VI. ALLMÄN ORDNING, SEDER OCH MORAL. FISKALERNA

Instruktionen för stads- och rättsbetjänte 1845


Polisordningen av 1838 kompletterades 1845 med en speciell Instruktion för Stadsbetjent och Rådhus-Vaktmästare. 49) Instruktionen utfärdades i samband med att den tidigare stadsbetjänten och rådhusvaktmästaren Henrik Lööf tagit avsked och en ny, skomakargesällen Johan Lingonblad, anställdes.

Enligt instruktionen ålåg det en stadsbetjänt eller stadstjänare, som samtidigt var rådhusvaktmästare, att varannan vecka handha polisgöromålen. Han skulle då tillse, att buller och oljud eller eljest något för allmänna lugnet och ordningen störande ej fick äga rum i staden. Varje morgon och afton skulle han uppvakta borgmästaren och emottaga förhållningsorders samt verkställa uppdragen. Alla lördagsaftnar samt söndags- och andra helgdagseftermiddagar skulle han flitigt patrullera kring staden och på näringsställena till förekommande av oskick och lagbrott. Detta skulle han göra, tills nattvakten vidtog och avlöste honom. Han skulle vidare biträda stadsfiskalen i tjänsten, handha tillsynen om stadshäktet, dess renhållning och eldning samt vården av fängslade personer. Han skulle även ombesörja deras forslande, med full ansvarighet för fängslad persons rymning.

Som rådhusvaktmästare skulle han passa upp rådhusrätten och magistraten vid deras sessioner eller ämbetsgöromål, uppropa parterna, elda rummen i rådhuset och vårda elden samt sopa och hålla rummen rena, men behövde ej utan särskild ersättning hugga ved och anställa skurning. Han skulle vidare befordra rådhusrättens och magistratens protokoll, brev och handlingar m.m. till underskrift och avsända dem, dit borgmästaren fann nödigt. Rådhusvaktmästaren skulle vara klädd i uniform och försedd med polisbricka på bröstet under tjänsteutövning.

Som andre stadsbetjänt jämte Lingonblad tjänstgjorde vid denna tid Petter Olof Wahlberg. Deras löner höjdes 1847 från 28 rb 1/7 kop sr per ar till 40 rbl sr. Stadsbetjänterna förpliktades därjämte att i egenskap av polisbetjänter dagligen patrullera i staden eller så ofta och på den tid, som borgmästaren fann anledning bestämma. 50)

 


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 316 f.


Nästa kapitel: Spöpålen.
(Inf. 2004-08-24.)