Smedsbacka och dess ägare.

Några anteckningar av

av

Wold.  Backman

[OBS!]Smedsbacka hemman, beläget tätt norr om Nykarleby stads mark till sin större del väster om älven, ligger inom Nykarleby sockens kyrkoby, bärande tidigare nummern 6, nu 8.

Liksom hela kyrkobyn (inkl. nuvarande Forsby) hörde Smedsbacka till den ursprungliga donationsjord, som staden erhöll vid sin grundläggning 1620. Fyra femtedelar av denna indrogs dock åter genom Carl XI:s reduktion på 1680-talet. I själva verket hade Smedsbacka aldrig varit avhyst, utan också före reduktionen haft sin karaktär av skattehemman, om ock äganderätten dock på något sätt var inskränkt. Hemmanet skattade vid denna tid för ett mantal, men nedsattes skatteberäkningen redan i slutet på 1600 talet till 2/3 mantal, men höjdes åter senare något till 3/4 mantal, som den sedan dess bibehållit.

Hemmanets namn härleder sig synbarligen därav, att någon av dess forna ägare varit smed. Man känner också (se nedan), att det samma i början av 1600-talet ägdes av en man, som hette Anders Eriksson Smed, där tillnamnet efter tidens sed sannolikt var ett yrkesnamn.

Hemmanet hör icke till dem, som tillhört samma släkt under flere generationer. Det har tvärtom ofta bytt ägare. Tidvis har det varit odelat, tidvis styckat i två eller tre delar, vilkas inbördes storlek dessutom växlat.

För större överskådlighets skull har jag, närmast utgående från den omständigheten om hemmanet varit odelat eller icke, indelat den tid undersökningen omfattar (1590—1930) i olika tidsperioder.


1590—1688 1)

1) Flertalet uppgifter för denna period har godhelsfullt lämnats mig av mag. HUGO LAGSTRÖM i Björneborg och för vilka jag här får tacka.

Uppgifterna från denna tid bilda icke en sammanhängande räcka av ägare, utan luckor finnas, som synes, här och var.


1. MÅRTEN ERIKSSON hette ägaren av det odelade hemmanet under tiden 1590—1601. Under tiden 1603—1607 var hemmanet delat mellan honom och


2. ANDERS ERIKSSON SMED, som år 1610 blev ensam ägare.
Under perioden 1620—1687 var, som redan ovan nämndes staden den rättmätiga ägaren, men innehades och bebrukades dock jorden av enskilda, om ock ej med full äganderätt.


3. En herr HANS bebodde hemmanet 1620—26 Mag. Lagström anser härmed synbarligen åsyftas kyrkoherden  Johannes Jacobi Nycarlus.


4. BRITA HANSDOTTER, den föregåendes dotter, under tiden 1657—66. Hon var gift trenne gånger, första gången med kaplanen i Nykarleby  Gustaf Witting,  tredje gången med guldsmeden i Nykarleby.


5. ANDERS SIMONSSON BEYER, som erhöll 1/2 av hemmanet, som han dock 1669 sålde åt


6. ISAK GRELSON RYSS, handlande i Nykarleby.

 


II. 1688—1780.


7. HENRIK HENRIKSSON KLUVENSICH var ensam ägare av hemmanet 1688. Han hade dock redan från och med 1681 innehaft den ena hälften. Han var son till borgmästaren i Nykarleby Henrik Hansson Kluvensich (borgmästare 1667—1671), som var född i Lybeck och dog i Nykarleby 1671. Själv hade han blivit student i Åbo 1665. Var häradshövding i nedre Satakunda härad. Död 1697 eller 1698. Smedsbacka innehade han till 30 mars 1695, då det såldes åt nedanstående person. Från Smedsbacka hade han dock flyttat redan 1688 och sköttes detsamma först genom hans svågrar, därefter genom landbönder


8. ISAK HANSSON BRÖMS, som övertog hemmanet 1695, var handlande i Nykarleby. Han var son till bonden Hans Bröms i Munsala. Ägdes av honom till 1708, då det övergick till hans måg


9. JOHAN BLADH, som var gift med företrädarens dotter Kerstin Isaksdotter Bröms. Bladh var född troligen i Åbo omkr. 1682, dog i Vasa, dit han flyttat efter stora ofreden, 1 okt. 1737. Han var handlande i Nykarleby 1705 (då han första gången nämnes i mantalslängden) till 1712, då han liksom större delen av stadens innevånare flydde till Sverge, troligen till Norrköping, där åtminstone tvenne av hans barn äro födda. Han är upptagen som ägare också i 1712 års mantalslängd. Sagda år skulle det dock senare ägts av


10. SALIG PASTORIS ÄNKA, som bodde här med landbonden Hans. Det kan väl knappast vara fråga om någon annan än  Anna Gammal, andra hustru till pastor Olaus Juniander (död i mars 1710.)


För tiden 1713—1722 saknas alla handlingar för dessa trakter. Ryssarna härjade och brände. Flertalet invånare flydde. Allt förvaltningsmaskineri låg nere. För tiden 1723—28 finnes i jordaböckerna antecknat om Smedsbacka, dels att det var »avbränt», dels att det låg »öde».


År 1729 började hemmanet opptagas av


11. SAMUEL BRINCK, gift med Johan Bladhs dotter Katarina (född, troligen i Nykarleby, 1708, död där 7 juni 1769 i kallbrand). Samuel Brinck var född i Vasa 1697, dog i Nykarleby 2 juni 1753 av bröstsjukdom. Efter att ha varit par år borgmästare i Jakobstad, mottog han samma tjänst i Nykarleby 9 aug. 1727. Efter hans död övergick Smedsbacka till sonen


12. JOHAN BRINCK, född i Nykarleby 1728 samt död 6 juni 1782 i slag, var fadrens efterträdare som borgmästare. Gift med Beata Garvolea, född i Storå 1733 samt död i Nykarleby 18 nov. 1791 av slag. Nämnas som innehavare av Smedsbacka ännu i mantalslängderna för 1770.


13. KILIAN MALM var åter ägare åren 1771—72. Han var handlande och rådman i Nykarleby. Född i Nykarleby 1727, son till handlanden Matias Malm, som första gången nämnes i mantalslängderna för 1723, död i Nykarleby 9 maj 1777 i bröstvärk. Han var gift sedan 5 maj 1754 med madam Sigrid Hamberg (änka efter handlanden i Nykarleby Anders Nyman), död i Jakobstad 29 sept. 1787 såsom änka efter sin tredje man, tullförvaltaren Wittstock i Gamlakarleby. Följande ägare var


14. DANIEL FORSBERG, som var född i Nykarleby 24 september 1735, son till den från Vasa inflyttade glasmästaren och handlanden Jakob Forsberg och Anna Neostadia. Han dog i Nykarleby 4 dec. 1802 av skörbjugg. Erhöll burskap som handlande därstädes 11 sept. 1758. Senare rådman. Gift 5 december 1750 med Beata Brinck, dotter till borgmästaren Samuel Brinck och Katarina Bladh (se under 11). Hon var född i Nykarleby 27 maj 1731. Flyttade efter mannens död till Vasa. Innehade Smedsbacka i dess helhet under tiden 1773—1780, vilket senare år hemmanet delades.


III. 1780—1805.

Efter stora ofreden hade ingen bott på Smedsbacka, åtminstone var ingen kyrkskriven där, förrän år 1780, då det, som redan framhölls, delades och den nya ägaren av den ena delen av hemmanet bosatte sig där och säkerligen uppförde nya byggnader i st. f. de av ryssarna nedbrända. De båda delarna kallas här A och B. A var den större delen, som skattade för 9/16 mantal, medan B endast skattade för 3/16 mantal. Denna senare del bibehölls fortfarande i rådman David Forsbergs ägo och efter dennes död i änkans ända till 1807, oaktat hon själv bodde i Vasa.

Delen A ägdes under denna period av


15. ANDERS ERSSON, den första bonde som sedan början av 1600-talet haft del i Smedsbacka. Han var född i Kovjoki by av Nykarleby socken på Styrmans hemman år 1738. Gift med Lisa Jakobsdotter, född i Storsoklot 1739. Familjen flyttade dock redan 1788 (el. 1789) som hemmansägare till Jeppo och efterträddes på Smedsbacka av


16. MATTS JAKOBSSON BÄCK, född i Kalajoki 1730. Hustrun Cajsa Jakobsdotter var född 18 mars 1741 i Kronoby samt dog på Smedsbacka 12 jan. 1809 i feber. Efter hustruns död flyttade mannen till Larsmo. De voro barnlösa, men hustrun hade flere barn i ett tidigare gifte, bland dem snickaren Matts Hansson och Anna Hansdotter, gift med Anders Johansson. Den förre synes ha övertagit hemmanet redan 1800, men år 1805 är det delat mellan styvsonen och dennes syster med man.


IV. 1805—1851.


År 1805 är hemmanet A delat i två lika stora delar, vardera omfattande 9/32 mantal. Dessa delar nämnas här nedan för större överskådlighet Aa och Ab. År 1809 skedde dock en ändring av de nu förefintliga tre hemmanens inbördes storlek. Härefter skattas Aa för 9/64, Ab för 6/32 och B för 21/64 mantal.


Aa.


17. MATTS HANSSON, styvson till Matts Andersson Bäck (se 16), var född i Kronoby 18 mars 1773, dog på Smedsbacka 10 juni 1809 i slag. Hustrun Anna Cajsa Mattsdotter var likaså född i Kronoby 16 maj 1773, dog på Smedsbacka 17 dec. 1800 i rötfeber. Efter dessa innehades denna del av Smedsbacka under åren 1810 och 1811 av


18. HANS LARSSON, bonde på Drakabacka, som jämte eget hemman innehade densamma. Han var född 18 okt. 1774 i Kronoby (Lybecks hemman), dog i Kovjoki 23 sept. 1826 av ålderdom. Den följande ägaren var


19. SAMUEL KEMPE, handlande och rådman i Nykarleby, där han också var född 8 nov. 1777 och där han dog 31 Jan. 1815 i lungsot. Han och efter honom hans arvingar innehade denna del av Smedsbacka under tiden 1812—1841. Kempes närmaste arvinge var jämte barnen hans änka i hans andra äktenskap, Anna Lena Nyström, född i Nykarleby 4 okt. 1789, död där 27 april 1840 i slag, omgift med handlanden och rådmannen i Nykarleby Carl Johan Berger. Arvingarna sålde hemmansdelen 1841 åt


20. ERIK ERIKSSON FRIMAN, född 8 mars 1799 å Mjölnars hemman i Jeppo, död på Smedsbacka 2 juli 1854 av leversjukdom. Sexman. Hans hustru var Anna Maja Johansdotter, född 25 Jan. 1800, död på Smedsbacka som sytningshjon 5 maj 1883 av ålderdom.


Ab.

21. ANDERS JOHANSSON hade som redan ovan nämndes övertagit denna del av svärfadrens hemman. Han var född i Pedersöre 31 sept. 1749 samt dog på Smedsbacka 1 febr. 1820 i gikt. Hustrun Anna Hansdotter. Matts Jakobsson Bäcks styvdotter (se 16) var född i Kronoby 4 febr. 1768, dog på Smedsbacka 1 sept. 1803 i barnsäng. Anders Johansson överlämnade några år senare (omkring 1807) hemmanet åt sin dotter och måg och blev själv sytningsman. Mågen hette


22. ANDERS MATTSSON och var född i Kronoby 6 jan. 1782. Hustrun Greta var likaså född i Kronoby 14 juni 1790. De bortflyttade redan 1812, då hemmanet övertogs av


23. ERIK ANDERSSON SALIN som var född i nuvarande Korsholm 3 febr. 1767 och dog på Smedsbacka 17 febr. 1849 av ålderdom. Hustrun Anna Jakobsdotter, som var född 6 maj 1774, dog som blind, på Smedsbacka 20 dec. 1840 av ålderdom. Salin innehade hemmanet till 1825, då han överlämnade det åt sin måg och dotter Anna Greta (se följande).


24. ERIK ANDERSSON CARLS var född i Munsala 9 jan. 1780, dog på Smedsbacka 1 mars 1850 av lungsot. Gift 1:o) 6 dec. 1814 med företrädarens dotter Anna Greta Salin, född 9 okt. 1793 i Korsholm, död på Smedsbacka 5 okt. 1825 i slag samt 2:o) i Ytterjeppo 29 dec. 1826 med Sofia Eriksdotter Bjon, född 18 dec 1781 i Ytterjeppo, död på Smedsbacka 18 juni 1833 i hetsig feber. Denna del såldes 1841 åt lantmätaren C. E. Stenroth, som sedan 1829 ägde hemmansdelen B (se 26), och sammanslogos dessa båda delar till en enhet genom rättens beslut av 4 dec. 1841. De forna ägarna bodde dock kvar som inhysingar till 1845, då de flyttade till Alahärmä.


B.

Som redan ovan nämndes innehade rådman Daniel Forsbergs arvingar denna del till 1807, då den såldes åt


25. NILS MATHESIUS, vid denna tid pädagog i Nykarleby (sedan 29 mars 1803), senare kaplan därstädes (sedan 5 maj 1810). Han var född i Terjärv 23 jan. 1772 samt dog i Nykarleby 6 juli 1822 i leverböld, son till kyrkoherden i Nykarleby, prosten Georg M. och Katarina Brunell. Student i Åbo 25 febr. 1789 och i Uppsala 21 sept. 1790. Prästvigd 8 mars 1797. Fil. mag. 26 juni 1798. »Han var en mångsidigt begåvad man» (Tor Carpelan). Gift i Nykarleby 24 sept. 1801 med Maria Elisabet Juthe, född 13 jan. 1782, död i Padasjoki 28 juni 1857, dotter till rådmannen och handlanden i Nykarleby Anders Juthe och Maria Helena Schjoman. Efter pastor Mathesius död innehades hemmanet av änkan till 1829, då det såldes åt


26. CARL ERIK STENROTH, andra lantmätare i Vasa län. Född i Jämsä 5 dec. 1779, död på Nybacka hemman, som han köpt samtidigt som Smedsbacka och som han innehade ännu vid sin död 18 okt. 1854 (av slag). Gift 1:o) i Kalajoki 6 aug. 1811 med Kristina Maria Simelius, född 2 april 1773, död å Smedsbacka 30 nov. 1848 i slag samt 2:o) på Smedsbacka 17 nov. 1850 med Fredrika Charlotta Agrell, född Liustena i Sverge 2 nov. 1813. Kom kort före bröllopet från Uppsala. Bortflyttade kort efter mannens död, osäkert vart. Smedsbacka var vid denna tid ofta en samlingsplats för stadens ungdom (se Zachris Topelii dagböcker) och var det väl närmast hemmets trenne unga döttrar, som utgjorde dragningskraften: Carolina Christina, född 15 nov. 1812 (senare gift med dåvarande borgmästaren i Nykarleby Fredrik Calamnius), Sofia Amalia född 22 juli 1817 och senare gift med v. lantmätaren Johan Henrik Logren samt Helena Gustava, född 6 okt. 1820 (senare gift med vicehäradshövd. Adolf Falander i Kajana). Flyttande med sin familj till Nybacka, sålde Stenroth hela den av honom ägda delen av Smedsbacka (Ab—B) den 3 mars 1847 åt


27. JOHAN JAKOB ELENIUS, häradsdomare och tillika ägare av Tollikko hemman i Jeppo. Han var född i Kyrkobyn 19 maj 1795 och hans hustru Maria Eriksdotter, född i Jeppo 8 april 1798.


V. 1851—1881.

År 1851 inträder åter en förändring i hemmanets inbördes förhållanden, i det häradsdomar Elenius (se 27) åter delar det av lantmätaren Stenroth sammanslagna hemmanet i tvenne, dock nu i lika stora delar, vardera skattande för 39/128 mantal. I det följande betecknas dessa åter med Ab och B.


Aa.

Erik Friman var fortfarande ägare till denna del av hemmanet ända till sin död 1854, då det övertogs av


28. JAKOB JAKOBSSON HÖGBACKA, bonde på sistnämnda hemman, där han bodde. Häradsdomare. Född på Högbacka 10 aug. 1810, död där 18 april 1890 i maginflammation. Hustrun Lena Johansdotter var född i Soklot 4 maj 1811, dog på Högbacka 11 jan. 1896 i kräfta. Högbacka sålde hemmanet 9 febr. 1863 åt


29. ERIK KARLSSON (HARJUX). Han var född i Munsala, 10 nov. 1835, dog på Smedsbacka 2 dec. 1901 i maginflammation. Han överlät hemmanet 1881 åt fabrikör Jakob Eng (se 34), och blev själv torpare.


Ab.

Häradsdomar Elenius bibehöll denna del i sin ägo, ehuru boende på Tollikko, till år 1887, vilket år såsom ny ägare är antecknad


30. JOHAN ERIKSSON (Härmälä), född 11 april 1804 i Purmo, död i Forsby (Pelkos) 26 dec. 1875 till följd av »sträckning i underlivet» Hustrun Brita Pihl var född 1 jan. 1812 i Purmo, död i Forsby (Pelkos) 5 juni 1876 i magkräfta. Hemmanet hade övertagits av sonen


31. ERIK JOHANSSON, född i Purmo 1 sept. 1829, död i Forsby (Pelkos) 10 dec. 1878 i bråck. Han hade flyttat till sistnämnda hemman år 1875 med familj och föräldrar, då hemmanet övertogs av fabrikör Jakob Eng (se 34).


B.

Efter det som ovan framhölls det av Ab och B sammanslagna hemmansdelarna åter delats övertogs denna del av


32. ERIK ARONSSON, född i Jeppo 10 sept. 1799. Han flyttade dock redan 27 maj 1856 till Alahärmä, säljande hemmanet åt


34. PETTER HÖGDAHL, sjökapten. Denne var född i Gamlakarleby 20 nov. 1803, men hade som 10-åring inflyttat med föräldrarna till Nykarleby. Fadern var den i Löfånger (Sverge) födda sjötullvaktmästaren Petter Högdahl. [Död 1862.] Kapten Högdahl ägde i staden tomterna 95 och 96, som han erhållit med sin första hustru. Han var gift 1:o) den 22 april 1824 med Anna Maria Blomqvist, änka efter kapten Johan Fredrik Astrén, född i Nykarleby 20 mars 1801 och död där 5 maj 1846 i bröstsjuka, dotter till sjöman Erik B. och Anna Lööf samt 2:o) 10 nov. 1850 med Christina Amalia Schjoman, född i Nykarleby 19 febr. 1816 samt död på Smedsbacka 5 mars 1884 i lunginflammation, dotter till skepparen Johan S. och Christina Hägglin. Barnlösa. Kapten Högdahl dog på Smedsbacka 13 april 1875 i slag. Änkan behöll i sin ägo hemmanet tills 1880, då det såldes åt fabrikör Jakob Eng (se 34). Själv bodde hon dock kvar på Smedsbacka till sin död.

[Kapten Högdahl anlitade Haapa Kaja.]


VI. 1880—1980.

Efterhand hade sålunda de tre hemmansdelarna åter förenats på en hand, och var nu som ägare till det odelade hemmanet


34. JAKOB ENG, född i Gamlakarleby 25 juli 1819, död på Nygård hemman i Nykarleby landskommun 11 jan. 1883 i magkräfta. Han inflyttade till Nykarleby landskommun 1855, då han köpte ett av Nygårds hemman, som han ägde till sin död och där han hela tiden bodde. Han inrättade här ett garveri samt också en tobaksfabrik (pikanell, cigarrer) som nedlades efter hans död. Smedsbacka köptes 27 febr. 1883 av

[Kalkutlåtande.]


35. ANDERS OLIN, som tidigare varit arrendator av Jeansborgs kyrkoherdebol. Han var född i Nykarleby 15 aug. 1857, gifte sig 2 april 1883 med företrädarens dotter Thekla Amalia Eng (född på Nygård 5 mars 1861, död på Klockars 23 dec. 1912) och dog såsom sågägare (Harald) och innehavare av Klockars hemman 27 juli 1918. Han hade 1898 sålt Smedsbacka åt


36. AUGUST ANDERSSON. Han var född på Bonäs (Nykarleby landskommun) 25 aug. 1844, dog på Nybacka 19 aug. 1921 i njurinflammation och hade tidigare varit parcellägare på Nybacka, dit han flyttade tillbaka efter att 1909 ha sålt hemmanet åt


37. JOHANNES JAKOBSSON (Pät), född i Nykarleby stad 12 aug. 1857, dit fadren flyttat från Kovjoki. Han var först lanthandlare i Evijärvi, därifrån han återkom med sin hustru, född i Alahärmä och sina i Evijärvi födda barn i slutet av 1908. Överlämnade dock hemmanet åt sin son Paul och måg Karl Keto år 1913 och flyttade själv till Kauhava, därifrån han dock återvände år 1917.


38. PAUL JAKOBSSON, son till ovannämnda, var född i Evijärvi 24 juli 1886 och KARL KETO, född i Evijärvi 15 aug., 1883 gift med Maria Elisabet Jakobsson, född i Evijärvi 18 dec. 1886. Dessa höllo dock hemmanet endast till den 21 okt. 1919, då det försåldes till dess nuvarande ägare


39. ÖSTERBOTTENS SVENSKA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLESÄLLSKAP, som där 1920 inrättade och sedan dess upprätthållit en folkhögskola. Den största delen av hemmanets odlade jord har utparcellerats i mindre lotter, medan däremot skogen, såväl hem- som utskogen (i Sorvist) förblivit i sällskapets ägo.


Woldemar Backman, (1931) Smedsbacka och dess ägare. Några anteckningar
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Smedsbacka i Hemman och husbönder ... av Rudolf Olson.
(Inf. 2004-11-06, rev. 2024-03-24 .)