Ekblom, Ekman, Huldén samt Nyström i Amerika.

5) Kempe, Samuel (284 röster), son till handlanden, rådmannen i Nykarleby Samuel Kempe och Susanna Wevilius. Han var född i Nykarleby 1771 och dog därstädes 1815. Handlande och rådman i Nykarleby. Ägde gården 12. — Gift 1:o med Stina Brita Juthe, född i Nykarleby 1776, död där 1808, dotter till handlanden i Nykarleby, rådman Anders Juthe och Maria Helena Schioman och 2:o med Anna Helena Nyström (född i Nykarleby 1789, död där 1840, omgift med handlanden, rådmannen Carl Johan Berger), dotter till sjömannen i Nykarleby Johan Nyström och Susanna Lilja. [Brodern Israel K.]

Släkten hade med Daniel Kempe inflyttat från Gamlakarleby 1712. Den ovannämnda Samuel Kempe var sonson till denne. Släkten utdog i Nykarleby genom den ovannämndas sonson, sjötullvaktmästaren Carl Reinhold Kempes överflyttning till Jakobstad 1859.6) Juthe, Daniel (170 röster), son till handlanden i Nykarleby Anders Juthe och Anna Turdin. Han var född i Nykarleby 1771 och dog därstädes 1831. Handlande i Nykarleby. Ägde tomterna 6—8. — Gift med Anna Stina Palmlöv, född i Nykarleby 1772, död där 1833, dotter till stadskirurgen i Nykarleby Johan Fredrik Palmlöv och Catarina Holm. Deras tvenne barn avledo i späd ålder.

Han var sonson till Eric Juut eller Juthe, troligen från Jutas hemman, och handlande i Nykarleby 1731. Den sista i släkten var Maria Lovisa Juthe, en brordotter till ovannämnda Daniel Juthe, född i Nykarleby 1805, död i Nykarleby såsom ogift 1882.

7) Lindqvist, Carl (161 röster), son till svarvaren, karolinen sedan handlanden Abraham Lindqvist och Brita Trana. Han var född i Jakobstad 1747, dog i Nykarleby 1839. Han var ursprungligen sjöman, sedan handlande, först i Nykarleby, mellan åren 1781—1795 i Tammerfors samt därefter åter i Nykarleby. Kurator för Nykarleby stads fattigkassa 1803. Rådman 1812. Kyrkvärd. Ägare av tomten 23 samt senare tomten 120. — Gift l:o med Margareta Mattsdotter, född 1740, död i Nykarleby 1779, 2:o med Maria Margareta Tronstedt, född i Siikajoki 1753, död i Nykarleby 1825, dotter till korporalen vid Österbottens regemente Jakob Tronstedt och hans hustru Margareta.

Släkten härstammade från Karda socken i Småland, Jönköpings län, varifrån den ovannämndas fader hade inflyttat 1743 till Jakobstad samt därifrån till Nykarleby 1761 (1765?), Släkten fortlevde sedan i Nykarleby i trenne generationer. Den sista med namnet Lindqvist var fröken Sofia Lotta Lindqvist, född i Nykarleby 1836, död på resa i Åbo 1916. Släkten fortlever i södra Finland.8) Werfwing Josef (71 röster), son till borgaren Andreas David Werfwing och Maria Paulin. Han var född i Nykarleby 1765, död där 1844. Var först sjöman, senare byggmästare och inspektor. Ledde i Nykarleby flere större arbeten, var bl.a. en av arbetsledarna för det av chefen för strömrensningskåren Carl Rosenkampff ledda uppförandet av ny bro över Nykarleby älv år 1815. Ägde gården 68 och hälften av granntomten 83. — Gift med Catarina Helena Nordbrandt (hette ursprungligen von Ahn, men var adopterad av hushållerskan Carin Nordbrandt), född i Bygdeå i Sverge 1772, död i Nykarleby 1828.

Släkten härstammade från Gävle, där farfadern till ovannämnda Josef Werfwing var rådman. Dennes son Andreas David Werfwing kom via Jakobstad, där en bror var bosatt, till Nykarleby år 1754 såsom guldsmedsgesäll. Av Josef Werfwings söner avled Nils såsom underlöjtnant vid strömrensningskåren 1834, medan den yngre sonen Josef (född 1814, död 1856) flyttade till Helsingfors redan 1825. Efter avlagd studentexamen ingick också han i strömrensningskåren, där han steg i graderna till kapten. Inlade stora förtjänster vid byggandet av Saima kanal. Av den en tid rätt stora släkten återstår på manssidan endast fröken Ellen Elisabet Werfwing, bankkontorist i Helsingfors. På kvinnosidan ha vi däremot talrika efterkommande: släkterna Sund och Hedström i Nykarleby samt släkterna Helsingius och Sahlberg i södra Finland.9) Krook, Karl Fredrik (69 röster). Född i Gamlakarleby 1733, död i Nykarleby 1811. Inflyttade till Nykarleby på 1770-talet. Handlande. Rådman. Ägde gården 26. — Gift l:o med Hedvig Forsberg, född i Nykarleby 1731, död där 1794, dotter till handlanden i Nykarleby Jakob Forsberg och Anna Neostadia samt änka efter handlanden Abraham Collin (död 1769) samt 2:o med Christina Margareta Garbenius, dotter till tullkassören i Gamlakarleby Lars Garbenius och Elsa Vikar samt änka efter handlanden i Nykarleby Johan Paulin (död 1792).

Hade en son, som uppnådde fullvuxen ålder: Carl Jakob (född 1797), bortflyttade redan 1817.10) Juthe, Johan (63 röster). Var född i Nykarleby 1759. Död i Kauhava 1836, dit han flyttat 1819 efter att ha gjort konkurs. Handlande i Nykarleby 1785. Rådman. Ägde gården 41. — Gift med Maria Elisabet Höckert (född i Vasa 1775, död 1836), dotter till kommerserådet i Vasa Herman Höckert och Hedvig Margareta Sinius.

Ovannämnda Johan Juthe var bror till Daniel Juthe 6). Av hans båda söner var Herman Anders konstapel, senare åkare (död 1850) och Carl Vilhelm, skeppare, flyttade till Jakobstad, »omkom på sjön» 1856, och en syster till dessa var den under 6) nämnda Maria Lovisa, den sista av släkten, död i Nykarleby 1882.11) Backman, Reinhold Vilhelm (66 röster). Han var född troligen i Stockholm 1769. Inflyttade i början av 1790-talet först till Brahestad samt 1801 till Nykarleby. Sjökapten, sedan handlande. Rådman 1818—25. Ägde tomterna l—3. Flyttade 1825 till Alahärmä, där han köpt ett av Karkaus hemmanen och varest han dog 1832. — Gift med Christina Sofia Wacklin, född i Stockholm 1783, död i Nykarleby 1853, dotter till viceborgmästaren i Nykarleby Isak Wacklin och Catarina Christina Backman.

Reinhold Vilhelm Backman var bror till den under 4) nämnda Carl Backman. Också till denne är tecknaren av dessa rader avkomling i direkt nedstigande led.12) Sarlin, Erik (51 röster). Han var född i Saarijärvi 1757, dog i Nykarleby 1830, dit han inflyttat i slutet av 1780-talet. Sjöman. Ägde gården 70. Gift med Maja Lisa Nyström, född i Nykarleby 1767, död där 1820, dotter till sjöman Matts Nyström och Maria Paulin.

Av släkten fortlever i staden en sonsonson, snickaren Uno Sarlin samt en sonsonsdotter, farmaceuten Karin Sarlin, dotter till sjökapten Matts Edvard Sarlin och Hanna Sundström.13) Hägglin, Thomas (50 röster). Han var född år 1754 i Kuortane, därifrån han inflyttat i slutet av 1770-talet. Död i Nykarleby 1822. Styrman. Ägde gården 69. — Gift med Anna Holmlund född i Nykarleby 1755, död där 1833, dotter till sjömannen Carl Holmlund och Barbro Nyman.

Släkten utdog med honom på manssidan. Döttrarna voro gifta med repslagaren Matts Schjoman, skepparen Johan Schjoman, sjömannen Jakob Sandström och kopparslagaren Jonas Sjöström.14) Arvelin, Jakob (47 röster). Han var född i Wambala 1767. Logarvare. Erhöll burskap som sådan 1803. Ägde gårdarna 73 och 74. — Gift med Anna Karlberg, född 1777 i Gamlakarleby. Äktenskapet upplöstes 1823 på grund av äktenskapsbrott från mannens sida. Mannen hade redan flere år tidigare flyttat till Gamlakarleby. Barnlösa.

[Logarvare är en som garvar med bark eller barkämnesextrakt.]15) Häggström, Anders (46 röster). Han var född i Nykarleby 1763, död där 1832, son till styrman Anders Häggström och Anna Holm. Sjöman, sedan 1801 garvare. Ägde gården 78. — Gift med Carin Backman, född i Nykarleby 1766 och död där 1845, dotter till fiskaren Hans Backman och Magdalena Holm, senare omgift med garvaren  Israel Cairenius.

Farfadern Matts Häggström hade inflyttat till Nykarleby, där han erhållit burskap som sjöman 1724 (död 1757). Av efterkommande hade den ovannämndas son Anders (född 1796), som var sjöman, rymt redan under unga år och försvunnit i obekanta öden. Av döttrarna levde Anna Magdalena till 1849, ogift.16) Paulin, Gabriel (45 röster). Han var född i Nykarleby 1759, död där 1820, son till fiskaren Jakob Paulin och Carin Scrivars. Fiskare. Sjöman. Ägde gården 4. — Gift l:o med Margareta Fogel, född i Vexala 1760, död i Nykarleby 1810; 2:o med Brita Björkman, född 1771 i Nykarleby, död 1829, dotter till försvarskarlen Abraham Björkman och Margareta Ehrsdotter.

Släkten inflyttade till Nykarleby redan i slutet av 1600-talet. Av den ovannämndas barn drunknade sonen Jakob, som var sjöman, 1832 i Riga, den sista av släkten i Nykarleby på manssidan. På kvinnosidan möta oss namnen Österblad, Schytén, Rundell.17) Björklund, Johan (43 röster). Han var född i Jakobstad 1761. Flyttade till Nykarleby 1792. Guldsmed. Ägde gården 36. — Gift med Anna Maria Brunström, född i Jakobstad 1756, död i Nykarleby 1820. Av de två döttrarna var Margareta Elisabet gift med en sjökapten Nagel från Kristinestad och flyttade dit 1819, den andra Maria Catarina var gift med guldsmeden Gustaf Erik Engman i Nykarleby. Johan Björklund flyttade 1825 till Kristinestad.18) Schytén, Carl (43 röster). Han var född i Nykarleby 1753, son till styrman Johan Schytén och Margareta Krook. Fiskare, senare sjöman, styrman. Ägde gården 82. Död i Nykarleby 1840. — Gift med Anna Bäckström, född i Nykarleby 1755, död där 1832.

Släkten inflyttade till Nykarleby år 1722 med den ovannämndas farfar, som också hette Carl Schytén. På manssidan utdog släkten i Nykarleby med den ovannämndas son, sjömannen och lotsen Anders Schytén (död 1854). På kvinnosidan fortlever den ännu i staden i släkterna Hällund och Rönning.19) Bäck, Johan (41 röster). Han var född i Nykarleby 1760, död där 1821, son till stadsbetjänten Erik Bäck och Caren Rönlöv. Skräddare, sedan 1809 handlande. Ägde gården 47. — Gift l:o med Brita Maria Jurvelia, född i Gamlakarleby 1761, död i Nykarleby 1809 och 2:o med Brita Maria Lindqvist, född i Nykarleby 1778, död där 1833, dotter till handlande i Nykarleby Carl Lindqvist (se 7) och Margareta Mattsdotter.

Släkten hade inflyttat med den ovannämndas fader, som här vunnit burskap år 1749. Av Jakob Bäcks barn bortflyttade sjökapten Petter Herman Bäck år 1837 och styrman Gustaf Bäck år 1840, med vilka släkten utdog i Nykarleby på manssidan (en broder, f.d. skarpskytten Anders var visserligen här bosatt 1845—46).20) Ahlström, Johan (41 röster). Han var född 1749 i Nykarleby, död där 1826. Styrman. Ägde gården 73. — Gift med Lisa Vidman, född i Nykarleby landskommun 1748, död i Nykarleby stad 1835.

Den ovannämndas far, Per (Petter) Jöransson Ahlström hade inflyttat till Nykarleby i slutet av 1740-talet. Släkten fortlever i Nykarleby (och Vasa).

[(Inf. 2010-03-09.)]

21) Nyström, Carl (40 röster). Han var född i Lovisa 1773. Inflyttade till Nykarleby 1796. Död där 1843. Sjöman, senare hökare. Ägde gården 61. — Gift l:o med Maria Brita Högberg, född i Nykarleby 1777, död där 1809, dotter till skomakaren Johan Högberg och Anna Sofia Scrifvars och 2:o med Maria Damsten, född i Munsala 1780, död i Nykarleby 1849.

Sönerna hade, redan före föräldrarnas död avflyttat från staden.22) Hallström, Nils (36 röster). Han var född i Nora, Sverge, år 1770, inflyttade från Jakobstad 1794 samt dog i Nykarleby 1825. Skomakare. Antogs till mjölnare vid Nykarleby kvarn samt avlade mjölnareden 1/5 1799. Skomakarålderman 1813. Ägde först gården 74, sedan 57. — Gift med Clara Byman, född 1773 i Jakobstad, död 1851 i Nykarleby.

Sonen Carl Gustaf fortsatte faderns skomakeriverksamhet, död i Nykarleby 1856. Med honom utdog släkten på manssidan i Nykarleby.23) Sund, Matts (35 röster). Han var född i Nykarleby 1761, dog där 1812, son till skomakaren Nils Sund och Elisabet Häggström. Bosatt i svärfaderns gård n:o 99. Sjöman. — Gift med Anna Aulin, född i Nykarleby 1758, död där 1828, dotter till sjöman Mickel Aulin och Sara Rox.

Den ovannämnda var sonson till Johan Carlsson Sund, som inflyttat till staden 1724, troligen från Kronoby. Släkten fortlever ännu i Nykarleby.24) Lundberg, Matts (34 röster). Han var född i Björneborg 1769. Erhöll burskap i Nykarleby 1799. Död där 1825. Sadelmakare. Ägde gården 39. — Gift med Maria Gabrielsdotter, född 1757 i Munsala, död i Nykarleby 1840, änka efter styrman Abraham Hellman (i dennas andra gifte.)

Endast ett barn, som dog i späd ålder.25) Berg, Johan (34 röster). Han var född i Nykarleby 1744, död där 1810, son till snickaren Henrik Berg och Christina Löfqvist. Glasmästare. »Capiten för stadens infantericorps». Ägde gården 44. — Gift med Anna Lisa Lund, född i Nykarleby 1750, död där 1840, dotter till handlanden i Nykarleby Carl Fredrik Lund och Margareta Turdin.

Den ovannämndas fader Henrik Berg hade vunnit burskap i Nykarleby 1734 som snickare. Johan Berg och hans hustru voro barnlösa, men hade tagit en fosterson Olof Herman Berg (se 29).26) Pentzin, Erik (34 röster). Han var född i Nykarleby 1762, död där 1838, son till fiskaren Nils Pentzin och Hedvig Sofia Vargman. Styrman. Ägde gården 103. — Gift med Brita Maria Elg, född 1764 i Göteborg, död i Nykarleby 1852.

Farfadern, Nils Pentzin, hade erhållit burskap i Nykarleby som fiskare år 1739. Av den ovannämndas barn kom endast en dotter till fullvuxen ålder, Maria Sofia, som gift med färgaren i Gamlakarleby Johan Vilhelm Forsberg, bortflyttade år 1833. Genom en broder till Erik, Jakob, fick släkten utbredning först i Jakobstad, sedan i Uleåborg.27) Långberg, Håkan (33 röster). Han var född i Filipstad, Sverge, 1772, inflyttade till Nykarleby i slutet av 1790-talet, död där 1845. Skomakare. Ägde gården 66. — Gift med Ulrika Magdalena Ahlqvist, född i Nykarleby 1781, död där 1831, dotter till sjötullvaktmästaren Anders Ahlqvist och Brita Turdin.

Sonen Johan Petter flyttade bort redan 1823 till Gamlakarleby, samt flyttade sedan som skomakare till Stockholm. På kvinnosidan fortlever släkten i Nykarleby i familjen Forsberg.28) Broman, Johan (32 röster). Han var född i Nykarleby 1773, dog där 1833, son till skomakaren Jakob Broman och Susanna Johanna Sjöberg. Sjöman, som vann burskap som fiskare 1801. Ägde gården 60. — Gift med Helena Sofia Carlberg, född 1772 i Nykarleby, död där 1822, dotter till den från Stockholm inflyttade korporalen, kyrkoväktaren Peter Carlberg och Magdalena Lindbom.

Släkten hade inflyttat med den ovannämndas fader Jakob Broman, som här vann burskap som skomakare 1760. Av Johan Bromans söner levde här Johan Petter, sjöman (död 1839) och Carl Efraim, sjöman, senare lots (död 1869).29) Berg, Olof Herman (30 röster). Han var född i Brahestad 1779, död i Nykarleby 1820. Fosterson till 25). Glasmästare. Vann burskap som sådan 1801. — Gift l:o med Anna Beata Forsberg, född i Nykarleby 1772, död där 1802, dotter till handlanden i Nykarleby Johan Forsberg och Lisa Bertlin och 2:o med Susanna Lisa Nyström, född i Nykarleby 1786, död där 1833, dotter till sjöman Johan Nyström och Susanna Lilja.

Av barnen flyttade Johan Samuel till Vasa, en dotter till honom Josefina Berg (född i Vasa 1837), flyttade till Nykarleby efter stadens brand, först till sin faster, Maria Albertina, gift med kapten Jakob Kerrman, vars gård hon senare övertog och levde där till sin död 1928. Sonen Henrik kvarstannade i Nykarleby som glasmästare, senare viktualihandlande (död 1846). Dennes dotter var Sofia Emilia (född 1837), som sedan 1875 hade en kramhandel i Nykarleby till sin död år 1901.30) Schjoman, Anders d.y. (30 röster). Han var född i Nykarleby 1755, död där 1810. Viktualiehandlande sedan 1797, tidigare styrman. Ägde gärden 48. — Gift med Lisa Salin, född i Nykarleby 1752, död där 1824, dotter till stadsvaktmästaren Matias Salin och Susanna Gustafsdotter.

Fadern var styrman Anders Schjoman d.ä., som var född i Nykarleby 1719, död där 1789. Släkten, som var rätt talrikt förekommande, utdog i Nykarleby på manssidan i medlet av 1850-talet.31) Salin, Matts, (30 röster). Han var född i Lohteå 1768, dog i Nykarleby 1835. Skomakare. Erhöll burskap som sådan 1795, vilket burskap änkan uppsade 1844. Ägde gården 58. — Gift med Anna Helena Sjöström, född i Nykarleby 1775, död där 1850, dotter till handskmakaren i Nykarleby Olof Sjöström och Anna Cajsa Lund.

Dennes son var skomakaren Matts Olof Salin (död 1867), sonson bokbindaren Alfred Salin (död 1877) samt sonsonsöner Alfred (en tid handlande i Nykarleby och Jakobstad, sedan emigrant i Seattle, U.S.A., varest han var tidningsredaktör) och Albert (en tid bokbindare i Nykarleby, sedan handlande i Esse).32) Hammarbeck, Anders (30 röster). Han var född i Fernebo, Sverge. Inflyttade från Stockholm 1792. Erhöll burskap som kopparslagare 1803. Död i Nykarleby 1813. — Gift med Stina Vidbom, född i Nykarleby 1770, död där 1819, dotter till sjömannen och tunnbindaren Anders Vidbom och Maria Öhman.

Sonen Anders Johan G. dog här ogift såsom kopparslagaregesäll år 1837.33) Häggman, Jakob (29 röster). Han var född i Gamlakarleby 1779. Erhöll burskap i Nykarleby såsom kopparslagare år 1803. Död i Nykarleby 1817. Ägde gården 64. — Gift med Lena Maja Liljerot, född i Nykarleby 1766, död där 1838, dotter till timmermannen och fiskaren Jöran Liljerot och Helena Esenberg, änka efter »unga borgaren» i Kaskö Johan Tallgren (som drunknat kort efter bröllopet).

Av barnen uppnådde endast 2 döttrar fullvuxen ålder, den ena Maria Lovisa var gift med sjöman Hans Rank (föräldrar till sjökapten Julius Rank), den andra Brita Sofia avled år 1886 ogift.34) Vinstén, Carl (28 röster). Han var född i Jakobstad 1750. Flyttade därifrån till Nykarleby 1783. Död i Nykarleby 1819. Styrman. Ägde gården 76. — Gift med Brita Lena Schytén, född i Nykarleby 1760, död där 1817, dotter till styrman Johan Schytén och Margareta Krook.

Kort efter faderns död flyttade sonen, byggmästaren Jan Petter Vinstén till Uleåborg.35) Juthe, Erik (27 röster). Han var född i Nykarleby 1758. Skeppare, sedan handlande där. Död i Nykarleby 1819. Han var son till handlanden och rådmannen Anders Juthe och Anna Turdin samt sonson till stamfadern i Nykarleby, handlanden Eric Juthe. — Gift med Greta Hallman, född i Nykarleby 1756, död där 1818, dotter till fiskaren Olof Hallman och Catarina Kiärrrnan.

Barnlösa. Angående släkten se under 6).36) Holmberg, Matts (27 röster). Han var född i Jeppo 1770. Erhöll burskap i Nykarleby 1801. Skeppare. Död i Nykarleby 1832. Ägde gård 104. — Gift med Brita Lena Juthe, född i Nykarleby 1766, död där 1837, dotter till handlanden och rådmannen Anders Juthe och Anna Turdin och således syster till den ovannämnda Erik Juthe.

Barnen döda i späd ålder.37) Björkqvist, Gustaf (25 röster). Han var född i Vasa 1778. Erhöll burskap som målare i Nykarleby 1806. — Gift med Anna Stina Nygren, född 1761 i Kauhava. död i Nykarleby 1811. Mannen med barnen flyttade bort 1813.38) Glansk, Jakob (20 röster). Han var född i Åbo 1753. Inflyttade till Nykarleby 1784. Död i Nykarleby 1829. Handlande, sedan slaktare. Ägde gården 38. — Gift l:o Stina Finelius, född i Nykarleby 1723, död där 1788, dotter till handlanden i Nykarleby Carl Finelius och dennes hustru Kierstin samt änka efter handlanden i Nykarleby Matts Juthe, 2:o med Johanna Susanna Forssén, född i Nykarleby 1763, död där 1832, dotter till handlanden i Nykarleby Johan Forssén och Susanna Astrén.

Av barnen var dottern Anna Susanna Glansk (född 1797) bosatt i Nykarleby till sin död (år 1886), ogift.39) Goldbach, Carl Gustaf (20 röster). Han var född i Uppsala 1773. Erhöll burskap i Nykarleby som kopparslagare år 1800. Ägde gården 79. — Gift med Maria Vije, född i Gamlakarleby 1766, död i Nykarleby 1809, änka efter kopparslagar Henrik Björkman i Nykarleby (död 1796).

Änklingen jämte 2 barn flyttade 1812 till Gamlakarleby.40) Hjelte, Matts (18 röster). Han var född i Pemar 1783. Erhöll burskap i Nykarleby som skräddare 1803. Död i Nykarleby 1844 (drunkning). Gift l:o med Carolina Gunilla Östergård, född i Nykarleby 1783, död där 1809, dotter till sjökapten Carl Magnus Östergård och Catarina Turdin, 2:o med Anna Greta Sjöberg, född i Nykarleby 1781, död där 1830, dotter till visitören Matts Sjöberg och Christina Sundström samt 3:o med Anna Cajsa Asp, född i Purmo 1811, död i Nykarleby 1875.

Av sönerna avledo i Nykarleby som ogift bokhållaren Matts Edvard vid 28 års ålder år 1872, Johan, konstapel, som ogift vid 22 års ålder genom drunkning år 1863 och sonen Robert flyttade redan 1838 till Gamlakarleby. De till fullvuxen ålder komna döttrarna voro gifta med skräddaren Anders Adolf Grönqvist, dåvarande bruksbokhållaren Axel Backman och möbelfabrikanten i Nykarleby Johan Holmqvist.41) Kempe, Israel (18 röster). Han var född i Nykarleby 1766. Student 1785. Sjökapten, sedan handlande. Ägde gården 20, som han dock sålde redan år 1800. Död i Nykarleby 1820. Ogift. Bror till 5).42) Henelius, Matts (13 röster). Född i Nykarleby 1774, död där 1822. Hattmakare. Ägde hälften av gården 29. Gift med Cajsa Stina Sjöberg, född 1771 i Nykarleby, död där 1825, dotter till visitören [tulltjänsteman] Matts Sjöberg och Christina Sundström.

Släkten hade inflyttat från Gamlakarleby år 1773 med ovannämndas fader, hattmakaren Matts Henelius och levde densamma i Nykarleby ända till senare hälften av 1800-talet.43) Asplund, Elias (12 röster). Han var född i Munsala 1763. Död i Nykarleby 1839. Erhöll burskap som tunnbindare 1801. Ägde först gården 108, sedan 115. Fosterson till sjöman Jonas Öhman. Gift l:o med Lisa Nyström, född i Nykarleby landskommun 1762, död i Nykarleby stad 1810, 2:o med Maria Lisa Vidbom, född i Nykarleby 1766, död där 1842, änka efter sjöman Johan Hedman och dotter till sjömannen och tunnbindaren Anders Vidbom och Maria Öhman.

Endast en dotter uppnådde vuxen ålder: Maja Cajsa, gift med sjömannen Erik Lalin. Hustrun dog i Nykarleby 1865, mannen 1840. Av deras barn, 6 flickor, dogo 2 i späd ålder, de övriga bortflyttade redan under moderns livstid.44) Stenman, Carl (10 röster). Han var född i Vasa 1762, död i Nykarleby 1819. Borgmästare i Nykarleby 1796. Gift med Anna Elisabet Henelius, född i Nykarleby 1776, död där 1842, dotter till hattmakaren Matts Henelius och Lisa Marek. Barnlösa.45) Lingonblad, Matts (8 röster). Han var född i Vörå 1781. Flyttade till Nykarleby i slutet av 1790-talet. Död där 1850. Skomakare. Ägde gården 100. — Gift med Anna Cajsa Nordling, född i Nykarleby 1773, död där 1839, dotter till fiskalen Erik N. och Juliana Catarina Eek.

Trenne sonsonsdöttrar äro ännu bosatta i staden eller dess närhet.46) Forssén, Johan Samuel (6 röster). Han var född i Nykarleby 1778, död där 1824, son till handlanden Samuel Forssén och Susanna Turdin. Stadsbetjänt. Ägde gården 67. — Gift med Susanna Andersdotter Juth, född 1781, död i Nykarleby 1858.

Släkten inflyttade till Nykarleby med den ovannämndas farfar, handlande Mårten Forssén. Johan Samuel Forsséns son, Johan Henrik var under lång tid till sin död (år 1875) lands- och stadsfiskal i Nykarleby. En sondotter till honom lever ännu i Nykarleby.47) Nygren, Pehr (4 röster). Han var född i Nykarleby 1765, död där 1814, son till smeden Henrik Nygren och Anna Margareta Nordin. Smed. Ägde gården 69. Gift med Cajsa Knuts, född 1765 i Munsala, död i Nykarleby 1842.

Släkten inflyttade till Nykarleby med den ovannämndas farfar, tunnbindaren Erik Carlsson, som antog namnet Nygren. Pehr Nygrens söner voro arbetskarlen Henrik Nygren (död 1855) och Erik Nygren (död 1838). Den senares hustru hade ett barn före äktenskapet, som antog namnet Nygren, nämligen styrmannen Matts Nygren (död i Nykarleby 1903).


48) Muhr, Isak (3 röster). Han var född i Närpes 1780. Inflyttade från Vasa 1794. Glasmästare. Ägde gården 67. Gift med Brita Christina Turdin, född i Nykarleby 1764, död där 1808, änka efter vaktkarlen vid bränneriet Isak Giers (död 1794). Mannen jämte tvenne barn bortflyttade redan samma år hustrun dog.


Människor födas och dö. Släkter likaså. Den största förändringen i ett samhälle — särskilt i ett stadssamhälle — sker dock genom in- och utflyttning. Av ovannämnda 48 borgare i Nykarleby ha 20 varit där födda, resten ha inflyttat (8 från Sverge, 11 från andra städer i landet, 9 från landsorten). Av de där födda ha alla, på ett undantag när, också dött i staden. Av de 28 inflyttade ha 22 avlidit i staden, medan 6 åter flyttat bort.

Av nämnda 48 borgarsläkter fortleva i staden medels avkomlingar på manssidan i denna dag d.v.s. 125 år senare endast fyra, nämligen släkterna Ahlström, Forssén, Sarlin och Sund.
[(Inf. 2010-03-14.)]


Woldemar Backman (1933) Borgerskapet i Nykarleby år 1808 i Bothnia.
Carl-Johan Eriksson digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Genealogi.
(Inf. 2010-03-10, rev. 2024-04-24 .)