Tomt 10 i gamla Nykarleby


Av Wold. Backman.


Mången, vars blickar händelsevis faller på ovanstående rubrik, kan med skäl undra, vad det kan vara för en tomt, som givit upphov till nedanstående, långa artikel. En och annan kan måhända draga sig till minnes, att det var från denna tomt, som den ödesdigra eldsvådan tog sin början år 1858 och det i samband med denna florerande ryktessmideriet. Orsaken är dock en helt annan.

Den 11 dec. 1832 stiftades det Allmänna Brandstods-Bolaget för Finland. Nykarleby husägare dröjde icke att åtminstone till en del ansluta sig till detsamma. En av dessa var ägaren till ovannämnda tomt 10. Det utfärdade brandförsäkringsbrevet, som är daterat 1834, bildar ett digert aktstycke på tio blad jämte plankarta, utvisande de skilda byggnadernas läge på tomten, deras storlek och en noggrann beskrivning av dessas både yttre och inre beskaffenhet. Samtidigt får man också ett begrepp, ehuru icke så fullständigt om de angränsande tomternas (11, 16—17, 6—9) bebyggelse, närmast de enskilda byggnadernas läge på tomten och deras storlek och användning.

Skulle man lyckas komma över dylika brandförsäkringsbrev från ett antal tomter, kunde man erhålla en fullständigare uppfattning över bebyggelsen i det gamla Nykarleby, än den vi nu äga. Om dylika fines i någon enskild persons ägo, hoppas jag i sakens intresse få låna dem för någon vecka.


———


Tomt 10 ägdes vid tiden för brandförsäkringen av 12 åriga ynglingen Carl Alexander Aspegren med fadren handlanden och sjökaptenen Gabriel A. som förmyndare. Gården hade genom testamente tillfallit nämnda Carl Alexander av sjökaptensänkan Anna Katarina Schale, f. Forsberg vid hennes död 7 sept. 1833.

Tomten, 4254 kvadratalnar stor, låg ungefär där byggmästar Björklunds nybygge snett mot apoteket nu är beläget. Den begränsades i öster av Ågatan, (10 alnar bred), ungefär där kyrkogatan nu finnes, ehuru av något olika sträckning, i norr var den skild genom en 5 ½ alnar bred gränd från tomt 11, som ägdes av kommerserådet Johan Turdin; i söder gränsade den till de förenade tomterna 6—9 (rådman Matts Lithén) och i väster till älven.

 
[Floraparken till vänster och "byggmästar Björklunds nybygge", (f.d. Andersén, nuvarande Sundstén) mitt i bild.
Elna Andersson tillhandahöll via Stig Haglund.]


På tomten voro uppförda 9 byggnader och hade dessas sammanlagda värde uppskattats till 9368 Rubel Banco Assignationer och skulle i avgift årligen i fyra års tid erlägga 108 Rubel 79 kopek. Byggnaderna äro följande:[Detalj av tomt 9, 10, 11 och älven i överkant ur "Afritning Utaf Nycarleby Stad ... " av Gullich Wislander 1750. Torgets sydvästra hörn finns i nedre högra kanten. Bearbetad. Observera att samtliga byggnader i nedanstående förteckning där byggår anges, är uppförda på 1800-talet. Kartan ger dock en fingervisning om hur tättbebyggd staden var. Kartans bredd motsvarar drygt 150 alnar (90 meter)]

 


1)

Ett boningshus av trä i en våning med frontespis, uppfört 1802, brädfodrat 1805, målat liksom alla uthus i röd färg. Husets längd var 29 1/2 alnar, bredd 15 samt medelhöjd 16 alnar. Detsamma stod på en stenfot av 1 3/4 alnars höjd. Det låg med huvudfasaden vid Ågatan och sträckte sig ända till den norra tomtgränsen. resten av tomtens gatsida upptogs av en i två halvor delad port.
     Huset omfattade på nedre botten 5 rum; en sal, tre kamrar och en kramboda (köket tillkom först senare).
     Övre våningen innehöll en sal och två kamrar.
     Vattentaket bestod av dubbla bräder, på vilka sedermera lagts tegel. Golven i rummen voro av plankor, vilka i sex rum voro målade. Aderton fönsterlufter funnos med dubbla fönster, målade samt försedda med »vitt glas i kitt». Fönstren voro tre alnar höga samt 1 7/8 alnar breda; dessutom sju stycken små vindsfönster. Nio stycken spegeldörrar, halvfranska, funnos, målade i »olje Pärlfärg.» Uppvärmningen skedde genom två ugnar av kakel och två av tegel, målade med oljefärg, alla med nischer (i kramboden således ingen eldstad).
     Detta i nedre våningen; i den övre åter fanns två ugnar av kakel och en av tegel. Tapetseringen bestod av förhydningspapper och därpå spänd väv samt ytterligare karduspapper, målat med oljefärg. Detta i de båda salarna, i kamrarna bortföll väven.
      En flygelbyggnad, uppförd 1804, sammanhängande med 1) och sträckande sig längs tomtens norra sida. Densamma, som var uppförd i två våningar hade en längd av 20 1/2, en bredd av 10 och en medelhöjd av 15 1/2 alnar. Den nedre våningen innehöll förstuga, kök med köksspis och stekugn samt bagarstuga med spis och bakugn. I övre våningen förstuga, kök och kammare.
      I samma som detta lågo i tät följd följande fyra byggnader:


3)

Ett tvåvånings bostadshus, 6 alnar lång och 9 alnar brett med en medelhöjd av 13 alnar. Vardera våningen innehöllo en förstuga och ett bostadsrum med en tegelugn med nisch. Vattentaket utgöres av näver och takved.

4)

En magasinsbyggnad, uppförd 1831 av nytt grantimmer i två våningar, 25 alnar lång, 12 alnar bred och med en medelhöjd av 14 alnar. Vardera våningen är indelad i tvenne rum. En välvd källare i två våningar finnes därunder. Taket är näver och takved. Stenfoten ½ aln.

5)

Ett avträdeshus, 7 1/2x8 alnar.

6)

En stallbyggnad med tre spiltor och höskulle, 8 1/2x6 1/2x10 1/2 aln. (höjd).

Mitt emot denna rad finnes på motsatta sidan av tomten följande tre byggnader, av vilka de två sista är förenade med varandra.

7)

Ett brännvinshus av timmer, 7 1/2x8 1/2 aln. samt 9 alnar högt med tak, liksom också de följande byggnaderna va näver och takved. Huset ärr försett med spis och däri inmurade en kopparbrännnvinspanna om 50 kannor och en järngryta om 80 kannor (värderade till 130 resp. 20 rubel).

8)

Fähus (8 spiltor), foderlada, magasin och en stuga med spis, allt i samma komplex, 42 aln långt, 11 aln brett och 9 aln högt.

9)

Ett spillningshus 16x9 aln. med brädtak.

Så finnes även en kryddgård nere mot älven (32x22) alnar) kringgärdad av ett rödmålat staket av ribbor.
     En sak är här skäl att anteckna. Den uthuslänga, som går längs tomtens södra sida motsvaras av en liknade från granntomten, men dessa längor befinna sig blott ¾ alnars avstånd från varandra. Vad detta betyder vid uppkomsten av eldsvåda, behöver knappast påpekas.


———

Så några ord om granntomterna, vilka, såsom redan tidigare framhölls blott ytligt beröres i brandförsäkringsdokumentet för tomt 10.Tomt 11, (kommerserådet J. Turdin) beläget norr om tomt 10 och skild från denna endast genom en 5 alnar bred gränd, innehåller:

1)

Ett envånings bosstadshus vid Ågatan och sträckande sig till tomtens södra gräns. Dess längd är 39, bredd 16 och höjd 17 1/2 aln.

2)

Ett kombinerat tvåvånings bostads- och uthus längs den södra tomtgränsen, som enligt planritningen har en längd av 108 och en bredd av 21 alnar; dessutom är höjden angiven till 15 aln.
     Som en fortsättning ligger vid älvstranden en inhägnad kryddgård (36x27 alnar).
     Huruvida uthus finnes också vid tomtens norra gräns framgår ej av planritningen (endast de till tomt 10 närmaste byggnaderna beröras).


Tomterna 16 och 17, som denna tid just hade inköpts av rådmannen J. A. Lybeck, äro förenade med varandra. Det är den gamla Calamniuska gården, (Z. T:s mors hemgård). Här äro belägna följande byggnader:

1)

Ett bostadshus i två våningar, med sin fasad vettande mot torget och västra gaveln, sträckande sig till Ågatan, bildande här en liten vinkel. Detsamma är 18 alnar högt samt har en längd av 61 och en bred av 11 alnar.


Sedan längs Ågatan fanns följande byggnader:

2)

Ett gammalt hus, 9 aln. högt, 8x7 1/2 aln. Detta var ej mera i bruk.

3)

Ett magasin (9x11x10 alnar).

4)

En gammal, 14 alnar hög byggnad, bildande en vinkel inåt gården. Dess längd åt gatan var 15 alnar, bredd 9 à 15 alnar.

5)

En gammal boda, 8 alnar hög, 25 alnar lång och 9 alnar bred.
 
Längs tomtens södra sida:
a) Ett envånings hus, 9 aln, högt, 10 alnar brett, men dess fulla längd är icke antydd.


Tomt 6—9. Dessa fyra tomter är nu förenade till en enda och äges av rådmannen Matts Lithén. Utmärkta på kartan äro dock endast de byggnader som äro närmast belägna till tomt 10. Dessa byggnader äro:

1)

Ett tvåvåningsbostadshus, beläget vid Ågatan (24 aln. från tomt 19. Dess höjd, längd och bredd är 14, 15 och 12 alnar.

2)
Ett annat, i vinkel med det förra, tvåvånings bostadshus, sträckande sig in åt gården av dimensionerna 13, 17 1/2x10 alnar.


Längs gränsen mot tomt 10, begynnande från öster ligga följande byggnader:

3)

Ett tvåvåningsbostadshus, 11 1/2 aln. högt, 16 alnar långt och 11 1/2 aln. brett.

4)

Ett tvåvåningsmagasin, 11 1/2 aln högt, 27 1/2 aln långt och 11 1/2 aln brett.

5)

Ett tvåvåningshus, begagnat som bränneri, 13 alnar högt, 10 alnar långt och 11 1/2 aln brett.

6)

Ett färgeri i två våningar närmast älven, 13 aln högt, 19 alnar långt och 11 1/2 aln brett.


———

Härovan har anförts en mängd siffror och torra fakta, som säkerligen icke skola intressera många. Jag har dock gjort detta av tvenne skäl:

1) För att fästa uppmärksamheten vid en hittills icke använd källa för erhållande av kunskap om det gamla Nykarlebys bebyggelse samt 2) få andra, motsvarande dokument i framtagna i dagens ljus.

Till ingeniör Sigmund Schalin i Helsingfors som ställt ovanstående aktstycke till mitt förfogande, får jag uttala mitt tack.


Woldemar Backman, Österbottniska Posten nr nr 14/1941.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
"Planteckning af Åbyggnadernes läge å undertecknads ägande gård No 44 ..."
Fler artiklar ur tidningen.
Brandförsäkringshandlingar tillhandahållna av Stig Haglund kommer småningom.
(Inf. 2005-09-26/HK, rev. 2022-10-15 .)