Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun av Woldemar Backman

 Förord.


Det har länge föresvävat mig, som om en sammanställning av den art, som titeln till detta arbete antyder, skulle ha ett visst, icke blott hembygds- utan ock allmänt intresse, på samma gång den utgjorde ett minne av en sedan 130 år försvunnen kår: yrkessoldatens. Efter att ha läst K. V. Åkerbloms uppsatser om soldattorpen och deras innevånare i Vasabladet och i Kalender, utgiven av Svenska folkskolans Vänner (1937) mognade tanken till beslut.

Vid en dylik undersökning var det flere frågor, som självfallet inställde sig till besvarande. Redan soldaternas namnfråga syntes mig vara av ett visst intresse. Vad var det överhuvud för folk, som frivilligt för stor del av sitt liv iklädde sig soldatrocken? Voro de hemma från den egna kommunen eller från andra trakter? Från vilken miljö härstammade de (borgar- eller bondsöner, obesuttna)? Huru tedde sig soldaternas öden under och efter tjänstgöringens slut? Genom att följa de soldatsläkter, som stannade kvar på orten, kunde man också måhända få en aning om det arv soldaterna lämnade efter sig och likaså utreda, i vilken grad ättlingar till desamma i nedstigande led ännu finnas på orten.

Självfallet ville jag också försöka undersöka om detta visade sig möjligt, var de s. k. soldattorpen varit belägna, om ännu rester finnas av desamma m. m.

För att draga några slutsatser av allmännare bärvidd äro uppgifterna både ofullständiga och såsom omfattande endast en kommun baserade på ett alltför ringa material. Men då skildringen omfattar 175 soldater, boende under tiden 1734—1809 på 26 torp, torde den dock ungefär kunna avspegla förhållandena, åtminstone i svenska Österbotten.

Huvudkällan för ifrågavarande undersökningar hava varit kyrkoarkiven i Nykarleby och närliggande församlingar.

Viktiga kompletteringar beträffande soldaternas antal (ett par tiotal återfinnas icke i kyrkböckerna) samt också om den enskilda soldatens öden hava erhållits från de talrika rekryterings- och mönsterrullorna, som förvaras under rubriken Militaria i riksarkivet.

Nykarleby i oktober 1939.


Woldemar Backman (1943) Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun.


Nästa kapitel: Kap. I. Inledning.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-08-12.)