XV. STADEN REPRESENTERAR SIG VID LANTDAGARNA

Lantdagen 1872


Vid de följande lantdagsvalen tillgick det på samma sätt. Borgerskapet och gårdsägarna samt övriga till lantdagsmannaval berättigade invånare i staden uppkallades sålunda till magistraten den 15 nov. 1871 för att rådgöra och bestämma om grunderna för det blivande lantdagsmannavalet. Närvarande var utom magistraten, bestående av borgmästaren och rådmännen J. A. Lybeck, Alb. Dyhr och M. Sandström, följande stadsbor: Handlandena Berger, Hedström, Grundfeldt, Häggblom, Westlin, Aug. Lybeck och Rob. Ahlqvist och skräddaren E. Forsman. Av gårdsägarna hade följande infunnit sig: Dr Forsius, färgaren M. Wahlberg, lotsarna Anders Jakobsson och Matts Jungell, sjömännen Anders Skrifvars, Forsström, Johan Asplund, Henrik Jakobsson och C. J. Björkman.

Dessa valberättigade stadsinvånare beslöt enhälligt, att sista årets fattigtaxering i staden skulle läggas till grund för det blivande valet, sålunda, att varje hel mk, som den röstande erlagt i fattighjälp till staden, skulle tillgodoräknas honom vid lantdagsmannavalet för en röst. Stadskassören Häggblom anmodades uppgöra ifrågavarande omröstningslängd, vilken på av magistraten utsatt termin skulle delges och godkännas av de valberättigade.

Omröstningsprotokollet företeddes den 21 nov., men endast ett fåtal av stadsinvånarna hade infunnit sig. Magistraten beslöt, att koff. kaptenen Lundqvist, arbetskarlen Jakob Östman och skepparen August Sjöberg såsom icke skattskrivna i staden, samt f. postiljonen Hammarlund, som var ställd under förmyndarskap, skulle uteslutas från omröstnings protokollet, liksom en mängd särskilda verks och korporationers betjänte samt daglönare och sådana, som försörjde sig med tillfälligt arbete, ävensom de, som upplåtit sin egendom till borgenärers förnöjande, men ej visat sig vara fria från deras krav. Ett nytt omröstningsprotokoll skulle uppgöras och godkännas under valdagen. 40)

Den röstlängd, som upprättades av stadskassören Theodor Häggblom den 5 dec. 1871 upptog följande personer: 41)

 

  
Mk
pi
Antal
röster
OrgelnistenA. Gästrin
1.43
+
uteslutes
SjökaptenenE. A. Henelius
5.72
5
abs.
SjökaptenJulius Axelson
22.88
22
abs.
HandlandenG. M. Hedström
45.75
46
 
UrmakarenF. Kylén
5.72
5
abs.
HandlandenC. Nylund
22.88
22
abs.
SjökaptenenC. P. Löfberg
34.32
54
abs.
MålarenKarl Halein
5.72
5
 
SjökaptenenGustaf Lingonblad
17.16
17
abs.
BagarenEdvard Lax
5.72
5
abs.
KakelmakarenG. H. Löfgren
5.72
5
abs.
BokbindarenA. Eklund
1.43
+
uteslutes
HattmakarenP. O. Wahlberg
1.43
+
uteslutes
FabrikörenA. J. Thulin
17.16
17
abs.
HandlandenE. A. Waselius
5.72
5
abs.
HandlandenP. A. Lybeck
45.76
45
 
Sjökaptenen A. J. Dyhr11.4411abs.
HandlandenJakob Kerrman45.7645abs.
HandlandenAlfred Häggblom45.7645 
ViktualiehandlandenR. Ahlqvist11.4411abs.
SjökaptenenJulius Ranck34.3234abs.
SkomakarenH. Holstius8.588abs.
DoktornK. F. Forsius45.7634 
HandlandenA. Westlin22.8822 
SadelmakarenSundberg11.4411abs.
SjökaptenenM. E. Sarlin34.3234abs.
ApotekarenNils Malmberg45.7645abs.
SjökaptenenJakob Silfvast34.3234abs.
SkräddarenErik Forsman8.558abs.
FärgarenJ. Forsberg2.862abs.
SjökaptenenJakob Henriksson34.3234abs.
SjökaptenenOskar Olson45.7645abs.
SjökaptenenG. W. Aspegren22.8822abs.
SjökaptenenCarl Synnerberg17.1617abs.
SjökaptenenGustaf Nyman22.8822abs.
SjökaptenenAnders Granholm34.3234abs.
SjökaptenenJ. H. Forssén4.294abs.
SjökaptenenIsak Rundström34.3234abs.
SjökaptenenJohan Östman11.4411abs.
SjökaptenenHerman Backman22.8822abs.
FärgarenTh. Wahlberg8.558abs.
SjökaptenenChr. Wennerholm11.44utesluten
SkomakarenAdolf Grönqvist8.588abs.
ViktualiehandlandenElias Roos22.8822abs.
TullförvaltarenOskar Lindbohm34.3234 
SjökaptenenThure Levelius22.8822abs.
SjökaptenenGustaf Häggström8.588abs.
SkräddarenM. W. Skogman8.588abs.
SnickarenIsak Thors5.72 5abs.
FärgarenMagnus Wahlberg8.588abs.
BorgmästarenTh. Wilander22.8822 
RådmannenJ. A. Lybeck68.6468 
RådmannenCarl Grundfeldt68.5468 
RådmannenA. Dyhr11.4411 
 
Summa
 1099 

Tillkommer:
    
SkomakareHans Garbén 1 
Handl.C.W. Sundström 5 
SkomakareJonas Wilhelm Lillqvist 2 
GårdsägarenCarl Johan Björkman 8 
 
Summa
 1115 


Denna röstlängd företeddes till justering den 30 dec. Endast ett fåtal av de röstberättigade invånarna hade infunnit sig. Omröstningslängden upplästes och godkändes, dock med en del förändringar. Orgelnisten Anders Gästrin, som ej mera var gårdsägare, stadsbetjänten Petter Wahlberg och tullvaktmästaren A. Eklund i egenskap av enskilda verks betjänte, liksom även skepparen Christian Wennerholm, som för länge sedan uppsagt sitt burskap, skulle uteslutas från vallängden. Däremot skulle stadsläkaren K. F. Forsius, som godvilligt åtagit sig en fattigbevillning om 45 mk 76 pi, men rätteligen taxerats till 34 mk 32 pi, äga rösträtt endast för 34 röster. Skomakaren Hans Garbén, handlanden C. W. Sundström, skomakaren Jonas Wilhelm Lillqvist och gårdsägaren Carl Jakob Björkman, vilka ej upptagits i röstlängden, tillerkändes på grund av föregående års fattigtaxering följande röstetal: Garbén 1 röst, Sundström 5 röster, Lillqvist 2 röster samt Björkman 8 röster.

Sedan dessa rättelser gjorts, ansågs omröstningslängden justerad. Lantdagsmannaarvodet bestämdes så, att om de flesta rösterna föll på ombud från kommunen, skulle han få 12 mk per dag under den tid lantdagen varade, utom skjuts och dagtraktamente. Om valet träffade en annan stads representant, förklarade sig valmännen villiga att, ifall arvodet ej kunde bestämmas i förhållande till vardera städernas folkmängd, beräknad efter sistlidet års mantalslängd, lämpa sig efter de överenskommelser, som kunde träffas med vederbörande på den ort, där lantdagsmannen valdes.

Därpå skred man till val. Fjorton av de närvarande valberättigade personerna avgav sina röster med slutna sedlar. Efter röstsedlarnas öppnande visade det sig, att handl. Joachim Kurtén från Nikolaistad erhållit 432 röster, justitierådmannen Edvard Bergh 11 röster samt borgmästare Wilander 8 röster. handlanden Kurtén förklarades därmed vald till stadens representant vid lantdagen 1872. Fullmakt utfärdades den 15 jan. s.å. 42) Kurtén var även representant för sin hemstad.

Av stadens 54 röstberättigade personer hade sålunda endast 17 deltagit i valet med 451 av stadens 1.115 röster. Intresset för lantdagsvalen hade sålunda minskat kraftigt, måhända beroende främst på att någon lokal kandidat ej denna gång uppställts. Av de röstberättigade var 37 frånvarande, varav 18 sjökaptener. Vilket starkt inslag sjöfolket ännu vid denna tid utgjorde inom stadens borgerskap visas av att av de röstberättigade stadsborna 20 var sjökaptener, 13 handlanden och 18 hantverkare eller jämställda näringsidkare.

Kurtén var en framstående affärsman och politiker, efter kommerserådet C. G. Wolffs död 1868 den ledande mannen inom Vasa stads näringsliv och kommunalpolitik. Efter debuten 1872 återvaldes han till samtliga lantdagar så länge han levde eller till 1899. Han valdes till elektor och till ledamot av bank- och kommunalutskottet 1872 och petitionerade då ont en bredspårig statsjärnväg Tavastehus—Tammerfors och en åtminstone smalspårig sådan Tammerfors—Lappo—Vasa. Det förra förslaget vann ståndets bifall, men det senare förkastades. 43)


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 648—652.


Nästa kapitel: XVI. ORDNINGEN I STADEN. 1873 års polisordning.
(Inf. 2007-12-15, rev. 2007-12-15.)