XVII. FATTIGVÅRDEN EFTER BRANDEN

Nykarleby under hungeråren


Liksom det övriga Österbotten drabbades även Nykarlebytrakten av missväxt 1862. Vad Nykarleby beträffar komplicerades situationen såsom tidigare nämnts av den nyss inträffade branden, som skapat brist på bostäder och vållat stadens borgerskap och hantverkare avbräck i deras näringar. Nybyggnadsverksamheten pågick som bäst och tog alla resurser i anspråk.

Den 18 aug. 1862 var samtliga handlanden, borgerskapets äldste och skeppare kallade till magistraten. Åtskilliga handlanden men ingen skeppare hade infunnit sig. Anledningen till mötet var guvernörens skrivelse av den 12 aug. angående de penningförskott regeringen förklarat sig villig lämna landets trafikanter för import av spannmål och mjöl för avhjälpande av befarad spannmålsbrist i följd av den frost, som härjat landet.

De närvarande handelsmännen förklarade enhälligt, att de f.n. ej var beredda att göra några anbud av den beskaffenhet guvernörens skrivelse antydde. 22)

Följande försommar medförde varm väderlek och gav hopp om god skörd. En rik skörd betraktades som den enda räddningen för jordbrukarna i trakten för att kunna avbörda sig de stora och i många fall opåräknade skulder, de nödgats ådraga sig hos handelsmännen på grund av felslagna skördar. På penningar rådde en obeskrivlig brist. Större delen av stadens handlanden hade lämnat allt mjöl och all spannmål på kredit mot liberala priser och på möjligast förmånliga betalningsvillkor åt behövande, som kommit till staden från när och fjärran. Att en stor mängd skuldsedlar på mjöl- och spannmålslån hade utfärdats under året framgick bl.a. av att det vid stadens charta sigillataförsäljning under juni 1863 ej gick att köpa en 12 kopeks charta, ehuru ett ovanligt stort antal kartor tillställts försäljningsmannen under årets förra hälft. Man hade därför för dokument, som bort skrivas på 12 kopeks stämplat papper, nödgats hoplappa t.o.m. tre ark av 4 kopeks valör.

En ljuspunkt var, att strömmingsfisket lämnat god fångst. Handelsläget i övrigt för staden var något bättre än under de föregående åren efter 1856. Tjärexporten hade långsamt ökat från downperioden 1858 (4598 tr), och uppgick 1862 till 11085 och 1863 till 16417 tr, d.v.s. samma antal tr som före branden. Priset var lågt, men konsumtionen ute på världsmarknaden hade till följd därav ökat. Stora mängder tjära hade även strömmat till staden, och priset var 4 rbl 25 kop 4 rbl 60 kop. tunnan. Penningbristen tvang allmogen att till varje pris genast torgföra sina varor. Under året 1863 kulminerade tjärexporten från Finland för perioden 1850—1867 med 227.097 tr, varav Uleåborg stod för 63.898 tr, Kristinestad för 37.434 tr, Jakobstad för 27.513 tr, Gamlakarleby för 26.315 tr, Vasa för 21.619 tr och Nykarleby som sagt för 16.417 tr. 23) Utländska spekulanter bjöd i slutet av juli 10 mk för tjäran i hamn, medan priset i Nykarleby var 9 mk. Man visste att Lübeck och Köpenhamn var överfyllda med tjära. Tjänliga ugnar och milor synes vid denna tid ej ha funnits i trakten, och trots ivrigt brännande av även rötter och stubbar klagade allmogen allmänt över felslagen inkomst. Man ansåg att forstmästarna borde undervisa allmogen i rätta sättet att bränna tjära och bygga ugnar.

Till staden infördes d.å. även små partier 14 fots granplankor för 3 rbl tolften. Boskap utbjöds dagligen av bönderna, och ganska goda kor betalades med 11—16 rbl. För smör betalades 10—12 kop. skålpundet och tillgången var riklig. 24)

Otaliga hungrande sökte sig redan vid denna tid in till staden. De under sommaren inskeppade spannmåls- och mjölpartierna tog slut. Man levde i ständig fruktan, att frosten skulle skada sädesväxten. Nätterna var ovanligt kalla och potatisstjälkarna hade redan skadats av kölden. Rågen och kornet hade frusit på låga och sanka marker. Förra årets förfrusna råg stod i 20 mks pris per tunna, och stöd till buds endast hos kyrkoherde Kullman, som till sina arbetare för varje arbetsdag delade ut 1 kappe av den skadade säden. Detta gav anledning till elakartade beskyllningar möt kyrkoherden. Emedan den normala daglönen vid denna tid var 1 mk 20 pi, erhöll kyrkoherden nämligen i verkligheten 36 mk s:r per tunna d.v.s. 3—4 mk mera än det pris, till vilket stadens handlanden under årets lopp sålt från utlandet intagen, utmärkt ren och god råg. 25) Samma system praktiserades småningom även av handelsmännen i staden. Rådman Lybeck lät sålunda arbetslösa tiggare och andra behövande mot ersättning i kornmjöl bygga den för sin tid stora kajanläggningen utanför sin villa Charlottenlund på Alörn. Likaså lät han enligt ortstraditionen de hungrande upparbeta sin åker norr om staden, Svältgärdet eller den s.k. ”Hungeråkern”. 26)

Tiden nalkades nu i aug. för stadens handelsmän att betala de till spannmålsuppköp beviljade kronolånen, som löpte på ½ år. Till följd därav var allmogen tvungen att betala alla skulder, som de för livets uppehälle tvungits ikläda sig under året hos handelsmännen. Det var emellertid i de flesta fall omöjligt att uppbringa mynt, på vilka t.o.m. traktens rikaste personer led brist. Lagsökning för skulder blev följden, och för att undvika den, släpade bönderna t.o.m. sina små barns livsmedel och husets sista redbara egendom, redskap, husdjur o.s.v., till staden för att säljas mot ungefär hälften av värdet. 27) Företeelsen skulle upprepas under de följande åren för att kulminera 1867—1868.

Rågskörden blev emellertid god, liksom höstsäden. Nyrågsmjölet befanns vara vitt och gott. Frostskadorna var ännu i slutet av aug. obetydliga; däremot skadades säden något av ihållande regn. Priset på nyråg var i sept. 14 mk. Kyttländerna kring staden hade nu skadats av frost varför tillgången var liten. Import av spannmål kunde därför inte undvikas till våren. 28)

Det hade väckt uppmärksamhet, att kyrkoherde Kullman i tidningspressen beskyllts för att ha begagnat spannmålsbristen till att rikta sig på de fattigas bekostnad. En förklaring ingick i Helsingfors Dagblad den 27 aug. 1863. Vid prästgårdens uppbörd av förra årets frostskadade råg, hade den bättre säden skilts från den sämre. För den bättre rågen var priset någon tid 6 rbl tunnan, medan utländsk importerad råg kostade 9 och senare 7:50 rbl. Kyrkoherden ansåg sig gagna de behövande, när han erbjöd sina daglönare hälften av dagpenningen i råg av den bättre sorten mot gällande pris. Flera av dem förklarade sig även nöjda härmed. Då den utländska rågen var bättre, ångrade sig sedan de flesta daglönarna och erhöll då sin fulla betalning i penningar. Den kvantitet råg kyrkoherden utdelat som daglön uppgick till 28 kappar. Detta gav anledning till att smäda en man, som i månget fall — och särdeles som ordförande i ortens fattigvård haft bekymmer och möda osparda för de behövandes bärgning i detta svåra år, skriver korrespondenten. Smädelsen hade även väckt allmän ovilja i staden, emedan man ej hunnit glömma den hjälpsamhet och gästfrihet Kullman visat stadens invånare av alla stånd vid branden 1858. Samme man beskylldes nu för snöd vinning på de fattigas bekostnad. 79)

Stadens fattigvård utsattes givetvis för allt starkare press under dessa år. För 1862 uttaxerades 50 % mera än föregående år eller 687 rbl s:r. I sept. ansökte direktionen om 500 rbl i understöd av allmänna medel, emedan den ej ansåg sig kunna med egen kraft avvärja den på grund av missväxten hotande nöden. Pengarna skulle användas till arbetslöner i synnerhet åt den kvinnliga delen av de fattiga. I skrivelse till guvernören framhölls den 6 sept., att man för undvikande av tiggeri och därmed följande sedeslöshet sett sig tvungen att progressivt höja den årliga uttaxeringen av fattigmedlen. I en stad med omkring 350 betalande personer, och där fattiga, i synnerhet av sjömansklassen, samlades i ganska betydlig mängd, hade man varit tvungen att höja fattig avgiften de två sista åren med 50 % för vartdera året, varför avgiften blivit ganska tryckande för dessa samhällsmedlemmar. Då taxeringen för 1863 sannolikt skulle komma att fördubblas, om ej hjälp kunde fås, anhöll styrelsen om 500 rbl för inköp av råmaterial för i synnerhet kvinnliga handslöjder.

I okt. ankom emellertid svar från guvernören, att städerna ej hade att påräkna något bidrag varken av kronan eller de på frivillig väg inflytande medlen till hungersnödens avvärjande. I stället hade guvernören uppmanat borgmästare Höckert att söka åvägabringa en matkokningsanstalt i staden, där såväl stadens egna som kringstrykande fattiga finge mat mot utförande av lämpligt arbete. Medlen härtill skulle anskaffas genom frivillig subskription inom staden. 30)

Så skedde även. Redan den 2 dec. hade 434 rbl 76 kop. samt 93 tr råg och 30 tr korn insamlats för stadens fattiga. Pengarna skulle användas till nödhjälpsarbete. Vad spannmålen beträffar hade givarna förbehållit sig att själva utdela 20 tr råg och 20 tr korn, vilket f.ö. redan verkställts. Hos envar av rådmännen C. J. Berger, A. Dyhr och C. W. Sundström återstod nu 6 tr 20 kappar, hälften av vardera sädesslagen, och hos prosten Kullman 3 tr råg. Denna spannmål ägde styrelsen vid behov uttaga. Fruarna Hildegard Dyhr, Emelie Häggblom och Mathilda Malmberg skulle åtaga sig bestyret med att utlämna det av styrelsen anskaffade råmaterialet till arbete åt de fattiga. I stället för fru Malmberg valdes den 4 dec. fru Sofia Westlin. De skulle även mottaga de färdiggjorda arbetena och för dem utbetala gångbara arbetslöner till arbetslösa och nödställda personer inom staden.

Som material beslöt man för 100 rbl s:r inköpa 20 lisp. lin och 20 lisp. hampa samt 2 lisp. ull. Arbetskarlen Matts Löfholm skulle vidtalas att åtaga sig att från Tavastland uppköpa och avhämta detta material mot skälig ersättning. Återstoden av de insamlade medlen skulle mot ränta och borgen lånas ut till hugade låntagare. Någon del borde dock innestå hos styrelsen för att användas till arbetslöner. 250 rbl utlånades som följd härav till handlanden Westlin mot 6 % ränta. Vid 1869 års bokslut fanns 986 mk 84 pi innestående som lån hos fattigkassan av dessa medel. De avskrevs 1870, emedan medlen blivit använda åt behövande och nödlidande. 31)

Medlemmar av styrelsen var i dec. 1862 prosten Kullman som ordf., borgmästare E. J. Höckert som viceordf., t.f. stadsläkaren, dr. Kr. Forsius, apotekaren Nils Malmberg, rådmännen C. W. Sundström och Carl Grundfeldt samt handlandena G. M. Hedström, Alfred Häggblom och J. W. Lundqvist. Som distriktsuppsyningsmän fungerade handlandena G. Olson, J. Th. Häggblom och Abr. Westlin. Den 14 dec. invalde kyrkostämman rådman Alb. Dyhr och handlanden P. A. Lybeck i fattigvårdsdirektionen.

Med hänsyn till den på orten inträffade missväxten och det på grund därav ökade arbetet beslöts att till biträden åt distriktsuppsyningsmannen välja hökaren Elias Roos i det västra, handlanden Ernst August Waselius i det mellersta och hökaren Robert Ahlqvist i det östra distriktet. 32)

Vid fattigmönstringen den 4 dec. 1862 beslöts understöd till 67 personer med 282 rbl och utackordering av 16 personer. Dessutom beviljades 28 personer understöd av den insamlade spannmålen med 4 tr 5 kappar råg och 4 tr 5 kappar korn. Denna hjälp utsträcktes den 11 dec. till ytterligare 3 personer med 17½ kappar råg och 17½ kappar korn.

För 1863 beslöt man uttaxera c:a 690 rhl. Rådman Sandström hade i jan. i Nikolaistad upphandlat 32 lisp. lin, 3 lisp. hampa och 30½ skålp. ull för 104 rbl 24 kop. Materialet och de överblivna medlen 82 rbl 52 kop. skulle fördelas mellan fruarna Dyhr, Häggblom och Westlin. I april upphandlades ytterligare 15 lisp. lin à 3 rbl 10 kop per lisp. d.v.s. 46 rbl 50 kop. Materialet fördelades på samma sätt. Den insamlade spannmålen beslöt man inlösa tillfattigkassan för 7 rbl 50 kop per tunna (den hos prosten Kullman innestående rågen för 6 rbl tunnan). Inkomsten skulle observeras i räkenskaperna som fattigkassans skuld till undsättningskassan.

Vid offentlig auktion den 4 nov. 1863 försåldes de vävnader och garn m.m., som förfärdigats av de nödlidande. Auktionen inbragte 325 rbl 17 kop s:r. Samma tillvägagångssätt användes även i fortsättningen.

Fattigmönstringen i nov. 1863 visade, att 18 personer borde utackorderas och 58 personer understödas med 228 rbl följande år. En brist i fattigkassans tillgångar om 140—150 rbl förelåg för 1863, varför man beslöt att upptaga ett motsvarande lån från undsättningsfonden mot 6 % årlig ränta. I febr. 1864 beslöt man uttaxera c:a 2800 mk, d.v.s. lika mycket som föregående år. 17 personer skulle utackorderas och 52 personer understödas med 218 rbl s:r. Rådman Carl Grundfeldt dömdes 17 nov. till 2 rbl böter för förfallolöst uteblivande från styrelsens möte. Hans anmälan, att han varit hindrad för expedierande av posten godtogs ej. Grundfeldts besvär, att han efter tre år i styrelsen haft rätt att avgå och på grund av att han representerat stadens borgerskap vid den då pågående lantdagen ej visste, att han blivit invald på nytt, godtogs emellertid, och bötesbeslutet upphävdes. Grundfeldt åtog sig då att kvarstå i styrelsen. Något senare ålades rådman A. Dyhr 2 rbl eller 8 mk i böter av samma orsak. 33)

Taxeringen för 1865 steg till c:a 2830 mk s:r. K.M:t hade den 20 febr. s.å. medgivit lindring i mantalspenningens erläggande, och 43 personer befriades på den grund av olika orsaker från avgiften. Antalet hjälpsökande ökade nu ständigt, och fall av hungersjukdomar började yppa sig. Den 18 juli anmäldes sålunda, att kringstrykande och bettlande gossen Alexander Back från Övervetil insjuknat i tyfusfeber hos handlanden Westlin, som ämnat använda honom som dräng, men vägrat ha något att göra med honom sedan han insjuknat. Han omhändertogs nu på fattigkassans bekostnad hos en sjömanshustru för 80 pi i dygnet. Så fort gossen tillfrisknat, skulle han hemförskaffas. Andra liknande fall inträffade inom kort och blev snart vanliga. 34) Vid fattigmönstringen i nov. 1865 beslöts att utackordera 18 personer och understöda 46 med 700 rbl. För 1866 uttaxerades samma summa som föregående år. 18 personer utackorderades efter fattigmönstringen i nov. och 38 personer understöddes med 540 rbl. Hela 41 personer befriades från mantalspenning. För 1867 uttaxerades c:a 2250 rbl. Spannmål utdelades i febr. som understöd till olika personer. I okt., då nöden redan var stor, uppdrog styrelsen till distriktsuppsyningsmännen E. Forsman att uppköpa 20 skrindor renmossa och Karl Björkman 30 tr havre. I dec. fick Björkman i uppdrag att inköpa även 1 matta rågmjöl att jämte havremjölet utdelas bland de fattiga.Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 670—675.


Nästa kapitel: Magistraten diskuterar läget. Grundfeldts förslag. Nattvaktskår organiseras.


Läs mer:
Nödår i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2004-03-23.)