NYKARLEBY STADS HISTORIA DEL III
Förord


Nykarleby stads historia 1620—1975 är planerad att utkomma i tre delar. Den nu föreliggande del II omfattar tiden 1810—1875, del III tiden 1876—1975 och del I tiden 1620—1809. Del III beräknas föreligga i koncept hösten 1980 [utkom 1988] och del I några år senare. [Har ej utkommit ännu år 2003 2012 2017.]

Av utrymmesskäl behandlas skolväsendet delvis i del I liksom kyrkan och församlingen i sin helhet. Att delarna II—III utkommer först beror på att förf. velat behandla den nyare tiden i stadens historia så länge personer, som delvis upplevt den ännu kunnat nås. Detta har visat sig vara ett lyckat grepp på uppgiften, då värdefulla data härigenom bevarats.

Nödiga uppgifter rörande källorna torde framgå ur notapparaten. Där ej annat anges, hänför sig dessa till Nykarleby stadsarkiv enligt J. L. Bircks uppordning och förteckning 1963—1964 och före den sporadiska överflyttningen av magistratsarkivet m.m. till Vasa landsarkiv på 1970-talet och den 1978 påbörjade nyordningen. Fullständig käll- och personförteckning är avsedd att ingå i del I.

Meningen var att arbetet, varom avtal träffats 1962, skulle utkomma till 350-årsjubileet 1970, men detta visade sig av flera skäl omöjligt, om arbetet skulle bli något mera än en broschyr eller minnesskrift. Stadens äldre arkiv hade nästan i sin helhet uppslukats av branden 1858. Sammanbringandet av det återstående, vitt spridda, fragmentariska materialet från arkiv, bibliotek, museer och privatsamlingar tog bl.a. därför längre tid än beräknat. Stadens nuvarande arkiv var ej heller tillgängligt förrän 1964, sedan J. L. Birck på stadens uppdrag ordnat detsamma, och delvis först senare. All forskning och bearbetning utfördes dessutom vid sidan av förf.:s ordinarie tjänst. Efter jubileet befriades förf. från tidstvånget och arbetet utvidgades till att omfatta c:a 1600 sidor om tre delar t.o.m. kommunreformen 1975. Härigenom vann det utan tvivel högst avsevärt i kvalitet. Den nu föreliggande delen inlämnades för granskning i början av dec. 1978.

Till Nykarleby stads invånare, tjänstemän och förtroendevalda och särskilt den nuvarande historiekommittén med stadsdirektör Börje Nygård som ordförande, skoldirektör Pehr Tonberg som sekreterare samt stadsfullmäktiges ordförande, bankdirektör John Strang och lektor Bengt Kummel som medlemmar riktas ett varmt tack för tålamod och visad hjälpsamhet i praktiska angelägenheter, intresse och gott samarbete. Med tacksamhet och vördnad hyllar jag minnet av de forna Nykarlebypojkarna, framlidna bokhandlaren, museimannen Josef Herler och skolrådet J. L. Birck för ovärderlig hjälp vid insamlandet av lokalt material och uppgifter om personer och förhållanden i äldre tider. Mitt tack riktar sig även till de idoga utforskarna av hemstagens historia, framlidna professorn Woldemar Backman, direktorn Zachris Schalin och bankdirektören Einar Hedström, vilkas värdefulla och rikt givande skrifter och samlingar jag med stor behållning anlitat. Museiföreningens ordförande, bagarmästaren Holger Haglund och intendenten för Herlers museum, lektor Bo Kronqvist, tackar jag för att de beredvilligt offrat tid och intresse på att ur museets gömmor leta fram och reproducera delar av illustrationsmaterialet. Sist ber jag att få tacka personalen vid Jakobstads Tryckeri och Tidnings Aktiebolag för väl utfört arbete.

Nykarleby den 4 december 1978.        Erik Birck


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del II, sid 11 f.