V. FATTIGVÅRDEN FÖRE BRANDEN

Förändringar i fattigvårdskommittén. Nya vårdnadshavare


Den 23 dec. 1850 avgick rådman Hammarin, stadsfiskal J. H. Forssén och hökaren Henric Sund ur kommittén, där de då suttit i tre år. Som nya ledamoter invaldes handlanden Fabian Mikael Gyllenberg, färgaren Magnus Wahlberg och handlanden Christian Wennerholm. Vid påföljande fattigmönstring den 27 jan. beviljades 17 fattiga understöd med 1—20 rbl s:r, bland dem borgaränkorna Anna Brunberg, Cajsa Lalin, Greta Schoten (Schytén) och Brita Jacobsson.

Den 11 nov. 1851 avgick handlandena C. E. Ekholm, H. Holmström och Chr. Wennerholm samt målaren N. Gummerus. I deras ställe invaldes den 11 jan. 1852 skepparen Carl Synnerberg, handlanden C. W. Sundström, smeden N. Aug. Bergsten och skomakaren A. J. Thulin. Vid fattigmönstringen den 2 febr. beviljades 19 understöd om sammanlagt 93 rbl.

Den 4 dec. 1852 satt kyrkoherden, fil.dr Christoffer Kullman för första gången som ordförande i kommittén. Pastor Fr. Alcenius hade då som curamgerens (tjänstförrättande) skött ordförandeskapet sedan 9 juli 1850.

År 1851 hade det bestämts, att 30 % av den allmänna behovsavgiften skulle uttaxeras. Behovet av fattigmedel hade uppskattats till 260 rbl. I mars 1852 uttaxerades 250 rbl. Taxeringen minskades med 10 %. Fattigavgiften för 4 personer, som dels avvikit från orten, dels saknade tillgångar, avskrevs i dec. Den 31 dec. s.å. förtecknades alla de personer, som anmält att de även följande år ville åtaga sig att föda och vårda stadens fattiga:

     
Bonden Nils Pettersson Måtar, gossen Herman Nyberg 15 rbl s:r
Skomakaren C. F. Bränholm, flickan Anna Helena Westerlund 14  
Vaccinatören J. K. Järnstädt, flickan Carolina Elisabeth Henricsson 18  
Sjöman Eric Yrjäs, Soklot, kvinnan Anna Maja Frill 18  
Backstugukarlen Henric Stade eller Drakabacka, Forsby, Sjömansdottern Maja Brunberg 16:50  
Bonden Eric Gustafsson Knock, gossen Frans Westerlund 15  
Bonden Eric Ericsson Kärr, Forsby, sjömansänkan Maria Åberg 15:50  
Backstugukarlen Anders Grelsson Wiik, Soklot, kvinnan Maria Carlberg    
Skräddaren Nils Nylund, gossen Oskar Nyberg    

Staden hade alltså 9 hjon utackorderade vid slutet av år 1852.

Fattigkassan utbetalade även hyresbidrag. Gamla och orkeslösa kopparslagaren Jonas Friborg anhöll sålunda i dec. 1852 om ytterligare bidrag till hyresmedel, då han ej kunde hyra rum för billigare än 9 rbl per år, varför de 6 rbl kommittén beviljat honom föregående år, ej räckte till. Han var därför skyldig 3 rbl för förra årets hyra. Kommittén beviljade med anledning härav Friborg såväl 3 rbl för sistlidet år som även 9 rbl för detta år att avlämnas till hyresvärden, kardmakare Fredrik Granholm.

Vid fattigmönstringen 18 jan. 1853 beviljades 67 rbl i understöd åt 15 personer. Taxeringen fastställdes till 250 rbl. Med stöd av K.M:ts förordning angående fattigvården i landet av den 22 mars 1852 beslöt kommittén att även påföra tjänstefolket och hantverksgesällerna en efter deras löner och villkor lämpad lindrig avgift, för vilken husbönderna borde ansvara. Ingen församlingsmedlem infann sig, då taxeringen den 28 mars skulle delgivas dem.


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 291 f.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Nästa kapitel: Fattigvårdsreglementet 1853.
(Inf. 2009-04-20, rev. 2009-04-20.)