IX. HANDEL OCH SJÖFART 1810—1858

Djupsten som karantänsplats. Instruktionen för stadens lotsar i anledning av kolerafarsoten 1848


Djupsten fungerade även vid vissa tillfällen som karantänsplats och lasarett. Då kolera på nytt hotade 1848, beslöt magistraten inrätta ett sjukhus i rådmansänkan Sofie Lybecks hus på västra sidan om älven invid hennes väderkvarn. Nödiga sängkläder, sjukplagg o.dyl. anskaffades. Djupstens norra udde valdes till karantänsplats. Till uppsyningsman utsågs stadsbetjänten J. Lingonblad med en karantänsdräng som biträde. De skulle ha sin station i den på stället befintliga stugan. Fartyg och båtar skulle undergå karantän på Alörns inre redd, avskilda från den vanliga ankarplatsen så att de skulle ligga inåt Lodörs sundet under Sandörn så långt, som de kunde flyta, dock ej närmare land än 200 alnar.

Varor, som borde vädras, skulle läggas upp på Djupstens norra udde, som vid laga påföljd ej fick besökas av andra personer, än de som hade att skaffa med karantänsinrättningen. För kolerasjuka personer, som anlände med fartyg, skulle lasarett inrättas på holmen i de där befintliga husen. Karantänstiden var åtta dagar.

För stadens lotsar utfärdades liksom för karantänsuppsyningsmannen en instruktion, i vilken hänvisades till Kgl. karantänsförordningen av den 7 nov. 1806. Det ålåg enligt denna stadens lotsar, att då fartyg sökte stadens inlopp och hamn, genom frågor från sina båtar på lovarts sida om fartyget försöka inhämta, varifrån fartyget senast kom, om det haft gemenskap med annat fartyg, som besökt kolerasmittat eller därför misstänkt ställe eller hamn, och om någon av besättningen eller passagerarna dött under resan eller insjuknat.

Om fartyget kom från rysk hamn och vistelsen i sjön efter avseglingstiden varit kortare än 8 dagar, eller om fartyget haft gemenskap med annat från Ryssland kommande fartyg eller om sjuk fanns ombord eller under resan dött, skulle lotsen ej få gå ombord. Han skulle i stället leda fartyget till den utsedda ankarplatsen på Alörns inre redd. Lotsen skulle härvid med sin båt gå före eller vid sidan om fartyget.

Om lotsen på grund av storm eller annat ”ofall” ej kunde, lotsa in fartyget utan att gå ombord, var detta tillåtet. Då skulle han stanna ombord och undergå karantän i likhet med skeppsfolket.

Redan i okt. 1848 indrogs karantänen. Den hade då varat i tre månader och tio dagar. 20)


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 410 f.


Nästa kapitel: Djupstensvarvet förfaller. Stadens packhus i Gamla hamnen.
(Inf. 2004-11-08.)