FORSBACKA OCH DESS
ÄGARE.


A v

W o l d.  B a c k m a n.

———————————————
Övertryck från Österbottniska Posten
N:o 8, 10, 13 och 15 1933.

[OBS!]

 

[Namn spärrade i originalet är här med fet stil.
Bild av pärmen från det ex. som tillhört Carl
Finstrom och som jag fick av Bruce Muller.]

 


Dessa anspråkslösa rader tillägnas förra universitetsrektorn, professor Ivar A. Heikel med en vördsam hälsning från födelsebygden.


En kort översikt.

Forsbacka skattehemman är beläget i Nykarleby sockens kyrkoby väster om älven samt cirka 2 kilometer söder om Nykarleby stad, endast skild från dess marker genom Jutbacka hemman. Det skattade under 1600 talet för 1 1/2 mantal, under början av 1700 talet för 1, och sedan dess för 1 1/12 mantal. Det bär sedan 1830 hemmansnummern 5, tidigare 20.

Hemmanet existerade åtminstone redan 1549, troligen betydligt tidigare. Dess ägare äro dock tillsvidare kända endast från förra hälften av 1600-talet.

Odelat var hemmanet ända till 1778.

Det delades då i tre delar, av vilka tvenne skattade för 13/32 mantal (I och II) samt det tredje (III) för 13/48 mantal. De tre nya ägarna voro: Johan Carlsson från Pedersöre, Johan Hansson från Purmo och Thomas Mattsson från Nedervetil.

Det hemman, som här ovan betecknats med I, delades ytterligare år 1812 i två lika stora delar, vardera skattande för 13/64 mantal, av vilka det ena nu äges av Johannes (Janne) Forsbacka och det andra av bröderna Bro (l A och I B).

Det med II betecknade hemmanet klövs också redan 1798 i två lika stora delar (vardera 13/64 mantal). Det ena av dessa (II A), som nu äges av Otto Fors, har sedan gått oförändrat till våra dagar. Det andra (II B) kom genom konkursauktion 28 jan. 1871 i dåvarande viktualiehandlanden i Nykarleby Robert Ahlqvists händer.

Hemmanet III gick också under klubban 28 april 1873 och inropades av ovannämnde Ahlqvist. Sedan år 1874 äro dessa hemman sammanslagna, utgörande det största av Forsbacka-hemmanen, skattande för 91/192 mantal. Detsamma, som nu äges av Emil Forsbacka, har visserligen under tvänne skilda perioder varit delat, nämligen åren 1877—1880 samt 1920—1922, men ha delarna åter förenats.

Här nedan meddelas en schematisk teckning, som tydligare än ord åskådliggör Forsbacka hemmans delningar.

 

 Nuvarande ägare.
Schematisk teckning över delningen av Forsbacka.
[Teckningen renritad av FL och kompletterad med tidsaxel.
F.ö. ett mycket elegant sätt att redovisa
hammansklyvningar- och sammanslagningar.]HEMMANETS ÄGARE.

Det odelade hemmanet.

Forsbacka hemman låg inom det forna Lepu by, omfattande nuvarande Kyrkoby och Forsby och tillhörde sålunda den s. k. donationsjord, som Gustav II Adolf vid Nykarleby stads grundläggning år 1620 hade underlagt staden. Genom Carl XI:s reduktion förminskades år 1684 arealen av denna jord till c. 1/5 av den ursprungliga storleken och de friblivna hemmanen övergingo då till enskilda personer med full äganderätt. Till dessa hörde också Forsbacka, liksom för övrigt hela den nuvarande kyrkobyn. Härav framgår att de här nedan upptagna ägarena ända till 1684 icke hade full äganderätt till hemmanet utan var den rättmätige ägaren Nykarleby stad.

Den förste kända innehavaren av Forsbacka var


l. JAOCBUS JACOBI CARLMAN, den tredje innehavaren av det år 1607 bildade Nykarleby pastorat. Den första innehavaren var dennes fader Jacobus Sigfridi Borgoënsis (död 1626) och den andra den sistnämndes äldre son Johannes Jacobi Nycarlus (död 1636). Den ovannämnda Jacobus Carlman var född 23 jan. 1602, blev kaplan i Nykarleby 1628 samt kyrkoherde där 1636. Han dog på denna post år 1653. Huvudförtjänsten av att trivialskolan (år 1641) förlades till Nykarleby anses ha tillkommit honom, var för ock staden för hans återstående livstid befriade honom från alla utlagor för Forsbacka. Han var gift 1:o med Margareta Pehrsdotter Arctophilacius (ett något tillkrånglat namn, som hennes fader antagit; namnet betyder »den norden älskande»; en av hennes bröder antog namnet Calamnius efter hemorten Calajoki; amnis = joki, flod), kyrkoherdedotter från Kalajoki samt änka efter kyrkoherden i Kemi, Johan Pictorius; 2:o med Margareta Knutsdotter Witting, dotter till borgmästaren i Gamlakarleby Knut Henriksson W. och Elisabet Sursill. Hon är känd genom den envishet, med vilken hon efter makens död sökte få sin son, Canutus Carlman, till fadrens efterträdare t. o. m. ännu sedan hans medtävlare (Nils Olofsson Ringius) blivit till tjänsten utnämnd.

Änkan skötte hemmanet åtminstone till år 1664. Det över gick sagda år eller något år senare till


2) JOHAN FORSMAN, som anlände till Nykarleby 1660 efter att året förut blivit utnämnd till »hauptman» över Klas Totts grevskap Carleborg, varvid han bosatte sig på Forsbacka. Han var född år 1616 i Sverge, där hans förfäder åtminstone i tre led varit kyrkoherdar. Student i Uppsala 1644. Blev senare militär, på vilken bana han avancerade till major. Samtidigt med Forsbacka hade han inköpt grannhemmanet Jutbacka. Han är den finländske stamfadren till släkterna Forsman, Koskimies, Yrjö-Koskinen. Han kvar blev i Nykarleby till år 1675, då han utnämndes till fästningskommendant i Uleåborg, samt 1680 till enahanda befattning i Kajana. Han dog därstädes år 1683. Han var gift med Susanna Pictoria, dotter till kyrkoherden i Kemi Johan P. och Margareta Arctophilacius (se ovan) samt änka efter kaplanen i Nykarleby, sedan pastor vid Österbottens regemente Knut Jakobsson Carlman (död i Kurland 1655). Efter mannens död står hon som ägarinna av Forsbacka ända, till år 1695, då detsamma överläts åt mågen


3) LARS MATILAIN gift med den förras dotter Anna i hennes andra äktenskap. Hon hade nämligen tidigare varit gift med rådmannen i Nykarleby Grels Isaksson Ryss (död omkring 1693). Lars Matilain var pedagog. Han avled redan samma år han övertagit Forsbacka och skötte änkan det ännu år 1725.

Huru äganderätten till Forsbacka under de två första årtiondena efter stora ofredens slut förhöll sig synes mig icke fullt klart. I jordaboken och mantalslängderna är upptagen som ägare för åren 1723—24 en Johan, för 1725 Lars Andersson, för 1726 denne jämte en Sigfrid, för 1727 åter Lars Andersson ensam, för 1729 Nils Mattsson ända t. o. m. 1737 samt för 1738 dennes måg Erik. Först år 1742 uppgives som ägare handlanden i Nykarleby Erik Rydman. Man har dock skäl att tro att dessa uppgifter icke exakt avspegla de verkliga förhållandena. Redan i min skildring av Jutbacka (Ö. P. N:o 37, 38 och 42 för 1927) omnämndes att Jutbacka och Forsbacka år 1737 sammanslagits till »en Röök» och att båda dessa hemman då ägdes av handlanden i Nykarleby Daniel Kempe och sköttes jordbruket från Forsbacka, medan ingen efter stora ofreden bodde på Jutbacka förrän år 1801. Det synes därför vara sannolikt, nästan säkert, att de här ovan nämnda »ägarena» efter stora ofreden i själva verket endast varit arrendatorer eller landbönder, varpå också det starka ombytet tyder. Som ägare har jag därför icke tvekat att efter 1725 upptaga Anna Forsmans svärson


4) DANIEL KEMPE, handlande och rådman (1724—1735) i Nykarleby. Han var född i Gamlakarleby år 1692, son till handlanden därstädes Anders K. och Carin Bochmöller. Till Nykarleby kom han år 1712 såsom bodbetjänt hos handlanden Grels Ryss änka. Död i Nykarleby 1739. — Gift 1:o med sin principals dotter Susanna Ryss i dennes tredje äktenskap, dotter till ovannämnda handlande Grels Ryss och Anna Johansdotter Forsman (se ovan) och död i Sverge under stora ofreden; 2:o med Helena Calamnius (den tidigare nämnde Margareta Arotophilacius var hennes farfars syster), född 19 okt. 1697, död 28 nov. 1774, dotter till kapellanen i Kalajoki Josef Calamnius och Elin Thörvöst. Efter mannens död sköttes Forsbacka (liksom Jutbacka) av änkan, som dock sedan 1740 var omgift med handlanden i Nykarleby Erik Rydman (död 1754 vid 42 års ålder av hetsig feber). Enligt mantalslängderna skulle de båda egendomarna år 1761 övertagits av sonen


5) SAMUEL KEMPE, handlande i Nykarleby sedan 1759, senare rådman. Han var född i Nykarleby 4 dec. 1734 samt dog därstädes i bröstvärk 18 febr. 1788. Gift med Susanna Wevilius, född i Gamlakarleby 18 juli 1740, död i Nykarleby 4 aug. 1786 i lungsot, dotter till handlanden och rådmannen i Gamlakarleby Jakob W. och Elisabet Frimodig.

Enligt mantalslängderna skulle Forsbacka år 1768 ägts av den föregåendes syster, rådmansänkan Maria Helena Neuman, född Kempe samt mellan åren 1769—1776 (1777?) av en annan syster handlandeänkan Anna Nyman. Klart är dock icke, om egendomen verkligen blivit skiftad, varför de nämnda personerna möjligen bebodde densamma endast i egenskap av medarvingar.


6) MARIA HELENA NEUMAN, född Kempe, var född i Nykarleby 1725, död i Vasa 31 dec. 1792, dit hon flyttat 1784, dotter till Daniel Kempe i dennes senare äktenskap. Hon var gift med handlanden och rådmannen i Nykarleby Jacob Neuman (död 9 sept. 1700 i hetsig feber vid 58 års ålder).


7) ANNA NYMAN, född Kempe, var syster till föregående. Hon var född i Nykarleby 11 okt. 1730, död där 20 jan. 1820 av ålderdom. Gift med handlanden och postmästaren i Nykarleby Henrik Nyman född 1 april 1726 i Nykarleby, död där 22 maj 1765 i slag. Hon flyttade till staden omkring år 1785, men därförinnan hade hemmanet gått ur släktens ägo. Då jordaböckerna och mantalslängderna saknas för tiden 1776—1789, har det för mig varit svårt att precisera året, när detta skedde. Med ledning av kyrkböckerna torde överlåtelsen ha skett år 1776 eller 1777 till


8) JOHAN JOHANSSON, som tidigare varit landbonde på Forsbacka. Han var född 1737. Hustrun, som hette Margareta Johansdotter, var född år 1732. Den nya ägaren flyttade dock redan år 1778 som landbonde till kronobostället Yrjas samt något senare till Malax.

Nu d. v. s. 1778 skedde, såsom redan i översikten framhölls, den första delningen av hemmanet. Sålunda uppstodo tre skilda hemman, som här kallas I, II och III, och vars öden i korthet följas till nuvarande tid.


 I.

Den första innehavaren av detta hemman, som skattade för 13/32 mantal, var


9) JOHAN CARLSSON. Han var född i Pedersöre 3 februari 1751 och uttog därifrån flyttningsbetyg 8 nov. 1778. Hustrun hette Maria Johansdotter och var född år 1757. De återvände till Pedersöre efter att ha sålt hemmanet år 1781 åt


10) MICHEL ANDERSSON, född i Terjärv 24 nov. 1724. Hustrun, som hette Margareta Pehrsdotter var också född i Terjärv 24 maj 1724. Familjen flyttade år 1787 till dåvarande Mustasaari efter det hemmanet försålts åt


11) JAKOB ERIKSSON, född i Kronoby 15 juni 1759, död på Forsbacka 16 april 1809 i feber. Gift 1:o med Maria Simonsdotter, född 23 sept. 1759, död på Forsbacka 14 febr. 1793 i moderpassion; 2:o med Maria Eriksdotter, f. i Ytterjeppo 15 sept. 1765, död på Forsbacka 22 maj 1809 i feber. Jakob Eriksson hade med sin första hustru inflyttat i mars 1787 från Storkyro. Efter Jakob Erikssons död övertogs hemmanet av hans måg Jakob Gabrielsson, som dock 1811 delade detsamma i två lika stora delar, vardera skattande för 13/64 mantal och tillföll den ena hälften svågern Johan Jakobsson, medan han själv behöll den andra hälften. Dessa hemman kallas här l A och I B.I A.


12) JAKOB GABRIELSSON var född 1 dec. 1774 i Munsala, där han också samtidigt en tid ägde ett hemman i Monäs. Han dog på Forsbacka som sytningsman 8 dec. 1850 i slag. Hustrun Anna Cajsa, som var företrädarens dotter, var född i Storkyrö 10 juli 1785, dog på Forsbacka 4 maj 1838 i lungsot. Mannen, bleven änkling överlämnade år 1840 hemmanet åt sonen


13) JAKOB JAKOBSSON. Han var född på Forsbacka 23 okt. 1815, dog där 16 maj 1892 i lunginflammation. Gift 1:o med Cajsa Sigfridssdotter Björn, född 31 dec. 1812 i Lillsoklot, död på Forsbacka 25 april 1867 i vattsot; 2:o med Lotta Lovisa Vesterman (»Målarlotta»), född 13 juni 1817 i Pedersöre, bondänka, bosatt i Nykarleby på Drakabacka, död på Forsbacka 6 febr. 1887.

Dels såsom gåva av fadren, dels såsom arv efter modern övertogs hemmanet år 1868 av sonen


14) JOHAN JAKOBSSON. Han var född på Forsbacka 4 aug. 1843, dog där 22 mars 1886 i lunginflammation. Efter att ha sålt hemmanet år 1878 uppförde han på sin forna hemmans mark vid kusten mellan Bonäs och »Andra sjön» en stuga, som han flyttat hit från Alörn. Han hade nämligen inköpt skalden Zachris Topelius' forna sommarstuga Majniemi därstädes. Under denna tid sysslade han med fiske. På initiativ av dåvarande seminaridirektorn Zachris Schalin återförvärvades stugan 35 år senare och flyttades till sitt förra ställe. Den överlämnades vid en enkel fest en sommardag år 1897 på Alörn åt skalden, som var närvarande. Omvårdnaden av densamma har övertagits av Nykarleby stad. Åt Johan Jakobssons änka inköptes i stället en stuga från Ohls och uppfördes densamma på stadens mark, strax utanför »norra tullen», där den ännu i dag står, bebodd av den snart 90-åriga änkan. Såväl vid flyttningen till Alörn, som vid uppförandet av den nya stugan hade seminariets elever på ett verksamt sätt deltagit. — Gift 1:o med Anna Lovisa Andersdotter, född 1842 i Munsala, död på Forsbacka 20 mars 1874 i koppor; 2:o med Maria Jönsdotter Sandås, född 25 jan. 1843 i Munsala. Lever ännu (se ovan).

Då Johan Jakobsson år 1778 sålde sitt hemman, skedde detta åt


15) JOHAN JAKOB JOHANSSON (LOJLAX). Denna var född 20 sept. 1836 i Munsala och var vid inflyttningen änkling, men han gifte sig år 1879 med Sanna Lovisa Simonsdotter, medåboänka på Pelkos, född i Forsby 25 nov. 1833.

Redan 16 april 1880 bytte han hemmanet med dåvarande bonden på Isakas


16) KARL JOHAN JAKOBSSON. Denne var född i Munsala 6 maj 1853, dog på Forsbacka 2 april 1911 i hjärtfel. Han uppförde på hemmanet en ny bostad. Gift med Greta Sofia Pettersdotter, född 1 febr. 1851 i Pedersöre, död på Forsbacka 29 aug. 1917 i gulsot.

Hemmanet övertogs 28 jan. 1913 av sonen, den nuvarande ägaren.


17) JOHANNES (JANNE) JOHANSSON FORSBACKA. Han är född på Forsbacka 22 jan. 1884. Gift 1906 med Maria Jakobsdotter Nyblom, född i Munsala 9 nov. 1878.I B.

Såsom redan tidigare nämnts övertogs denna del år 1811 av Jakob Erikssons (10) [En Jakob Eriksson finns under nr 11.] son


18) JOHAN JAKOBSSON. Han var född på Forsbacka 27 aug. 1794, dog där av slag 29 nov. 1840. Gift 1:o med Cajsa Lisa Pehrsdotter Klockars, född i Nykarleby sockens kyrkoby 9 jan. 1790, död på Forsbacka 28 maj 1833 i nervfeber, 2:o med sjömansänkan Anna Filén, född 13 okt. 1803, död 16 maj 1874 på Forsbacka av andtäppa.

Efter mannens död såldes hemmanet av änkan den 13 febr. 1841 till


19) HENRIK JOHANSSON STADIG. Han var född 18 sept. 1797. Kom från Jalasjärvi år 1841. Först bonde på Bonäs, kort därpå såväl på Drakabacka som Forsbacka, boende på det förra stället, där han också dog som inhysing 13 okt. 1867 i tyfus. Hustrun hette Maria Pehrsdotter, född 1 jan. 1798, död på Drakabacka i bröstsjukdom 20 okt. 1867.

Redan 1843 sålde han Forsbacka åt


20) ANDERS CARLSSON ASPLUND, född 18 nov. 1816 i Munsala, död på Forsbacka 18 mars 1893 i lunginflammation. Hustrun hette Sanna Johansdotter, född i kyrkobyn 24 april 1816, död på Forsbacka 5 febr. 1889 i bröstlidande. Hemmanet delades för en kortare tid i tvenne lika stora delar; den ena hälften behölls av den gamla ägaren, den andra avstods åt sonen Anders Andersson Forsström, född 24 aug. 1848 på Forsbacka, död i Amerika, dit han emigrerat, i nov. 1882 genom självmord. Hustrun Sofia Salomonsdotter var född i Munsala 23 febr. 1848, död 4 aug. 1915 i struplungsot. Denna hälft köptes 2 maj 1882 av brodern Karl Johan Asplund, som också 15 febr. 1889 övertog fadrens hälft.


21) KARL JOHAN ASPLUND, son till föregående, var född på Forsbacka 12 nov. 1840, där fadren då var dräng. Han dog på Forsbacka 4 nov. 1917 i hjärtslag. Hustrun hette Maja Cajsa Johansdotter, född 10 sept. 1834 i Nykarleby landskommun, död på Forsbacka 30 juni 1916 av ålderdom.

Den 8 okt. 1900 övergick hemmanet i form av gåva till sonen


22) KARL JOHAN ASPLUND d. y., som var född på Forsbacka 4 mars 1871. Gift med Anna Lovisa Mattsdotter Flygar, född 11 juli 1874 i Munsala. Båda leva, boende sedan 1931 i en av dem inköpt, på stadens mark vid Nålön belägen gård.

Hemmanet hade sålts redan 15 maj 1930 åt bröderna


23—24) ERIK LEONARD och ANDERS SIMBERT BRO, vilka delade detsamma sig emellan. De äro födda i Ytterjeppo (på Bro), den förra 2 dec. 1905, den senare 22 nov. 1908. Båda ogifta.II.

Vid den första delningen av hemmanet år 1778 tillföll denna del (13/32 mantal)


25) JOHAN HANSSON. Han var född år 1744 i Purmo, död på Forsbacka 2 mars 1801 i feber. Hustrun hette Margareta Johansdotter, var likaledes född i Purmo år 1747, död på Forsbacka 18 mars 1831 av ålderdom.

År 1798 delades hemmanet mellan sonen Hans och mågen Henrik Henriksson, vardera hälften (II A och II B) skattade för 13/64 mantal.II A.

26) HANS JOHANSSON, son till föregående ägaren, var född i Purmo 1773. Han var gift med Maria Eriksdotter Nystrand, född 2 juli 1775 på Keppo i Jeppo. Mannen dog på Kojonen (Jeppo) 3 april 1854 i kräfta. Hustrun likaså på Kojonen 28 nov. 1841 i lungsot. De hade nämligen redan 4 april 1812 bytt Forsbacka mot Kojonen, som då ägdes av


27) CARL BACKMAN, löjtnant, handlande i Nykarleby, dit han inflyttat år 1800. Född, troligen i Stockholm 17 aug. 1770. Ägare av Jutbacka 1813. Död på en resa till Vasa 30 okt. 1824. Gift med Brita Regina Ferngren, snickaredotter från Kaskö, född 22 okt. 1786, död på Jutbacka 19 nov. 1844, änka efter hovrättsvaktmästaren Jonas Hedengren.

Redan 4 maj 1814 bytte han dock detta hemman mot ett av Nygårds hemmanen och blev således ny ägare till Forsbacka


28) BRITA ANDERSDOTTER, änka efter bonden Gustaf Johansson Nygård (död 11 okt. 1808). Hon var född i Kronoby 15 mars 1765, död på Forsbacka 6 nov. 1838 i slag.

Från och med 1817 synes (enl. mantalslängderna) sonen


29) GUSTAF GUSTAFSSON övertagit hemmanet. Han var född på Nygård 16 juni 1798, dog som sytningsman på Forsbacka 21 juni 1856 i frossa. — Hans hustru hette Cajsa Hansdotter Nybyggar, född 21 sept. 1791 i Ytterjeppo, död på Forsbacka 9 okt. 1838 i lungsot.

Kort efter hustruns död eller år 1839 sålde han hemmanet åt


30) ANDERS MATTSSON SMEDS [Min farfars mors farfar.] som var född på Smeds i Soklot 7 dec. 1787, död på Forsbacka i slag 19 dec. 1863. Tidigare bonde på Tåg, sedan på Ahlnäs, som han överlämnade åt äldsta sonen, då han köpte Forsbacka. Då han flyttade dit hade han kort därförinnan gift sig med Susanna Helena Björn, född i Soklot 18 dec. 1795, död på Forsbacka 29 sept. 1859 av förstoppning.

Han efterträddes på hemmanet redan år 1856 av sonen


31) ANDERS ANDERSSON D. Ä. FORSBACKA. Han var född på Ahlnäs (Soklot) 30 maj 1828, död på Forsbacka 6 april 1889 av magkräfta. Kyrkovärd. Tidigare varit delägare med brodern Johan i ett annat av Forsbacka hemmanen (se 53—54), som övertogs av den senare. Gift med Stina Jakobsd. Back, född i Munsala 6 aug. 1826, död på Forsbacka 5 dec. 1898 i slag.

Den 16 nov. 1889 hade sonen Anders av sterbhuset köpt halva hemmanet samt förvaltade andra hälften, till dess han också köpt denna del 4 dec. 1900.


32) ANDERS ANDERSSON D. Y. FORSBACKA. Han var född på Forsbacka 16 april 1859, död där 15 dec. 1915 av struplungsot. Gift med Lena Karolina Smeds, född 10 maj 1864 i Munsala. Lever på Forsbacka. Antagit jämte barnen namnet Fors. [Dottern Ida drunknade i juni 1891.]

Hemmanet övertogs (första uppbudet 23 sept. 1924) av sonen


33) OTTO FORS, den nuvarande innehavaren. Född på Forsbacka 11 sept. 1899. Gift med Anna Irene Nystedt, född 16 juni 1902 i Oravais.II B.

Då hemmanet II år 1798 delades, tillföll den andra hälften, som redan tidigare omnämnts, Johan Hanssons måg

34) HENRIK HENRIKSSON, som var född 5 okt. 1757 i kyrkobyn (Renvaktar). Han dog på Forsbacka 15 mars 1827 i lungsot. Hustrun var Maria Johansdotter (dotter till 25), född i Purmo 1768, död på Forsbacka som sytningsänka 12 juni 1846 av ålderdom.

Redan under föräldrarnas livstid (enligt mantalslängderna år 1818) övertogs hemmanet av sonen


35) JAKOB HENRIKSSON, född på Forsbacka 20 juni 1791. Hustrun, som hette Sanna Jakobsdotter, var född i kyrkobyn 24 aug. 1786.

Dessa sålde hemmanet 4 nov. 1833 till nedanstående person och blevo själva torpare, men bortflyttade från orten redan följande år.


36) JAKOB GABRIELSSON innehade tidigare hemmanet I A (se under 12).

Han sålde denna del år 1840 åt


37) JOHAN JOHANSSON NÄS, som var född i Munsala 27 juni 1782, död på Forsbacka 16 maj 1855 i bröstsjuka. — Hustrun hette Greta Eriksdotter Tåg, född 8 sept. 1794 i Soklot, död på Forsbacka 10 okt. 1856 i bröstsjukdom.

Enligt avhandling av 27 okt. 1856 övertogs hemmanet av sonen


38) JOHAN JOHANSSON OHLS, född i Munsala 11 april 1823, död på Forsbacka 24 juni 1862 av bröstsjukdom. Gift med Greta Cajsa Andersdotter, född i Pedersöre 16 maj 1823. Efter mannens död flyttade änkan till Ohls, där hon köpte ett hemman, som hon sålde på 1870-talet, men bodde dock kvar där till sin död den 7 april 1895.

Som medåbo på Forsbacka (ägare av 1/3) står sedan år 1857 nedanstående person, som 1862 blir ägare av hela hemmansdelen.


39) AUGUST ERIKSSON HOLLÄNDER, född 15 sept. 1827 i Pedersöre, därifrån han avflyttade 1849. Sockenglasmästare. Fångförare. Gift med Maja Lovisa Nyman, född i Jeppo 16 aug. 1824, dotter till sockenskräddaren Nils Abrahamsson N. och Stina Lisa Jonedotter.

Holländer kom i konflikt med Hypoteksföreningen, emedan han icke kunde betala ränta på sitt gårdslån, och hemmanet gick 22 juni 1867 under klubban. Holländer flyttade, troligen 1874, med sin familj till staden, där han blev målare. Han dog 24 okt. 1882 i lungsot. Hustrun dog 8 april 1882 i slag.

Den som på konkursauktionen inropade hemmanet var


40) MATTS KRAFT. Han var bonde och fångförare i Munsala (Jåfs), där han också bodde. Han kunde ej heller klarera räntorna till Hypoteksföreningen, som övertog hemmanet och arrenderade ut det, till dess föreningen 28 jan. 1871 godkände det köpeanbud, som inlämnats av


41) ROBERT AHLQVIST, som vid denna tid var viktualiehandlande i Nykarleby; innehade också gästgiveriet därstädes (1864—1877). Han var född i Nykarleby 12 dec. 1814. Släkten hade genom hans farfader, som var tullbesökare, redan 1778 inflyttat till Nykarleby. Han var egentligen utbildad till skomakare; ägde som sådan burskap i Nykarleby 1837—1849. Han dog i Nykarleby 7 juni 1884. Han var gift med Maja Lisa Österbäck, född 15 mars 1818 i Nykarleby, död i Forssa hos sin fosterdotter 29 mars 1896. Hon var dotter till inspektor Henrik Ö. och Greta Magdalena Engström.

År 1873 hade Ahlqvist också förvärvat hemmanet III (se nedan) och sammanslogos de båda hemmanen år 1824 till ett, skattande för 91/192 mantal.III.

Då hemmanet år 1778 delades övergick denna del (13/48 mantal) till


42) THOMAS MATTSON, f. 2 dec. 1734 i Nedervetil, död på Forsbacka 29 sept. 1797 (av os i en ria). Gift med Lisa Mattsdotter, född 12 juli 1786 i Nedervetil, död på Forsbacka 6 april 1789 i lungsot.

Här bodde hon tills hon flyttade till staden den näst sista innehavarinnan av det odelade hemmanet, fru Anna Nyman (se under 7) jämte sina 2 döttrar och mågen, byggmästaren Nils Sahlbom

43) JOHAN THOMASSON var son till föregående och var född 24 juni 1767 i Nedervetil. Han var gift med Brita Andersd. Runt, född i Kovjoki 8 sept. 1770. Dessa flyttade år 1798 till Vasa och sålde hemmanet åt


44) JAKOB SIMONSSON. Han bodde ej på hemmanet. Jag känner för övrigt intet om honom.

Han sålde hemmanet redan år 1800 åt


45) HANS CEDERMAN, »expeditionsbefallningsman» och skyttsrättare. Han var född i Kristinestad 1 jan. 1768, dog på Forsbacka 29 okt. 1814 i diarré. Han hade inflyttat till Nykarleby år 1790 från Gamlakarleby. Han uppförde troligen den gård som ännu finnas där. (En väderflöjel finnes ännu i behåll, bärande årtalet 1811). Han var gift med Maria Charlotta Levelius, född 30 juni 1774 på Keppo, där hennes fader Henrik L. var sågbokhållare. Änkan flyttade till Vasa 1825.

Hemmanet sköttes av henne genom landbönder, ända till 1823, då det övergick till


46) JAN ERIK SKOGBERG, kronolänsman. Han var född i Vasa 13 sept. 1795, död på Forsbacka 3 dec. 1834 i nervfeber. Han var gift med Johanna Margareta Sohlberg, född 29 juni 1802 i Vasa. Bortflyttat år 1835.

De sålde hemmanet redan år 1825 åt


47) PEHR JONESON från Pedersöre, är icke här kyrkskriven, men mantalsskriven 1826—28. Efter honom mågen


48) PEHR PEHRSSON. Han är här mantalsskriven från 1829 (ej kyrkskriven). Köpebrevet är daterat 27 jan. 1831.

Från och med 1834 är mantalskriven som ägare


49) JOHAN CARLSSON, f. 28 juni 1802 i Kovjoki, död på Nygård 19 febr. 1865 i kräfta. Han delade hemmanet år 1836 i två lika stora delar; behöll själv den ena hälften, men sålde den andra åt smeden Johan Åberg (se under 50). Den 22 aug. 1840 sålde han den andra hälften åt rådmannen Johan Adolf Lybeck (se under 51) och blev själv torpare på hemmanet. Flyttade senare som torpare till Nygårds hemman, som också ägdes av rådman Lybeck. — Han var gift med Sanna Johansdotter Jutas, född 20 juli 1804 i kyrkobyn, död på Nygård 7 nov. 1859 i bröstsjukdom.


50) JOHAN ÅBERG, som, såsom ovan nämndes, en tid innehade halva hemmanet, var född i Oravais 25 okt. 1812. Han var smed samt senare hökare i Nykarleby, där han hela tiden bodde och där han ägde del av tomten 24. Han var gift med Maja Amalia Viklund, dotter till bagaren i Nykarleby Johan V. och Maria Catarina Lund. Äktenskapet synes ha varit mindre lyckligt; makarna erhöllo varning inför kyrkorådet. Hustrun och barnen flyttade år 1851 till Jakobstad och mannen till Oravais, där han avled 11 maj 1855.

Han hade långt därförinnan sålt sin del (20 nov. 1840) åt rådman Lybeck och blevo då de båda hemmansdelarna åter förenade.


51) JOHAN ADOLF LYBECK, handlande och rådman i Nykarleby, dit han inflyttat från Borgå år 1817. Han var född i Vasa 20 maj 1807, dog i Nykarleby 11 febr. 1895 i åldersbrand. Rådman 1837—1879. Ägare av skeppsvarv och var på sin tid stor skeppsredare.

Han sålde hemmanet 2 dec. 1842 åt


52) MATTS JOHANSSON SUND, född 16 okt. 1794 i Kronoby. Han var gift med Anna Eriksdotter, som också var född i Kronoby år 1803.

Bortflyttade från orten, sålde de hemmanet 4 nov. 1847 åt


53—54) JOHAN (JAN) och ANDERS ANDERSSON FORSBACKA, söner till Anders Mattsson Smeds, som redan 1839 hade köpt ett annat av Forsbacka hemman, II A (se under 30). Då sonen Anders senare blev ägare av fadrens hemman (se 31) gav han 17 jan. 1856 gåvobrev på sin del åt brodern Johan, som från denna tid är ensam ägare till hemmanet. Han var född på Ahlnäs i Soklot 3 febr. 1827, död på Forsbacka 29 nov. 1859. Han var också fångförare. Gift med Anna Maja Lydman, född i Oravais 17 april 1824, död på Forsbacka 21 febr. 1866 i nervfeber.


Utom den byggnad, som ännu finnes kvar och bebos av Emil Forsbacka, uppförde ovannämnda bröder en ny byggnad, tätt söder om den gamla som i stället uthyrdes. Den nya byggnaden nedbrann till grunden (mordbrand) under en av efterträdaren till hemmanet (Jonas Åberg) och torde detta ha inträffat jultiden 1862. Stenfoten finnes ännu kvar.

Som hyresgäster i den gamla byggnaden var under en tid nådårspredikanten Anders Abraham Favorin samt från och med 1 maj 1852 pastorsadjunkten August Heikel (född i Uleåborg 13 dec. 1816) ända till sin död 14 febr. 1866 i tyfus. Hans hustru var Aurora Emilia von Knorring (född 2 juni 1819). Utom ett barn, som avled i späd ålder, föddes här på Forsbacka Hulda Augusta, född 22 juli 1853, gift med dåvarande pastorsadjukten i Teuva Hugo Valdemar Vecksell (båda döda), Uriel August, född 20 juni 1857, apotekare, Daniel August, född 20 okt. 1858 civilingeniör, Ivar August, född 16 januari 1861, professor i grekisk litteratur 1888, universitets i Helsingfors rektor 1907—11, 1920—22, skriftställare vältalare, samt Teodor August, född 31 jan. 1863, forstmästare, forstråd, landshövding i Vasa län 1917—1920.

Såsom änka flyttade pastorskan Heikel på 1870-talet till Vasa i och för sina yngsta söners skolgång och där hon samtidigt upprätthöll ett internat för skolgossar. Med tacksamhet erinrar sig tecknaren av dessa rader ännu efter 50 år den moderliga omvårdnad han där under sina tre första skolår fick röna.

[Läs mer: Minnen från min barndom och ungdom av Ivar A. Heikel.]

Johan Forsbackas änka sålde sin hälft i hemmanet den 19 febr. 1863 åt nedanstående person, medan barnens hälft på offentlig auktion 18 maj 1860 hade försålts åt Jakob Jakobsson Forbacka (se 13) men sålde denna också sin del 7 april 1863 åt

55) FRANS AUGUST HEDSTRÖM, född i Nykarleby 1 juli 1825, död i Oravais (dit han flyttat år 1868) 12 april 1878 i slag. Sjökapten 1852. I Oravais innehavare av en lanthandel och en del av Ropas hemman. Gift med Katarina Jåfs, född 12 juni 1833 i Lillkyro, död på Forsbacka 9 maj 1865 i bröstsjukdom. Mannen omgift i Oravais.

Han sålde hemmanet 6 mars 1868 åt


56) JONAS ERIKSSON ÅBERG, född 15 juli 1823 i Oravais. Åberg kom i konflikt med Hypoteksföreningen till följd av obetalda räntor och försåldes hemmanet på konkursauktion 28 april 1823 och inropades av nedanstående person. — Åberg flyttade till Draka i Ytterjeppo, där sonen hade ett hemman, och dog där 14 mars 1878 i lungsot. — Gift med Greta Lisa Andersdotter, f. i Oravais 21 juli 1830, död på Draka 8 april 1902 av ålderdom.


57) ROBERT AHLQVIST, viktualiehandlande i Nykarleby, ägde redan tidigare hemmanet II B (se under 41). Dessa båda förenades, som redan tidigare framhållits, till ett år 1874, skattande för 91/192 mantal. Johan Jakob Forsbacka, som synes ha övertagit också detta hemman, sålde det dock inom kort (30 okt. 1876) åt


58) CARL ERIK LAGERLÖV, född 24 dec. 1824 i Ruovesi. Kom till Nykarleby 1875 såsom häradsskrivare från Saarijärvi. Flyttade bort jämte sin familj år 1878 till Lappajärvi.

Han delade hemmanet 11 okt. 1877 i två lika stora delar och sålde den ena hälften åt


59) JOHAN JOHANSSON FOGEL, nämndeman, Vexala, som dock sålde sin hälft 16 april 1880 åt innehavaren av den andra hälften


60) ERIK JOHANSSON SMEDS, som således från sagda år är innehavare av hela hemmanet. Han var född i Munsala 8 mars 1835, död på Forsbacka 6 maj 1922 av ålderdom. Gift 1:o med Maja Lovisa Löf, född 4 sept. 1842 i Jeppo, död 27 sept. 1883 i barnsäng; 2:o med Johanna Lassander, född i Nykarleby stad 10 sept. 1851, dotter till fiskaren Johan Vilhelm L. och Anna Greta Asp, död på Forsbacka 21 jan. 1927 av slag.

Detta hemman äges nu av sonen i andra giftet


61) EMIL FORSBACKA, som blev ägare till hemmanet i olika repriser. Först erhöll han genom gåvobrev av fadren den 21 febr. 1918 hälften av hemmanet. Den del, som ägdes av syskonen Lovisa och Erika köptes 30 sept. 1922 och resten, som tillfallit samtliga syskon från första giftet och som på offentlig auktion inropats av Alfred Kjellman från Esse och Viktor Kackur från Larsmo inköptes 10 okt. 1922. — Emil Forsbacka är född 25 aug. 1886. Gift med Ida Johanna Mattsdotter Pellis, född i Pedersöre 10 mars 1885.


Som ovan synes tillhör ej Forsbacka de hemman, som varit intimt förbundna med någon viss släkt. Endast tiden före 1641 till 1776 bildar ett undantag. Under denna tid, som omfattar minst 135 år tillhörde hemmanet såsom av skildringen framgår, Carlman—Forsman—Kempe, vilka voro befryndade med varandra. Forsman var gift med Carlmans styvdotter och Kempe var svärson till Forsmans dotter. Efter delningen se vi de olika hemmanen i regel snabbt byta ägare. Endast det hemman, som nu äges av Otto Fors, har sedan 1839 (således i 94 år) i fyra generationer varit i samma släkts ägo.Källor.

Statsarkivet: Jordaböcker, mantalslängder (t. o. m. 1799) samt domböcker (under 1600 talet).
Kyrkoarkivet i Nykarleby.
Häradsskrivararkivet i Nykarleby: mantalslängder fr. o. m. 1800.
Genealogia Sursiliana.
C. Bergholm: Sukukirja.
C. H. Strandberg: Åbo stifts herdaminne.
Carl von Bonsdorff: Blad ur Nykarleby stads historia. Historiallinen Arkisto X.
Hj. Björkman. Bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Gen. Samf:s i Finland Årsskrift X.
Hugo Lagström: Några Nykarleby borgarsläkter före stora ofreden. Gen. S. årsskr. X.
Personliga meddelanden: Mag. Hugo Lagström, de nuvarande ägarna av Forsbacka hemmanen Maja Forsbacka m. fl.Woldemar Backman, Österbottniska Posten 1933. Forsbacka och dess ägare. Även utgivet som särtryck och ingår i Nykarlebynejden II.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Forsbacka i Gårdar och hemman ... av Rudolf Olson.
(Inf. 2004-11-30, rev. 2023-08-20 .)