XVI. ORDNINGEN I STADEN

Dansen på bron


Som vi sett förbjöd polisordningen av 1838 i bestämda ordalag folkskockningar på torg och gator. Dans eller lek fick ej anordnas utan magistratens eller borgmästarens samtycke. Dessa bestämmelser återfinns även i 1873 års polisordning. Om stora bron nämnes ingenting speciellt, men bron, vars underhåll vid denna tid delades mellan stads- och landsförsamlingen, hade givetvis samma ställning som gata och allmän plats, där folksamlingar utan lagligt och nödigt ändamål ej fick förekomma. Den nya bron var f.ö. avspärrad genom en svängbar bom vid västra ändan utanför brostugan och bevakades av särskilda brovakter, som bar upp en broavgift av alla utsocknebor för överfarten. Denna avgift avskaffades dock 1889.

Någon regelbunden och ordnad dans förekom sålunda knappast på stora bron i äldre tider. Skalden Ernst V. Knape, som var stadsläkare 1902—1908, har diktat om en sådan vid 1900-talets början och det har polemiserats en hel del om huruvida han hade rätt. Så mycket kan emellertid sägas, att polisordningen ej tillät dans på bron och Nykarlebybor födda på 1880-talet vet ej av någon sådan dans i deras tid. Sporadiska danser tycks dock med säkerhet ha förekommit, då som i senare tid.

En gammal Nykarlebydam (f. 1844) berättade på 1910-talet om en sådan dans med tragiskt slut den 1 maj 1862: ”Det var brukligt att dansa på Storbron förr och så gjorde man även denna 1 maj, men gossarna råkade i gräl och slagsmål. En dräng, hemma från Forsbacka, blev ihjälslagen. Det blev stor rättegång med talrika vittnen. En Forsbom blev fälld såsom vållande till drängens död och satt 12 år på Kakola tukthus. Kommen därifrån gifte han sig med sin flamma från tiden före olyckan och levde länge och väl efteråt och dog såsom brandvakt i Nykarleby 1909, vill jag minnas.”


66. Vy över bron och kyrkan omkring 1885. Ynglingen till höger på bron är blivande prof. Woldemar Backman.


Så berättade den gamla damen. Mikael Lybeck vittnar i sin dikt om stadens midsommarnatt, skriven på 1890-talet, om ”Pigor med kvistar i svettiga händer, (som) ta sig en sväng med gesäller på bron”. Dans i mer eller mindre oordnade former har sålunda förekommit redan långt före Knapes tid, upprepade förbud till trots. Från 1896 föreligger följande


”Kungörelse.

Enär till Magistratens kännedom kommit, att ungdomen från staden och omliggande landsbygd om aftnarna samla sig å den s.k. Stora bron och därstädes genom dans och oljud stör den allmänna ordningen, har Magistraten medels i dag afsagdt beslut funnit godt fastställa ett vite af tjugo (20) mark för en hvar, som bidrager till sådan folksamling, hvilket vederbörande till kännedom och efterrättelse länder. Nykarleby Rådhus den 31 Augusti 1896.

Magistraten.”


Men bron tycks även ha varit en omtyckt plats för slagsmål mellan byarna. Härom handlar Pelkus Ants visa om byslagsmålen mellan Forsby- och Kyrkoby-ynglingarna på 1850—1860-talet, som i all sin anspråkslöshet lyder:


”... Forsbypojkan ti var ju så svag,
ti var åtta klippare i en rad,
Kyrkbypojkan likaså,
till en batalj sku gå.
    Ti kata' dem från Anderso(n)s
till Nykarleby stora bro,
tär tänkt' di hurtigt att stopp' emot,
men ti gick int' tärme' ut,
Och Nissas Leander gav vad tärom,
att han ti' sista man sku' stå,
för att vis' sitt tappra hjältemod
för Pelkus Ant, som såg på.”


Som vi sett av provinsialläkaren, dr K. Fr. Forsius berättelse, avtog allmogens fylleri i samband med stadsresorna från mitten av 1870-talet. I stället vidtog en ny period av fylleri och våldsdåd i samband med propsflottningen nedför älven och timmer- och planksläpningen till hamnen. Det var propsflötare från finnsocknarna Härmä, Kauhava och Lappo, som då gjorde staden osäker. Denna period började omkring 1874 och fortsatte tills dammen över älven byggdes 1926 och propsflottningen därmed småningom upphörde [1962], liksom exporten över hamnen tidigare hade tynat bort. Först då blev Nykarleby vad ordningen beträffar något av den idyll, vi gärna vill föreställa oss att staden var.

 

Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 656—658.


Nästa kapitel: XVII. FATTIGVÅRDEN EFTER BRANDEN. Fattigförsörjningen betungande.


Läs mer:
Dansproblem” 1827.
Rakett” 1877.
Brostugans brodans 2010.
(Rev. 2016-09-15 .)