NYKARLEBY STADS HISTORIA DEL II

Förkortningar

   
RA och SRA Riksarkivet, Sverige.
KRA Krigsarkivet, Sverige
FRA Riksarkivet, Finland
LA Lantmäteristyrelsens arkiv, Helsingfors
VLA, VL Vasa landsarkiv
FSA Finska Sjöassuransföreningens arkiv, Åbo
NSA Nykarleby stads arkiv
NFA Nykarleby församlings arkiv (Kyrkoarkivet)
HUB Helsingfors universitetsbibliotek
SLSF Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Ss Schalinska samlingen, HUB
GS Grund[t]feldtska samlingen, Jakobstads museum
Mag.prot. Magistratsprotokoll
Hbl Hufvudstadsbladet
HT Helsingfors Tidningar
HD Helsingfors Dagblad
FAT Finlands Allmänna Tidning
JT Jakobstads Tidning
Wbl Wasabladet
ÖP Österbottniska Posten
rbl rubel
[Rubel, ett ryskt mynt af två olika värden, nemligen Silfverrubel, 2 Kr. 95 öre samt Kopparrubel, 78 öre rmt. Hvardera innehåller 100 kopek.”
Främmande ord och namn (1878).]
kop kopek
rdr riksdaler
sk skilling
rst runstycke
rgs riksgälds (sedel)
ass assignationer (sedlar)
Rbdr Riksbanksdaler
Hbco Hamburger banco
LCt Lübsk Courant
s:r, sr silver
st, pd, p Sterling, Pund, pence

Om valutor och växlingskurser se t.ex. E. L. Birck, En Nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845—1855. Exkurs I: Något om valutorna. SLSF Hist. o. Litt. hist. studier 56. Helsingfors 1981.


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 724.