VII. STADENS EKONOMI FÖRE BRANDEN

Läkarens avlöning


Sedan dr Abr. Frosterus 1848 befordrats till provinsialläkare i Kuopio distrikt, förordnades den 13 juli s.å. med.dr Jakob Fredrik Blank på magistratens och borgerskapets önskan till tjänsten som vikarie.

Blank skulle som ordinarie läkare i staden utom ”hus-accord” à 449 rbl 50 kop sr, få uppbära i lön 300 rbl sr i kvartalet från stadskassan och dessutom, i likhet med dr Frosterus, vara biträdande läkare i en del av Jakobstads provinsialläkardistrikt.

Hälften av lönen skulle liksom för andra tjänstemän på Kronans stat gå till Finska civilstatens änke- och pupillkassa.

I ”husaccordet” bidrog stadens invånare av alla stånd och klasser frivilligt. Sammanlagt insamlades 449:50 rbl sr enligt följande:    


  Rbl kop
Johan Haeggström, borgmäst 18
J. A. Lybeck, rådman 25  
Alb. Dyhr, rådman 25  
Sophi Lybeck, rådmansänka 7  
Gabriel Borg, prost och kyrkoherde 15  
Johan Benzelstjerna, apotekare 100  
Carl A. Synnerberg, koff.skeppare 8  
F. M. Gyllenberg, handl. 5  
C. E. Ekman, handl. 10  
I. Lindqvist, vicekonsul 5  
C. J. Berger, rådman 25  
M. Sandström, handl. 10  
C. W. Sundström, handl. 10  
Christ. Wennerholm, handl. 10  
W. Strömberg, polismästare 15  
J. Ekberg, handl. 5  
Wilhelm Aspegren, handl. 4  
Joh. Forssell, garvare 5  
Rob. Ahlqvist, skomakare 1  
Hans Holmström, handl. 10  
A. H. Backman, mamsell 2  
Mari Kantlin, inspektorsänka 4  
Maria M. Lybeck, hökaränka 2  
Olof Brunström, skeppare 8  
Carl Wahlberg, färgare 5  
Petter Wahlberg, hattmakare 1  
Magnus Wahlberg, färgare 5  
N. A. Bergsten, smed 3  
C. A. Cajan, elementarlärare 1  
H. Sund, viktualiehandl. 3  
A. J. Holmström, blockmakare 1  
Johan Matsson Sundqvist, f.d. sjöman 1  
H. H. Garbén, ålderman 3 50
C. F. Brännholm, skomakare 1  
G. H. Löfgren, krukmakare 1  
Frans Winterbäck, sadelmakare 1  
J. H. Forssén, stadsfiskal 5  
Joh. Östman, skeppare 3  
Axel Solén, tulluppsyningsman 2  
J. W. Forsberg, färgare 2  
P. J. Falck, tullförvaltare 20  
H. Österbeck, borgare 2  
J. P, Rundström, skeppare 2  
G. Eklund, postiljon 1  
C. J. Collander, rådman 25  
Sma 449 50

 

Det var sålunda 45 av stadens invånare, som frivilligt ville bidraga till läkarens avlöning. 45)

År 1855 utbetalades löner till följande tjänstemän och befattningshavare:

  Silver    
Borgmästare och notarie A. W. Montin 400:  
Rådman A. Hammarin 9: 60  
      ”      J. A. Lybeck 9: 60  
      ”      A. Dyhr 9: 60  
      ”      M. Sandström 9: 60  
      ”      C. W. Sundström 9: 60  
Stadsfiskal och kassör J. H. Forssén 194: 85  
Stadsläkare J. F. Blank 300:  
Elementarläraren 41: 44  
Söndagsskolläraren 28: 57 1/7
2 stadsbetjänter 80:  
2 skattarmän 2: 28 4/7
Barnmorskan 50:  
Klockställaren 7: 14 2/7
Gästgivaren 50:  


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 358—360.
Stig Haglund digitaliserade.


Nästa kapitel: Stadens ägor 1850. Donationsjordens förvaltning och besittning regleras 1839.
(Inf. 2009-02-17, rev. 2009-02-17.)