II. SOCIAL STRUKTUR, BORGERSKAP, FÖRVALTNING

Den sociala strukturen 1815—1855


År 1810 hade Nykarleby som vi sett omkring 689 invånare. Befolkningen hade minskat från 887 personer år 1790 till 763 år 1800 och 689 förstnämnda år. Detta berodde av allt att döma på handelns och näringarnas stagnerande utveckling under de ännu pågående revolutions- och Napoleonkrigen och särskilt det nyss utkämpade ryska kriget 1808—1809. Återhämtningen kom emellertid relativt snabbt. År 1815, det första året då uppgifterna om yrkesfördelningen föreligger i prästerskapets tabeller, uppgick befolkningen till 712 personer, varav 420 kvinnor.

Dess fördelning efter civilstånd var enligt den av kapellanen Nils Mathesius upprättade tabellen följande:

  m kv

ungdom under 15 år

99 120
ogifta öv. 15 år 82 99
gifta 109 110
änkl. o. änkor 2 64
lägrade ogifta kvinnor   27
  292 420
  712

Yrkesfördelningen var denna:

lärare 1  
kyrkobetjänte 2  
  3  
     
minuthandlare 14  
traktörer 1  
handelsbetj.   8
  15 8
     
ämbets- o. tjänstemän 6  
tullbetjänte 2  
polisbetjänte  2  
  10  
     
arbetsdrängar 15  
  15  
     
ur tjänst gångna 11  
stadsbor som ej är borgare 23  
borgare som ej kan hänföras till annan titel 6  
  40  
     
skeppare 4  
sjömän 58  
lotsar 1  
  63  
     
apotekare 1 gossar 1
beckmästare   1    
  1 1   1


Av hantverkarskrået var följande yrken företrädda:
             
Bagare 1          
Byggmästare            
Färgare   gesäller 1      
Garvare 2          
Glasmästare 2 gesäller 1      
Guldsmeder 1 gesäller 1      
Handskmakare 1          
Hattmakare 2 gesäller 2      
Klensmeder 2          
Kopparslagare 1          
Murarmästare verk-dräng       1
Repslagare 1          
Sadelmakare 1          
Skomakare 6 gesäller 2 gossar 2  
Skräddare 1          
Slaktare 2          
Timmermän 2          
Tunnbindare 1          
Tapetserare 1          
  28   7   2 1

 

Tre änkor efter ståndspersoner fortsatte mannens näringsfång. De oäkta barnens antal var 18. F.ö. uppgick antalet hustrur och änkor till 179, varav 99 hade barn under 15 år. De ogifta kvinnorna över 15 år fördelade sig på följande sätt:

ståndspersoners döttrar 8
sällskapsfruntimmer 1
hushållerskor 3
pigor 53
kvinnor, som ej är i tjänst 54
fattiga kvinnor 2
  121


Fattighjonens antal uppgick till 4, men dessutom underhölls ett tiotal personer genom bidrag från stadens sida. I fråga om civilstånd fördelade sig befolkningen på följande sätt:

                 
  Under
15 år
og. g. änkl. änk. og. l. kv. s:ma tot
s:ma
  m kv m kv m kv       m kv  
Ridd. o. adel
Läroståndet 1 1 1 1 1 2 3 5
Andra ståndsp. 6 8 4 9 7 8 11 17 36 53
Borgare 30 50 15 19 44 44 1 15 4 90 132 222
Alla övr. stadens inv. 62 61 63 71 57 57 1 37 23 183 249 432
  99 120 82 99 109 110 2 64 27 292 420 712

(og. l. kv.= ogifta lägrade kvinnor)

Borgarna uppgick jämte ståndspersonerna till c:a 38,6 % av stadens befolkning, ungdomen under 15 år till 30,8 % och övriga invånare till 60,7 %. De oäkta barnens antal utgjorde 2,5 %, de lägrade ogifta kvinnorna 3,8 % av hela befolkningen. Denna relation är tämligen konstant under hela 1800-talet. Sjöfolket utgjorde endast 8,9 % av stadens befolkning. Kvinnoöverskottet var betydande; kvinnorna utgjorde nära 59 % av befolkningen.

Hushållens antal var 145. De fördelade sig på följande sätt:

  Personer
  2 3—5 6—10 11—15 16— S:ma
Hushåll 32 76 30 6 1 145

Hushållen om 3—5 personer utgjorde sålunda över hälften av samtliga och betecknar m.a.o. normalmatlaget i Nykarleby vid denna tid. Under hela perioden 1750—1900 var f.ö. 4—5. personers matlaget det vanliga. Det största hushållet om över 15 personer återfinnes ännu i 1830 års statistik, medan 1835 års upptager 6 hushåll om 11—15 personer. 1)

Åldersgruppen 0—15 år var som vi ser väl företrädd med 30.8 % av befolkningen mot 54,9 % av åldersgruppen 15—50 och 14,3 % av åldersgruppen över 50 år. Befolkningspyramiden företrädde alltså en progressiv typ och progressiviteten ökade oavbrutet ända till branden. Därefter övergick utvecklingen till en mera stationär typ för att från 1920-talet bli regressiv, återgående.

Stadens befolkning 1820 företedde följande bild:

Befolkningen uppgick till 779 personer, 332 män och 447 kvinnor.
De var fördelade på följ ande åldersgrupper:

  m kv
Ungdom under 15 år 114 131
Ogifta över 15 år 82 108
Gifta 131 131
Änklingar och änkor 5 56
Lägrade ogifta kvinnor   21
S:ma 332 447
  779

Befolkningen hade sedan 1815 ökat med 19 män och 23 kvinnor. Yrkesfördelningen företedde endast små förändringar. Minuthandlarna hade ökat med 4 till 19, men handelsbetjänterna minskat med 2 till 6. Någon kvarnmästare finns ej mera antecknad. Polisbetjäningen hade utökats till 3 poliser.

Antalet hantverksyrken hade ökat från 19 till 22 och hantverkarna från 28 till 34. De nytillkomna yrkena var 1 bokbindare, 1 målare, 1 urmakare och 1 åkare, medan 1 tapetserare, 1 murarmästare och den senares verkdräng ej återfinnes i förteckningen.

En kraftig ökning från 6 till 25 hade skett med de stadsbor, som ej var borgare och ej heller kunde hänföras till någon annan grupp. Hustrur, änkor och barn under 15 år fördelade sig på de olika yrkesgrupperna på följande sätt:

  Hustrur o. änkor Barn
under
15 år
    m kv
Lärostaten 3 3 5
Civilstaten 8 8 7
Sjöfolket 45 30 27
Handlande 14 13 16
Arbetsdrängar 3 6 4
Ur tjänst gångna och stadsbor utan grupptillhörighet 27 17 21
Apoteksstaten 1 2 3
Hantverkarna 30 19 28

Sjöfolket och hantverkarna hade som vi ser gott om barn, men proportionellt sett hade de övriga grupperna mest barn per familj.

Bland handlandena och hantverkarna samt vid apoteket fortsatte 4 av änkorna mannens näringsfång. Detta var i ännu högre grad fallet med ståndspersonernas änkor, varav 14 fortsatte mannens arbete. I andras tjänst befann sig 2 änkor, medan 33 änkor av arbetarklassen tydligen tog de arbeten som fanns.

Fosterbarnens antal var 11 och de oäkta barnens 25, varvid 13 flickor.
De ogifta kvinnorna över 15 år uppgick nu till 129 mot 121 fem år tidigare. Fattighjonen var 4 liksom då.

Mankönet fördelade sig mellan de olika yrkesgrupperna på följande sätt:

Lärostaten 4
Civilstaten 42
Sjöfolket 67
Handlande 22
Arbetsdrängar 20
Ur tjänst gångna och stads-
bor utan grupptillhörighet
46
Apoteksstaten 3
Hantverkarna 44
Gossar under 15 år 114
  332

Hustrur, änkor och flickor under 15 år uppgick till 318 mot 299 fem år tidigare.

I fråga om stånd och villkor fördelade sig befolkningen sålunda:

  Under
15 år
og. g. änkl. änk. og. l. kv. s:ma tot
s:ma
  m kv m kv m kv       m kv  
Ridd. o. adel
Läroståndet 2 3 2 3 3 1 5 9 14
Andra ståndsp. 8 13 7 15 10 10 1 13 26 51 77
Borgare 36 42 17 24 52 52 2 14 7 103 139 242
Alla övr. stad. inv. 68 73 58 67 66 66 2 28 14 198 248 446
S:ma 114 131 82 108 131 131 5 56 21 332 447 779
(og. l. kv.= ogifta lägrade kvinnor)


Hushållens antal var 158, en ökning med 13 sedan 1815. De var fördelade sålunda

  Personer
  2 3—5 6—10 11—15 16— S:ma
Hushåll 45 80 28 4 1 158

Under de fem föregående åren hade 114 personer flyttat in och 89 ut från staden. Nettobehållningen var således 25 personer. 2)

Vid följande femårsredovisning 1825 hade folkmängden ökat till 797 personer, varav 352 män och 445 kvinnor. Några nämnvärda förändringar hade ej inträffat. De handlandes antal hade ökat till 22, sjöfolkets till 65 och hantverkarnas till 33, företrädande 23 yrken, hustrur och änkor hade minskat till 178 och barnen under 15 år räknade 133 gossar och 143 flickor. Fattighjonen hade ökat från 4 till 6. De av fattigvården understödda utgjorde 27 personer. Till stånd och villkor fördelade sig befolkningen på följande sätt:

                 
  Under
15 år
og. g. änkl. änk. og. l. kv. s:ma tot
s:ma
  m kv m kv m kv       m kv  
Ridd. o. adel
Läroståndet 4 3 1 2 2 2 1 7 8 15
Andra ståndsp. 11 16 6 13 99 1 11 27 49 76
Borgare 42 46 16 22 53 53 3 108 114 13 92 53
Alla övr. stad. inv. 76 78 56 63 69 69 3 23 16 204 249 453
S:ma 133 143 79 100 133 133 7 45 24 352 445 797
(og. l. kv.= ogifta lägrade kvinnor)

Hushållens antal uppgick till 163, en ökning med 5, fördelade på följande sätt:

  Personer
  2 3—5 6—10 11—15 16— S:ma
Hushåll 46 81 30 5 1 163

Sedan 1820 hade 188 män och 197 kvinnor eller 385 personer flyttat in och 197 män och 223 kvinnor eller 420 flyttat ut, d.v.s. en flyttningsförlust under hela femårsperioden om 35 personer. 3)

Folkmängden 1830 hade ökat till 815 personer, varav 361 män och 454 kvinnor. Den fördelade sig ungefär på samma sätt som 1825 vad civilståndet beträffar. Ungdomen under 15 år hade ökat till 136 gossar och 154 flickor. Annars var skillnaderna mycket små eller inga alls. Detsamma gällde de olika yrkesgrupperna, inklusive hantverkarna. Till stånd och villkor fördelade sig befolkningen på följande sätt:

  Under
15 år
og. g. änkl. änk. og. l. kv. s:ma tot
s:ma
  m kv m kv m kv       m kv  
Ridd. o. adel
Läroståndet 3 4 1 2 2 8 4 6 10
Andra ståndsp. 13 19 7 12 7             75
Borgare 41 50 18 24 55 55 3 96 11 71 44 261
Alla övr. stadens inv. 79 81 58 65 71 71 4 24 16 212 257 469
S:ma 136 154 83 102 135 135 7 41 22 361 454 815
(og. l. kv.= ogifta lägrade kvinnor)


Hushållens antal uppgick 1830 till 164 med ungefär samma fördelning som 1825. De inflyttade under femårsperioden var 385 och de utflyttade 424.

Flyttningsförlusten var sålunda 39 personer, varav 26 kvinnor och 13 män. 4)

Granskar vi folkmängden och dess struktur 1835, finner vi, att invånarantalet var 421 män och 464 kvinnor, tillsammans 885 personer. En relativt kraftig ökning hade sålunda ägt rum under den senaste femårsperioden, främst beroende på den tilltagande handeln och sjöfarten vid denna tid.

Befolkningens civilstånd var följande:

  m kv
Ungdom under 15 år 160 159
ogifta över 15 år 98 103
gifta 141 141
änklingar och änkor 22 39
lägrade ogifta kvinnor   22
  421 464

Till yrket fördelade sig befolkningen sålunda:

Lärostaten:    
  präster 2  
  lärare 1  
  3  
     
Civilstaten:    
  civila ämbets- o. tjänstemän 7  
  läkare och fältskärer 1  
  postbetjäning 3  
  tullbetjäning 4  
  polisbetjäning 5  
  lotsar 3  
  kyrkobetjäning 3  
  26  
     
Sjöfolket:    
  skeppare 7  
  sjömän 64  
  71  
     
Handlande borgerskapet:    
  minuthandlare 12  
  handelsbetjänter   7
  hökare 1  
  traktörer 1  
  krögare 3  
  slaktare 2  
  borgare som har annan titel 12  
    31 7

Arbetsdrängarna var 20 och tjänstegossarna 8 till antalet.

Ur tjänst gångna var 16 personer ur olika kategorier. Dessa och de 27 stadsbor, som ej var borgare, räknade tillsammans 42 personer.

Apoteksstaten räknade 1 apotekare och 1 apoteksgesäll liksom förut. Därtill kom 1 beckmästare och 1 kvarnmästare.

Hantverksborgarna var 23 och räknade följande 15 yrken:

  mästare gesäller gossar
bagare 1    
bokbindare 1    
byggmästare 2    
färgare 3    
garvare 2 2  
glasmästare 1   1
grovsmeder 2    
guldsmeder 2    
handskmakare 1    
hattmakare 2    
kardmakare 1    
kopparslagare 2    
krukmakare 1    
murmästare 1    
målare 1   1
  23 2 2

 
Hustrurna och änkorna räknade tillsammans 180 personer och barnen under 15 år 160 av mans- och 159 av kvinnokön. De ogifta kvinnorna över 15 år var 125, av vilka

Ståndspersonsdöttrar 11
Hushållerskor 3
Pigor 57
Kvinnor utan tjänst 54

Fattighjonen räknade 6 personer, de av fattigvården understödda 29. Till stånd och villkor fördelade sig befolkningen på följande sätt:

  Under
15 år
og. g. änkl. änk. og. l. kv. s:ma tot
s:ma
  m kv m kv m kv       m kv  
Ridd. o. adel 1 1 2 2 3 3 6
Läroståndet 1 1 2 3 1 4
Andra ståndsp. 18 19 11 13 9 9   2   38 43 81
Borgare 49 51 24 23 57 57 9 14 8 139 153 292
Alla övr. stadens inv. 91 87 63 67 73 73 11 23 14 238 264 502
S:ma 160 159 98 103 141 141 22 39 22 421 464 885
(og. l. kv.= ogifta lägrade kvinnor)

Hushållens antal:

  Personer
  2 3—5 6—10 11—15 16— S:ma
Hushåll 44 89 33 6 172

Inflyttade var under de senaste 5 åren 96 män och 89 kvinnor eller sammanlagt 185 personer och utflyttade 44 män och 82 kvinnor eller 126 personer. Flyttningsvinsten var således 59 personer. 5)

En blick på befolkningens sociala och yrkesmässiga struktur år 1840 visar oss följande utöver vad som redan redovisats:

Befolkningen uppgick till 963 personer, varav 480 män och 483 kvinnor. Deras civilstånd och ålder var följande:

  m kv
Ungdom under 15 år 196 168
Ogifta över 15 år 102 102
Gifta 151 151
Änklingar och änkor 31 40
Lägrade ogifta kvinnor   22
S:ma 480 483
  963

Gruppen hustrur och änkor uppgick som vi ser till 191 personer och bildade jämte de 364 barnen under 15 år en i fråga om arbetsförtjänst svagpresterande grupp. Dit hörde även delvis de ogifta kvinnorna över 15 år, omfattande:

Ståndspersonsdöttrar 8
Hushållerskor 2
Pigor 58
Övriga utan tjänst 56
  124

Skolstaten bestod av 1 lärare, 2 studerande och 24 skolgossar, sammanlagt 27 personer. Yrkesfördelningen var i övrigt följande:

Civilstaten:    
  civila ämbets- o. tjänstemän 7  
  läkare 1  
  postbetjänte 4  
  tullbetjänte 5  
  polisbetjänte 5  
  lotsar 3  
  betjäning vid kyrkor och stater 3  
  28  
Sjöfolket:    
  skeppare 8  
  sjömän 66  
  74  
Handlande borgerskapet:    
  minuthandlare 12  
  handelsbetjänter   8
  hökare 1  
  traktörer 1  
  krögare 3  
  slaktare 2  
  borgare som har annan titel 14  
    33 8

Arbetsdrängarna var 27 och tjänstegossarna 9, tillsammans 36 personer.

De ur tjänst gångnes antal uppgick till 48 personer.

Vidare hade staden som förut 1 apotekare och en apoteksgesäll, 1 beckmästare och 1 kvarnmästare.

Hantverkarna fördelade sig på följande yrken:

  mäst. ges. lärl.
bagare 1    
bokbindare 1    
byggmästare 2    
färgare 3    
garvare 2 2 1
glasmästare 1    
grovsmeder 2    
guldsmeder 2    
handskmakare 1    
hattmakare 2    
kardmakare 1    
kopparslagare 2    
krukmakare 1    
murmästare 1    
målare 1   1
repslagare 1    
sadelmakare 1 1  
skomakare 6 2 2
skräddare 3   1
snickare 1    
svarvare 1    
timmermän 2    
urmakare 1    
  39 5  5

23 hantverkaryrken var således åter företrädda i staden.

Till stånd och villkor fördelade sig befolkningen sålunda:

  Under
15 år
og. g. änkl. änk. og. l. kv. s:ma tot
s:ma
  m kv m kv m kv       m kv  
Ridd. o. adel 1 5 2 2 3 7 10
Läroståndet 1 1 1
Andra ståndsp. 27 20 11 12 9 9   6   47 47 94
Borgare 62 53 25 24 62 62 15 14 7 164 160 324
Alla övr. stad. inv. 106 90 65 66 78 78 16 201 5 265 269 534
S:ma 196 168 102 102 151 151 40 22 31 480 483 963

Hushållens antal var 176, fördelade på följande sätt:

  Personer
  2 3—5 6—10 11—15 16— S:ma
Hushåll 44 92 35 5 176

Under den senaste femårsperioden hade 110 män och 120 kvinnor inflyttat och 111 män och 115 kvinnor utflyttat. Nettovinsten var således 4 personer. 6)

Tar man med 1855 års folkmängdstabell (s. 554 ff.) blir utvecklingen av de viktigaste yrkena jämte, för jämförelsens skull, antalet arbetsdrängar och tjänstegossar samt pigor fram till åren före branden följande:
 

  Handl. Sjö-
folk
Hant-
verkare
Drängar  o. tjänste-gossar Pigor
1815 11 63 28 15 53
1820 14 45 30 20 59
1825 22 65 33 23 57
1830 22 69 36 23 55
1835 14 71 23 28 57
1840 14 74 39 36 58
1855 22 122 37 35 83

Utvecklingen är sålunda anmärkningsvärt jämn utom för handlandena, som fördubblades, sjöfolket, som nära nog också fördubblades, arbetsdrängarna och tjänstegossarna, som mer än fördubblades och pigorna, som ökade kraftigt. Befolkningen hade samtidigt ökat från 689 kyrkskrivna personer 1810 till 1.217 1855, d.v.s. nära nog fördubblats. Allt detta visar, att staden befann sig i en lovande utveckling före branden.


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 110—121.
Stig Haglund digitaliserade.


Nästa kapitel: Borgerskapet.
(Inf. 2009-05-08, rev. 2009-05-08.)