VII. STADENS EKONOMI FÖRE BRANDEN

Graderingen av stadens jord


Vid graderingen av stadens jord den 1 juli 1850 närvar t.f. borgmästaren Hildén, råd- och handelsmännen C. J. Berger, A. Hammarin och A. Dyhr, handl. C  E. Ekholm, E. J. Ekberg, M. Sandström och F. M. Gyllenborg, koff.kaptenerna C. A. Synnerberg, J. P. Rundström, Chr. Wennerholm och H. Holmström, stadsfiskal J. H. Forssén, hökaren H. Sandström, skräddaren A. Grönqvist, färgarna J. W. Forsberg och M. Wahlberg och rådhusvaktmästaren Lingonblad. Som godemän för landskommunen närvar Jacob Biggs från Kofjoki och Matts Backman från Manfors by.

Till protokollet antecknades, att vid ägograderingen, som skulle utgöra grunden för en tillämnad ny taxering, borde markens beskaffenhet och ej dess nuvarande växtlighet beaktas. Den senare var ju följden av bättre eller sämre skötsel. Stadens äldste inlämnade genom kapten H. Holmström följande ”project”.

Enligt magistratens beslut av den 18 juli 1849 skulle ägorna delas i tre klasser: den första för åker och linda, den andra för äng och den tredje för inhägnad utmark. Varje klass skulle delas i tre avdelningar med avseende å ägornas bättre eller sämre beskaffenhet samt i lika många klasser med hänsyn till deras närmare eller fjärmare läge från staden.

Detta skulle gälla all den åker och linda, som sträckte sig från stadens norra tull till Frill hemmans skogsrå norr om Åminnet utmed allmänna landsvägen och långsmed Kofjoki vägen från första Kampen till Lippjärvi grind samt ägorna på båda sidorna om älven söder om staden. Detta skulle även gälla de ägor, som var belägna på västra sidan om älven från staden norrut till den s.k. Hällåkern, som man kunde komma ut till sommartid med häst och kärra. Ägorna borde med avseende å avståndet från staden indelas i tre klasser sålunda:

Till första klassen skulle hänföras de åkrar och lindor, som var belägna från Norra tullen till det s.k. Werfvingska tåget på båda sidor om allmänna landsvägen och väster om Frillmossabacken, på båda sidor om Kovjokivägen utmed råsträckningen mellan Forsbergs å ena samt änkan Rönnings och rådman Hammarins och änkan Hjelts å andra sidan och vidare utmed tåget mellan Häggströms arvingar m.fl. å ena och änkan Bergh samt skepparna Rundström och Brunström m.fl. å andra sidan. Vidare ägorna väster om Rikilämossbacken, utmed skillnaden mellan handlanden Sandströms och färgaren Wahlbergs å ena samt rådmännen Lindqvist och Hammarin å andra sidan. Likaledes skulle dit räknas ägorna till Raijåkerns södra grind från staden och på västra sidan om älven från och med Söderåkern till råskillnaden mellan stadens och Juthbacka hemmans mark, med undantag av änkan Fribergs linda under gammal karta no 263.

Till andra klassen borde således hänföras sistnämnda linda och Svenkan samt ägorna invid Ohls hemman på västra sidan om älven, och från Raijåkerns södra grind till och med råsträckningen mellan skolhemmanets m.fl. ägor å ena samt Bäck hemmans m.fl. ägor å andra sidan. Vidare borde dit räknas ägorna väster och norr om Rikilämossen från tåget, som ledde till Notarieängen till skillnaden mellan blockmakaren Holmströms och hökaren Sunds jämte änkan Hjeltes, rådman Hammarins och änkan Rönnings ägor, och vidare ägorna på båda sidor om Kofjoki vägen från fru Lybecks linda till Lillberget samt utmed tåget mellan rådman Lindqvists Jämmerdal och hans nya intaga, och vidare utmed skillnaden mellan handlanden Aspegrens och Werfvings arvingar å ena, samt Formanshagen och hökaren Sunds å andra sidan. Därjämte skulle dit räknas alla ägor från Werfvings tåget till Norra rån av Klockaråkern å västra sidan och rådman Lybecks m.fl:s gent däremot från östra sidan om landsvägen. Alla övriga åkrar och lindor borde hänföras till tredje klassen.

Vad ängarna vidkom, borde de indelas så, att de som var belägna inom fem verst kom till 1-klassen, och på 10 versts avstånd från staden till 2-klassen samt alla övriga till 3-klassen.

Inhägnad utmark borde hänföras till samma klass, som den åker, linda eller äng, invid vilken den var belägen.

Projektet var undertecknat av Hans Holmström, C  E. Ekholm, E. J. Ekberg, M. Sandström, M. Wahlberg, I. W. Forsberg, Carl Wahlberg, H. H. Garbén, A. A. Grönqvist och J. N. Gummerus.

Detta förslag godkändes av sakägarna med tillägg, att alla ängar på skärgårdsholmarna, utan avseende på avstånd, ansågs höra till 2-klassen.


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 366—368.
Stig Haglund digitaliserade.


Nästa kapitel: Skiftet av fiskevattnet i älven.
(Inf. 2009-02-28, rev. 2009-02-28.)