XIV. EFTER BRANDEN

Ägobyte med landskommunen


För att förverkliga den nya stadsplanen måste ett ägobyte ske med kyrkoherdebolet i Nykarleby socken. Den 5 sept. 1859 fastställde guvernören i Vasa län, att ett sådant ägobyte skulle ske.

Förrättningen verkställdes den 27 okt. s.å. av vicelantmätaren C. E. Müller. Till biträde utom förrättningen hade kallats bonden Johan Karlsson Gästgifvars från Pedersöre Sundby. Som sakägare närvar prosten Christoffer Kullman såsom innehavare av kyrkoherdebolet samt å stadens vägnar borgmästare A. W. Montin och rådmännen C. Grundfeldt, A. Dyhr och C. W. Sundström. Något konsistorieombud hade ej infunnit sig, ehuru anmälan gjorts. Kronolänsmannen C. H. Stenfors, som kallats med hänsyn till de närmast boende länsmännens jävighet, hade anmält sig hindrad av det pågående tinget i Gamlakarleby.

Borgmästare Montin företedde den av länsarkitekten Edelfelt upprättade nya plankartan över staden med kejsarens egenhändiga anteckning om godkännande. Några andra kartor eller dokument kunde ej uppges, ”emedan desamma skall förkommit vid den nyligen staden öfvergångne brand”. Då de på lantmäterikontoret inlämnade konceptdokumenten delat samma öde vid Vasa stads brand den 3 aug. 1852, hade nya kartor och dokument ej kunnat anskaffas. Borgmästaren anhöll därför att de i byte gående ägorna nu borde avfattas. Prosten Kullman för sin del företedde karta och beskrivning över en del inägor hörande till kyrkobolet, avmätt 1758 av lantmätaren M. G. Fillmer.

Borgmästaren föreslog, att staden som vederlag åt kyrkoherdebolet skulle överlämna motsvarande areal av Raijåkern, Jervbacka, Notariehagen, Wennerholmslindan, Kuddnäs hemmans linda samt Hammarins och Bollströms lindor. Prosten Kullman för sin del gillade alla de erbjudna ställena utom Notariehagen, som var avlägset belägen. Därutöver yrkade han, att stadsborna skulle odla och gödsla åker i vederlag i lika gott skick, som de han avstod. Han förbehöll sig vidare att få hävda sina åkrar ännu i fem år. Stadsborna bestred en så långvarig bebrukning och erbjöd odlingsersättningen i kontanta penningar efter 25 rbl tunnlandet. Detta ansåg prosten vara för litet. Borgmästaren framhöll, att staden helst lämnade sitt vederlag åt kyrkoherdebolet i sammanhang och större areal efter gradering, om områdena var särskilt avlägsna.

Vid mätningen och besiktningen av de av staden till vederlag föreslagna ägorna den 28 okt. närvar ojävige bonden Matts Andersson Gästgifvars från Sundby som andre godeman. Det befanns att Raijåkern samt Wennerholms och Hammarins lindor var lämpliga, medan Bollströms linda var stenig och Notariehagen för avlägset belägen.

De kyrkoherdebolet frångående ägorna hade jämväl uppmätts. Man erfor därvid, att de erbjudna vederlagen ej skulle förslå och delvis var olämpliga för ändamålet. Borgmästare Montin och de flesta av rådmännen föreslog då, att Apotekarlindan, Hammarins linda, Rimals (Rehmals) backen och kapten Synnerbergs Tallåker väster om älven borde uppmätas och lämnas som vederlag till kyrkoherdebolet. Om detta ej skulle förslå, kunde resten tagas av rådman Dyhrs Kristineborgs linda.

Mot sistnämnda punkt protesterade rådman Dyhr och yrkade, att hans ria och magasin då även skulle inlösas av staden. Prosten Kullman förklarade sig villig att mottaga dessa lindor, ”med villkor att få derstädes det honom ännu tillkomne, sedan Raij åkern och Wännerholms lindan honom tillagts”.

De sistberörda lindorna avfattades nu och graderades jämte övriga mot varandra i utbyte gående ägor. Den därvid upprättade graderingslängden godkändes utan anmärkning. Sedan ägorna blivit uträknade och beskrivna verkställdes utbytet. Kyrkoherdebolet erhöll Raijåkern och Wennerholms linda i rå med sagda lägenhets förra ägor samt väster om älven Apotekar- och Klockarelindan, Rimalsbacken, Tallåkern och hela Kristineborgslindan.

Odlingsersättningarna till kyrkoherdebolet för frångående öppen åker skulle ersättas kontant, Gravgårdsåkern à 2,40 tunnland med 45 rbl och de övriga åkrarna à 2,80 tunnland med 30 rbl tunnlandet, att utbetalas efter det förrättningen vunnit laga kraft. Därefter ägde staden genast tillträda de utbrutna ägorna. Hölador, rior och hägnader fick ägaren avföra, ifall parterna ej därom annorlunda överenskom.

Den 1 nov. fortsatte förrättningen. Närvarande var Müller, godemännen Joh. Karlsson och Matts Andersson Gästgifvars samt prosten Kullman och rådmännen C. W. Sundström, A. Dyhr, M. Sandström och J. Lybeck jämte stadsfiskalen J. H. Forssén. Protokollet rörande ägobytet upplästes och uttolkades. Parterna förklarade sig ”fullkomligt nöjde”. Till och med rådman Dyhr godkände förrättningen.

Prosten Kullman anmälde dock att han ej ansåg sig skyldig att emottaga kontant odlingsersättning för sina åkrar. Lantmätare Müller förklarade då, att han ämnade anmäla ärendet till ägodelningsrättens omprövning. Efter en stunds betänkande anmälde Kullman, att han frångått sitt missnöje, sedan stadsborna förklarat sig villiga att ersätta honom med 45 rbl sr tunnlandet för de 4,05 tunnland, som kyrkoherdebolet avstått utan odlat vederlag, d.v.s. med 187 rbl 50 kopek s:r.

Ägorna skulle tillträdas, sedan lösen erlagts av staden. Var och en ägde dock skörda den rågsådd, som nu var gjord samt borttaga sina lador och hägnader, om ej byte kunde göras. Parterna förklarade sig nöjda härmed och bekräftade detta med sina namnunderskrifter.

Den 2 nov. hade protokollet renskrivits. Stadens äldste, handlandena Carl Edvard Ekholm, Ernst August Waselius, Gustaf Maurits Hedström, skepparen Carl Synnerberg, hökaren Robert Ahlqvist, bagaren Anton Knape och rådhusvaktmästaren Johan Lingonblad förklarade sig nöjda med uppgörelsen. Därefter undertecknades protokollet av prosten, rådmannen och stadens äldste, samt av C. E. Müller och de båda godemännen, de två sistnämnda med sina bomärken. 86)

Ägobytet fastställdes vid lagtima häradsvintertinget med Nykarleby socken den 20 april 1860. 87)

Staden erhöll:


Kännetecken
å kartan
Namn och ägoslag: Erhållit av kyrkobolet:
Innehåll
Impediment
Graden
Areal
Förvandlad Areal
Areal
Förvandlad Areal
[Av innehållet i ovanstående tabell från sid. 617—619 är endast nedanstående ägonamn medtagna.]
Staden erhöll

Öppen åker:
-Gravgårdsåker
-Klockaråker
-Torpåker
-Svinhagen
-Karlshagen ny

Äng och lindor:
-Karlshagen linda
-Begravningsplats
-Linda i åker
-Fätåget
-Storhagen
-Svinhagen
-Trädgård
-Åkerren

Staden avstod:

Öppen åker:
-Kristineborgs åker
-Apotekaråkern
Ängar och lindor:
-Raij åkerlinda
-Dito äng på Åstrand
-Wennerholms linda
-Tallbackåkern
-Kristineborgs linda
-Apotekarlinda
-Rimalsbacken
-Klockaråkern

Staden hade sålunda erhållit 19,96 eller efter gradering 15,293 kvadratalnar mark och dessutom 0,32 kvadratalnar impediment och avstått 17,99 eller 15,293 kvadratalnar jämte 0,75 kvadratalnar impediment.

Denna överenskommelse bekräftades av parterna den 2 nov. 1859. 88)


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 614—619.


Nästa kapitel: Den nya stadsplanen av år 1858.


Läs mer:
Ägobytet omnämnt i Helsingfors Tidningar 1859.
(Inf. 2004-01-25, rev. 2016-09-10 .)